EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ КРЕДИТНИХ УСТАНОВ В УКРАЇНІ
М. Е. Хуторна

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.40

УДК: 336.1.07; 336.71; 336.73; 336.773

М. Е. Хуторна

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ КРЕДИТНИХ УСТАНОВ В УКРАЇНІ

Анотація

Наукова праця присвячена діагностиці якості функціонування системи забезпечення фінансової стабільності кредитних установ. Наукове завдання реалізовано на основі використання функціонального підходу. Акцентовано увагу на оцінці якості виконання суб’єктами системи таких функцій: цілепокладання, планування, організації, контролю, збалансування, гармонізації та захисту інтересів зацікавлених осіб, а також просвітницьку. Для забезпечення комплексності діагностика здійснювалася як стосовно окремих кредитних установ (мікрорівень), так і кредитного сегменту фінансового сектору (мезорівень). Узагальнено недоліки у функціонуванні системи забезпечення фінансової стабільності кредитних установ в Україні та окреслено напрями їх подолання, інструментарій реалізації яких буде конкретизовано у подальших дослідженнях.

Ключові слова: кредитні установи; фінансова стабільність; системний підхід; функції системи забезпечення фінансової стабільності кредитних установ; суб’єкти системи.

Література

1. Стійкість фінансових ринків України та механізми її забезпечення / [О. І. Барановський, В. Г. Барановська, Є. О. Бублик та ін.]; за ред. д¬ра екон. наук О. І. Барановського; НАН України; Ін¬т екон. та прогнозув. – Київ, 2010. – 492 c
2. Белінська Я. В. Фінансова стабільність: сутність та напрями забезпечення / Я. В. Белінська, В. П. Биховченко // Стратегічні пріоритети. – 2010. – №4(17). – С. 57-67.
3. Бєлова І. В. Визначення фінансової стабільності України / І. В. Бєлова, С. В. Башлай // Вісник Національного банку України. – 2013. – № 7. – С. 25 – 31.
4. Кузнєцова А. Я. Концептуальні положення забезпечення стабільності банківської системи / А. Я. Кузнєцова, Н. П. Погореленко // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. - 2018. - № 3(26). - С. 4-16.
5. Погореленко Н. П. До питання про понятійний апарат фінансової стабільності банківської системи / Н. П. Погореленко // Вісник Університету банківської справи. – 2018. – № 3 (33). – С. 66-82.
6. Унковська Т. Є. Системне розуміння фінансової стабільності: розв’язання парадоксів / Т. Є. Унковська // Економічна теорія. – 2009. – №1. – С. 14-33.
7. Безродна О. С. Теоретико-методичні аспекти оцінювання фінансової стабільності банківської системи / О. С. Безродна, В. О. Лесик // Проблеми економіки. – 2017. – № 2. – С. 251-263.
8. Д’яконова І. І. Дослідження оцінки рівня фінансової стабільності як складового елементу механізму державного регулювання банківської системи / І. І. Д’яконова, Є. Ю. Мордань // Бізнес-Інформ. – 2015. – №1. – С. 302-306.
9. Коваленко В. Теоретичні та методичні підходи до оцінювання фінансової стабільності банківської системи / В. Коваленко, Ю. Гаркуша // Вісник Національного банку України. – 2013. – № 9. – С. 126-131.
10. Лесик В. О. Удосконалення процедури експрес-оцінки фінансової стабільності банків / В. О. Лесик // Економiка та держава. – 2017. – № 11. – С. 99-103.
11. Погореленко Н. П. Вейвлет-аналіз часових рядів показників банківської діяльності в розкритті стабільності функціонування банківської системи / Н. П. Погореленко // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 1. – С. 417-428.
12. Chmutova I. Indicators of Financial Stability of the Ukrainian Banking System / І. Chmutova, V. Biliaieva // International Journal of Managerial Studies and Research (IJMSR). – 2015. – Volume 3. – Issue 7. – PP. 95-103.
13. Погореленко Н. П. Роль Національного банку України у забезпеченні стабільного розвитку банківської системи / Н. П. Погореленко // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – Серія «Економічна». – 2017. – № 93. – С. 57-76.
14. Радченко Н. Г. Державне регулювання фінансової стабільності банківської системи України [Елктронний ресурс] / Н. Г. Радченко. – Режим доступу : http://elar.tsatu.edu.ua/bitstream/123456789/3713/1/14.pdf.
15. Baranovskyi O. I. Methodology of forming the system of ensuring financial stability of credit institutions / O. I. Baranovskyi, M. E. Khutorna // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 2018. – № 4 (27). – С. 4-13.
16. Комплексна програми розвитку фінансового сектору України до 2020 року : постанова Правління Національного банку України від 18 червня 2015 року № 391 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=43352266.
