EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕФЕКТИВНІСТЬ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
К. В. Зеленський

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.107

УДК: 331.54; 378.1

К. В. Зеленський

ЕФЕКТИВНІСТЬ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Анотація

У статті досліджено ефективність підготовки фахівців у системі вищої освіти України за рахунок видатків державного бюджету та кошти фізичних або юридичних осіб. Досліджено і обчислено мінімальні чисельності контингентів студентів за рівнями (ступенями) освіти молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра, бакалавра та магістра, які, згідно законодавчих нормативних вимог, можуть навчатися за рахунок видатків державного бюджету України. Досліджено умови теоретичного, розрахункового і фактичного використання бюджетних коштів та обчислено відповідні суми витрат на підготовку фахівців в системі вищої освіти з точки зору ефективного їх використання. Прийнято, дослідження ефективності використання бюджетних коштів, здійснювати на рівні мінімальних законодавчих вимог до контингенту студентів та їх співвідношення між рівнями (ступенями) освіти. Побудовано математичну модель у виді системи рівнянь і досліджено умови, при яких досягаються максимальні значення такої ефективності. Побудовано геометричну модель – інтерпретацію співвідношень контингентів студентів та видатків державного бюджету на їх підготовку. Побудовано формули співвідношень потреби роботодавців у фахівцях за рівнями (ступенями) освіти, за чисельністю випускників, які навчалися за рахунок видатків державного бюджету та за кошти фізичних (юридичних) осіб. Обчислено суми перевитрат на підготовку законодавчо унормованих контингентів студентів по відношенню до фактичної потреби роботодавців у фахівцях: 1) за рахунок видатків державного бюджету, які можуть бути обґрунтованими потребою збереження кадрового потенціалу навчальних закладів для підготовки студентів з перспективою розвитку галузей економіки України у майбутньому; 2) за кошти фізичних (юридичних) осіб, які можуть бути кваліфікованими як недоцільні витрати.

Ключові слова: молодший спеціаліст; молодший бакалавр; бакалавр; магістр; ефективність підготовки фахівців; видатки державного бюджету; суми перевитрат.

Література

1. Конституція України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141). URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
2. Куліков П.М. Методологія побудови освіто-творчої траєкторії як графо-критерію конкурентоспроможності особистості [Текст] / П.М. Куліков, О.А. Бондар, К.В. Зеленський // Економічний вісник Національного гірничого університету. Наук. Журнал. – Дніпро: ДВНЗ «НГУ», - 2017. - №3(59). – С. 155-163.
3. Закон України "Про вищу освіту" // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 37-38, ст. 2004. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
4. Наказ Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2018 року № 1096 «Про затвердження деяких нормативно-правових актів з питань прийому на навчання до закладів вищої освіти». URL: https://mon.gov.ua/ storage/app/media/news/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0% B8%D0%BD%D0%B8/2018 /12/28/priyomu-2019.pdf
5. Закон України «Про професійну (професійно-технічну) освіту» // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, № 32, ст. 215. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/103/98-%D0%B2%D1%80
6. Постанова КМУ від 20 січня 1998 р. N 65 «Про затвердження Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/65-98-%D0%BF
7. Державна служба статистики України. URL: http:// www.ukrstat.gov.ua/
8. Наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерства фінансів України від 19.10.2018 року №1133/833 «Про внесення змін до паспорта бюджетної програми на 2018 рік» - К.: МОНУ, 2018. – 7 с.
9. Звіт про використання паспорта бюджетної програми / Бюджет / Міністерство освіти і науки України. URL: https://mon.gov.ua/ua/ministerstvo/diyalnist/byudzhet-ta-zakupivli/byudzhet/zvit-pro-vikoristannya-pasporta-byudzhetnoyi-programi
10. Gray K., Herr E. Other Ways to Win: Greating Alternatives for High School Graduates. Third Edition. Thousand Oaks: Corwin Press., Inc. A Sage Publications Company, 2006. - 272 p.
11. Домінський О. Коледжі треба зберегти в системі вищої школи // Урядовий кур’єр. 18 березня 2015 р. URL: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/koledzhi-treba-zberegti-v-sistemi-vishoyi-shkoli

