EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАКОНОДАВЧІ УМОВИ БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
К. В. Зеленський

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.128

УДК: 338.242; 378.1

К. В. Зеленський

ЗАКОНОДАВЧІ УМОВИ БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Анотація

У статті досліджено законодавчі умови бюджетного фінансування вищої освіти в Україні на основі запропонованої поетапної методики. Встановлено відповідність наявного контингенту студентів, що навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст, ступенями освіти молодший бакалавр, бакалавр, магістр, за рахунок видатків державного бюджету України до законодавчо унормованих мінімальних значень таких контингентів студентів у 2017 році. Перевірено і встановлено дотримання трьох законодавчих норм. Видатки державного бюджету України на підготовку одного студента за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста є найнижчими. Запропоновано формули співвідношення між рівнями (ступенями) освіти для кожної із дев’яти професійних груп при розрахунку потреби роботодавців у працівниках. Обчислено показники навантаження числа випускників із відповідними рівнями (ступенями) освіти на одиницю потреби фахівців. Значення показників навантаження характеризують ефективність вкладення коштів в освіту за відповідними рівнями (ступенями) освіти, в тому числі і за рахунок видатків державного бюджету.

Ключові слова: кваліфікований робітник; молодший спеціаліст; молодший бакалавр; бакалавр; магістр; показник навантаження; ефективність вкладення коштів.

Література

1. Конституція України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
2. Закон України "Про вищу освіту" // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 37-38, ст. 2004 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
3. Наказ Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2018 року № 1096 «Про затвердження деяких нормативно-правових актів з питань прийому на навчання до закладів вищої освіти» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2018/12/28/priyomu-2019.pdf
4. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.ukrstat.gov.ua/
5. Звіт про використання паспорта бюджетної програми / Бюджет / Міністерство освіти і науки України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/ministerstvo/diyalnist/byudzhet-ta-zakupivli/byudzhet/zvit-pro-vikoristannya-pasporta-byudzhetnoyi-programi
6. Аналіз вартості підготовки 1 учня за 2017 рік. Професійно-технічна освіта Тернопільщини (інформаційно-аналітичні матеріали). – Тернопіль: НМЦ ПТО, 2018, - 72 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nmcpto.te.ua/vydavnycha-diialnist/
7. Класифікатор професій ДК 003:2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://hrliga.com/docs/327_KP.htm
8. Постанова КМУ від 20 січня 1998 р. N 65 «Про затвердження Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/65-98-%D0%BF
9. Закон України «Про професійну (професійно-технічну) освіту» // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, № 32, ст. 215 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/103/98-%D0%B2%D1%80

Kostyantyn Zelenskyy

LEGISLATIVE CONDITIONS OF BUDGET FINANCING OF HIGHER EDUCATION OF UKRAINE

Summary

The article deals with the legislative conditions of budget financing of higher education in Ukraine on the basis of the proposed step-by-step methodology. Every citizen of Ukraine has the right guaranteed by the Constitution to "affordability and free of charge for preschool, full secondary, vocational, higher education", may choose the most convenient trajectory for obtaining the appropriate level (degree) of education in order to increase its level of competitiveness in convenient time and during whole life. The correspondence of the existing contingent of students who are studying at the educational qualification level by a junior specialist, degrees of education junior bachelor, bachelor and master, determined by the expenditures of the state budget of Ukraine to the legislative norms of the minimum values of such contingent students in 2017. The compliance of the student population with three legal norms has been checked and established. It was investigated that expenditures of the state budget of Ukraine for the training of one person with a student status are the lowest at the educational qualification level of junior specialist. The qualification requirements for the levels (degrees) of education for the most popular profession in nine professional groups of the National Classifier of Professions have been studied. The qualification requirements for the levels (degrees) of education for the most popular professions in nine professional groups of the National Classifier of Professions have been studied. Formulas for the correlation between levels (degrees) of education for the professions of each of the nine professional groups in calculating the needs of employers in workers in 2017 are proposed. The indexes of the ratio of the number of graduates of institutions of higher education and vocational schools with the corresponding levels (degrees) of education to the unit of needs of specialists are calculated. The significance of the ratios of the ratio characterizes the efficiency of investing in education at the appropriate levels (degrees) of education in the current year, including at the expense of the state budget expenditures.

Keywords: contingent of students; educational level; degree of education; professional group; employer; ratio indicator; efficiency of investment of funds.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (1996), The Law of Ukraine “Constitution of Ukraine” [Online], available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 .
2. The Verkhovna Rada of Ukraine (2014), The Law of Ukraine “On the higher education”.[Online], available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.
3. Ministry of education and science of Ukraine (2018) “On approval of certain regulatory acts on admission to higher education institutions”. [Online], available at: https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8% D0%BD%D0%B8/2018/12/28/priyomu-2019.pdf .
4. The State Statistics Service of Ukraine. [Online], available at: http:// www.ukrstat.gov.ua/ .
5. Ministry of education and science of Ukraine “Report on the use of the budget program passport” / Budget . [Online], available at: https://mon.gov.ua/ua/ministerstvo/diyalnist/byudzhet-ta-zakupivli/byudzhet/zvit-pro-vikoristannya-pasporta-byudzhetnoyi-programi
6. Profesiyno-tekhnichna osvita Ternopilshchyny (informatsiino-analitychni materialy) (2018) [Analysis of the cost of training 1 student for 2017. Vocational education of Ternopil region (informational and analytical materials)]. [Online], available at: http://www.nmcpto.te.ua/vydavnycha-diialnist/.
7. Klasyfikator profesiі (DK 003:2010) [Classifier of professions]. [Online], available at: https://hrliga.com/docs/ 327_KP.htm
8. Cabinet of Ministers of Ukraine (1998) “On approval of the regulation on educational-qualification levels (graduate education)”. [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/65-98-%D0%BF .
9. The Verkhovna Rada of Ukraine (1998), The Law of Ukraine “On professional (vocational) education”. [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/103/98-%D0%B2%D1%80 .

№ 12 2018

Дата публікації: 2018-12-28

Кількість переглядів: 3302

Відомості про авторів

К. В. Зеленський

кандидат технічних наук, доцент, директорГусятинський коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, Гусятин

Kostyantyn Zelenskyy

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, DirectorHusyatyn College of the Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University, Husyatyn

Як цитувати статтю

Зеленський К. В. Законодавчі умови бюджетного фінансування вищої освіти України. Ефективна економіка. 2018. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7089 (дата звернення: 11.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.128

Zelenskyy, Kostyantyn (2018), “Legislative conditions of budget financing of higher education of Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7089 (Accessed 11 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.128

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.