EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВПРОВАДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИЗМУ
Н. В. Погуда, К. Ю. Павловська

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.30

УДК: 338.4:330.12

Н. В. Погуда, К. Ю. Павловська

ВПРОВАДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИЗМУ

Анотація

Стаття присвячена вивченню історії розвитку корпоративної соціальної відповідальності за різними науковими школами. Глибинний аналіз наукових підходів дозволив прослідкувати тенденцію зміни поглядів та розширення змісту поняття КСВ. У роботі визначені основні принципи корпоративної соціальної відповідальності, реалізація яких покликана вирішити багато суспільно-важливих проблем. Практика впровадження КСВ є характерною як для закордонних підприємств, так і вітчизняних. Підприємства туризму в Україні поступово впроваджують у власну практичну діяльність КСВ, в основному через соціальні програми та екологічні проекти. КСВ як державного, так і приватного секторів детально викладена в основних положеннях Мережі Глобального Договору ООН, які забезпечують різні напрямки. Визначено, що реалізація ключових принципів КСВ покращує репутацію організації, підвищує рівень довіри до діяльності компанії, якості її товарів і послуг, зростає професіоналізм кадрового потенціалу, збільшує лояльність співробітників до компанії, формує безпечне середовище діяльності, розвиває корпоративну політику. Туристичний та готельний бізнес, з кожним роком, намагаються все більше уваги та зусиль приділяти вирішенню ключових екологічних і соціальних проблем шляхом розробки та впровадження програм та соціальних проектів.

Ключові слова: туризм; готель; корпоративна соціальна відповідальність; принципи; сталий розвиток.