Kostyantyn Zelenskyy

EFFECTIVENESS OF TRAINING SPECIALISTS IN THE SYSTEM OF HIGHER EDUCATION OF UKRAINE

Summary

The article analyzes the effectiveness of training specialists in the system of higher education of Ukraine at the expense of expenditures of the state budget and funds of individuals or legal entities. The minimum number of contingents of students according to the levels (degrees) of education of a junior specialist, junior bachelor, bachelor and master who, according to the legislative requirements, can be studied at the expense of the expenditures of the state budget of Ukraine, is investigated and calculated. The conditions of theoretical, estimated and actual use of budget funds are investigated and the corresponding amounts of expenses for training of specialists in the system of higher education in terms of their effective use are calculated. It is accepted that studies on the effectiveness of using budget funds should be carried out at the level of minimum legal requirements for the student contingent and their correlation between levels (levels) of education. A mathematical model is constructed in the form of a system of equations and the conditions under which the maximum values of such efficiency are achieved are investigated. A geometric model is constructed - interpretation of the correlation of students' contingents and state budget expenditures on their preparation. Formulas for the correlation of the needs of employers in specialists by levels (degrees) of education, the number of graduates who studied at the expense of the state budget and at the expense of individuals (legal entities) were constructed. The amounts of overpayment on the preparation of legally-regulated contingents of students as a relation to the actual need of employers in specialists is calculated: 1) at the expense of the state budget expenditures, which may be justified by the need to preserve the staffing capacity of educational institutions to prepare students with the prospect of future development of Ukrainian economy sectors; 2) at the expense of the physical (legal) persons who can be qualified as inappropriate expenses.

Keywords: junior specialist; junior bachelor; bachelor; Master of Arts; effectiveness of training specialists; state budget expenditures; amount of overpayment.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (1996), The Law of Ukraine “Constitution of Ukraine”. [Online], available at http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.
2. Kulikov P. M., Bondar, O.A. and Zelens'kyj K.V. (2017) “Methodology of constructing an educational and creative trajectory as a graph-criterion of competitiveness of a person”, Ekonomichnyj visnyk Natsional'noho hirnychoho universytetu. Nauk. Zhurnal, vol. 3(59), pp. 155-163.
3. The Verkhovna Rada of Ukraine (2014), The Law of Ukraine “On the higher education”.[Online], available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.
4. Ministry of education and science of Ukraine (2018) “On approval of certain regulatory acts on admission to higher education institutions”. [Online], available at: https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8% D0%BD%D0%B8/2018/12/28/priyomu-2019.pdf .
5. The Verkhovna Rada of Ukraine (1998), The Law of Ukraine “On professional (vocational) education”. [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/103/98-%D0%B2%D1%80 .
6. Cabinet of Ministers of Ukraine (1998) “On approval of the regulation on educational-qualification levels (graduate education)”. [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/65-98-%D0%BF .
7. The State Statistics Service of Ukraine. [Online], available at: http:// www.ukrstat.gov.ua/ .
8. Ministry of education and science of Ukraine (2018) “On Amendments to the Budget Program Passport for 2018”. Kyiv, Ukraine.
9. Ministry of education and science of Ukraine (2018) “Report on the use of the budget program passport” , Budget, [Online], available at: https://mon./gov. ua/ua/ministerstvo/diyalnist/byudzhet-ta-zakupivli/byudzhet/zvit-pro-vikoristannya-pasporta-byudzhetnoyi-programi
10. Gray K., Herr E (2006). Other Ways to Win: Greating Alternatives for High School Graduates. Third Edition. Thousand Oaks: Corwin Press., Inc. A Sage Publications Company, - 272 p.
11. Dominsky O. (2015). “Colleges need to be kept in the system of higher education”, Government Courier. [Online], available at: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/koledzhi-treba-zberegti-v-sistemi-vishoyi-shkoli/.

№ 11 2018

Дата публікації: 2018-11-30

Кількість переглядів: 6726

Відомості про авторів

К. В. Зеленський

Кандидат технічних наук, доцент, директорГусятинський коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, Гусятин

Kostyantyn Zelenskyy

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, DirectorHusyatyn College of the Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University, Husyatyn

Як цитувати статтю

Зеленський К. В. Ефективність підготовки фахівців в системі вищої освіти України. Ефективна економіка. 2018. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7088 (дата звернення: 22.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.107

Zelenskyy, Kostyantyn (2018), “Effectiveness of training specialists in the system of higher education of Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7088 (Accessed 22 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.107

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.