EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ БЮДЖЕТУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ
Л. Т. Гораль, В. І. Шийко, М. В. Шкварилюк

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.4

УДК: 336.658.1

Л. Т. Гораль, В. І. Шийко, М. В. Шкварилюк

ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ БЮДЖЕТУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ

Анотація

У статті досліджено необхідність вдосконалення системи бюджетування діяльності підприємств газотранспортної галузі. Визначено та обгрунтовано особливості впровадження системи бюджетування діяльності на газотранспортних підприємствах. На основі досліджень організаційно-виробничої структури підприємств газотранспортної галузі визначено структурні одиниці бюджетування. Доведено, що підприємства магістрального транспортувння природного газу у фінансовій структурі газотранспортної галузі зокрема та нафтогазового комплексу загалом є центрами витрат. Досліджено поведінку та структуру витрат типового підприємства газотранспортної галузі та встановлено, що найбільша частка у струкутрі загальних витрат типового підприємтва припадає на енерговитрати. Запропоновано в якості вдосконалення системи бюджетування діяльності підприємств газотранспортної галузі доповнити бюджет витрат енергетичним балансом. Доведено, що побудова енергетичного балансу на підприємствах газотранспортної галузі дозволить контролювати потоки енергоресурсів та фінансові витрати на них, здійснювати балансування використовуваних енергетичних ресурсів з метою їх оптимізації, диверсифікувати джерела постачання енергоресурсів. На основі проведених досліджень систематизовано проблеми бюджетування діяльності підприємств газотранспортної галузі.

Ключові слова: бюджетування; витрати; доходи; газотранспортне підприємство; енергобаланс.