Література

1. Bowen, H. (1953), Social Responsibilities of the Businessman. — New York: Harper & Row.
2. Friedman, M. (1970), The social responsibility of business is to increase its profits. The New York Times Magazine, vol. 09-13, pp. 122-126.
3. Salzmann, O. Ionescu-Somers, A. and Steger, U. (2005). The business case for corporate sustainability: Literature review and research options. European Management Journal., vol. 23(1), pp.27- 36. DOI: 10.1016/j.emj.2004.12.007
4. Ebner, D. and Baumgarther, R. (2006), The relationship between sustainable development and corporate social responsibility. In: Conference Materials from a Conference in Dublin, Queen’s University Belfast, “Corporate Responsibility Research”; 4th–5th September; Dublin. 2006, available at: http://www.crrconference.org/
5. Scott, S. (2007), Corporate social responsibility and the fetter of profitability. Social Responsibility Journal, vol. 3(4), pp. 31-39. DOI: 10.1108/17471110710840215
6. Grundey, D. (2008), Applying sustainability principles in the economy. Technological and Economic Development of Economy, vol. 14(2), pp. 101-106. DOI: 10.3846/1392-8619.2008.14.101-106
7. Weisband, E. (2009), The virtues of virtue: Social capital, network governance, and corporate social responsibility. American Behavioral Scientist, vol. 52(6), pp. 905-918. DOI: 10.1177/0002764208327665
8. Ілляшенко, С. М. Застосування корпоративної соціальної відповідальності у сучасному веденні бізнесу // Фундаментальні основи формування механізмів забезпечення інноваційного розвитку економічних систем. Порівняльний аналіз національних моделей формування механізмів забезпечення інноваційного розвитку у країнах світу : звіт про НДР (пром.) / кер. С. М. Ілляшенко. – Суми : СумДУ, 2011. - С. 215-222.
9. Колот, А.М. Соціальна відповідальність: теорія і практика розвитку: монографія / за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. А.М. Колота; Держ. вищ. навч. закл. «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Наук. парк, Ін-т соц.-труд. відносин. К. : КНЕУ, 2012. 501 c.
10. Новікова, О.Ф. Діагностика стану та перспектив розвитку соціальної відповідальності в Україні (експертні оцінки): монографія / О.Ф. Новікова, М.Є. Дейч, О.В. Панькова. - НАН України, Ін-т економіки пром-сті, Донецьк. 2013. 296 с.
11. Erhemjamts, O. Li, Q. and Venkateswaran, A. (2013), Corporate social responsibility and its impact on firms’ investment policy, organizational structure, and performance. Journal of Business Ethics, vol. 118(2), pp. 395-412. DOI: 10.1007/s10551-012-1594-x
12. Nijhof, A. Bruijn, T. Fisscher, O. Jonker, J. Karssing, E. and Schoemaker, M. (2006), Learning to be responsible: Developing competences for organization–wide CSR. The Challenge of Organizing and Implementing Corporate Social Responsibility, vol.6, pp. p. 148-172
13. Galbreath, J. and Shum, P. (2012), Do customer satisfaction and reputation mediate the CSR–FP link? Evidence from Australia. Australian Journal of Management, vol. 37(2), pp. 211-229. DOI: 10.1177/0312896211432941
14. Sacconi, L. (2006), A social contract account for CSR as extended model of corporate governance (I): Rational bargaining and justification. Journal of Business Ethics, vol. 63, pp. 259-281. DOI: 10.1007/s10551-006-9014-8
15. Rhodes, R. (1994), The hollowing out of the state: The changing nature of the public service in Britain. Political Quarterly, vol. 65(2), pp. 138-151. DOI: 10.1111/j.1467-923X.1994.tb00441.x
16. WBCSD (1998), Stakeholder Dialogue on CSR, The Netherlands, Sept 6-8, 1998, available at: www.wbcsd.org.
17. European Commission (2001), Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility – Green Paper. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.
18. McWilliams, A. and Siegel, D. (2001), Corporate social responsibility: A theory of the firm perspective. Academy of Management Review, vol. 26(1), pp. 117-127. DOI: 10.5465/AMR.2001.4011987
19. Aaronson, S.A. (2003), Corporate responsibility in the global village: The British role model and the American laggard. Business and Society Review, vol. 108(3), pp. 309-338. DOI: 10.1111/1467-8594.00167
20. Mazurkiewicz, P. (2013), Corporate Environmental Responsibility: Is a Common CSR Framework Possible? [Internet], available at: http://siteresources.worldbank.org.
21. Grundey, D. (2008), Applying sustainability principles in the economy. Technological and Economic Development of Economy, vol. 14(2), pp. 101-106. DOI: 10.3846/1392-8619.2008.14.101-106
22. Evans, W. and Davis, W. (2008), An examination of perceived corporate citizenship, job applicant attraction, and CSR work role definition. Business and Society, vol.50, pp. 456-480. DOI: 10.1177/0007650308323517
23. Young, S. and Thyil, V. (2009), Governance, employees and CSR: Integration is the key to unlocking value. Asia Pacific Journal of Human Resources, vol. 47(20), pp. 167-185. DOI: 10.1177/ 1038411109105440
24. European Commission (2011), Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions a Renewed EU Strategy 2011-14 for Corporate Social Responsibility. Brussels.
25. Pérez, A. and Bosque, I. (2013), Extending on the formation process of CSR image. Social Marketing Quarterly, vol. 19(3), pp. 156-171. DOI: 10.1177/1524500413489287
26. Costas, J. and Kärreman, D. (2013), Conscience as control – Managing employees through CSR. Organization, vol. 3, pp. 394-415. DOI: 10.1177/13505084134n584
27. Wokutch, R. (2014), Corporate social responsibility Japanese style, revisited. The Journal of Corporate Citizenship, vol. 56, pp. 11-30. DOI: 10.9774/GLEAF.4700.2014.de.00004
28. Sheehy, B. (2015), Defining CSR: Problems and solutions. Journal of Business Ethics, vol. 131(3), pp. 625-648. DOI: 10.1007/s10551-014-2281-x
29. ISO 26000 (Guidance on Social Responsibility) [Internet], available at: http://www. iso.org/iso/home/standards/iso26000.htm.
30. Охріменко, О. Соціальна відповідальність: навч. посібник / О. Охріменко, Т. Іванова. – НТТУ «КПІ». – 2015. – 180 с.
31. Петрашко, Л. Корпоративна соціальна відповідальність в українській бізнес практиці. – Режим доступу: http://iepjournal.com/journals/14-15/2011_6_Petrashko.pdf

N. V. Pohuda, K. Yu. Pavlovska

IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLES OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN THE ACTIVITIES OF TOURISM ENTERPRISES