17. Майбутнє у регулюванні небанківського фінансового сектору. Проект для обговорення [Електронний ресурс] / Національний банк України. – 2018. – Жовтень, 19 с. – Режим доступу : https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=80189428.
18. Demirgüç-Kunt A. Cross-Country Empirical Studies of Systemic Bank Distress: A Survey / A. Demirgüç-Kunt, E. Detragiache // IMF working paper. – 2005. – 05/96. – May. – 32 p.
19. Про банки і банківську діяльність : Закон України від 07.12.2000 № 2121-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу : Hhttp://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14H.
20. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг : Закон України від 12.07.2001 № 2664-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу : Hhttp://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2664-14H.
21. Методичні рекомендації щодо підготовки плану відновлення фінансової стабільності кредитних спілок : проект розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.nfp.gov.ua/ua/Proekty-rehuliatornykh-aktiv/26686.html.
22. Стратегія Національного банку України. Програма дій 2019 року [Електронний ресурс] / Національний банк України. – Режим доступу : Hhttps://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=64754192H.
23. Стратегія макропруденційної політики [Електронний ресурс] / Національний банк України. – Режим доступу : Hhttps://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=83019081H.
24. Про фінансові нормативи діяльності та критерії якості системи управління кредитних спілок та об'єднаних кредитних спілок : положення Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 16.01.2004 № 7 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0148-04.
25. Про обов’язкові фінансові нормативи та вимоги, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами кредитних спілок : проект положення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 05.07.2018 № 1192 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.nfp.gov.ua/files/ROZPORYADGHRNYA/2018/05-07/R-1192.pdf.
26. Хуторна М. Е. Оцінка впливу інституційних трансформацій на якість системи забезпечення фінансової стабільності кредитних установ в Україні / М. Е. Хуторна // Вісник Університету банківської справи. – 2019. – № 1.
27. Фінансова грамотність, обізнаність та інклюзія в Україні: звіт про дослідження [Електронний ресурс] / USAID. – 2017. – Листопад. – 69 с. – Режим доступу : https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=83136332.
28. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо консолідації функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг : проект Закону України від 20.07.2015 № 2413а [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56124.
29. Методичні рекомендації щодо аудиторських звітів, що подаються до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за результатами аудиту річної звітності та звітних даних фінансових установ за 2017 рік : Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 01.02.2018 р. № 142 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.nfp.gov.ua/files/ROZPORYADGHRNYA/2018/01-02/R-142.pdf.
30. Положення про розкриття фінансовими установами інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних про фінансові установи та на веб-сайтах (веб-сторінках) фінансових установ : Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 19.04.2016 № 825 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0722-16.
31. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) : постанова Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. № 913 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/913-2016-%D0%BF.
32. Про Антимонопольний комітет України : Закон України від 26.11.1993 № № 3659-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/3659-12.
33. Положення про ліцензування банків : Постанова Правління Національного банку України від 22.12.2018 року № 149 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : Hhttps://bank.gov.ua/document/download?docId=84803771H.
34. Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб : Закон України від 20.09.2001 № 2740-III зі змінами та доповненнями (втратив чинність) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : Hhttp://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2740-14H.
35. Про систему гарантування вкладів фізичних осіб : Закон України від 23.02.2012 № 4452-VI зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4452-17.
36. Про Національний банк України : Закон України від 20.05.1999 № 679-XIV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/card/679-14.

