EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
А. Д. Глушко, А. О. Грачова

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.34

УДК: 336.67

А. Д. Глушко, А. О. Грачова

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті проаналізовано законодавче забезпечення визначення фінансових результатів діяльності підприємства та наукові підходи до трактування економічної категорії «прибуток» як узагальнюючого показника господарської діяльності. Обґрунтовано необхідність проведення своєчасного та ґрунтовного аналізу фінансових результатів діяльності підприємства в напрямку підвищення ефективності господарської діяльності. Проаналізовано та систематизовано підходи до оцінювання фінансових результатів діяльності підприємства. Правомірно стверджено, що аналіз фінансових результатів не може бути обмеженим лише розрахунком окремих показників. Обґрунтовано узагальнюючу модель аналізу фінансових результатів діяльності підприємства, якою визначено мету, об’єкти, етапи та інструментарій проведення оцінювання фінансових результатів, яка є основою для виявлення резервів підвищення ефективності діяльності суб’єктів господарювання. Визначено основні заходи підвищення рівня прибутковості вітчизняних підприємств.

Ключові слова: фінансовий результат; аналіз; прибуток; збиток; підприємство; рентабельність; ефективність.

Література

1. Господарський кодекс України, Відомості Верховної Ради України від 16.01.2003 № 436-IV [Електронний ресурс] / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15
2. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. № 73 [Електронний ресурс] / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13
3. Міжнародний стандарт фінансової звітності для малих та середніх підприємств (МСФЗ для МСП), виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку зі змінами станом на 1 січня 2012 року [Електронний ресурс] / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_063
4. Міжнародний стандарт фінансової звітності, виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку зі змінами станом на 1 січня 2012 року [Електронний ресурс] / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_010
5. Азаренкова Г.М. Фінанси підприємств: навч. посіб. для самост. вивчення дисципліни / Г.М. Азаренкова, Т.М. Журавель, Р.М. Михайленко М-во освіти і науки України. – К.: Знання, 2009. – 299 с.
6. Біла О.Г. Фінанси підприємств: навч. посібник / О.Г. Біла. – Львів: Магнолія, 2009. – 383 с.
7. Буряковський В.В. Фінанси підприємств: [навч. посібник] / В.В. Буряковський. – К.: Кондор, 2007. – 358 с.
8. Мочерний С.В. Економічна теорія: посібник для студентів вищих закладів освіти / С.В. Мочерний. – К.: Видав. Центр «Академія», 2005. – 640 с.
9. Осипова Т.В. Теоретичні аспекти трактування прибутковості в сучасних умовах господарювання / Т.В. Осипова // Управління розвитком. – 2012. – № 1. – С. 82-84.
10. Романова Т.В. Чинники, що впливають на збільшення прибутку підприємств України в сучасних умовах / Т.В. Романова, Є.О. Даровський // Ефективна економіка. – 2015. – № 4. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3976
11. Остапʼюк Н. А. Методика оцінки фінансового стану підприємства в умовах інфляції / Н. А. Остапʼюк // Вісник ЖДТУ. – 2011. – № 1(55). – С. 127–129.
12. Яріш П. М. Методи проведення аналізу фінансових результатів діяльності організацій / П. М. Яріш, Ю. В. Касьянова // Управління розвитком. – 2013. – № 4(144). – С. 159–162.
13. Савицька Г. В. Економічний аналіз діяльності підприємства : навч. посібник / Г. В. Савицька. — К. : Знання, 2007. — 654 с.
14. Фальченко О.О. Особливості формування фінансових результатів / О.О. Фальченко, О.І. Артеменко // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Технічний прогрес та ефективність виробництва. – 2015. – № 26. – С. 154-157.
15. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: навч. посібн. / В.О. Мец. – К.:Вища школа, 2003. – 280 с
16. Іванець, М. Підходи до аналізу фінансових результатів підприємства / Марія Іванець, Ірина Бойко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – Ч. 3. – С. 71-72.
17. Литвин Б. М. Фінансовий аналіз : навч. посіб. / Б. М. Литвин, М. В. Стельмах. – К. : «Хай-Тек Прес», 2008. – 336 с.
18. Попович П. Я. Економічний аналіз діяльності субʼєктів господарювання : підручник / П. Я. Попович. – [3-тє вид., переробл. і доповн.]. – К. : Знання, 2008. – 630 с.
19. Мочаліна З. М. Методичний інструментарій та сучасні проблеми аналізу фінансових результатів / З. М. Мочаліна, О. В. Поспєлов // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. – 2011. – № 98. – С. 221–227.
20. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 № 39 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0161-00

