EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА АЛЬТЕРНАТИВНОГО ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
В. В. Кривіцька, Л. М. Несен

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.150

УДК: 65.012.66

В. В. Кривіцька, Л. М. Несен

ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА АЛЬТЕРНАТИВНОГО ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Анотація

У статті відзначено, що конкуренція є найголовнішою ланкою всієї системи ринкового господарства, яка виражає сутність ринкових відносин. Визначено, що спроможність до конкуренції є конкурентоспроможністю та запропоновано визначення даного поняття. Обґрунтовано необхідність здійснення суб’єктами господарювання оцінки їх конкурентоспроможності. Доведено, що оцінка конкурентоспроможності є важливою та невід’ємною складовою діяльності будь-якого суб’єкта господарювання. Виявлено, що оцінювання рівня конкурентоспроможності підприємства надає йому змогу прийняти певні управлінські рішення; сформувати управлінські завдання; розробити заходи, які спрямовані на розвиток та підтримку конкурентних переваг. Розглянуто основні методи оцінювання рівня конкурентоспроможності підприємств, а також визначено їх переваги, недоліки та можливості застосування. Визначено, що ринок мінеральних вод на сьогоднішній день є досить привабливим для інвесторів, але рівень конкуренції тут значно високий. Здійснено оцінку конкурентоспроможності підприємства ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар»» за 2016-2017 роки із застосуванням методу, який заснований на теорії ефективної конкуренції. Наведено алгоритм розрахунку коефіцієнта конкурентоспроможності, який складається із трьох послідовних етапів. В процесі проведення оцінки, розраховано ефективність виробничої діяльності підприємства, його фінансовий стан, ефективність управління збутом та просуванням товару на ринок, а також якість продукції. Виявлено, що на якість продукції підприємства впливають такі показники, як: сировина; технологія виробництва; тара і пакувальні матеріали та охарактеризовано їх. Визначено коефіцієнт конкурентоспроможності ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар»». Представлено динаміку зміни інтегрального показника конкурентоспроможності впродовж 2016-2017 років.

Ключові слова: конкуренція; конкурентоспроможність підприємства; оцінка конкурентоспроможності; методи оцінювання конкурентоспроможності підприємства; інтегральна оцінка; ринок мінеральних вод.

Література

1. Цілі сталого розвитку 2016-2030 // UNU. – 2016. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia/tsili-staloho-rozvytku
2. Кузьмін О. Є. Управління конкурентоспроможністю підприємства (організації): навчальний посібник / О. Є. Кузьмін. – Л. : Видавництво Національного університету Львівська політехніка, 2004. – 188 с.
3. Портер М. Стратегія конкуренції: методика аналізу галузей і діяльності конкурентів: навчальний посібник / М. Портер − К.: Основи, 1998. − 390 с.
4. Яцковий Д. В. Сучасні методики оцінки конкурентоспроможності підприємства / Д. В. Яцковий // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2013. – №4 (51). – С. 183-188.
5. Гросул В. А. Методичний інструментарій оцінки конкурентоспроможності бізнес-моделі торговельного підприємства / В. А. Гросул, С. О. Зубков // Бізнес-інформ. – 2017. – №10. – С. 252-258.
6. Управління конкурентоспроможністю підприємства: навчальний посібник / С. М. Клименко, Т. В. Омельяненко, Д. О. Барабась, О. С. Дуброва, А. В. Вакуленко. – К.: КНЕУ, 2008. – 520 с.
7. Ільїн В. Ю. Конкурентоспроможність аграрних підприємств на інвестиційно-інноваційних засадах в умовах глобалізації: [монографія] / В. Ю. Ільїн, О. В. Ільїна – К.: ННЦ „ІАЕ”, 2016. – 497 с.
8. Швед Т. В. Оцінка конкурентоспроможності підприємства / Т. В. Швед, І. С. Біла // Економіка і суспільство. – 2017. - №8. – С. 405-410.
9. Кобєлєв В. М. Оцінка конкурентоспроможності підприємства та фактори її підвищення / В. М. Кобєлєв, В. І. Болтенко // Вісник НТУ «ХПІ». – 2015. - №60. – С. 60-64.