Summary

The article is devoted of studying the history of corporate social responsibility development. CSR is a broad spectrum process that covers the whole cycle of production, development of products, services and related environmental protection, social, financial and ethical issues. A profound analysis of scientific approaches allowed us to follow the trend of changing views and expanding the content of the concept of CSR. The paper defines the basic principles of corporate social responsibility, the implementation of which is intended to solve many socially important problems. The analysis of the CSR definitions in the article showed that, over time, the emphasis is not on entirely new ideas but on the attitude to the principles, although there is a strong focus on details and applicability in different areas of company activity, which really only explains and partially complements the classical definition of CSR. CSR practice is typical for both foreign enterprises and domestic ones. Tourism companies in Ukraine are gradually implementing CSR in their practical activities, mainly through social programs and environmental projects. The CSR, both public and private, is described in detail in the main provisions of the UN Global Compact Network, which provide the various directions. From the development of CSR, the reputation of the organization improves, increases the level of trust in the company's activities, the quality of its goods and services, the professionalism of the personnel potential, employees' loyalty to the company grows, a secure environment is formed, corporate policy develops. The corporate social responsibility development has undergone significant changes: transforming from the negation of the idea of corporate social responsibility, besides the responsibility for profit to recognition of the responsibility of the enterprise for the development of society at the level with the state. Every year, the tourism and hotel business are trying to focus more and more on solving both environmental and social problems. The study compared the key representatives of the tourism and hospitality industry who are actively engaged in the implementation of key CSR principles through the implementation of social and environmental programs.

Keywords: tourism; hotel; corporate social responsibility; principles; sustainable development.

References

1. Bowen, H. (1953), Social Responsibilities of the Businessman, Harper & Row, New York, USA.
2. Friedman, M. (1970), “The social responsibility of business is to increase its profits”, The New York Times Magazine, vol. 09-13, pp. 122-126.
3. Salzmann, O. Ionescu-Somers, A. and Steger, U. (2005), “The business case for corporate sustainability: Literature review and research options”, European Management Journa., vol. 23(1), pp.27- 36. DOI: 10.1016/j.emj.2004.12.007
4. Ebner, D. and Baumgarther, R. (2006), “The relationship between sustainable development and corporate social responsibility”, Conference Materials from a Conference in Dublin, Queen’s University Belfast, “Corporate Responsibility Research”, Dublin, 4th–5th September, available at: http://www.crrconference.org/ (Accessed 20 May 2019).
5. Scott, S. (2007), “Corporate social responsibility and the fetter of profitability”, Social Responsibility Journal, vol. 3(4), pp. 31-39. DOI: 10.1108/17471110710840215
6. Grundey, D. (2008), “Applying sustainability principles in the economy”, Technological and Economic Development of Economy, vol. 14(2), pp. 101-106. DOI: 10.3846/1392-8619.2008.14.101-106
7. Weisband, E. (2009), “The virtues of virtue: Social capital, network governance, and corporate social responsibility”, American Behavioral Scientist, vol. 52(6), pp. 905-918. DOI: 10.1177/0002764208327665
8. Ilyashenko, S.M. (2011), Zastosuvannia korporatyvnoi sotsial'noi vidpovidal'nosti u suchasnomu vedenni biznesu [Application of Corporate Social Responsibility in Modern Business Management], Sumy State University, Sumy, Ukraine.
9. Kolot, A.M. (2012), Sotsial'na vidpovidal'nist': teoriia i praktyka rozvytku [Social responsibility: theory and practice of development: monograph], KNEU, Kyiv, Ukraine.
10. Novikova, O.F. Dejch, M.Ye.and Pan'kova, O.V. (2013), Diahnostyka stanu ta perspektyv rozvytku sotsial'noi vidpovidal'nosti v Ukraini (ekspertni otsinky): monohrafiia [Diagnostics of the state and prospects of development of social responsibility in Ukraine (expert assessments): monograph], NAS of Ukraine, Institute of Economics of Industrial Design, Donetsk, Ukraine.
11. Erhemjamts, O. Li, Q. and Venkateswaran, A. (2013), “Corporate social responsibility and its impact on firms’ investment policy, organizational structure, and performance”, Journal of Business Ethics, vol. 118(2), pp. 395-412. DOI: 10.1007/s10551-012-1594-x
12. Nijhof, A. Bruijn, T. Fisscher, O. Jonker, J. Karssing, E. and Schoemaker, M. (2006), “Learning to be responsible: Developing competences for organization–wide CSR”, The Challenge of Organizing and Implementing Corporate Social Responsibility, vol.6, pp. 148-172
