EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА СУЧАСНІ РЕАЛІІ РОЗВИТКУ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ
В. В. Жарнікова

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.151

УДК: 657.286.9 : 658.879

В. В. Жарнікова

СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА СУЧАСНІ РЕАЛІІ РОЗВИТКУ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Анотація

Стаття присвячена дослідженню трендів розвитку роздрібної торгівлі в умовах цифрової економіки в світових масштабах та тенденцій електронної комерції в економіці України. Стрімкі темпи розвитку інноваційних Інтернет технологій суттєво змінили підходи до організації роздрібної торгівлі та ведення торгівельної діяльності в умовах викликів цифрової економіки. Відтак, у сучасній економіці електронну комерцію слід розглядати як інноваційну форму роздрібної торгівлі як наслідок, управляти нею з урахуванням сучасних тенденцій.
В ході досліджень проаналізовано основні світові тренди розвитку електронної комерції, виокремлено десять ключових відмінностей сучасної електронної торгівлі від традиційної концепції роздрібної торгівлі, зокрема: прозорість та екологічність, стримування повернення товарів, регіональне оподаткування, Progressive Web App (PWA), соціальні мережі, штучний інтелект, маркування QR-кодом, Інтернет-магазини - маркетплейси, сегмент покупців-автомобілістів, синдикований контент.
Розкрито головні тенденції розвитку електронної торгівлі в Україні, визначено десять основних напрямків розвитку в сучасних умовах діджиталізації економіки, зокрема: технології AR і VR, розвиток cashless, безпека електронного документообігу, онлайн-сервіси перевірки надійності, послуги trade-in, мобільний пошук магазинів, сервіси зворотного зв'язку, бізнес-моделі дропшіппінгу, власні торгові марки, програми лояльності в CRM.
Засвідчено статистичними даними, що за показниками Global Competitiveness Index 2018 не зважаючи на несприятливі умови політико-економічного середовища Україна має значний потенціал у розвитку індустрії електронної комерції завдяки достатньо високому рівню освіти населення, можливостей розвитку ринку, ступеню адоптації ІКТ та можливості впровадження інновацій.

Ключові слова: дослідження; електронна комерція; всесвітня мережа Інтернет; товар; послуга; діагностика впливу; Україна

