EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕЛЕКТРОННІ ГРОШІ: СУТНІСТЬ, КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ОБЛІКОВЕ ВІДОБРАЖЕННЯ
Т. В. Мокієнко, Т. Б. Прийдак, Р. В. Ліпський

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.35

УДК: 336.74:004.738.5:657

Т. В. Мокієнко, Т. Б. Прийдак, Р. В. Ліпський

ЕЛЕКТРОННІ ГРОШІ: СУТНІСТЬ, КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ОБЛІКОВЕ ВІДОБРАЖЕННЯ

Анотація

Досліджено сутність та облікове відображення використання електронних грошей в якості платіжного засобу без використання банківських рахунків. Розглянуто основні послідовні історичні події, пов’язані з розвитком електронного грошового обігу, які сформулювали етапи електронізації грошової сфери. Охарактеризовано чотири основні класифікаційні ознаки електронних грошей обумовлених як економічними так і позаекономічними факторами їх використання.

Ключові слова: електронні гроші; електронізація грошової сфери; мікроплатежі; криптовалюта; електронний документообіг; операції з електронними грошима; транзакція; розрахунки електронними грошима.

Література

1. Eurostat – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ec.europa.eu/eurostat/web/labour-market/earnings/database.
2. Єрмолаєва М. В. Теоретичні та практичні аспекти обліку грошових коштів / М. В. Єрмолаєва / Наукові та прикладні аспекти удосконалення бухгалтерського обліку, економічного контролю та системи оподаткування : [колективна монографія] / за заг. ред. Плаксієнка В. Я. – Полтава, 2018. – С. 58 - 68.
3. Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» № 2346-14 від 16 трав. 2001 р. [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2346-14/page2.
4. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України № 291 від 30 лист. 1999 р. [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua.
5. Карчева Г. Т. Віртуальні інноваційні валюти як валюти майбутнього / Г. Т. Карчева С. М. Нікітчук // Фінансовий простір. – 2015. – № 2 (18). – С. 23 - 29.
6. Мельниченко О. В. Теоретичні засади електронних грошей / О. В. Мельниченко // [Електронний ресурс] \ Бізнесінформ № 8. – 2013. – Режим доступу : www.business-inform.net.
7. Ольховик О. Електронні гроші / О. Ольховик // [Електронний ресурс] / Податки та бухгалтерський облік 2015/№ 101 – Режим доступу : https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2015/december/issue-101/article-14160.html.
8. Податковий кодекс України № 2755-VІ від 2 груд. 2010 р. [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу : http://www.zakon.rada.gov.ua.
9. Положення про електронні гроші в Україні № 481 від 04 лист. 2010 р. [Електронний ресурс] / Верховна рада України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1336-10/paran19#n19.
10. Помулєва В. М. Електронні гроші: сутність, облік та оподаткування / В. М. Помулєва / Трансформація обліково-інформаційної політики та гармонізація фінансової звітності, аналізу і аудиту в умовах євроінтеграції : монографія / за ред. Н. М. Левченко, Ж. К. Нестеренко. – 2015. – Режим доступу : http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/1898/1/Pomulieva_Ecashs.pdf.
11. Радченко М. А. Особливості відображення е-грошей в обліку / М. А. Радченко // Науковий вісник Ужгородського ун-ту. – 2015. – Вип. № 45 (Том 2). – Режим доступу: http://www.visnykekon.uzhnu.edu.ua/images/pubs.
12. Батракова Т. І. Проблеми та перспективи розвитку електронних грошей в Україні / Т. І. Батракова, А. Ю. Грінченко // Мукачівський державний університет. – 2016. – № 7. – Режим доступу: http://www.economyandsociety.in.ua/journal.
13. Семенець А. П. Бухгалтерський облік та контроль електронних грошей: організація і методика : автореф. дисертації на здобуття ступеня кандидата економічних наук: спец. 08.00.09 - Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / А. П. Семенець. – Житомир, 2017. – 23 с.
14. Стовпова А. С. Класифікація електронних грошей для цілей бухгалтерського обліку / А. С. Стовпова // Інвестиції : практика та досвід. – 2018. – № 14. Режим доступу : http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=6199&i=11.
15. Танющева Н. Ю. Централизованный и децентрализованный подходы к организации систем электронных денег: настоящее и будущее // Н. Ю. Танющева, Е. И. Дюдикова // Финансы и кредит. – 2016. – Вип. 29. – С. 11 - 29.
16. Тлустий А. О. Еволюція електронних грошових форм / А. О. Тлустий / Фінансова система України. – 2015. – Частина 3. – C. 397 - 403.
17. Хмелевський І. Електронні гроші: проблеми обліку та здійснення розрахунків / І. Хмелевський //Податки та бухгалтерський облік. – 2012. – № 68 (1565). – С. 20 - 31.
18. Шпирко О. М. Електронні гроші як об'єкт бухгалтерського обліку підприємства / О. М. Шпирко // Науковий вісник Ужгородського університету.– 2014. – № 1(42). – С. 197 - 200.

