EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОГНОЗНІ ДОМІНАНТИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ (НА ПРИКЛАДІ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ)
Ю. Г. Королюк, В. С. Толуб’як

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.7

УДК: 35.353.354

Ю. Г. Королюк, В. С. Толуб’як

ПРОГНОЗНІ ДОМІНАНТИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ (НА ПРИКЛАДІ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Анотація

У роботі підтверджено перспективність пошуку і використання прогнозних домінант у якості атракторів регіонального розвитку. Прогноз базувався на методі групового урахування аргументів 25-ти статистичних показників Чернівецької області за 2005-2017 рр. Із високим показником коефіцієнту детермінації встановлено, що у формуванні вихідної величини ВРП беруть участь тільки окремі параметри регіональної соціально-економічної системи. Модельне збільшення величини таких параметрів підтверджує їх суттєвий нелінійний вплив на цільовий показник. Підтверджено високу адекватність методу групового урахування аргументів при передбаченні поведінки багатопараметричних обласних систем у порівнянні із часовими методами. Висока точність прогнозу та виявлені особливості досліджуваного об’єкта можуть бути враховані для подальших розвідок, пов’язаних із розробкою дієвих механізмів регіонального управління.

Ключові слова: регіональний розвиток; прогнозування; домінанти розвитку; метод групового урахування аргументів.

Література

1. Фактори макроекономічної нестабільності в системі моделей економічного розвитку : колект. моногр. / В. М. Геєць, В. Р. Сіденко, М. І. Скрипниченко, І. В. Крючкова, О. І. Черняк; ред.: М. І.Скрипниченко; НАН України, Ін-т економіки та прогнозування. – К., 2012. – 717 c.
2. Сухоруков А. І. Моделювання та прогнозування соціально-економічного розвитку регіонів України: монографія / А. І. Сухоруков, Ю. М. Харазішвілі. – К. : НІСД, 2012. – 368 с.
3. Прогнозування розвитку територій. Економічне прогнозування : навч. посіб. / Ю. П. Шаров, О. Ю. Бобровська, М. А. Латинін [та ін.] ; за заг. наук. ред. М. М. Білинської ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Проект «Розбудова спроможності до економічно обґрунтованого планування розвитку областей і міст України». – Київ : К.І.С., 2014. – 128 с.
4. Євмєшкіна О. Л. Реалізація функції прогнозування на різних рівнях державного управління / О. Л. Євмєшкіна // Державне управління та місцеве самоврядування. – 2017. Вип. 1. – С. 68–73.
5. Кифяк В. Ф. Теоретичні основи сценарного прогнозування соціально-економічного розвитку прикордонного регіону / В. Ф. Кифяк // Актуальні проблеми економіки. – 2016. - № 7. – С. 214-222.
6. Сценарне прогнозування розвитку прикордонних регіонів : Монографія / Колектив авторів за заг. редакцією Кифяка В.Ф.; Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету. – Чернівці : «Місто», 2017. – 330 с.

Yu. H. Koroliuk, V. S. Tolub’iak

FORECASTING DOMINANTS OF REGIONAL DEVELOPMENT (THE CASE OF CHERNIVTSI REGION)