Мyroslava Khutorna

FEATURES OF FUNCTIONING OF THE SYSTEM OF ENSURING CREDIT INSTITUTIONS’ FINANCIAL STABILITY IN UKRAINE

Summary

Currently, the establishment of the system for ensuring financial stability of credit institutions is taking place in Ukraine. The main priorities that are characteristic of its modern development are: improving the legal and regulatory framework for the functioning of credit institutions; uninterrupted provision of economic agents with financial resources for sustainable increasing their financial potential; enhancement of the efficiency of regulation, supervision and control of the credit institutions’ activities; improvement of the architecture of the financial sector institutional environment. However, in order to ensure the effectiveness of measures of the system’s subjects, their timely adjustment, it is important to understand current shortcomings. And here it is very important that the object of evaluation was not only the credit institutions themselves and their financial indicators, but the subjects of this process and their actions. In view of this, in order to diagnose the quality of functioning of the financial stability system of credit institutions, we use a functional approach. Thus, a step-by-step assessment of the quality of performance of functions by the subjects of the researched system, in the end, allowed to identify weaknesses in its functioning, and therefore, to outline the range of problem issues that need to be addressed.
Note that the functions to be performed by the subjects of the financial stability system of credit institutions are as follows: purpose-setting, planning, organization, control, balancing, harmonization and protection of the interests of stakeholders, educational. In order to ensure the complexity of the diagnostics of the functioning of the financial stability system of credit institutions in Ukraine, an assessment of the quality fulfillment of these functions was carried out both in relation to certain lending institutions and the financial sector lending segment; for banks as well as non-bank credit institutions. Both positive changes and disadvantages were distinguished in relation to each system’s function and accompanied by the author’s proposition on how to solve identified problems.

Keywords: credit institutions; financial stability; system approach; functions of the system of financial stability of credit institutions; subjects of the system.