T. V. Mokiienko, T. B. Priydak, R. V. Lipskyi

ELECTRONIC MONEY: ESSENCE, CLASSIFICATION AND REFLECTION IN THE ACCOUNTING

Summary

The article investigated the essence and accounting reflection of the use of electronic money as a means of payment without the use of bank accounts. Electronic money is convenient because there is no intermediary, which can be accessed only in certain working hours. With an electronic purse, a 24-hour settlement center becomes available to everyone. Considered the main sequential historical events related to the development of electronic money circulation, which formulated the stages of electronization of the monetary sphere.
Electronic currencies became possible with the development of the Internet, namely the creation of SSL secure communications protocols and the possibilities of bilateral data exchange. Characterized four main classification signs of electronic money by economic and non-economic factors of their use. Electronic money is classified:
1) by type of medium: based on physical device; on the basis of software;
2) by the degree of anonymity: completely anonymous electronic money systems; systems requiring identification; systems requiring partial identification;
3) by the amount of payment: the system of picosecurities; microcredit systems; macro payments systems;
4) by type of storage technology: with centralized account management; using electronic records / characters.
Analyzed the volume of transactions of banks with electronic money in the past and the prospects for using electronic payment systems in the future as an effective means of transactions between all parties to contractual relations. Indicated the main aspects concerning the display of operations with electronic money in the tax accounting.
From the point of view of accounting, electronic money is classified as other means, insofar as they are different from ordinary money, but easily converted into them. To account of electronic money of Chart of accounts provides an account 33 «Other funds».

Keywords: electronic money; electronization monetary sphere; micropayments; cryptocurrency; electronic document flow; electronic money transactions; transaction; electronic money payments.