13. Galbreath, J. and Shum, P. (2012), “Do customer satisfaction and reputation mediate the CSR–FP link”, Evidence from Australia. Australian Journal of Management, vol. 37(2), pp. 211-229. DOI: 10.1177/0312896211432941
14. Sacconi, L. (2006), “A social contract account for CSR as extended model of corporate governance (I): Rational bargaining and justification”, Journal of Business Ethics, vol. 63, pp. 259-281. DOI: 10.1007/s10551-006-9014-8
15. Rhodes, R. (1994), “The hollowing out of the state: The changing nature of the public service in Britain”, Political Quarterly, vol. 65(2), pp. 138-151. DOI: 10.1111/j.1467-923X.1994.tb00441.x
16. WBCSD (1998), “Stakeholder Dialogue on CSR”, The Netherlands, Sept 6-8, available from: www.wbcsd.org (Accessed 20 May 2019).
17. European Commission (2001), “Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility”, Green Paper, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.
18. McWilliams, A. and Siegel, D. (2001), “Corporate social responsibility: A theory of the firm perspective”, Academy of Management Review, vol. 26(1), pp. 117-127. DOI: 10.5465/AMR.2001.4011987
19. Aaronson, S.A. (2003), “Corporate responsibility in the global village: The British role model and the American laggard”, Business and Society Review, vol. 108(3), pp. 309-338. DOI: 10.1111/1467-8594.00167
20. Mazurkiewicz, P. (2013), “Corporate Environmental Responsibility: Is a Common CSR Framework Possible?”, available from: http://siteresources.worldbank.org (Accessed 20 May 2019).
21. Grundey, D.(2008), “Applying sustainability principles in the economy”, Technological and Economic Development of Economy, vol. 14(2), pp. 101-106. DOI: 10.3846/1392-8619.2008.14.101-106
22. Evans, W. and Davis, W. (2008), “An examination of perceived corporate citizenship, job applicant attraction, and CSR work role definition”, Business and Society, vol.50, pp. 456-480. DOI: 10.1177/0007650308323517
23. Young, S. and Thyil, V. (2009), “Governance, employees and CSR: Integration is the key to unlocking value”, Asia Pacific Journal of Human Resources, vol. 47(20), pp. 167-185. DOI: 10.1177/ 1038411109105440
24. European Commission (2011), “Communication from the Commission to the European Parliament, the Council”, The European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions a Renewed EU Strategy 2011-14 for Corporate Social Responsibility, Brussels, Belgium.
25. Pérez, A. and Bosque, I. (2013), “Extending on the formation process of CSR image”, Social Marketing Quarterly, vol. 19(3), pp. 156-171. DOI: 10.1177/1524500413489287
26. Costas, J. and Kärreman, D. (2013), “Conscience as control – Managing employees through CSR”, Organization, vol. 3, pp. 394-415. DOI: 10.1177/13505084134n584
27. Wokutch, R.E. (2014), “Corporate social responsibility Japanese style, revisited”, The Journal of Corporate Citizenship, vol. 56, pp. 11-30. DOI: 10.9774/GLEAF.4700.2014.de.00004
28. Sheehy, B. (2015), “Defining CSR: Problems and solutions”, Journal of Business Ethics, vol. 131(3), pp. 625-648. DOI: 10.1007/s10551-014-2281-x
29. International Organization for Standardization (2010), “ISO 26000 (Guidance on Social Responsibility)”, available at: http://www. iso.org/iso/home/standards/iso26000.htm (Accessed 20 May 2019).
30. Okhrimenk, O. And Ivanova, T. ( 2015), Sotsial'na vidpovidal'nist' [Social Responsibility], NTTU "KPI", Kyiv, Ukraine.
31. Petrashko, L. (2011), “Corporate Social Responsibility in Ukrainian Business Practice”, available at: http://iepjournal.com/journals/14-15/2011_6_Petrashko.pdf (Accessed 20 May 2019).

№ 6 2019

Дата публікації: 2019-06-27

Кількість переглядів: 1692

Відомості про авторів

Н. В. Погуда

кандидат економічних наук, доцент кафедри туристичного та готельного бізнесуНаціональний університет харчових технологій, м. Київ

N. V. Pohuda

PhD in Economics, associate professor of the department of tourism and hotel businessNational University of Food Technologies, Kiyv

ORCID:

0000-0002-8926-9350


К. Ю. Павловська

студентка, Національний університет харчових технологій, м. Київ

K. Yu. Pavlovska

student, National University of Food Technologies, Kiyv

ORCID:

0000-0002-9283-0081

Як цитувати статтю

Погуда Н. В., Павловська К. Ю. Впровадження принципів корпоративної соціальної відповідальності у діяльність підприємств туризму. Ефективна економіка. 2019. № 6. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7103 (дата звернення: 19.01.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.30

Pohuda, N. V. and Pavlovska, K. Yu. (2019), “Implementation of the principles of corporate social responsibility in the activities of tourism enterprises”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7103 (Accessed 19 Jan 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.30

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.