References

1. Baranovsʹkyy, O. I. (Ed.). (2010), Stiykistʹ finansovykh rynkiv Ukrayiny ta mekhanizmy yiyi zabezpechennya [Stability of financial markets of Ukraine and mechanisms for its provision], Institute of Economics and Forecasting of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
2. Belinsʹka, YA. V. and Bykhovchenko, V. P. (2010), “Financial stability: essence and directions of maintenance”, Stratehichni priorytety, no. 17, pp. 57–67.
3. Byelova, I. V. and Bashlay, S. V. (2013), “Definition of financial stability of Ukraine”, Visnyk Natsionalʹnoho banku Ukrayiny, no. 7, pp. 25–31.
4. Kuznyetsova, A. YA. and Pohorelenko, N. P. (2018), “Conceptual Provisions of Banking System Stability Ensurance”, Finansovo-kredytna diyalʹnistʹ: problemy teoriyi ta praktyky, no. 26, pp. 4-16.
5. Pohorelenko, N. P. (2018), “On the Questionnaire on the Conceptual Apparatus of Financial Stability of the Banking System”, Visnyk Universytetu bankivsʹkoyi spravy, no. 33, pp. 66-82.
6. Unkovsʹka, T. YE. (2009), “System Understanding of Financial Stability: Solving Paradoxes”, Ekonomichna teoriya, no. 1, pp. 14-33.
7. Bezrodna, O. S. and Lesyk, V. O. (2017), “Theoretical and Methodological Aspects of Assessing the Financial Stability of the Banking System”, Problemy ekonomiky, no. 2, pp. 251-263.
8. Dʺyakonova, I. I. and Mordanʹ, YE. YU. (2015), “Study on Estimating the Level of Financial Stability as Component of the Mechanism for State Regulation of Banking System”, Biznes-Inform, no. 1, pp. 302-306.
9. Kovalenko, V. and Harkusha, YU. (2013), “Theoretical and Methodical Approaches to the Assessment of the Financial Stability of the Banking System”, Visnyk Natsionalʹnoho banku Ukrayiny, no. 9, pp. 126-131.
10. Lesyk, V. O. (2017), “The Improvement of Procedures of Express Evaluation of Financial Stability of Banks”, Ekonomika ta derzhava, no. 11, pp. 99-103.
11. Pohorelenko, N. P. (2016), “Wavelet Analysis of Time Series Indicators of Banking Activities in the Disclosure of the Banking System Stability”, Aktualʹni problemy ekonomiky, no. 1, pp. 417-428.
12. Chmutova, I. and Biliaieva, V. (2015), “Indicators of Financial Stability of the Ukrainian Banking System”, International Journal of Managerial Studies and Research, vol. 3, no. 7, pp. 95-103.
13. Pohorelenko, N. P. (2017), “The Role of the National Bank of Ukraine in Ensuring the Stable Development of the Banking System”, Visnyk Kharkivsʹkoho natsionalʹnoho universytetu imeni V. N. Karazina, no. 93, pp. 57-76.
14. Radchenko, N. H. “State Regulation of Financial Stability of Ukraine Banking”, available at: Hhttp://elar.tsatu.edu.ua/bitstream/123456789/3713/1/14.pdfH, (Accessed 4 June 2019).
15. Baranovskyi, O. I. and Khutorna, M. E. (2018), “Methodology of forming the system of ensuring financial stability of credit institutions”, Finansovo-kredytna diyalʹnistʹ: problemy teoriyi ta praktyky, no. 27, pp. 4-13.
16. The Board of the National Bank of Ukraine (2015), “Resolution of the Board of the National Bank of Ukraine “Comprehensive Program of Development of the Financial Sector of Ukraine until 2020”, available at: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=43352266, (Accessed 4 June 2019).
17. National Bank of Ukraine (2018), “Future in the regulation of the non-banking financial sector. Project for discussion”, available at: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=80189428, (Accessed 4 June 2019).
18. Demirgüç-Kunt, A. and Detragiache, E. (2005), “Cross-Country Empirical Studies of Systemic Bank Distress: A Survey”, IMF working paper, no. 05/96, 32p.
19. The Verkhovna Rada of Ukraine (2000), The Law of Ukraine “On Banks and Banking”, available at: Hhttp://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14H, (Accessed 4 June 2019).
20. The Verkhovna Rada of Ukraine (2001). The Law of Ukraine “On Financial Services and State Regulation of Financial Services Markets”, available at: Hhttp://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2664-14H, (Accessed 4 June 2019).
21. National Commission, which carries out state regulation in the field of financial services markets (unpublished), Draft order of the National Commission, which carries out state regulation in the field of financial services markets “Methodical Recommendations for Preparing a Plan for Restoring the Financial Stability of Credit Unions”, available at: https://www.nfp.gov.ua/ua/Proekty-rehuliatornykh-aktiv/26686.html, (Accessed 4 June 2019).
22. National Bank of Ukraine (2018), “Strategy of the National Bank of Ukraine. The 2019 action plan”, available at: Hhttps://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=64754192H, (Accessed 4 June 2019).
23. National Bank of Ukraine (2018), “Strategy of macroprudential policy”, available at: Hhttps://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=83019081H, (Accessed 4 June 2019).
