EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРАТЕГІЧНЕ АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ: ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД ДОСЛІДЖЕНЬ
І. А. Островський, С. М. Гайденко, В. М. Прасол

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.37

УДК: 339.91

І. А. Островський, С. М. Гайденко, В. М. Прасол

СТРАТЕГІЧНЕ АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ: ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД ДОСЛІДЖЕНЬ

Анотація

У статті розглянуто сучасні концепції стратегічного антикризового управління персоналом. Підкреслено актуальність такого управління в контексті забезпечення економічної безпеки організації. Відзначено природний та об’єктивний характер циклічного розвитку на всіх рівнях економічної діяльності, зокрема, настання кризи. Наведено теоретичні підстави щодо факторів кризового стану. Систематизовано позитивні та негативні результати діяльності керівництва організації на різних етапах розвитку кризи. Визначено основні групи рішень для подолання кризового стану: планування, відтермінування платежів за зобов'язаннями, вдосконалення механізмів мотивації, впровадження системи систематичного контролю. Узагальнено основні види антикризових стратегій управління персоналом. Охарактеризовано основні стратегії управління емоційним станом персоналу під час проведення антикризових заходів. Запропоновано використання консалтингового аутсорсингу у кадровій політиці під час виходу з кризи. Підкреслено націленість ефективної антикризової стратегії на своєчасну ідентифікацію ознак і усунення ключових причин кризи.

Ключові слова: економічна безпека; криза організації; антикризове управління персоналом; стратегії антикризового управління персоналом; управління емоційним станом; консалтинговий аутсорсинг.

Література

1. Мерсер Д. ИБМ: управление в самой преуспевающей корпорации мира / Д.Мерсер. Пер. с англ. /Общ. ред. и предисл. В.С. Загашвили. — М.: Прогресс, 1991. — 456 с.
2. Мескон М.Х. Основы менеджмента / М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури; пер. с англ. -— М.: Дело, 1992.-702 с.
3. Барвінська Є. Особливості формування персоналу підприємства в умовах розвитку міжнародного підприємництва [Електронний ресурс] / Є. Барвінська, Н. Георгіаді, Г. Лучко // Ефективна економіка. — 2018. — № 4. — Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6226 (дата звернення 02.06.2019).
4. Боняр, С. М. Теоретичні основи антикризового управління / С. М. Боняр, Я. О. Скутова-Корх // Водний транспорт. — 2013. -— Вип. 1. — С. 97-102.
5. Гриньова В.М. Управління кадровим потенціалом підприємства: монографія / В. М. Гриньова, Г. І. Писаревська. — Харків: Вид. ХНЕУ, 2012. — 228 с.
6. Довгаль О. В. Антикризове управління персоналом [Електронний ресурс] / О. В. Довгаль // Ефективна економіка. — 2015. — № 4. — Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4226 (дата звернення 02.06.2019).
7. Лігоненко, Л. О. Антикризове управління підприємством : навч. посіб. / Л. О. Лігоненко, М. В. Тарасюк, О. О. Хіленко. — Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. — 377 с.
8. Синиціна Ю. П. Управління витратами на персонал на основі системного підходу / Ю. П. Синиціна. С. М. Дунайчук, І. А. Алєксеенко // Економіка і суспільство. — 2017. — Випуск 9. — С. 636-641.
9. Hamilton S. Greed and corporate failure / S. Hamilton, A. Micklethwait. — New York: Palgrave Macmillan, 2006. — 216 p.
10. Mellahi K. Organizational failure: A critique of recent research and a proposed integrative framework / K. Mellahi, A. Wilkinson // International Journal of Management Reviews. — 2004. — Vol. 5–6. — Iss. 1. — Pp. 21–41.
11. Golden Rules of PR Crisis Management. // Forbes Agency Council [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.forbes.com/sites/forbesagencycouncil/2017/06/20/13-golden-rules-of-pr-crisis-management/#39197c401bcf (дата звернення 02.06.2019).
12. Wawrzyniak B. Odnawianie przedsiębiorstwa. Na spotkanie XXI wieku / B. Wawrzyniak. — Warszawa: Poltext 1999. — 240 s.
13. Malewska K. Strategie zarządzania kryzysem w przedsiębiorstwie / K. Malewska / Zachowania organizacji wobec zjawisk kryzysowych / J. Skalik (red.). — Wrocław: Cornetis 2003. — S. 626-630.
14. Starosta A. Anti-crisis Management Strategies. The case of companies in the Greater Poland Voivodeship / A. Starosta // Management. — 2014. — Vol.18. — Iss. 1. — Pp. 255–266.
15. Crisis Management in the Workplace and the Role of the HR Team [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.bernsteincrisismanagement.com/crisis-management-in-the-workplace-and-the-role-of-the-hr-team/ (дата звернення 01.06.2019).