Література

1. Что такое цифровая экономика [Електронний ресурс]. – Режим дoстyпy: http://www.fingramota.org/teoriya-finansov/item/2198-chto-takoe-tsifrovaya-ekonomika/. – Назва з екрану.
2. 10 глобальных трендов интернет-торговли 2019 года [Електронний ресурс]. – Режим дoстyпy: https://evo.business/10-globalnyx-trendov-internet-torgovli-2019-goda/ /. – Назва з екрану.
3. Офіційний сайт Асоціації Ритейлерів України. [Електронний ресурс]. – Режим дoстyпy: https://rau.ua/ru/analytics/. – Назва з екрану.
4. 10 глобальных трендов интернет-торговли 2019 года. [Електронний ресурс]. – Режим дoстyпy: https://10ecommercetrends.com/?result=success/. – Назва з екрану.
5. Точиліна І. В. Оподаткування суб’єктів малого підприємництва в умовах викликів цифрової економіки. Ефективна економіка. 2019. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7017 (дата звернення: 13.05.2019). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.64
6. Global marketplaces to own 39% of online retail market in 2020, [Електронний ресурс]. – Режим дoстyпy: https://ecommercenews.eu/global-marketplaces-to-own-39-of-online-retail-market-in-2020/. – Назва з екрану
7. How Tech Companies Own Your Day, [Електронний ресурс]. – Режим дoстyпy: https://www.bloomberg.com/graphics/2017-how-tech-owns-your-day/?utm_source=The+Bell&utm_campaign=9e88594389-EMAIL_CAMPAIGN_2017_12_21&utm_medium=email&utm_term=0_bf115e1d8f-9e88594389-73191925/. – Назва з екрану
8. Каким будет e-commerce в 2019 году: многоканальные продажи, дропшиппинг и искусственный интеллект [Електронний ресурс]. – Режим дoстyпy: https://ain.ua/2019/01/25/e-commerce-v-2019-godu/. – Назва з екрану.
9. The Global Competitiveness Report 2018. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2018/
10. Wear-Studio. Our cases, [Електронний ресурс]. – Режим дoстyпy: https://wear-studio.com/#works. – Назва з екрану
11. Mastercard. Press Releases, [Електронний ресурс]. – Режим дoстyпy: https://newsroom.mastercard.com/press-releases/. – Назва з екрану
12. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua. – Назва з екрану.
13. Малюта І. А., Оголь А. Є. Аналіз сучасного стану та перспективи розвитку інтернет-торгівлі в Україні. Ефективна економіка. 2019. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6845 (дата звернення: 13.05.2019). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.49
14. Електронна коммунікація B2B зі всіма бізнес-партнерами [Електронний ресурс]. – Режим дoстyпy: https://www.comarchedi.com.ua/. – Назва з екрану.
15. Проверяйте контрагентов и следите за их изменениями. YouControl — полное досье на каждую компанию Украины [Електронний ресурс]. – Режим дoстyпy: https://youcontrol.com.ua/ru//. – Назва з екрану.
16. Не занашивай гаджеты до дыр. Обновляйся с Цобмін [Електронний ресурс]. – Режим дoстyпy: https://www.citrus.ua/obmen. – Назва з екрану.
17. How Mobile Search Connects Consumers to Stores, [Електронний ресурс]. – Режим дoстyпy: https://www.thinkwithgoogle.com/consumer-insights/mobile-search-trends-consumers-to-stores/. – Назва з екрану
18. Узнай о проблемах раньше чем Facebook. EXPIRENZA - платформа для удержания и возврата клиентов + сервис обратной связи для вашего бизнеса [Електронний ресурс]. – Режим дoстyпy: https://expirenza.com/. – Назва з екрану.
19. Дворецкий, Д. Ю., Жарникова, В. В., Соболева-Терещенко Е. А. Особенности программ лояльности сегмента В2В на рынке высокотехнологичных товаров. Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences, 2019, р. 14-18 URL: http://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/hum_vii_192_32.pdf
20. Соболєва-Терещенко О.А., Жарнікова В. В. Особливості бухгалтерського обліку розрахунків з покупцями в умовах застосування програм лояльності / О.А.Соболєва-Терещенко, В. В. Жарнікова //Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка. – 2017. - № . 2(50). - С. 325–332. URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/18221 (дата звернення: 10.05.2019)
21. Емердже́нтність суспільного розвитку: фінансові та правові аспекти: монографія / [ за ред. Пасічник Ю.]. - Agenda Publishing House, Ковентрі, Велика Британія, 2019. - 737c.

Valeria Zharnikova

GLOBAL TRENDS AND MODERN REALITIES DEVELOPMENT OF RETAIL TRADE IN THE DIGITAL ECONOMY

Summary

The article is devoted to the research of retail trade trends in the digital economy on a global scale and trends of e-commerce in the Ukrainian economy.
The rapid growth of development of innovative Internet technologies has significantly changed the approaches to the organization of retail and trading activities in the face of the challenges of the digital economy.
Therefore, in the modern economy, e-commerce should be considered as an innovative form of retail trade and, as a result, should be managed in accordance with modern trends.
The research analyzed the main global trends of e-commerce development, identified ten key differences of modern e-commerce from the traditional concept of retail trade, in particular: transparency and environmental friendliness, deterrence of goods return, regional taxation, Progressive Web App (PWA), social networks, artificial intelligence, labeling with QR code, online stores - marketplaces, a segment of customers-motorists, syndicated content.
The main trends in the development of e-commerce in Ukraine are revealed, ten key directions of development in modern conditions of the digitalization economy are identified, in particular: AR and VR technologies, cashless development, electronic document security, online reliability testing services, trade-in services, mobile search for stores, feedback services, drop shipping business models, own trade brands, loyalty programs in the CRM.
Witnessed by statistics, that, according to figures Global Competitiveness Index 2018 and despite the unfavorable political and economic environment, Ukraine has significant potential in the development of e-commerce industry due to a fairly high level education of the population, opportunities of market development, the degree of ICT adaptation and innovation opportunities.

Keywords: esearches; E-commerce; World Wide Web; Product; Service; impact diagnosis; Ukraine.

