EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІЧНІ ТА ФІНАНСОВІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ КИЄВА ЯК ГЛОБАЛЬНОГО МІСТА
В. І. Кравченко

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.8

УДК: 332.336

В. І. Кравченко

ЕКОНОМІЧНІ ТА ФІНАНСОВІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ КИЄВА ЯК ГЛОБАЛЬНОГО МІСТА

Анотація

У статті досліджено основні економічні та фінансові проблеми столиці України – Києва як одного з глобальних міст Європи та світу. Проаналізовано характерні ознаки глобального міста, його роль у розвитку світової економіки та людської цивілізації. Охарактеризовано рейтинги глобальних міст та місце у них Києва.
Визначено, що глобальні міста є носіями стрімкого та динамічного розвитку сучасного світу. Водночас такі міста мають значні проблеми, зокрема, економічні та фінансові. Запропоновано шляхи їх розв’язання у столиці України.
Зазначено, що Київ має набути міжнародного статусу міста групи А. Наголошено, що Київ як глобальний актор,покликаний стати всесвітньовідомим фінансовим центром, містом із сучасною обробною промисловістю, розвинутим транспортним комплексом, зосередженням науки,освіти, культури, історії, осередком християнської цивілізації.
У статті проаналізовано дослідження проблем розвитку глобальних міст. Зазначено, що біля їх витоків був шотландський вчений , автор Генеральних планів Єрусалима, Тель-Авіва, Бомбея Патрік Геддес. Його перу належить опублікована у 1915 році книга «Еволюція міст». Геддес відніс до світових міст Нью-Йорк, Лондон, Париж, Берлін, Чикаго, Бостон, Філадельфію та інші мегаполіси. У книзі «Світові міста», що опублікована у 1966 році британським вченим П.Холлом, обґрунтовано теорію глобального, світового міста. Великий внесок у розробку проблематики глобальних міст зроблено Джоном Фрідменом, Є. Кінгом, П.Тейлором, Г.Рідом, Дж. Штігліцем, Д.Шертом, Т.Тріфтом. Фундаментальні положення, що стосуються функціонування глобальних міст, запропоновані професором Чикагського Університету Саскією Сассен. ЇЇ перу належить книга «Глобальне місто: Нью-Йорк, Лондон, Токіо». Цікавими є дослідження щодо еволюції концепції розвитку глобальних міст, автором якої є Слука М.О., а також публікації українських вчених Дьоміна М.М., Палехи Ю.М., Володимира Нудельмана, Генріха Фільварова.

Ключові слова: глобальне місто; міська економіка; фінанси Києва;рейтинги глобальних міст; місія міста Києва; Київ як глобальний актор; ознаки та характеристики глобальних міст; ключові проблеми Києва як глобального міста; світові фінансові центри.

Література

1. Глобальный город. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
2. Глобальный город: введение в понятия [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.demoscope.ru/weekly/2008/0343/analit02.php
3. Saskia Sassen The Global City: New York, London, Tokyo. Publisher: Princeton University Press; 2nd ed (September 16, 2001). – 480 pages
4. Слука Н.А., Эволюция концепции «мировых городов», Pегиональные исследования, 2005, №3, - с.11-29
5. Кравченко В.І., Паливода К.В., Поляченко В.А. Основи житлової економіки. – К.: Основа,2007. – 416 с.
6. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура [текст]/ пер.с англ.под науч.ред. О.И. Шкаратана. – М.: ГУ ВШЭ.2000. – 608с.
7. Василь Куйбіда Нові смисли Києва. Дзеркало Тижня Україна, 29 березня,2013

V. I. Kravchenko

ECONOMIC AND FINANCIAL PROBLEMS OF KYIV CITY DEVELOPMENT AS A GLOBAL CITY

Summary

The article studies the most relevant economical and financial issues of the capital of Ukraine – Kyiv as one of the global cities in Europe and in the world. Typical indicators of global cities were analyzed as well as the role of a global city in the development of world economy and civilization. The ratings of global cities were characterized and the place of Kyiv among them was defined.
It was stated that global cities are the embodiment of rapid and dynamic development in the modern world. Nevertheless those cities face serious problems, especially economic and financial. The article offers ways to solve these problems of the Ukrainian capital.
It is stated that Kyiv must obtain the international status of the city group A. It was proved that Kyiv as a global actor must become an internationally well-known economic center, city with modern manufacturing industry, developed transport complex, cradle of science, education, culture, nucleus of Christian civilization.
The article analyzes the investigations about the development of global cities. It’s stated that one of the first authors was a Scottish scientist, author of General Plans of Jerusalem, Tel-Aviv, Mumbai Patrick Geddes. He was the author of the research published in 1915 called “The Evolution of cities”. Geddes considered Global cities as New York, London, Paris, Berlin, Chicago, Boston, Philadelphia and other metropolis. In the book “Global cities” that was published in 1966 by the British scientist P. Hall, is analyzed the theory of global metropolis. Greatly contributed to the development of the problems of global cities researchers like John Friedman, E. King, P. Taylor, G. Reid, J. Shtiglitz, D. Shert, T. Tryfett. Fundamental basis for the Functioning of Global Cities was proposed by Professor at the University of Chicago Saskia Sassin. Her first book publication is "Global City: New York, London, Tokyo". Interesting studies on the evolution of the concept of the development of global cities were made by Sluk M.O., as well as publications by Ukrainian scientists Dyomin M.M., Palekh Yu.M., Volodymyr Nudelman, Henry Filvarov.

Keywords: global city; local economy; Kyiv finance; global cities ranking; Kyiv city mission; Kyiv as a global actor; features and characteristics of global cities; key issues of Kyiv as global city; global financial centers.

References

1. Wikipedia official page (updated May19, 2017) “Global city”, available at: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
2. Electronic version of the weekly bulletin “Population and society”(2008), “ Global city :term introduction ”, available at: http://www.demoscope.ru/weekly/2008/0343/analit02.php (Accessed June 6, 2019)
3. Sassen S. (2001), “The Global City: New York, London, Tokyo ”, 2nd ed, Princeton University Press, New Jersey, USA.
4. Sluka N.A.(2005), “Evolution of the concept of “global cities””, Regionalnye issledovaniya, vol.3, pp.11-29.
5. Kravchenko V.I., Palyvoda K.V., Poliachenko B.A. (2007), Osnovy zhitlovoii ekonomiky [Basis of housing economy], Osnova, Kyiv, Ukraine.
6. Kastels M. (2000), Informatsionnaya epokha: ekonomika, obschestvo i kultura [Information era: economy, society, culture], GU, Moscow, Russia.
7. Kuibida V.(2013), “New Kyiv ideas”, Dzerkalo Tyzhnia, vol.12, available at: https://dt.ua/internal/novye-smysly-kieva-videnie-ukrainy-v-evraziyskom-geopoliticheskom-i-geoekonomicheskom-prostranstve-_.html

№ 6 2019

Дата публікації: 2019-06-27

Кількість переглядів: 1358

Відомості про авторів

В. І. Кравченко

доктор економічних наук, професор, Заслужений економіст України, Президент, Міжнародний інститут фінансів

V. I. Kravchenko

Doctor of Economics, Professor, Honored economist in Ukraine, President, International Finance Institute

ORCID:

0000-0002-4345-9255

Як цитувати статтю

Кравченко В. І. Економічні та фінансові проблеми розвитку києва як глобального міста. Ефективна економіка. 2019. № 6. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7096 (дата звернення: 19.01.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.8

Kravchenko, V. I. (2019), “Economic and financial problems of kyiv city development as a global city”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7096 (Accessed 19 Jan 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.8

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.