EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОЛОГІЧНА ТА ОБЛІКОВА ПОЛІТИКИ В УПРАВЛІННІ ПРОМИСЛОВИМ ПІДПРИЄМСТВОМ
О. В. Руденко, О. М. Кондратюк

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.36

УДК: 657.372; 502.85

О. В. Руденко, О. М. Кондратюк

ЕКОЛОГІЧНА ТА ОБЛІКОВА ПОЛІТИКИ В УПРАВЛІННІ ПРОМИСЛОВИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

Анотація

У статті визначено місце та роль екологічної політики у складі політики господарювання промислового підприємства, що стало передумовою визначення шляхів формування єдиного інформаційного середовища для управління. Основним регламентом інформаційного забезпечення управління з екологічних питань, актуальних для гірничо-збагачувальних підприємств, є облікова політика, яка виконає роль інструмента реалізації екологічної політики шляхом перетворення екологічно направленої інформації в облікові показники для відображення у фінансовій та внутрішній звітностях. Розкрито сутність та значення облікової політики. Запропоновано склад звітної інформації для управління екологічно-небезпечними відходами виробництва. Рекомендовано доповнити зміст облікової політики за її розділами елементи, котрі допоможуть організувати отримання інформації про обсяги відходів гірничо-збагачувального виробництва та операцій поводження з ними.

Ключові слова: облікова політика; екологічна політика; система управління; фінансова і нефінансова інформація; відходи; стратегія; бухгалтерський облік; міжнародні стандарти.

Література

1. Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року: Закон України від 28.02.2019 №2997-VIII. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19 (дата звернення 01.06.2019).
2. Кирилюк В. С. Принципи формування екологічної стратегії промислового підприємства / В. С. Кирилюк, Е. М. Мамон // Металургійна теплотехніка. – 2011. – № 3. – С. 113–118.
3. Методичні рекомендації зі складання звіту про управління: Наказ Міністерства фінансів України від 07.12.2018 р. № 982. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0982201-18 (дата звернення 01.06.2019).
4. Васільєва, Л. М. Облікова політика за міжнародними та національними стандартами: порівняльний аспект / Л.М. Васільєва // Журнал АгроСвіт, 2014 № 6. – URL: http://www.agrosvit.info/ (дата звернення 01.06.2019).
5. Про бухгалтерський облік і фінансову звітність: Закон України від №996-XVI (зі змінами і доповненнями), (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, № 40, ст. 365). – URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14 (дата звернення 01.06.2019).
6. НП(С)БО 1 Загальні вимоги до складання фінансової звітності : Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 № 73. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13 (Accessed 01.06.2019).
7. МСБО 8 Облікові політики, зміни в облікових політиках та помилки, редакція від 01.01.2012. – URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_020 (дата звернення 01.06.2019).
8. Методичні рекомендації щодо облікової політики підприємства : Наказ Міністерства фінансів України від 27.06.2013р. №635. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0635201-13?lang=ru (дата звернення 01.06.2019).
9. Пушкар М. С. Облікова політика і звітність: навчальний посібник /М. С. Пушкар. – Тернопіль: Карт-бланш, 2003. –141 с.
10. Житний П. Є. Організаційно-методологічні аспекти облікової політики фінансово-промислових систем: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора екон. наук: спец. 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» / П. Є. Житний. – Київ, 2009. – 35 с.
11. Барановська Т. В. Облікова політика підприємств в Україні: теорія і практика: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец.08.06.04 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» /Т. В. Барановська – Київ : НАУ, 2005. – 21 с.
12. Дерев’янко С. І. Облікова політика підприємства: суть та значення / С.І, Дерев’янко // Економічні науки. – URL: http://www.rusnauka.com/14.NTP_2007/Economics/21477.doc.htm (дата звернення 01.06.2019).
13. Засадний, Б. А. Облікова політика компаній в умовах застосування МСФЗ / Б.А. Засадний // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка, 2014. № 10 (163). – URL: http://papers.univ.kiev.ua/issue/ ekonomika/ zasadnyi-b-accounting-policies-of-companies-in-the-framework-of-ifrs_12364 (Index Copernicus, EBSCO) (дата звернення 01.06.2019).