References

1. fingramota.org (2017), “What is digital economy?”, available at: http://www.fingramota.org/teoriya-finansov/item/2198-chto-takoe-tsifrovaya-ekonomika/ (Accessed 10 May 2019).
2. evo.business (2018), “10 global trends of online trading in 2019”, available at: https://evo.business/10-globalnyx-trendov-internet-torgovli-2019-goda/ (Accessed 10 May 2019).
3. Official site of the Association of Retailers of Ukraine (2019), available at: https://rau.ua/ru/analytics/. (Accessed 10 May 2019).
4. Absolutnet (2019), “10 Ecommerce Trends”, available at: https://10ecommercetrends.com/?result=success/ (Accessed 10 May 2019).
5. Tochylina, І. (2019), “Taxation of small businesses in the face of the challenges of the digital economy”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7017 (Accessed 13 May 2019). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.64
6. Ecommerce News (2015), “Global marketplaces to own 39% of online retail market in 2020”, available at: https://ecommercenews.eu/global-marketplaces-to-own-39-of-online-retail-market-in-2020// (Accessed 10 May 2019).
7. Keller, M. and Webb, A. (2017), “How Tech Companies Own Your Day”, available at: https://www.bloomberg.com/graphics/2017-how-tech-owns-your-day/?utm_source=The+Bell&utm_campaign=9e88594389-EMAIL_CAMPAIGN_2017_12_21&utm_medium=email&utm_term=0_bf115e1d8f-9e88594389-73191925/ (Accessed 10 May 2019).
8. Cud, V. (2019), “What will e-commerce be in 2019: multichannel sales, dropshipping and artificial intelligence”, available at: https://ain.ua/2019/01/25/e-commerce-v-2019-godu/ (Accessed 10 May 2019).
9. World Economic Forum (2019), “The Global Competitiveness Report 2018”, available at: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2018/ (May 10, 2019).
10. Wear-Studio (2019), “Our cases”, available at: https://wear-studio.com/#works/. (Accessed 10 May 2019).
11. Mastercard (2019), “Press Releases”,at: https://newsroom.mastercard.com/press-releases /. (Accessed 10 May 2019).
12. The official website of the State Statistics Service of Ukraine (2019), available at: http://www.ukrstat.gov.ua. (Accessed 10 May 2019).
13. Malyuta, I. A. and Ogol, A. E. (2019), “Analysis of the current state and prospects of internet commerce development in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6845 (Accessed 13 May 2019). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.49
14. Comarch Group (2019), “Electronic B2B communication with all business partners”, available at: https://www.comarchedi.com.ua (Accessed 10 May 2019).
15. YouControl (2019), “Check the contractors and keep track of their changes. YouControl is a complete dossier for every company in Ukraine”, available at: https://youcontrol.com.ua/ru/. (Accessed 10 May 2019).
16. citrus.ua (2019), “Do not wear gadgets to holes. Update with Tsobmin”, available at: https://www.citrus.ua/obmen/ (Accessed 10 May 2019).
17. Google (2016), “How Mobile Search Connects Consumers to Stores”, available at: https://www.thinkwithgoogle.com/consumer-insights/mobile-search-trends-consumers-to-stores/ (Accessed 10 May 2019).
18. Expirenza (2019), “Learn about problems before Facebook. EXPIRENZA - a platform for customer retention and return + feedback service for your business”, available at: https://expirenza.com/ (Accessed 10 May 2019).
19. Dvoretskiy, D. Zharnikova, V. and Sobolieva-Tereshchenko, O. (2019), Features of loyalty programs B2B segment in the market of high-tech products.. Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences, 2019, р. 14-18 URL: http://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/hum_vii_192_32.pdf
20. Sobolieva-Tereshchenko, O.A. and Zharnikova, V. V. (2017), “Features of accounting settlements with customers in conditions of application of loyalty programs”, Naukovyy visnyk Uzhhorodskoho universytetu, vol. 2 (50), pp. 325–332.
21. Pasichnyk, Yu (2019), Emergence of public development: financial and legal aspects: monograph, Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom.

№ 5 2019

Дата публікації: 2019-05-30

Кількість переглядів: 2329

Відомості про авторів

В. В. Жарнікова

аспірант кафедри обліку і оподаткуванняКиївського національного торгівельно-економічного університету, Україна

Valeria Zharnikova

Postgraduate Student, Department of Accounting and TaxationKyiv National University of Trade and Economics, Ukraine

ORCID:

0000 -0002-4335-5149

Як цитувати статтю

Жарнікова В. В. Світові тенденції та сучасні реаліі розвитку роздрібної торгівлі в умовах цифрової економіки. Ефективна економіка. 2019. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7075 (дата звернення: 16.01.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.151

Zharnikova, Valeria (2019), “Global trends and modern realities development of retail trade in the digital economy”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7075 (Accessed 16 Jan 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.151

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.