Аlina Glushko, Anastasia Hrachova

METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF ANALYSIS OF FINANCIAL RESULTS OF THE ACTIVITY OF THE ENTERPRISE

Summary

In conditions of increasing competition in the domestic and foreign markets, the issue of improving the efficiency of activities is becoming increasingly relevant for economic entities. The basis for making effective management decisions is the right to determine the results of financial and analytical studies of the state and performance of enterprises. The article substantiates the need for a systematic analysis of financial results in order to increase the profitability and efficiency of enterprises in general. The legislative support of determining the financial results of the enterprise and the scientific approaches to the interpretation of the economic category "profit" as a general indicator of economic activity and the main source of capital formation of an enterprise, an indicator of its financial stability and solvency are analyzed. The necessity of timely and thorough analysis of financial results of the enterprise activity in the direction of increasing the efficiency of economic activity is substantiated. The approaches to evaluating the financial results of an enterprise are analyzed and systematized. It is rightly asserted that the analysis of financial results can not be limited only to the calculation of individual indicators and should be based on the application of a complex of mathematical and statistical, economic methods of studying financial results, methods of economic cybernetics and optimal programming, methods of research of operations and the theory of decision making, etc. On the basis of generalization and systematization of existing methods of analysis of the research object, a generalized model of financial performance analysis of an enterprise is defined, which defines the purpose, objects, stages and tools for evaluating financial results, which is the basis for identifying reserves for improving the efficiency of business entities. It is rightly noted that the proposed directions of analytical research are not exhaustive, and their range depends on the requests of users of analytical information, the requirements of the present and the specifics of the entity's activities. The main measures for raising the level of profitability of domestic enterprises are determined.

