EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
О. В. Кривда, С. О. Кириченко, В. П. Дубенець

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.31

УДК: 658.6

О. В. Кривда, С. О. Кириченко, В. П. Дубенець

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті обґрунтовано, що налагодження міжнародних зв’язків окремими підприємствами здатне чинити позитивний вплив як на процеси всередині самого підприємства, так і на стан вітчизняної економіки, у даному випадку активна ЗЕД виступає стабілізуючим фактором, за рахунок додаткових бюджетних та валютних надходжень. Налагодження партнерських зв’язків із господарюючими суб’єктами закордону передбачає складний процес для підприємств. Одним із перших завдань для підприємства, що планує провадити ЗЕД пов’язано зі створенням відповідних уповноважених підрозділів підприємства, визначення напрямку у якому планується здійснення ЗЕД, формуванням стратегії ЗЕД та поетапна її реалізація. Обґрунтовано, що важливими чинниками, які визначають ступінь успішності ЗЕД є обрання потенційного об’єкта взаємодії, аналіз правового середовища реалізації ЗЕД, дослідження конкурентного середовища. Виокремлено три основні рівні формування стратегії ЗЕД: виробничо-технічний, організаційно-правовий та організаційно-економічний рівень. Запропоновано основні напрями вирішення проблем та викликів, які постають перед підприємцями та національною економічною системою у контексті розвитку зовнішньоекономічних зв’язків на рівні державних структур та на рівні підприємницьких структур.

Ключові слова: стратегія зовнішньоекономічної діяльності підприємства; управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства; зовнішньоекономічні зв’язки.

Література

1. Лепеха М. О. Перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності України за експортоорієнтованою стратегією / М. О. Лепеха, Г. М. Свириденко. // Молодий вчений. – 2017. – №5. – С. 655–658.
2. Кахович Ю. О. Вибір зовнішньоекономічних партнерів – основа успішного бізнесу / Ю. О. Кахович, Н. В. Доценко, О. Р. Саксаганська. // Ефективна економіка. – 2011. – №1. – Режим доступу до ресурсу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=448
3. Линецкий А. Ф., Толмачев З. Л. Совершенствование внешнеэкономической деятельности предприятия посредством оптимизации процесса выхода на внешний рынок // Управленец. – 2016. – №. 2 (60). – С. 23-27.
4. Тульчинська С.О. Заходи подолання проблем національних підприємств при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності / С.О. Тульчинська, С.О. Кириченко, А.В. Бут / Агросвіт. – № 24. – 2017. – С. 44-48.

O. V. Kryvda, S. O. Kyrychenko, V. Dubenets'

CONCEPTUAL BASES OF STRATEGIC MANAGEMENT OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF THE ENTERPRISE

Summary

The article substantiates that the establishment of international relations by individual enterprises can have a positive impact both on the processes within the enterprise itself and on the state of the domestic economy, in this case, active foreign economic activity acts as a stabilizing factor, due to additional budgetary and foreign exchange earnings. Establishing partnerships with economic actors abroad provides for a complex process for enterprises. One of the first tasks for an enterprise planning to carry out foreign economic activity is the creation of the appropriate authorized departments of the enterprise, the definition of the direction in which foreign economic activity is planned, the formation of the strategy of foreign economic activity and its phased implementation. It is substantiated that important factors determining the degree of success of foreign economic activity are the choice of a potential object of interaction, analysis of the legal environment for the implementation of foreign economic activity, research of the competitive environment. The development of the enterprise, in the context of foreign economic cooperation, is based on the existence of a clear and comprehensive strategy for the construction and development of such relations. It is substantiated that besides studying and analyzing the internal economic aspects of the enterprise, the business environment of the functioning of the company has a significant influence on its strategy, whose influence is stipulated by the existing mechanism of regulation of foreign trade transactions of economic entities.

Keywords: the strategy of foreign economic activity of the enterprise; management of foreign economic activity of the enterprise; foreign economic relations.

References

1. Lepekha, M. O. and Svyrydenko, H. M. (2017), “Prospects of development of foreign economic activity of Ukraine according to export-oriented strategy”, Molodyj vchenyj, vol. 5, pp. 655–658.
2. Kakhovych, Yu. O. Dotsenko, N. V.and Saksahans'ka, O. R (2011), “The choice of foreign economic partners is the basis of a successful business”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=448 (Accessed 11 Jan 2019).
3. Lineckij, A. F. and Tolmachev Z. L. (2016), “Improving the foreign economic activity of the enterprise by optimizing the process of entering the foreign market”, Upravlenec j, vol. 2(60), pp. 23–27.
4. Tul'chyns'ka, S.O. Kyrychenko, S.O. and But A.V. (2017), “Measures to overcome the problems of national enterprises in the implementation of foreign economic activity”, Ahrosvit, vol. 24, pp. 44–48.

№ 5 2019

Дата публікації: 2019-05-30

Кількість переглядів: 2388

Відомості про авторів

О. В. Кривда

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та підприємництва,НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського", м. Київ

O. V. Kryvda

Ph.D., associate professor of the Department of Economics and Entrepreneurship,NTUU "KPI named after Igor Sikorsky", Kyiv

ORCID:

0000-0003-4398-6298


С. О. Кириченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та підприємництва,НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського", м. Київ

S. O. Kyrychenko

Ph.D., associate professor of the Department of Economics and Entrepreneurship,NTUU "KPI named after Igor Sikorsky", Kyiv

ORCID:

0000-0001-6195-5204


В. П. Дубенець

магістр факультету менеджменту та маркетингу,НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського", м. Київ

V. Dubenets'

master 1 years of study, NTUU "KPI named after Igor Sikorsky", Kyiv

ORCID:

0000-0002-7696-408X

Як цитувати статтю

Кривда О. В., Кириченко С. О., Дубенець В. П. Концептуальні засади стратегічного управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства. Ефективна економіка. 2019. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7078 (дата звернення: 13.07.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.31

Kryvda, O. V., Kyrychenko, S. O. and Dubenets', V. (2019), “Conceptual bases of strategic management of foreign economic activity of the enterprise”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7078 (Accessed 13 Jul 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.31

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.