EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ НАПРЯМІВ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
А. В. Мордовець

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.41

УДК: 378.1

А. В. Мордовець

ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ НАПРЯМІВ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Анотація

Проаналізовано напрями модернізації вищої освіти України та виділені основні тенденції розвитку. Проаналізовано рівень автономії в українських закладах вищої освіти як одного із способів досягнення конкурентоспроможності вищої освіти. Проаналізовано практику впровадження автономності в систему вищої освіти Україні за видами автономності, а саме розглянуті такі види автономії як організаційна, фінансова, кадрова, академічна з метою визначення переваг та недоліків в реалізації певного виду автономності. Проаналізовано вплив таких чинників, які соціально-культурні та демографічні, політичні, економічні, технологічні на процес модернізації системи вищої освіти та її конкурентоспроможність. Визначено складові системи інформаційно-аналітичного забезпечення оцінювання складових інституціональної автономії вищих навчальних закладів для отримання оцінки стану показників, які характеризують стан розвитку автономії закладів вищої освіти.

Ключові слова: автономність; заклади вищої освіти; якість освіти; інформаційно-аналітичного забезпечення; інституціональна автономія.

Література

1. Європейський простір вищої освіти та Болонський процес: Навчально-методичний посібник / Т. М. Димань, О. А. Боньковський, А. Г. Вовкогон. – БНАУ, 2017. – Одеса: НУ «ОМА», 2017. – 106 с.
2. Про вищу освіту : Закон України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ 1556-18.
3. Жиляєв І. Б. Вища освіта України: стан і проблеми / І. Б.Жиляєв, В. В.Ковтунець, М. В. Сьомкін . – Київ: НДІ інформатики і права Нац. акад. правових наук України, 2015. – 96 с.
4. Ільницький Д. О. Інституційна модель забезпечення якості вищої освіти США / Д. О. Ільницький //Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. - 2015. - Вип. 2 (1). - С. 37–53.
5. Education fair in Ukraine [Електронний ресурс]. - Режим доступу:http://studyinlithuania.lt/en/educationfairinukraine?gclid=CjwKCAjwsfreBRB9EiwAikSUHRZcxns5ffKFkncd3FUBVK-Hz5Qfm-ODy4T9X6QNrWkqMpT
6. Пархоменко О.В. Інформаційно-аналітичне забезпечення процесу прийняття рішень в системі науково-технічної інформації : дис. ... канд. екон. наук : 08.02.02 / Пархоменко Олексій Володимирович. – Київ, 2006. – 211 с.
7. Практичні елементи інформаційно-аналітичної роботи : метод. реком. / уклад. : С. О. Телешун, О. Р. Титаренко, І. В. Рейтерович, С. І. Вировий ; за заг. ред. д-ра політ. наук С. О. Телешуна. – Київ : Вид-во НАДУ, 2007. – 60 с.
8. Пушак Я. Я. Реґіональні особливості формування інформаційно-аналітичного забезпечення розвитку підприємництва : дис. … канд. екон. наук : 08.10.01 / Пушак Ярослав Ярославович. – Львів, 2001. – 183 с.
9. Лазаришина І. Д. Джерела інформаційно-аналітичного забезпечення економічної безпеки підприємства / І. Д. Лазаришина, О. В. Оренчин // Вісник економіки транспорту і промисловості . – 2012. – № 38. – С. 62-65
10. Імператив якості: вчимося цінувати і оцінювати вищу освіту: навч. посіб. / за ред. Т. Добка, М. Головянко, О. Кайкової, В. Терзіяна, Т. Тіхонена. Львів: Вид-во «Компанія «Манускрипт»«, 2014. 572 с.
11. Карпюк О. А. Організаційно-економічні аспекти взаємодії попиту і пропозиції на ринку освітніх послуг / О. А. Карпюк // Вісник ЖДТУ. - 2012. - № 1 (59). - С. 120–122.