Summary

The work confirms the prospect of finding and using predictive dominant as attractors of regional development. For this purpose, the socio-economic system of the Chernivtsi region was selected as the subject of the study. The object was described by 25 indicators of regional statistics. The parameters were divided into output (GRP) and the rest of the inputs part. To perform the forecast, the Group Method of Data Handling was selected. The GMDH Shell DS was chosen as the prognostic software. In total, data from regional statistics for 2005-2017 period was taken into account. With a high value of the determination coefficient, it was established that only separate parameters of the regional socioeconomic system are involved in the formation of the output value of the GRP: current income per one person; consumer price index; wholesale trade; volume of retail turnover of enterprises; manufacture of wood products, paper production and printing activities; production of rubber and plastic products, other non-metallic mineral products. It is should to be mentioned that individual dominant parameters have never been stated as the priority goals of the object’s development. Artificial, model increase of the magnitude of such parameters confirmed their significant non-linear impact on the goal of regional management. Thus, the change in the size of the dominants by 5% leads to the changes in the GRP by 7.2-8.6%. When changing the size of the dominant by 10%, GRP increases by 12.5-17.1%. The tendency of high GRP is maintained throughout the studied horizons. Also, the high adequacy of the Group Method of Data Handling in predicting the behavior of multi-parametric regional systems has been confirmed in the comparison with time methods. Taking into account the dominant parameters has shown that the predicted values of GRP by the Group Method of Data Handling are higher than the result of traditional time forecasting methods. High accuracy of the forecast and revealed features of the investigated object can be taken into account for further explorations related to the development of effective mechanisms of regional management.

Keywords: egional development; forecasting; developmental domains; Group Method of Data Handling.

References

1. Heiets', V. M., Sidenko, V. R., Skrypnychenko, M. I., Kriuchkova, I. V. and Cherniak, O. I. (2012), Faktory makroekonomichnoi nestabil'nosti v systemi modelej ekonomichnoho rozvytku [Factors of macroeconomic instability in the system of models of economic development], NAN Ukrainy, In-t ekonomiky ta prohnozuvannia, Kyiv, Ukraine.
2. Sukhorukov, A. I. and Kharazishvili, Yu. M. (2012), Modeliuvannia ta prohnozuvannia sotsial'no-ekonomichnoho rozvytku rehioniv Ukrainy [Modeling and forecasting of socio-economic development of regions of Ukraine], NISD, Kyiv, Ukraine.
3. Sharov, Yu. P., Bobrovska, O. Yu. and Latynin, M. A. (2014), Prohnozuvannia rozvytku terytorii. Ekonomichne prohnozuvannia [Forecasting development of territories. Economic forecasting], K.I.S., Kyiv, Ukraine.
4. Yevmieshkina, O. L. (2017), “Realization of forecasting function at different levels of public administration”, Derzhavne upravlinnia ta mistseve samovriaduvannia, vol. 1, pp. 68–73.
5. Kyfiak, V. F. (2016), “Theoretical bases of scenario forecasting of social and economic development of the border region”, Aktual'ni problemy ekonomiky, vol. 7, pp. 214–222.
6. Kyfiak, V. F. (2017), Stsenarne prohnozuvannia rozvytku prykordonnykh rehioniv [Scenario forecasting of the development of border regions], «Misto», Chernivtsi, Ukraine.

№ 6 2019

Дата публікації: 2019-06-27

Кількість переглядів: 1188

Відомості про авторів

Ю. Г. Королюк

д. н. держ. упр., доцент, професор кафедри економічної кібернетики та міжнародних економічних відносин Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ

Yu. H. Koroliuk

Doctor of Sciences in Public Administration, Docent,Professor of the Department of Economic Cybernetics and International Economic Relations,Chernivtsi Institute of Trade and Economics KNUTE

ORCID:

0000-0001-8732-3731


В. С. Толуб’як

д. н. держ. упр., доцент, професор кафедри менеджменту та публічного управління Тернопільського національного економічного університету

V. S. Tolub’iak

Doctor of Sciences in Public Administration, Docent,Professor at the Department of Management and Public Administration,Ternopil National Economic University

ORCID:

0000-0002-8892-2338

Як цитувати статтю

Королюк Ю. Г., Толуб’як В. С. Прогнозні домінанти регіонального розвитку (на прикладі чернівецької області). Ефективна економіка. 2019. № 6. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7095 (дата звернення: 19.01.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.7

Koroliuk, Yu. H. and Tolub’iak, V. S. (2019), “Forecasting dominants of regional development (the case of chernivtsi region)”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7095 (Accessed 19 Jan 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.7

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.