Література

1. Шумило Ю. О. Управління витратами в системі бюджетування / Ю. О. Шумило // Економіка. Фінанси. Право. – 2009. – № 12. – С. 19 – 23
2. Мамчур Р.М. Бюджетування в системі фінансового менеджменту аграрних підприємств: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / Р.М. Мамчур ; Нац. аграр. ун-т. — К., 2008. — 19 с.
3. Калініна О. М. Бюджетування як метод управління оборотним капіталом промислового підприємства: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / Ольга Миколаївна Калініна ; Харківський національний економічний ун-т. — Х., 2007. — 21 с.
4. Мілінчук О. В. Вартісно-орієнтоване бюджетування як підхід до управління підприємствами харчової промисловості: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / О. В. Мілінчук ; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2011. — 20 с.
5. Шеремета О.В. Цілі, переваги та недоліки бюджетування / О.В. Шеремета // Регіональні аспекти економіки та освіта : зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених, аспірантів та студ. старших курсів ВНЗ (Кременчук, 12 – 13 травня 2006 р.). – Кременчук, 2006. – С. 182–184.
6. Яровий І.М. Моделювання механізму бюджетування внутрішніх партнерських відносин в авіапідприємствах / І.М. Яровий // Проблеми системного підходу в економіці. Електронне наукове фахове видання. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http//: www.nbuv.gov.ua/е-journals/PSPE/texts.html)
7. Уткіна Г.А. Бюджетування як управлінська технологія реалізації стратегії і тактики розвитку фермерського господарства / Г.А.Уткіна // Організація управління аграрною економікою: монографія / [М. Ф. Кропивко, В. П. Немчук, В. В. Россоха та ін.] ; за ред. М. Ф. Кропивка. – К. : ННЦ ІАЕ, 2008. – С. 228-241.
8. Івата В.В. Удосконалення системи фінансового контролінгу на підприємствах машинобудування: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04 / В.В. Івата ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2009. — 20 с.
9. Бондаренко Я.П. Удосконалення бюджетування на вугільних підприємствах шляхом впровадження трьохрівневої моделі // Економіка промисловості. - 2007. - №3(38). - С.173-179.
10. Риженко О.М. Забезпечення синхронізації складання бюджетів акціонерних товариств [Електронний ресурс] / О.М. Риженко // Ефективна економіка. – 2011. – № 2. – Режим доступу до журналу: http: www.economy. nayka.com.ua.
11. Криворучко Г. В. Технологія блокчейн та перспективи її застосування в процесі бюджетування, орієнтованого на результат [Електронний ресурс] / Г. В. Криворучко // Вісник економічної науки України. - 2018. - № 2. - С. 108-113. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Venu_2018_2_22
12. Мельник О. Г. Сутність і значення бюджетування на підприємствах / О. Г. Мельник // Lviv Polytechnic National University Institutional Repository http://ena.lp.edu.ua С. 59 – 67
13. Budgeting for Managers (text only) 1st (First) edition by E. Dunbar S. KempPaperback – 2003 by E. Dunbar S. Kemp (Author)
14. Steven M. Bragg, Budgeting: Third Edition: A Comprehensive Guide 3rd Edition by Steven M. Bragg, 2014
15. Niels Sandalgaard, Per Nikolaj Bukh, Beyond Budgeting and change: A case study Article (PDF Available) in Journal of Accounting & Organizational Change 10(3):409-423 • August 2014 with 2,543 Reads
16. Bogsnes, B. (2009), Implementing Beyond Budgeting – Unlocking the Performance Potential, Wiley, NJ.
17. Hope, J. and Fraser, R. (1997), “Beyond budgeting – breaking through the barrier to the third wave”, Management Accounting, Vol. 75 No. 11, pp. 20-23.
18. Hope, J. and Fraser, R. (1999), “Beyond budgeting – building a new management model for the information age”, Management Accounting, Vol. 77 No. 1, pp. 16-21.
19. Hope, J. and Fraser, R. (2003a), Beyond Budgeting: How Managers can Break Free from the Annual Performance Trap, Harvard Business School Press, Boston, MA.
20. Hope, J. and Fraser, R. (2003b), “Who needs budgets?”, Harvard Business Review, Vol. 81 No. 2, pp. 2-8.
21. Hope, J. and Fraser, R. (2003c), “New ways of setting rewards: the beyond budgeting model”, California Management Review, Vol. 45 No. 4, pp. 103-119.
22. Wallander, J. (1999), “Budgeting: an unnecessary evil”, Scandinavian Journal of Management, Vol. 15 No. 4, pp. 405-421.
23. Morlidge, S. and Player, S. (2010), Future Ready: How to Master Business Forecasting, John Wiley & Sons, Chichester.
24. Player, S. (2003), “Why some organizations Go ‘Beyond Budgeting’”, The Journal of Corporate Accounting and Finance, Vol. 14 No. 3, pp. 3-9.
25. Буратчук Н. Beyond budgeting - модель фінансового управління XXІ століття / Н. Буратчук // Ринок цінних паперів. - №1-2, 2012. – С. 53 – 58
26. Мілінчук О.В. Деякі аспекти моделювання бюджетування на підприємстві / О.В. Мілінчук // Вісник Житомир. держ. технол. ун-ту. Економічні науки. – 2010. – № 1 (51). – С. 263–265.– 0,17 д. а.
27. Пилипів Н. І. Організаційні основи побудови системи бюджетування витрат на газотранспортних підприємствах[Електронний ресурс] / Н. І. Пилипів, М. О. Івасишин // Моделювання регіональної економіки. - 2012. - № 2. - С. 22-29. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Modre_2012_2_5
28. Дудолад А. С. Проблеми управління бюджетним процесом на підприємствах нафтогазового комплексу / А.С. Дудолад // Вісник економічної науки України. — 2011. — № 2 (20). — С. 38-40.
29. Тарасюк Г. М. Планування діяльності підприємства: навч. посіб. / Г. М. Тарасюк, Л. І. Шваб — [2-е вид.] — К. : Каравела, 2005р. — 312 с.
30. Шийко В. І. Методика оцінки енергозатратності на підприємствах трубопровідного транспортування природного газу // Матеріали IІІ Міжнародної науково-практичної конференції: «Стратегія Інноваційного Розвитку Економіки: Бізнес, Наука, Освіта» 06 - 09 КВІТНЯ 2011 р. — Харків: НТУ «ХПІ».2011. — С. 173—175
31. Гораль Л. Т Проблеми енергозбереження газотранспортних підприємств в умовах кризи / Л. Т Гораль , В. І. Мілевська // Вісник ІФНТУНГ. — 2009. — №3(21). — С. 136—139

№ 6 2019

Дата публікації: 2019-06-27

Кількість переглядів: 1386

Відомості про авторів

Л. Т. Гораль

д. е. н., професор, ІФНТУНГ, Інститут економіки та менеджменту[||]Doctor of Economic Sciences, Professor, Prorector, IFNTUNG,Institute of economics and management

ORCID:

0000-0001-6066-5619


В. І. Шийко

к. е. н., доцент, ІФНТУНГ, Інститут економіки та менеджменту

ORCID:

0000-0002-2822-0641


М. В. Шкварилюк

студентка 4 курсу, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, ІФНТУНГ, Інститут економіки та менеджменту

ORCID:

0000-0002-3352-8907

Як цитувати статтю

Гораль Л. Т., Шийко В. І., Шкварилюк М. В. Вдосконалення системи бюджетування на підприємствах газотранспортної галузі. Ефективна економіка. 2019. № 6. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7092 (дата звернення: 19.01.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.4

Гораль Л. Т., Shyiko, V. I. and Shkvaryliuk, M. V. (2019), “Improvement system of budgeting the enterprises of the gas transportation industry”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7092 (Accessed 19 Jan 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.4

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.