A. Mordovets

THEORETICAL FOUNDATIONS FOR MODERNIZATION OF THE HIGHER EDUCATION SYSTEM OF UKRAINE

Summary

Substantiation and observance of the main methodological principles and approaches is of primary importance in achieving the competitiveness of higher education, which ensures the objectivity and practical value of the results. The study of the directions of improving the quality of education is important for the formation of an innovative model for the development of the system of higher education, the decentralization of management processes and the increase of the autonomy of higher educational institutions. At the same time it is important to consider all processes of higher education as functioning of an integrated system.
The purpose of this article is to analyze the development and definition of prospects for the autonomy of higher education institutions, which is important for improving the quality of functioning of higher education through the creation and implementation of conditions for qualitative training of highly skilled specialists.
The directions of modernization of higher education in Ukraine were analyzed. The main trends of higher education development were highlighted. It is emphasized that one of the most important steps in the modernization of higher education is the provision of higher autonomy to higher education institutions.
The level of autonomy in Ukrainian higher education institutions was analyzed as one way to achieve the competitiveness of higher education through analysis of the level of autonomy development in Ukrainian educational institutions.
The practice of introducing autonomy into the system of higher education in Ukraine was analyzed according to the types of autonomy. Such types of autonomy as organizational, financial, personnel, academic have been considered in order to identify the advantages and disadvantages of implementing a certain type of autonomy. It is determined that autonomy concerns the choice of teaching methods, the content of the variation part of the standards of higher education, the organization of the internal life of a higher educational establishment, but the information and analytical changes are important for the rapid reaction of higher education institutions to changes in society.

Keywords: autonomy; institutions of higher education; quality of education; information and analytical support; institutional autonomy.

References

1. Dy`man`, T. M. Bon`kovs`ky`j, O. A. and Vovkogon, A. G. (2017), Yevropejs`ky`j prostir vy`shhoyi osvity` ta Bolons`ky`j proces [The European Higher Education Area and the Bologna Process], NU «OMA», Odesa, Ukraine.
2. The Verkhovna Rada of Ukraine (2004), The Law of Ukraine "On higher education" available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ 1556-18 (Accessed 20 May 2019).
3. Zhy`lyayev, I.B. Kovtunecz`, V. V. and S`omkin, M. V. (2015), Vy`shha osvita Ukrayiny`: stan i problemy` [ Higher education in Ukraine: state and problems], NDI informaty`ky` i prava Nacz. akad. pravovy`x nauk Ukrayiny, Kyiv, Ukraine.
4. Il`ny`cz`ky`j, D. O. (2015), “Institutional Model of Quality Assurance in Higher Education in the United States”, Teorety`chni i prakty`chni aspekty` ekonomiky` ta intelektual`noyi vlasnosti, vol . 2(1), pp. 37-53.
5. Study in Lithuania (2019), “Education fair in Ukraine”, [Online], available at: http://studyinlithuania.lt/en/educationfairinukraine?gclid=CjwKCAjwsfreBRB9EiwAikSUHRZcxns5ffKFkncd3FUBVK-Hz5Qfm-ODy4T9X6QNrWkqMpT (Accessed 20 May 2019).
6. Parxomenko, O.V. (2006), “Information and analytical support of the decision-making process in the system of scientific and technical information”, Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, Kyiv, Ukraine.
7. Teleshun, S. O. Ty`tarenko, O. R. Rejterovy`ch, I. V. and Vy`rovy`j, S. I. (2007), Prakty`chni elementy` informacijno-anality`chnoyi roboty` [Practical elements of informational and analytical work], Vy`d-vo NADU, Kyiv, Ukraine.
8. Pushak, Y. Y. (2001), “Regional peculiarities of formation of informational and analytical support for entrepreneurship development”, Abstract of Ph.D. dissertation, Lviv, Ukraine.
9. Lazary`shy`na, I. D. and Orenchy`n, O. V. (2012), “Sources of information and analytical support of economic security of the enterprise”, Visny`k ekonomiky` transportu i promy`slovosti, vol. 38, pp. 62-65.
10. Dobka, T. Golovyanko, M. Kajkovoyi, O. Terziyana, V. and Tixonena, T. (2014), Imperaty`v yakosti: vchy`mosya cinuvaty` i ocinyuvaty` vy`shhu osvitu [Imperative of quality: we learn to appreciate and evaluate higher education], Vy`d-vo «Kompaniya «Manuskry`pt», Lviv, Ukraine.
11. Karpyuk, O. A. (2012), “Organizational-economic aspects of the interaction of supply and demand in the market of educational services”, Organizacijno-ekonomichni aspekty` vzayemodiyi popy`tu i propozy`ciyi na ry`nku osvitnix poslu, vol. 1 (59), pp. 120–122.

№ 6 2019

Дата публікації: 2019-06-27

Кількість переглядів: 3008

Відомості про авторів

А. В. Мордовець

к. е. н., викладач кафедри економічної теорії, статистики та прогнозування,Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, м. Харків

A. Mordovets

PhD, lecture of department of economic theory, statistics and forecasting of Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

ORCID:

0000-0001-6722-3696

Як цитувати статтю

Мордовець А. В. Теоретичне обґрунтування напрямів модернізації системи вищої освіти України. Ефективна економіка. 2019. № 6. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7113 (дата звернення: 19.01.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.41

Mordovets, A. (2019), “Theoretical foundations for modernization of the higher education system of Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7113 (Accessed 19 Jan 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.41

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.