EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОПТИМІЗАЦІЯ ВИТРАТ ЗАГОТІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ОСНОВІ КООПЕРАЦІЇ ПРОЦЕСІВ ПОСТАЧАННЯ
Л. Г. Ліпич, О. М. Зеленко

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.14

УДК: 631.1.332

Л. Г. Ліпич, О. М. Зеленко

ОПТИМІЗАЦІЯ ВИТРАТ ЗАГОТІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ОСНОВІ КООПЕРАЦІЇ ПРОЦЕСІВ ПОСТАЧАННЯ

Анотація

У статті розглянуто заготівельну діяльність сільськогосподарських підприємств, виокремлено витрати які є складовими процесу заготівлі. З’ясовано, що наявність монопольних структури у сфері обігу на продовольчому ринку та відсутність законодавчої бази для розвитку кооперації в Україні ускладнюють реалізацію сільськогосподарської продукції малих підприємств. Доведено, що активізація розвитку взаємодії у заготівельній сфері АПК на засадах кооперації між малими формами господарювання буде вигідним для усіх партнерів за рахунок формування передумов для зниження цін, більших обсягів чистого прибутку, збільшення товарообігу та економії ресурсів, а також покращення соціального становища у сільській місцевості. Для оптимізації витрат у процесі ведення заготівельної діяльності, визначення її впливу на рівень розвитку сільськогосподарських підприємств України, доцільним вважаємо використання методу нечітких множин. В якості залежних змінних нами було обрано обсяги чистого прибутку (Y1) та рівень рентабельності (Y2), незалежними змінними виступають витрати заготівельної діяльності сільськогосподарських підприємств.
Результати моделювання (на основі методу нечітких множин) показали, що кожному рівню результуючих показників відповідають комбінації різних витрат щодо заготівельної діяльності з різним ступенем впливу. Так, за результатами розрахунків на основі методу нечітких множин можливим є досягнення високого рівня чистого прибутку (75,9 тис. грн. на 10 га) та досягнення високого рівня рентабельності (36,7 %) при визначених обсягах окремих витрат на заготівельну діяльність.

Ключові слова: заготівельна діяльність; сільське господарство; кооперація; витрати; оптимізація.

Література

1. Жуков А.С. Заготовительная деятельность потребительской кооперации на селе. Научный журнал: Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2013. URL: http://naukarus.com
2. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua. (дата звернення 15.03.2019 р.)
3. Волошин О.Ф., Мащенко С.О. Моделі та методи прийняття рішень: навч. посіб. для студ. вищ. навч. Закладів. Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2010. 336 с.

Lubov Lipych, Оksana Zelenko

OPTIMIZATION OF PURCHASING ACTIVITY EXPENSES BASED ON PROCESSING CO-OPERATION

Summary

The article deals with the harvesting activity of agricultural enterprises, which distinguishes costs which are components of the process of harvesting. It is revealed that the presence of monopoly structures in the sphere of circulation in the food market and the lack of a legislative basis for the development of cooperation in Ukraine complicate the implementation of agricultural products of small enterprises. It has been proved that the activation of the development of cooperation in the field of agribusiness on the basis of cooperation between small forms of management will be beneficial for all partners through the creation of prerequisites for lower prices, higher net profits, increased trade turnover and resource savings, as well as improving the social situation in rural areas. To optimize costs in the process of harvesting activities, determine its impact on the level of development of agricultural enterprises in Ukraine, we consider expedient the use of fuzzy sets method. As dependent variables, we chose net profit (Y1) and profitability (Y2), and independent variables are expenditures on harvesting activity of agricultural enterprises.
The simulation results (based on the fuzzy set method) showed that each level of result indicators corresponds to combinations of different costs for procurement activities with varying degrees of influence. Thus, based on the results of calculations on the basis of the fuzzy set method, it is possible to achieve a high level of net profit (75.9 thousand UAH per 10 hectares) and achieve a high level of profitability (36.7%) at certain amounts of separate expenditures on procurement activities.

Keywords: harvesting activity; agriculture; co-operation; expenses; optimization.

References

1. Zhukov, A.S. (2013), “Procurement activities of consumer cooperation in rural areas”, Nauchnyj zhurnal: Jekonomika sel'skohozjajstvennyh i pererabatyvajushhih predprijatij, [Online] available at: http://naukarus.com (Accessed 24 May 2019).
2. Official site of the State Statistics Service of Ukraine (2019), available at: http://www.ukrstat.gov.ua. (Accessed 15 May 2019).
3. Voloshin, O.F. and Mashhenko, S.O. (2010), Modeli ta metody pryjnjattja rishen' [Models and methods of decision making], Vydavnycho-poligrafichnyj centr «Kyi'vs'kyj universytet», Kyiv, Ukraine.

№ 6 2019

Дата публікації: 2019-06-27

Кількість переглядів: 1287

Відомості про авторів

Л. Г. Ліпич

д. е. н., професор, декан факультету економіки та управління,Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк

Lubov Lipych

Doctor of economics, Professor, Dean of Faculty of Economics and Management, Lesya Ukrainka Eastern European National University, Lutsk

ORCID:

0000-0001-9949-5469


О. М. Зеленко

здобувач, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк

Оksana Zelenko

getter, Lesya Ukrainka Eastern European National University, Lutsk

ORCID:

0000-0002-9004-0203

Як цитувати статтю

Ліпич Л. Г., Зеленко О. М. Оптимізація витрат заготівельної діяльності на основі кооперації процесів постачання. Ефективна економіка. 2019. № 6. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7102 (дата звернення: 18.01.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.14

Lipych, Lubov and Zelenko, Оksana (2019), “Optimization of purchasing activity expenses based on processing co-operation”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7102 (Accessed 18 Jan 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.14

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.