O. Rudenko, O. Kondratiuk

ENVIRONMENTAL AND ACCOUNTING POLICIES IN THE MANAGEMENT OF AN INDUSTRIAL ENTERPRISE

Summary

More and more researchers separate three main development’s components of modern economic systems, namely: economic, social and ecological ones. The economic strategy of the industrial enterprise should be included organically into the general-corporative strategy and give the additional competitive advantages on the mostly discussed problems in the business-environment to the enterprise. The leading place in Ukraine’s economic structure belongs to the branches and productions, forming hundreds of millions of wastes’ tons, often exceeding the volume of useful production. The main formation’s sources of ecologically-dangerous wastes in Ukraine are the mining-dressing enterprises. Compiling and keeping of production wastes become the more and more complex economic and ecological problem for the cities. Each such enterprise, having the aim of the behavior management with the production wastes, should have the definite structure of the information resources, united into the unique information system. The basis of the enterprise’s information system is accounting. Therefore the problems of its organization at the industrial enterprise are gaining a special attention.
It’s proved that the main information provision’s regulation of management on the ecological problems, being actual for the mining-dressing enterprises, is the accounting policy, fulfilling the instrument role of the ecological policy’s realization by the transformation of the ecologically-directed information into the accounting indicators for the reflection in the financial and internal reporting.
It’s recommended to supplement the contents of the accounting policy by the elements, including the aspects of interrelation with the environment of the formed wastes, their trustworthy estimation, the detailed accounting of the expenditures on the behavior with the production wastes and the reliable definition of the liabilities’ size before the budget for the environment pollution due to the placing of wastes and their reflection in the accounting.

Keywords: accounting policy; environmental policy; management system; financial and non-financial information; waste; strategy; accounting; international standards.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (2018), The Law of Ukraine “On the main principles (strategy) of the state environmental policy of Ukraine for the period up to 2030”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19 (Accessed 01 June 2019).
2. Kirilyuk, V. S. (2013), “Principles of the formation of the environmental strategy of an industrial enterprise”, Metallurgical heat engineering, Vol. 3. P. 113-118.
3. Ministry of Finance of Ukraine (2013) Методичні рекомендації зі складання звіту про управління”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0982201-18 (Accessed 01 June 2019).
4. Vasileva, L.M. (2014), “Accounting policy according to international and national standards: a comparative aspect”, Journal AgroSvit, Vol. 6, available at: http://www.agrosvit.info/ (Accessed 02 June 2019).
5. The Verkhovna Rada of Ukraine (1999), The Law of Ukraine “On Accounting and Financial Reporting” (with amendments and additions), available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14 (Accessed 01 June 2019).
6. The Verkhovna Rada of Ukraine (2013), National Standard (provisions) of accounting 1. “General requirements for the preparation of financial statements”, available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13 (Accessed 01 June 2019).
7. IAS 8 (2012), “Accounting policies, changes in accounting policies and errors”, available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_020 (Accessed 01 June 2019).
8. The Verkhovna Rada of Ukraine (2013), “Methodical recommendations on enterprise accounting policy”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0635201-13?lang=ru (Accessed 01 June 2019).
9. Pushkar, M.S. (2003), “Accounting policies and reporting: tutorial”, Nernopil. Р. 141.
10. Zhitny, P. E. (2009), “Organizational and methodological aspects of accounting policy of financial-industrial systems, Abstract of Doctor of Economics dissertation, Accounting, Analysis and Audit, SHEE “Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman”, Kyiv.
11. Baranovska, T. V. (2005), “Accounting Policy of Enterprises in Ukraine: Theory and Practice”, Abstract of Ph.D. dissertation, Accounting, Analysis and Audit, Zhytomyr State Technological University, Kyiv.
12. Derevyanko, S. I. (2007) “The Accounting Policy of an Enterprise: Essence and Meaning”, Economic Sciences, available at: nauka.kushnir.mk.ua›?p=51397 (Accessed 01 June 2019).
13. Zasadny, B. A. (2014). “Accounting policies of companies under IFRS”, Bulletin of the Taras Shevchenko National University of Kyiv, Economy, No. 10 (163), available at: http://papers.univ.kiev.ua/issue/ economics / zasadnyi-b-accounting-policies-of-companies-in-the-framework-of-ifrs_12364 (Accessed 01 June 2019).

№ 6 2019

Дата публікації: 2019-06-27

Кількість переглядів: 1344

Відомості про авторів

О. В. Руденко

к. е. н., доцент, зав. кафедри обліку і оподаткування,Криворізький економічний інститут «ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

O. Rudenko

PhD, Associate Professor, Head of the Department of Accounting and Taxation,Kryvyi Rih Economic Institute SHEE “Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman”

ORCID:

0000-0001-7293-7773


О. М. Кондратюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування,Криворізький економічний інститут «ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

O. Kondratiuk

PhD, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and TaxationKryvyi Rih Economic Institute SHEE “Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman”

ORCID:

0000-0003-1000-0568

Як цитувати статтю

Руденко О. В., Кондратюк О. М. Екологічна та облікова політики в управлінні промисловим підприємством. Ефективна економіка. 2019. № 6. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7108 (дата звернення: 19.01.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.36

Rudenko, O. and Kondratiuk, O. (2019), “Environmental and accounting policies in the management of an industrial enterprise”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7108 (Accessed 19 Jan 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.36

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.