EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ШЛЯХИ ЗМІЦНЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ МІСТА
С. В. Богачов

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.13

УДК: 351.502

С. В. Богачов

ШЛЯХИ ЗМІЦНЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ МІСТА

Анотація

Статтю присвячено дослідженню можливостей зміцнення екологічної безпеки міста на підставі використання відповідних методів та інструментів з урахуванням зарубіжного досвіду Охарактеризовано екологічну безпеку та її зв’язок з іншими складовими сталого розвитку міста. Запропоновано формування екологічної стратегії міста та представлено її типову структуру. Визначено, що розробка та реалізація екологічної стратегії міста здійснюється за наявності відповідної інформаційної бази, для формування якої запропоновано використання геоінформаційних технологій, які дозволяють збирати, накопичувати та зберігати інформацію про наявні природні ресурси, їх користувачів, стан навколишнього середовища; здійснювати гео- та імітаційне моделювання змін у екологічній ситуації та оцінювати екологічні ризики. Визначено роль органів місцевого самоврядування у реалізації екологічної стратегії та охарактеризовано їх екологічні повноваження в Україні. Обгрунтовано доцільність урахування досвіду країн Євросоюзу щодо розподілу компетенції в управлінні екологічною безпекою міста. Запропоновано представлені напрями зміцнення екологічної безпеки міста реалізовувати комплексно, що сприятиме вирішенню завдань сталого розвитку міста та підвищення якості життя його населення.

Ключові слова: місто; сталий розвиток; екологічна безпека; екологічна стратегія; інформаційна база; геоінформаційні системи; компетенції органів місцевого самоврядування в екологічній сфері міста.

Література

1. Про засади державної регіональної політики: Закон України від 5 лютого 2015 р. № 156-VIII. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/156-19 (дата звернення 20.05.2019 р.).
2. Безсонов Є.М. Екологічна складова сталого розвитку: обґрунтування пріоритетності та шляхи забезпечення / Є.М. Безсонов, В.І. Андрєєв // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2015. – №6. – С.23-29.
3. Дромашко Л. Екологічна складова соціально-економічного розвитку міста / Л. Дромашко, С. Доценко, Л. Гришина // Економіст. – 2012. – №6. – С. 37–39.
4. Кучерявий В.В. Проблеми сталого розвитку урбоекосистеми великого міста / В.В. Кучерявий // Науковий вісник НЛТУ. – 2008. – Вип. 18. – С.23-29.
5. Кононенко О. Екологоорієнтований розвиток міст: теоретичні підходи та досвід формування / О. Кононенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Географія. – 2014. – Вип. 1. – С. 22–25.
6. Лотуш О.П. Основні етапи розробки екологічної політики як складова системи муніципального екологічного менеджменту / О.П. Лотуш // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – №3. – Т.1. – С. 211–217.
7. Якушев Д.В. Екологічна політика: стратегічне управління сталим розвитком території / Д.В. Якушев // Політикус. – 2017. – Вип. 5. – С. 127–130.
8. Лавріненко С.І. Екологічна безпека / С.І. Лавріненко // Енциклопедії сучасної України. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=18670 (дата звернення 20.05.2019 р.).
9. Патока І.В. Економічні механізми формування місцевої екологічної політики та напрями її реалізації в умовах реформування владних повноважень в Україні/ І.В.Патока / /Економіка та суспільство. – 2017.– №13. – С.923-929 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/13_ukr/156.pdf
10. Козлова Т.В. ГІС-аналіз екологічної якості урбанізованих територій/ Т. В. Козлова, С. О. Шевченко // Наукоємні технології. – 2012–-№1(13).–С.104-111
11. Лобода Ю.Г Використання інформаційних технологій для моніторингу та захисту довкілля/ Ю.Г. Лобода ,О.Ю. Орлова // Наукові праці ОНАХТ.–2011.–Вип 46.–Т.1.–С.244-247
12. Ємець Л.О. Адміністративно-правові засади діяльності органів місцевого самоврядування щодо забезпечення екологічної безпеки держави /Л.О.Ємець // Вісник ХНУВС.–2017.–№2(77).–С.127-137
13. Бомчак Я.О. Зарубіжний досвід реалізації органами місцевого самоврядування державної політики в сфері охорони навколишнього природного середовища / Я.О. Бомчак // Держава та регіони. Серія Державне управління. – 2017. – № 1. – С.126-130.
14. Сафаров Д.И. Сравнительно-правовой анализ полномочий органов самоуправления в сфере охраны окружающей среды в зарубежных странах / Д.И. Сафаров, З.Р. Рузиев // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. – 2016. – №1. – С.115-121.