I. Ostrovskyi, S. Haidenko, V. Prasol

STRATEGIC CRISIS MANAGEMENT PERSONNEL: FOREIGN RESEARCH EXPERIENCE

Summary

The article deals with modern concepts of strategic crisis management personnel. The importance of such management in the context of ensuring the organization's economic security is emphasized. The natural and objective character of cyclical development at all levels of economic activity, in particular, the onset of the crisis, is noted. The theoretical bases on the factors of the crisis state are given. Four groups of factors of the crisis state of the organization are identified: external; business environment; internal, psychological.
Problems of personnel management of the organization are the most difficult ones that have to be solved by the crisis managers. Experienced managers recognize the inevitability of staff problems. The study of causes and negative factors is necessary for the implementation of effective strategies for crisis management personnel. Thus, the organization's management plays a key role in overcoming the effects of the crisis. The study systematized the positive and negative results of the organization's leadership at various stages of crisis development. The basic groups of solutions for overcoming the crisis state are defined: planning, delaying payments for obligations, improving mechanisms of motivation, introducing systematic control system. The main types of crisis management strategies of the personnel management are generalized: managerial, command, obligatory, analytical, event.
The main strategies of managing the emotional state of the personnel during the anti-crisis measures are described: empathy, mediation, psychological assistance, non-interference, active and passive outsourcing. In complex crises, professional psychological help is needed. It is not always capable of conducting HR managers. Therefore, consulting outsourcing is needed as an important step in solving the crisis.

Keywords: economic security; crisis organization; crisis management personnel; strategies for crisis management personnel; emotional state management; consulting outsourcing.

References

1. Mercer, D. (1991), IBM: upravlenye v samoj preuspevaiuschej korporatsyy myra [IBM: How the World's Most Successful Corporation is Managed], Prohress, Moscow, Russia.
2. Meskon, M. H. Albert, M. and Khedouri, F. (1992), Osnovy menedzhmenta [Management], Delo, Moscow, Russia.
3. Barvinska, Ye. Heorhiadi, H. and Luchko, Y. (2018), “Features of an enterprise personnel formation in conditions of an international enterprise development”, Efektyvna ekonomika, vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6226 (Accessed 18 May 2019).
4. Boniar, S. M. and Skutova-Korkh, Ya. O. (2013), “Theoretical Foundations of Crisis Management”, Vodniy transport, vol.1, pp.97-102.
5. Dovgal, О. V. (2015), “Сrisis management personnel”, Efektyvna ekonomika, vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4226 (Accessed 02 June 2019).
6. Hrynova, V.M. and Pysarevska, H.I. (2012), Upravlinnia kadrovym potentsialom pidpryiemstva [Management of personnel potential of the enterprise], Vyd. KhNEU, Kharkiv, Ukraine.
7. Ligonenko, L. O. and Tarasiuk, M. V. (2005), Antykryzove upravlinnia pidpryiemstvom [Crisis management of enterprises], KNTEU, Kyiv, Ukraine.
8. Synytsina, Yu. Dunaychuk, S. and Alekseyenko, I. (2017), “Personnel cost management on the basis of system approach”, Ekonomika i suspilstvo, vol. 8, pp. 636-641.
9. Hamilton, S. and Micklethwait, A. (2006), Greed and corporate failure, Palgrave Macmillan, New York, USA.
10. Mellahi, K. and Wilkinson, A. (2004), “Organizational failure: A critique of recent research and a proposed integrative framework”, International Journal of Management Review, vol. 5–6, no.1, pp. 21–41.
11. Forbes Agency Council (2017), “Golden Rules of PR Crisis Management” [Online], available at: https://www.forbes.com/sites/forbesagencycouncil/2017/06/20/13-golden-rules-of-pr-crisis-management/#39197c401bcf (Accessed 02 June 2019).
12. Wawrzyniak, B. (1999), Odnawianie przedsiębiorstwa. Na spotkanie XXI wieku [Renewing an enterprise. For the 21st century meeting], Poltext, Warsaw, Poland.
13. Malewska, K. (2003), Strategie zarządzania kryzysem w przedsiębiorstwie [Crisis management strategies in an enterprise], Organization's behavior towards crisis phenomena, Cornetis, Wroclaw, Poland, pp. 626-630.
14. Starosta, A. (2014), “Anti-crisis Management Strategies. The case of companies in the Greater Poland Voivodeship”, Management, vol. 18, no. 1, pp. 255–266.
15. Vinch, M. (2019), “Crisis Management in the Workplace and the Role of the HR Team”, available at: https://www.bernsteincrisismanagement.com/crisis-management-in-the-workplace-and-the-role-of-the-hr-team/ (Accessed 02 June 2019).

№ 6 2019

Дата публікації: 2019-06-27

Кількість переглядів: 1383

Відомості про авторів

І. А. Островський

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та міжнародної економіки, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків, Україна

I. Ostrovskyi

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,Associate Professor of Department of Economic theory and international EconomicsO. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv

ORCID:

0000-0002-7444-2560


С. М. Гайденко

к. е. н., старший викладач кафедри підприємництва та бізнес-адміністрування, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків

S. Haidenko

Candidate of Economic Sciences,, Senior Lecturer of Department of Entrepreneurship and Business Administration, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv

ORCID:

0000-0002-0112-369X


В. М. Прасол

доцент кафедри підприємництва та бізнес-адміністрування, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків

V. Prasol

Associate Professor of Department of Entrepreneurship and Business Administration, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv

ORCID:

0000-0003-3041-9788

Як цитувати статтю

Островський І. А., Гайденко С. М., Прасол В. М. Стратегічне антикризове управління персоналом: закордонний досвід досліджень. Ефективна економіка. 2019. № 6. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7109 (дата звернення: 19.01.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.37

Ostrovskyi, I., Haidenko, S. and Prasol, V. (2019), “Strategic crisis management personnel: foreign research experience”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7109 (Accessed 19 Jan 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.37

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.