V. V. Kryvitska, L. M. Nesen

INTEGRAL ASSESSMENT OF THE COMPETITIVENESS OF ENTERPRISE ALTERNATIVE WATER SUPPLY

Summary

The article notes that the competition is the main link of all systems of a market economy, which expresses the essence of market relations. The competitive ability is called competitiveness. The definition of the concept of competitiveness is proposed. The necessity of the enterprises to assessment competitiveness is substantiated. The assessment of competitiveness is an important and integral part of the activity of any enterprise. The assessment of the competitiveness level of enterprise give gives him the opportunity to make managerial different decisions; to form the management tasks; to develop the measures, which aimed at the development and maintenance of competitive advantages. Systematization of methods for assessing the competitiveness of an enterprise consists in their division into certain groups on various grounds. The main methods for assessing the competitiveness of enterprises and their advantages, disadvantages, possibilities of application are considered. Today the mineral water market is quite attractive for investors, but the level of competition here is considerably high. The assessing of the competitiveness of PJSC «Morshinsky mineral water factory «Oscar»» for 2016-2017 years with using the method, which based on the theory of effective competition are calculated. The algorithm of calculating the coefficient of competitiveness, which consists of three consecutive stages, is presented. In the process of assessing the competitiveness of enterprise are calculated the efficiency of production activity of the enterprise, the financial status, the efficiency of sales management and product promotion on the market, and the product quality. It was revealed that the quality of production of an enterprise is affected by such indicators as: raw materials; production technology; packaging materials and their characterization are presented. The coefficient of competitiveness enterprise of PJSC «Morshinsky mineral water factory «Oscar»» is determined. The dynamics of the change of the integral indicator of competitiveness this enterprise during 2016-2017 years is presented.

Keywords: competition; competitiveness of enterprise; assessment of competitiveness; methods of assessing the competitiveness of enterprise; integral assessment; market of mineral water.

References

1. UNU (2016), “Sustainable Development Goals 2016-2030”, available at: http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia/tsili-staloho-rozvytku (Accessed 30 April 2019).
2. Kuzmin, O. E. (2004), Upravlinnia konkurentospromozhnistiu pidpryiemstva (orhanizatsii) [Office of competitiveness of the enterprise (organization)], National University of Lviv Polytechnic, Lviv, Ukraine.
3. Porter, M. (1998), Stratehiia konkurentsii: metodyka analizu haluzei i diial’nosti konkurentiv [Competition Strategy: methodology for analyzing the industries and activities of competitors], Osnovy, Kiev, Ukraine.
4. Yatskovyj, D. V. (2013), “Modern methods of assessing the competitiveness of the enterprise”, Visnyk sotsial'no-ekonomichnykh doslidzhen', vol. 4 (51), pp. 183-188.
5. Hrosul, V. A. and Zubkov, S. O. (2017), “Methodical tool for assessing the competitiveness of a business model of a trading company”, Bіznes-іnform, vol. 10, pp. 252-258.
6. Klymenko, S. M. Omel’ianenko, T. V. Barabas’, D. O. Dubrova, O. S. Vakulenko, A. V. (2008), Upravlinnia konkurentospromozhnistiu pidpryiemstva [Managing the competitiveness of the enterprise], KNEU, Kiev, Ukraine.
7. Il’in, V. Yu. and Il'ina, O. V. (2016), Konkurentospromozhnist' ahrarnykh pidpryiemstv na investytsijno-innovatsijnykh zasadakh v umovakh hlobalizatsii [Competitiveness of agrarian enterprises on the investment-innovation basis in the conditions of globalization], NNTs “IAE”, Kiev, Ukraine.
8. Shved, T. V. and Bila, I. S. (2017), “Assessment of competitiveness of the enterprise”, Ekonomika i suspil'stvo, vol. 8, pp. 405-410.
9. Kobieliev, V. M. and Boltenko, V. I. (2015) “Assessment of competitiveness of the enterprise and the factors of its increase”, Visnyk NTU “HPI”, vol. 60, pp. 60-64.

№ 5 2019

Дата публікації: 2019-05-30

Кількість переглядів: 2726

Відомості про авторів

В. В. Кривіцька

студентка, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

V. V. Kryvitska

student, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

ORCID:

0000-0002-4337-5211


Л. М. Несен

к. т. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, маркетингу та економіки,Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

L. M. Nesen

Ph. D., Associate Professor of Management, Marketing and Economics Department,Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

ORCID:

0000-0002-1901-3704

Як цитувати статтю

Кривіцька В. В., Несен Л. М. Інтегральна оцінка конкурентоспроможності підприємства альтернативного водозабезпечення. Ефективна економіка. 2019. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7074 (дата звернення: 13.07.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.150

Kryvitska, V. V. and Nesen, L. M. (2019), “Integral assessment of the competitiveness of enterprise alternative water supply”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7074 (Accessed 13 Jul 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.150

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.