Keywords: financial result; analysis; profit; loss; enterprise; profitability; efficiency.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (2003), "Commercial Code of Ukraine", – available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15 (Accessed 18 April 2019).
2. The Verkhovna Rada of Ukraine (2013), National Accounting Standard (Standard) 1 "General Requirements for Financial Statements", approved by the order of the Ministry of Finance of Ukraine dated 07.02.2013, No. 73, available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13 (Accessed 18 April 2019).
3. The Verkhovna Rada of Ukraine (2012), International Standard for Financial Reporting for Small and Medium-Sized Enterprises (IFRS for SMEs) issued by the International Accounting Standards Board as of January 1, 2012, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_063 (Accessed 18 April 2019).
4. The Verkhovna Rada of Ukraine (2012), International Financial Reporting Standards Board issued by the International Accounting Standards Board as of January 1, 2012, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_010 (Accessed 18 April 2019).
5. Azarenkova, H.M. Zhuravel, T.M. and Mykhailenko, R.M. (2009), Finansy pidpryiemstv [Business Finance], Znannia, Kyiv, Ukraine, P. 299.
6. Bila, O.H.(2009), Finansy pidpryiemstv [Business Finance], Mahnoliia, Lviv, Ukraine, P. 383.
7. Buriakovskyi, V.V. (2007), Finansy pidpryiemstv [Business Finance], Kondor, Kyiv, Ukraine, P.358.
8. Mochernyi, S.V. (2005), Ekonomichna teoriia: posibnyk dlia studentiv vyshchykh zakladiv osvity [Economic theory: a manual for students of higher educational institutions], Vydav. Tsentr «Akademiia», Kyiv, Ukraine, P.640.
9. Osypova, T.V. (2012), "Theoretical aspects of the treatment of profitability in modern economic conditions", Upravlinnia rozvytkom, vol. 1, pp. 82-84.
10. Romanova, T.V. and Darovskyi, Ye.O. (2015), "Factors affecting the increase in profits of enterprises of Ukraine in modern conditions", Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3976 (Accessed 18 April 2019).
11. Ostapyuk, N. A. (2011), "Methodology for assessing the financial condition of an enterprise under conditions of inflation", Visnyk ZhDTU, vol. 1(55), pp. 127–129.
12. Yarish, P. M. and Yu. V. Kasianova (2013), "Methods of analysis of financial results of organizations", Upravlinnia rozvytkom, vol. 4(144), pp. 159–162.
13. Savytska, H. V. (2007), Ekonomichnyi analiz diialnosti pidpryiemstva [Economic analysis of enterprise activity], Znannia, Kyiv, Ukraine, P.654.
14. Falchenko, O.O. and Artemenko, O.I. (2015), "Features of the formation of financial results", Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu «KhPI». Seriia: Tekhnichnyi prohres ta efektyvnist vyrobnytstva, vol. 26, pp. 154-157.
15. Mets, V.O. (2003), Ekonomichnyi analiz finansovykh rezultativ ta finansovoho stanu pidpryiemstva [Economic analysis of financial results and financial condition of the enterprise], Vyshcha shkola, Kyiv, Ukraine, P.280.
16. Ivanets, M. and Boiko, I. (2014), "Approaches to the analysis of financial results of the enterprise", Prohrama i materialy 80 mizhnarodnoi naukovoi konferentsii molodykh uchenykh, aspirantiv i studentiv, 10–11 kvitnia 2014 [Program and materials of the 80th international scientific conference of young scientists, postgraduates and students, April 10-11, 2014], Naukovi zdobutky molodi – vyrishenniu problem kharchuvannia liudstva u XXI stolitti [Scientific achievements of youth - solving problems of human nutrition in the XXI century], NUKhT, part. 3, Kyiv, Ukraine, pp. 71-72.
17. Lytvyn, B. M. and Stelmakh, M. V. (2008), Finansovyi analiz [Financial Analysis], «Khai-Tek Pres», Kyiv, Ukraine, P.336.
18. Popovych, P. Ya. (2008), Ekonomichnyi analiz diialnosti subʼyektiv hospodariuvannia [Economic analysis of business entities], 3rd ed., Znannia, Kyiv, Ukraine, P.630.
19. Mochalina, Z. M. and Pospielov, O. V. (2011), "Methodical toolkit and modern problems of analysis of financial results", Komunalne hospodarstvo mist: nauk.-tekhn. zb., vol. 98, pp. 221–227.
20. The Verkhovna Rada of Ukraine (2000), Regulation (standard) of accounting 25 "Financial report of a small business entity", approved by the order of the Ministry of Finance of Ukraine dated February 25, 2000 No. 39, available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0161-00 (Accessed 18 April 2019).

№ 6 2019

Дата публікації: 2019-06-27

Кількість переглядів: 1623

Відомості про авторів

А. Д. Глушко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і банківської справи,Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

Аlina Glushko

PhD (Econ.), Associate Professor,Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

ORCID:

0000-0002-4086-1513


А. О. Грачова

студентка,Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

Anastasia Hrachova

Student, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

ORCID:

0000-0003-1737-5389

Як цитувати статтю

Глушко А. Д., Грачова А. О. Методичні засади аналізу фінансових результатів діяльності підприємства. Ефективна економіка. 2019. № 6. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7106 (дата звернення: 18.01.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.34

Glushko, Аlina and Hrachova, Anastasia (2019), “Methodological principles of analysis of financial results of the activity of the enterprise”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7106 (Accessed 18 Jan 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.34

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.