References

1. Eurostat, available at: http://ec.europa.eu/eurostat/web/labour-market/earnings/database.
2. Yermolaieva M.V. (2018) Teoretychni ta praktychni aspekty obliku hroshovykh koshtiv [Theoretical and practical aspects accounting of cash], Naukovi ta prykladni aspekty udoskonalennia bukhhalters'koho obliku, ekonomichnoho kontroliu ta systemy opodatkuvannia : [collective monograph], Poltava, Ukraine.
3. The Verkhovna Rada of Ukraine (2001), The Law of Ukraine «On Payment Systems and Funds Transfer in Ukraine«, available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2346-14/page2 (Accessed 16 May 2001).
4. The Verkhovna Rada of Ukraine (1999), «Instruction on the application of the Chart of accounts of assets, capital, commitments and business operations of enterprises and organizations», available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99#n4 (Accessed 30 November 1999).
5. Karcheva T.H. and Nikitchuk S.M. (2015), «Virtual innovative currencies as futures currency», Finansovyj prostir, vol. 2 (18), pp. 23-29.
6. Melnychenko O.V. (2013), «Theoretical foundations of electronic money», Biznesinform, [Online], vol. 8, available at: http://www.business-inform.net/annotated-catalogue/?year=2013&abstract=2013_08_0&lang=ua&stqa=48.
7. Olkhovyk O. (2015), «Electronic money», Podatky ta bukhhalters'kyj oblik, [Online], vol. 101, available at: https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2015/december/issue-101/article-14160.html.
8. The Verkhovna Rada of Ukraine (2010), The Law of Ukraine «Tax Code of Ukraine», available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (Accessed 02 December 2010).
9. The Verkhovna Rada of Ukraine (2010), «Regulations «On electronic money in Ukraine»«, available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1336-10/paran19#n19 (Accessed 04 November 2010).
10. Pomulieva V.M. (2015), Elektronni hroshi: sutnist', oblik ta opodatkuvannia [Electronic money: the essence, accounting and taxation], Transformatsiia oblikovo-informatsijnoi polityky ta harmonizatsiia finansovoi zvitnosti, analizu i audytu v umovakh ievrointehratsii [monograph], Zaporizhzhia, Ukraine.
11. Radchenko M.A. (2015), «Features of e-money display in accounting», Naukovyj visnyk Uzhhorods'koho universytetu, [Online], vol. 45(2), available at: http://www.visnykekon.uzhnu.edu.ua/ images/pubs.
12. Batrakova T.I. and Hrinchenko A. Yu. (2016), «Problems and prospects of electronic money development in Ukraine», Mukachivs'kyj derzhavnyj universytet, [Online], vol. 7, available at: http://www.economyandsociety.in.ua/journal.
13. Semenets A.P. (2017), «Accounting and control of electronic money, organization and methodology», Ph.D. Thesis, Accounting, analysis and audit (by type of economic activity), Zhytomyr State Technological University, Zhytomyr, Ukraine.
14. Stovpova A.S. (2018), «Classification of electronic money for accounting purposes», Investytsii: praktyka ta dosvid, [Online], vol. 14, available at: http://www.investplan.com.ua.
15. Taniushchieva N.Yu. and Diudikova E.I. (2016), «Centralized and decentralized approaches to the organization of electronic money systems: present and future», Finansy i kredyt, vol. 29, pp. 11-29.
16. Tlustyi A.O. (2015), «Evolution of electronic money forms», Finansova systema Ukrainy, vol. 3, pp. 397- 403.
17. Khmelevskyi I. (2012), «Electronic money: the problem of accounting and payments», Podatky ta bukhhalters'kyj oblik, vol. 68 (1565), pp. 2031.
18. Shpyrko O.M. (2014), «Electronic money as an object of accounting of an enterprise», Naukovyj visnyk Uzhhorods'koho universytetu, vol. 1(42), pp. 197- 200.

№ 6 2019

Дата публікації: 2019-06-27

Кількість переглядів: 2235

Відомості про авторів

Т. В. Мокієнко

к. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку,Полтавська державна аграрна академія

T. V. Mokiienko

Candidate of Economics, assistant professor,Associate Professor of Accounting Department Poltava State Agrarian Academy

ORCID:

0000-0003-1344-4981


Т. Б. Прийдак

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку,Полтавська державна аграрна академія

T. B. Priydak

Candidate of Economics,Associate Professor of Accounting Department Poltava State Agrarian Academy

ORCID:

0000-0002-9257-0419


Р. В. Ліпський

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку,Полтавська державна аграрна академія

R. V. Lipskyi

Candidate of Economics, Associate Professor of Accounting DepartmentPoltava State Agrarian Academy

ORCID:

0000-0003-2723-669X

Як цитувати статтю

Мокієнко Т. В., Прийдак Т. Б., Ліпський Р. В. Електронні гроші: сутність, класифікація та облікове відображення. Ефективна економіка. 2019. № 6. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7107 (дата звернення: 18.01.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.35

Mokiienko, T. V., Priydak, T. B. and Lipskyi, R. V. (2019), “Electronic money: essence, classification and reflection in the accounting”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7107 (Accessed 18 Jan 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.35

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.