EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ЯК СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ФЕНОМЕНУ
В. В. Гобела

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.42

УДК: 502.11-047.44:502.131

В. В. Гобела

ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ЯК СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ФЕНОМЕНУ

Анотація

Наголошено на основних екологічних проблемах та загрозах, що виникають на сучасному етапі існування суспільства. Проаналізовано основні соціальні, економічні та екологічні проблеми, що постали перед суспільством. Вказано на необхідності детального розгляду та ідентифікації поняття «екологізація». Сформулювано мету даного дослідження: здійснити теоретичний аналіз поняття екологізація. Визначено при цьому конкретні цілі проведення даного дослідження, серед них виділено наступні: розглянути методологічні підходи щодо трактування поняття екологізація; провести категоріально-змістовну характеристику поняття екологізація; здійснити структуризацію екологізації як соціально-економічного феномену. Вказано на доцільність та необхідність розгляду поняття екологізація та встановлення його місця в системі суспільно-економічних наук, зокрема економічного безпекознавства. Розглянуто основні підходи до визначення поняття «екологізація». Проведено аналіз останніх публікацій по даній тематиці вітчизняних та зарубіжних авторів. Наведено приклади ряду визначень даного поняття відомими науковцями. Наголошено не тільки на різноманітності визначень даного поняття, але й на теоретичних підходах до визначення даного поняття. Встановлено, що термін екологізація застосовується в різних сферах життєдіяльності та має багато варіантів застосування в поєднання з іншими поняттями. Відповідно дане поняття є поліаспектним та поліфункціональним застосування. Обґрунтовано необхідність розгляду даного поняття в декількох аспектах. Відповідно зроблена спроба розгляду поняття в декількох аспектах. Сформульовано оптимальне визначення даного поняття в залежності від сфери його застосування. Стверджується, що поняття «екологізація» вживається на різних рівнях. Відповідно проведено структуризацію розгляду поняття екологізація в залежності від сфери та рівня застосування. Встановлено основних суб’єктів та об’єктів екологізації. Визначено та обґрунтовано основні форми екологізації. Зроблено висновки стосовно необхідності подальшого вивчення даного поняття та його детальної структуризації та класифікації в системі суспільно-економічних наук.

Ключові слова: Екологізація; зелена економіка; економічний розвиток; структуризація; природокористування; еколого-економічне безпекознавство.

Література

1. Pearce D. Blueprint for a green economy / David Pearce, Anil Markandya, Edward Barbier. – London: Earthscan Publications ltd, 1989. – 193 р.
2. Чмир О. С. Зелена економіка: сутність, цілі та базові принципи / О. С. Чмир, Н. П. Захаркевич. // Економічний вісник Донбасу. – 2013. – С. 54–62.
3. Pearce D. Blueprint 2: Greening the world economy / David Pearce. – London: Earthscan Publications ltd, 1990. – 232 р.
4. Лісотехнічний термінологічний словник: український, російський, англійський / [Бакай Б.Я., Бехта П.А., Библюк М.І., та ін.]; під ред. Ю.Ю. Туниці, В.О. Богуслаєва.–Львів:Вид-во“Піраміда”,2014.– 967 с.
5. Регіональна екологічна політика в Україні (теорія формування, методи реалізації): моногр. /В.С. Кравців [НАН України, Ін-т регіон. дослідж.] – Львів, 2007. – 338 c.
6. Мельник Л.Г. Екологічна економіка: підручник підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] /Л.Г.Мельник. – 2-ге вид., випр. і доп. – Суми: ВДТ «Університетська книга», 2003. – 348 с.
7. Екологізація сучасного суспільного життя в контексті подолання екологічних загроз і зміцнення екологічної безпеки / І. М. Синякевич, А. А. Головко, В. Р. Ковалишин, А. М. Польовський. // РВВ НЛТУ України. – 2015. – №13. – С. 186.