24. State Commission for Regulation of Financial Services Markets of Ukraine (2004), “Regulations of the State Commission for Regulation of Financial Services Markets of Ukraine “On Financial Norms of Activity and Quality Criteria of the Management System of Credit Unions and Joint Credit Unions”, available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0148-04, (Accessed 4 June 2019).
25. National Commission for the Regulation of State Regulation in the Field of Financial Services Markets (2018), “Draft Regulations of the National Commission for the Regulation of State Regulation in the Field of Financial Services Markets “On Mandatory Financial Standards and Requirements Restricting the Risks of Financial Assets of Credit Unions”, available at: https://www.nfp.gov.ua/files/ROZPORYADGHRNYA/2018/05-07/R-1192.pdf, (Accessed 4 June 2019).
26. Khutorna, M. E. (2019), “Estimation of the Influence of Institutional Transformations on the Quality of the Financial Stability System of Credit Institutions in Ukraine”, Visnyk Universytetu bankivsʹkoyi spravy, no. 1.
27. USAID (2017), “Financial Literacy, Awareness and Inclusion in Ukraine: Report on the Study”, available at: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=83136332, (Accessed 4 June 2019).
28. The Verkhovna Rada of Ukraine (2015), “Draft the Law of Ukraine “On Amending Certain Legislative Acts of Ukraine Concerning the Consolidation of Functions of the State Regulation of Financial Services Markets”, available at: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56124, (Accessed 4 June 2019).
29. National Commission for the regulation of financial services markets (2018), “Directive of the National Commission for the regulation of financial services markets “Methodological recommendations on audit reports submitted to the National Commission for the regulation of state financial services in the area of financial services markets, based on the results of the audit of annual reports and financial data of financial institutions for 2017”, available at: https://www.nfp.gov.ua/files/ROZPORYADGHRNYA/2018/01-02/R-142.pdf, (Accessed 4 June 2019).
30. National Commission for the Regulation of State Regulation in the Financial Services Markets (2016), “Order of the National Commission for the Regulation of State Regulation in the Financial Services Markets “On Disclosure by Financial Institutions of Information in a Public Information Database on Financial Institutions and on Websites (web pages) of Financial Institutions”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0722-16, (Accessed 4 June 2019).
31. Cabinet of Ministers of Ukraine (2016), Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine “Licensing Conditions for the Conduct of Economic Activities for the Provision of Financial Services (Except for Professional Activity in the Securities Market)”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/913-2016-%D0%BF, (Accessed 4 June 2019).
32. The Verkhovna Rada of Ukraine (1993), The Law of Ukraine “On the Anti-monopoly Committee of Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/3659-12, (Accessed 4 June 2019).
33. National Bank of Ukraine (2018), Resolution of the Board of the National Bank of Ukraine “Directive On the Licensing of Banks”, available at: Hhttps://bank.gov.ua/document/download?docId=84803771H, (Accessed 4 June 2019).
34. The Verkhovna Rada of Ukraine (2001), The Law of Ukraine “On the Fund for Guaranteeing Deposits of Natural Persons” [Invalid], available at: Hhttp://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2740-14H, (Accessed 4 June 2019).
35. The Verkhovna Rada of Ukraine (2012), The Law of Ukraine “On the System of Guaranteeing Natural Person Deposits”, available at: Hhttp://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2740-14H, (Accessed 4 June 2019).

№ 6 2019

Дата публікації: 2019-06-27

Кількість переглядів: 1308

Відомості про авторів

М. Е. Хуторна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи,ДВНЗ «Університет банківської справи», Черкаський навчально-науковий інститут

Мyroslava Khutorna

PhD in Finance, Assistant Professor, lecturer of Finance and Banking Department, SHEE «Banking University», Cherkasy educational-and-scientific institute

ORCID:

0000-0003-0761-3021

Як цитувати статтю

Хуторна М. Е. Особливості функціонування системи забезпечення фінансової стабільності кредитних установ в Україні. Ефективна економіка. 2019. № 6. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7112 (дата звернення: 18.01.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.40

Khutorna, Мyroslava (2019), “Features of functioning of the system of ensuring credit institutions’ financial stability in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7112 (Accessed 18 Jan 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.40

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.