EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ВАЖЛИВОГО ЧИННИКА ЇХ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ
С. І. Самайчук

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.32

УДК: 658.152

С. І. Самайчук

ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ВАЖЛИВОГО ЧИННИКА ЇХ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ

Анотація

У статті обґрунтовано сутність інвестиційної політики підприємств з позицій її розуміння як основи їх конкурентоспроможності й стратегічного розвитку. Визначено, чо саме інвестиції забезпечують відтворення основних засобів, здійснення діяльності, виробництво продукції і надання послуг, впровадження інновацій. Розроблено основні джерела, етапи й напрями здійснення інвестиційної політики, виявлено ризики й перешкоди. Визначено особливості та цілі інвестиційної політики для сільськогосподарських підприємств. Обґрунтовано, що важливими формами реалізації інвестиційних інтересів є отримання і збільшення доходу (зарплати, премії, дивіденди), підвищення кваліфікації персоналу, стійкий розвиток підприємства, підвищення конкурентних переваг. Обґрунтовано її методологічні принципи, необхідність залучення інструментів сучасної парадигми системного економічного управління в керування інвестиціями. Розроблено зміст моделі інвестиційної політики та визначено перспективи подальших досліджень.

Ключові слова: підприємства; інвестиційна політика; формування; реалізація; принципи; ризики; управління; інструменти; державно-приватне партнерство; соціальна відповідальність.

Література

1. Ігнатенко М.М. Фінансово-інвестиційна діяльність аграрних підприємств у форматі соціальної відповідальності. Агросвіт. № 8. 2019. С. 3-6.
2. Кісіль М.І. Сучасні виклики, стратегічні пріоритети та завдання щодо інвестиційного забезпечення розвитку сільського господарства. Інноваційна економіка. 2014. № 1. С. 14-19.
3. Романюк І.А. Нові чинники та концепції здійснення інтенсифікації сільського господарства. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 2016. №4 (36). С. 60-63.
4. Амоша О. І. Інноваційний шлях розвитку України: проблеми та рішення. Економіст. 2005. № 6. С. 16–31.
5. Брюховецька Н.Ю., Хасанова О.В. Оцінка інвестиційної привабливості підприємства: визначення недоліків деяких існуючих методик. Економіка промисловості. 2009. № 1. С. 110–117.
6. Шморгун Л. Г. Інвестиційна політика: якою вона є в Україні? Економіка і менеджмент культури. 2013. № 2. С. 4–9.
7. Вовк М.В. Організаційно-економічний механізм формування інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств. Економіка АПК і природокористування. 2009. № 12. С. 135-139.
8. Гуторов О.І., Крамаренко К.М. Оцінка інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств. Економіка АПК. 2009. №10. С. 69-73.
9. Шестак М. Л. Теоретико-методологічне обґрунтування та сутнісна характеристика поняття державна інвестиційна політика. Наукові праці МАУП. 2014. Вип. 1. С. 214–217.

S. I. Samaichuk

FORMATION AND IMPLEMENTATION OF INVESTMENT POLICY OF ENTERPRISES AS AN IMPORTANT FACTOR IN THEIR STRATEGIC DEVELOPMENT

Summary

The article substantiates the essence of investment policy of enterprises from the standpoint of its understanding as the basis of their competitiveness and strategic development. Investment policy is a major instrument of socio-economic development, which helps to strengthen the company's market position by providing sufficient capital to meet the growing needs. It is determined that the investments themselves ensure reproduction of fixed assets, activities, production of products and services, and the introduction of innovations. The main sources, stages and directions of realization of investment policy are developed, risks and obstacles are revealed. The features and objectives of investment policy for agricultural enterprises are defined. It is substantiated that important forms of realization of investment interests are the receipt and increase of income (salaries, bonuses, dividends), personnel development, steady development of the enterprise, increase of competitive advantages. On the process of implementing investment policy, enterprises are influenced by various factors, while it should be noted that the intensity of their influence and scope are determined by various economic processes. It substantiates its methodological principles, the necessity of attracting instruments of the modern paradigm of systemic economic management in the management of investments. The content of the investment policy model is developed and prospects for further research are determined. It is determined that in further research and investment practice it is necessary to take into account allowable levels of deviation of the actual values of the indicators of the efficiency of investment policy implementation from the forecasted ones in order to timely implement the measures that are being adjusted. Development of measures depending on the degree of deviation of the actual data from the forecast allows: to identify the most effective directions for improving the efficiency of the investment policy implementation of the enterprise; to define prospects of realization of investment decisions; Adjust the target orientation of the investment policy for the future.

Keywords: enterprises; investment policy; formation; implementation; principles; risks; management; tools; public-private partnership; social responsibility.

References

1. Ihnatenko, M.M. (2019), “Financial and investment activity of agrarian enterprises in the format of social responsibility”. Ahrosvit, vol. 8, рр. 3-6.
2. Kisilʹ, M.I. (2014), “Modern Challenges, Strategic Priorities and Tasks for Investment Support for Agricultural Development”. Innovatsiyna ekonomika, vol. 1, рр. 14-19.
3. Romanyuk, I.A. (2016), “New factors and concepts for intensifying agriculture”, Visnyk Berdyansʹkoho universytetu menedzhmentu i biznesu, vol. 4 (36), pp. 60-63.
4. Amosha, O.I. (2005), “Innovative way of Ukraine's development: problems and solutions”. Ekonomist, vol. 6, рр. 16-31.
5. Bryukhovetsʹka, N.YU. and Khasanova, O.V. (2009), “Estimation of investment attractiveness of an enterprise: definition of shortcomings of some existing methods”. Ekonomika promyslovosti, vol. 1, рр. 110-117.
6. Shmorhun, L.H. (2013), “Investment Policy: What is it in Ukraine?” Ekonomika i menedzhment kulʹtury, vol. 2, рр. 4-9.
7. Vovk, M.V. (2009), “Organizational and economic mechanism of formation of investment attractiveness of agricultural enterprises”. Ekonomika APK i pryrodokorystuvannya, vol. 12, рр. 135-139.
8. Hutorov, O.I. and Kramarenko, K.M. (2009), “Estimation of investment attractiveness of agricultural enterprises”. Ekonomika APK, vol. 10, рр. 69-73.
9. Shestak, M.L. (2014), “Theoretical and methodological substantiation and the essential characteristic of the concept of state investment policy”. Naukovi pratsi MAUP, vol. 1, рр.. 214-217.

№ 6 2019

Дата публікації: 2019-06-27

Кількість переглядів: 1303

Відомості про авторів

С. І. Самайчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри загальноекономічних дисциплін,ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», м. Херсон

S. I. Samaichuk

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of General Economics, SHEI "Kherson State Agrarian University", Kherson

ORCID:

0000-0001-6695-1544

Як цитувати статтю

Самайчук С. І. Формування та реалізація інвестиційної політики підприємств як важливого чинника їх стратегічного розвитку. Ефективна економіка. 2019. № 6. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7105 (дата звернення: 18.01.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.32

Samaichuk, S. I. (2019), “Formation and implementation of investment policy of enterprises as an important factor in their strategic development”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7105 (Accessed 18 Jan 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.32

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.