S. V. Bogachov

WAYS OF STRENGTHENING THE ECOLOGICAL SAFETY OF THE CITY

Summary

The article is devoted to the research of the possibilities of strengthening the ecological safety of the city based on the use of appropriate methods and tools, taking into account foreign experience. The methods of analysis and synthesis, comparison and logical generalization were used in this article. Environmental protection and its relationship with other components of the sustainable development of the city ensuring economic growth and supporting social consensus were characterized. It was established that the management of the environmental safety of the city was carried out on the basis of the adoption and implementation of appropriate strategic and tactical decisions. The formation of an environmental strategy as a separate document, and as part of an overall strategy for sustainable development of the city was proposed. The typical structure of the ecological strategy of the city was presented. There were the following sections: the feasibility of development, general provisions; goals, principles and objectives; stages, mechanism and financial support for implementation. It was determined that the development and implementation of the city’s environmental strategy was carried out in the presence of an appropriate information base. Information base should contain data on local natural resources, users of these resources (population and business) and state of the environment. The use of geo-information technologies was proposed for forming of information base. They allow to exercise the collection, accumulation and storage of information about available natural resources, users of natural resources, the state of the environment; perform geo- and simulation modeling of changes in the environmental situation and assess environmental risks. The role of local governments in the implementation of the environmental strategy was defined. Environmental powers of local authorities in Ukraine were characterized. The expediency of taking into account the experience of the European Union countries in the distribution of competence in managing the environmental safety of the city was substantiated. The need to ensure the real financial independence of local governments for the implementation of their own environmental powers was emphasized. It was determined that the presented directions of strengthening the ecological safety of the city should be implemented comprehensively. In particular, the formation and implementation of an environmental strategy requires the availability of information support and the empowerment of local governments. It will contribute to solving the problems of sustainable development of the city and improving the quality of life of its people. Further research is required to harmonize the interests of the participants in the implementation of the city’s environmental strategy.

Keywords: city; sustainable development; environmental protection; environmental strategy; information base; geographic information systems; competences of local governments in the environmental sphere of the city.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (2015), The Law of Ukraine “On the Principles of State Regional Policy”, available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/156-19 (Accessed 20 May 2019).
2. Bezsonov, Ye.M. and Andrieiev, V.I. (2015), “Ecological component of sustainable development: justification of priority and ways of providing”, Visnyk Vinnytskoho politekhnichnoho instytutu, vol. 6, pp. 23–29.
3. Dromashko, L., Dotsenko, S. and Grishina, L. (2012), “An ecological component of the socio-economic development of the city”, Ekonomist, vol. 6, pp. 37–39.
4. Kucheryavyi, V.V. (2008), “Problems of sustainable development of urban ecosystems of a large city”, Naukovyi visnyk NLTU, issue 18, pp. 23-29
5. Kononenko, O. (2014), “Ecologically oriented urban development: theoretical approaches and experience of formation”, Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Seriia Heohrafiia, issue 1, pp. 22–25.
6. Lotush, O.P. (2011), “Main etapi rozrobki ecologichno ї polіtiki yak warehouse system and municipal ecologic’s management”, Marketynh i menedzhment innovatsyi, vol. 3, issue 1, pp. 211–217.
7. Yakushev, D.V. (2017), “Ecological policy: strategic management of the company rozvitkom teritorії”, Politicus, issue 5, pp. 127–130.
8. Lavrinenko, S.I. (2019), “Ecological safety”, Entsyklopedii suchasnoi Ukrainy, [Online], available at: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=18670 (Accessed 20 May 2019).
9. Patoka, I.V. (2017), “Economic mechanisms of formation of the local self-government policy and its implementation tendencies under reforming of the power authorities in Ukraine”, Ekonomika ta suspilstvo, vol.13, pp.923-929, available at: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/13_ukr/156.pdf (Accessed 20 May 2019).
10.Kozlova, T.V. and Shevchenko, S. O. (2012), “GIS-analysis of ecological quality of urbanized territories”, Naukoiemni tekhnolohii, vol.1(13), pp.104-111
11.Loboda, Yu.H. and Orlova, O.Yu. (2011), “Using information technology to monitor and protect the environment “,Naukovi pratsi ONAKhT, vol. 45, issue 1, pp. 244–247.
12.Yemets, L.O (2017), “Administrative and legal principles of local self governments’ activities in ensuring the environmental safety of the state”, Visnyk KhNUVS, vol.2(77), pp.127-137
13. Bomchak, Ya.O. (2017), “Foreign experience of implementation of state policy in the sphere of environmental protection by local government bodies”, Derzhava ta rehiony. Seriya Derzhavne upravlinnya, vol. 1, pp. 126–130.
14. Safarov, D.I. and Ruziev, Z.R. (2016), “Comparative legal analysis of the powers of self-government bodies in the sphere of environmental protection in foreign countries”, Zhurnal zarubezhnogo zakonodatel'stva i sravnitel'nogo pravovedeniya, vol. 1, pp. 115–121.

№ 6 2019

Дата публікації: 2019-06-27

Кількість переглядів: 1304

Відомості про авторів

С. В. Богачов

доктор економічних наук, професор,заслужений економіст УкраїниГолова правління ГО «Інститут місцевого та регіонального розвитку»

S. V. Bogachov

Doctor of Economic Science, Professor,Honored Economist of Ukraine,Chairman of the Board of the PO "Institute for Local and Regional Development"

ORCID:

0000-0002-8938-0315

Як цитувати статтю

Богачов С. В. Шляхи зміцнення екологічної безпеки міста. Ефективна економіка. 2019. № 6. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7101 (дата звернення: 19.01.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.13

Bogachov, S. V. (2019), “Ways of strengthening the ecological safety of the city”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7101 (Accessed 19 Jan 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.13

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.