EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО КОНТРОЛІНГУ
Л. О. Масіна

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.63

УДК: 338.021

Л. О. Масіна

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО КОНТРОЛІНГУ

Анотація

Стаття присвячена дослідженню концептуальних підходів до формування системи забезпечення стратегічного контролінгу. Визначені напрями побудови та функціонування системи стратегічного контролінгу. Запропонована інформаційна підтримка системи стратегічного контролінгу в державному регулюванні національної економіки. Запропоновано до складу інструментального забезпечення стратегічного контролінгу віднести моніторинг, GAP-аналіз, SWOT-аналіз, матрицю McKinsey-GE та ін., які уможливлюють процес виявлення та систематизації необхідної інформації з подальшою її обробкою, для отримання аналітичних даних з метою оцінки результатів системи державного регулювання макроекономічного середовища та формування відповідних планів та прогнозів розвитку національної економіки. Сформовано структуру інформаційно-аналітичного забезпечення стратегічного контролінгу в системі державного регулювання національною економікою

Ключові слова: стратегічний контролінг; національна економіка; державне регулювання; система управління; функціональне забезпечення; інформаційно-аналітичне забезпечення.

Література

1. Прокопенко О. В., Прокопенко М. О. Оцінка сучасних інструментів контролінгу на підприємстві. Проблеми економіки № 4, 2016. URL.: http://oaji.net/articles/2017/728-1487342172.pdf (дата звернення: 20.12.2018).
2. Григор'єв Г. С. Теоретико-методологічні засади державного регулювання фінансово-економічних процесів в умовах глобалізації : монографія. Херсон : Олді-плюс, 2017. 380 с.
3. Баламут Г. С. Методи стратегічного аналізу діяльності підприємств. Молодий вчений № 4 (19), Частина 1. 2015. URL.: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2015/4/09.pdf (дата звернення: 24.12.2018).
4. Хаустова К. М. Аналіз «стратегічних розривів» як складова реалізації цілей інноваційного розвитку регіону в умовах змін: зб. наук. праць. Економічний аналіз. Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2015. Том 22. № 1. С. 71-77.
5. Побережець О. В. Теоретико-методологічні та практичні засади дослідження системи управління результатами діяльності промислового підприємства : монографія. Херсон : Видавництво : Грінь Д.С., 2016. 500 с.

L. Masina

CONCEPTUAL APPROACHES TO THE FORMATION OF STRATEGIC CONTROL SYSTEM SUPPORT SYSTEM

Summary

The article is devoted to the study of conceptual approaches to the formation of a system of strategic control. The directions of construction and functioning of the strategic control system are determined. The information support of the strategic control system in the state regulation of the national economy is proposed. The strategic control toolkit is proposed to include monitoring, GAP, SWOT analysis, McKinsey-GE matrix, etc., which enable the process of detection and systematization of the necessary information with its further processing, for obtaining analytical data for the purpose of evaluating the results of the state regulation system. the macroeconomic environment and the formation of relevant plans and forecasts for the development of the national economy. The structure of information and analytical support of strategic control in the system of state regulation by the national economy is formed.
The functional, informational and analytical and methodological support of the system of strategic control in the state regulation of the national economy is analyzed. The specific features of informational and analytical provision of strategic control in the system of state regulation by the national economy are investigated.

Keywords: strategic controlling; national economy; state regulation; management system; functional support; informational and analytical support.

References

1. Prokopenko O.V. and Prokopenko M.O. (2016), “Evaluation of modern tools of controlling at the enterprise”, Problemy ekonomiky, [Online], vol. 4, available at: http://oaji.net/articles/2017/728-1487342172.pdf (Accessed 20 December 2018).
2. Hryhor'yev H.S. (2017), Teoretyko-metodolohichni zasady derzhavnoho rehulyuvannya finansovo-ekonomichnykh protsesiv v umovakh hlobalizatsiyi [Theoretical and methodological principles of state regulation of financial and economic processes in the conditions of globalization], Oldi-plyus, Kherson, Ukraine.
3. Balamut H.S. (2015), "Methods of strategic analysis of business activities", Molodyy vchenyy, [Online], vol. 4 (19), part 1. available at: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2015/4/09.pdf (Accessed 24 December 2018).
4. Khaustova K.M. (2015), “Analysis of “strategic discontinuities” as part of the realization of the goals of innovative development of the region in the context of changes”, Zbirka naukovykh pratsʹ Ekonomichnyy analiz [Collection of scientific works Economic analysis], National University, Ternopil, Ukraine, pp. 71-77.
5. Poberezhetsʹ O.V. (2016), Teoretyko-metodolohichni ta praktychni zasady doslidzhennya systemy upravlinnya rezulʹtatamy diyalʹnosti promyslovoho pidpryyemstva [Theoretical-methodological and practical principles of the research of the system of management of the results of the activity of the industrial enterprise], Hrinʹ D.S., Kherson, Ukraine.

№ 2 2019

Дата публікації: 2019-02-28

Кількість переглядів: 2984

Відомості про авторів

Л. О. Масіна

старший викладач кафедри обліку та оподаткуванняОдеського національного університету імені І.І. Мечникова

L. Masina

Senior Lecturer of Accounting and Taxation DepartmentOdessa National University named after I.I. Mechnikov

Як цитувати статтю

Масіна Л. О. Концептуальні підходи до формування системи забезпечення стратегічного контролінгу. Ефективна економіка. 2019. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7077 (дата звернення: 30.06.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.63

Masina, L. (2019), “Conceptual approaches to the formation of strategic control system support system”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7077 (Accessed 30 Jun 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.63

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.