Volodymyr Gobela

THEORETICAL ANALYSIS OF GREENING AS A SOCIO-ECONOMIC PHENOMENON

Summary

The main environmental problems and threats that arise at the present stage of society's existence are emphasized. The main social, economic and environmental problems facing the society are analyzed. Specifies the need for detailed consideration and identification of the concept of "greening". The purpose of this research is formulated: to carry out a theoretical analysis of the concept of greening. Specifically, the specific objectives of this study, among them are the following: to consider the methodological approaches to the interpretation of the concept of greening; to carry out categorically-meaningful description of the concept of greening; to structure the greening as a socio-economic phenomenon. The expediency and necessity of considering the concept of greening and establishing its place in the system of social and economic sciences, in particular, economic security science, is indicated. The main approaches to the definition of "greening" are considered. The analysis of recent publications on this topic of domestic and foreign authors has been carried out. Examples of a number of definitions of this notion are given by well-known scholars. It is emphasized not only on the variety of definitions of this concept, but also on theoretical approaches to the definition of this concept. It is established that the term greening is used in various spheres of life and has many options for use in combination with other concepts. Accordingly, this concept is a poly-dimensional and multifunctional application. The necessity of considering this concept in several aspects is substantiated. Accordingly, an attempt has been made to consider the concept in several respects. The optimal definition of this concept is formulated depending on the sphere of its application. It is argued that the concept of "greening" is used at different levels. Accordingly, the structuring of the concept of greening has been carried out, depending on the scope and level of application. The basic subjects and objects of greening are established. The basic forms of greening are determined and substantiated. Conclusions are made regarding the need for further study of this concept and its detailed structuring and classification in the system of social and economic sciences.

Keywords: Ecologization; green economy; economical development; structuring; nature management; ecological and economic security science.

References

1. Pearce D. Blueprint for a green economy / David Pearce, Anil Markandya, Edward Barbier. – London: Earthscan Publications ltd, 1989. – 193 p.
2. Chmyr, O. S. and Zakharkevych, N. P. (2013), "Green Economy: Essence, Goals and Basic Principles", Ekonomichnyi visnyk Donbasu, pp. 54–62.
3. Pearce D. Blueprint 2: Greening the world economy / David Pearce. – London: Earthscan Publications ltd, 1990. – 232 p.
4. Bakai, B.Ya. Bekhta, P.A. Bybliuk, M.I. and others (2014), Lisotekhnichnyi terminolohichnyi slovnyk: ukrainskyi, rosiiskyi, anhliiskyi [The forestry technical dictionary: Ukrainian, Russian, English], Vyd-vo“Piramida”, Lviv, Ukraine, P. 967.
5. Kravtsiv, V.S. (2007), Rehionalna ekolohichna polityka v Ukraini (teoriia formuvannia, metody realizatsii) [Regional environmental policy in Ukraine (theory of formation, methods of realization)], NAN Ukrainy, In-t rehion. doslidzh., Lviv, Ukraine, P. 338.
6. Melnyk, L.H. (2003), Ekolohichna ekonomika [Ecological Economics], 2nd ed., VDT «Universytetska knyha», Sumy, Ukraine, P. 348.
7. Syniakevych, I. M. Holovko, A. A. Kovalyshyn, V. R. and Polovskyi, A. M. (2015), "Ecologization of modern social life in the context of overcoming environmental threats and strengthening environmental safety", RVV NLTU Ukrainy, vol. 13, pp. 186.

№ 6 2019

Дата публікації: 2019-06-27

Кількість переглядів: 1300

Відомості про авторів

В. В. Гобела

старший викладач кафедри менеджменту,Львівський державний університет внутрішніх справ

Volodymyr Gobela

Lviv state university of internal affairs

ORCID:

0000-0001-7438-2329

Як цитувати статтю

Гобела В. В. Теоретичний аналіз екологізації як суспільно-економічного феномену. Ефективна економіка. 2019. № 6. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7114 (дата звернення: 19.01.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.42

Gobela, Volodymyr (2019), “Theoretical analysis of greening as a socio-economic phenomenon”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7114 (Accessed 19 Jan 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.42

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.