EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ПРІОРИТЕТІВ РОЗВИТКУ ДІЛОВОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
В. А. Сливенко, Т. О. Подорожко, В. Б. Шишкіна

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.43

УДК: 338.48-6:641/642](477).

В. А. Сливенко, Т. О. Подорожко, В. Б. Шишкіна

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ПРІОРИТЕТІВ РОЗВИТКУ ДІЛОВОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті показано динаміку розвитку ділового туризму в Україні. Проаналізовано його стимулююча роль ділової активності в країні.. Виявлено світові тенденції розвитку бізнес-турів. Наведено порівняння розвитку ділового туризму в різних країнах. Визначено, що Україна володіє великим потенціалом розвитку цього виду туризму який необхідно реалізувати у найближчі роки. Зазначено, що вітчизняний діловий туризм швидко розвивається і може найближчим часом стати найбільш потужним і стабільним сегментом туристичного ринку. Визначено основні пріоритети та розроблено пропозиції щодо вирішення проблем розвитку вітчизняного ділового туризму. Сьогодні діловий туризм є флагманом туристичного бізнесу. Такий вид ділових поїздок в поєднанні з відпочинком дає вражаючі можливості для бізнесу і самих учасників поїздок. Це зустрічі і спілкування партнерів у неформальній обстановці, знайомство з новими технологіями, інвесторами, постачальниками і споживачами - все це в кінцевому рахунку веде до зростання можливостей для бізнесу. Тобто, можна навіть констатувати, що такі ділові поїздки є самоокупним видом туризму (в кінцевому підсумку). Діловий туризм дає можливість знайомства з новими технологіями, зустрічі з інвесторами, партнерами, постачальниками і споживачами товарів або послуг фірми. Таким чином, діловий туризм - одна з найбільш перспективних і високоприбуткових сфер світової економіки. Говорячи про фактори, що зумовили високі темпи розвитку цього виду подорожей, слід відзначити такий феномен нашої епохи, як безперервний процес освіти десятків тисяч організацій, асоціацій та об'єднань, які проводять зустрічі на регіональному, національному та міжнародному рівнях. Діловий туризм об'єднує корпоративну тревел-індустрію (англ. Сorporate travel industry) і індустрію зустрічей (MICE). Діловий туризм включає власне ділові поїздки (відрядження) бізнесменів і підприємців, конгрессно-виставковий і інсентив-туризм, проведення подієвих заходів. В статті було досліджено дані типи на прикладі України та великих країн Європи, які є лідерами на сучасному ринку ділових поїздок, особливо це стосується Німеччини.

Ключові слова: розвиток; пріоритети; діловий туризм; статистика; перспективи.

Література

1. Александрова А.Ю. Міжнародний туризм: навч. посібник / А.Ю. Александрова. – М.: Аспект Пресс, 2004. - 185 с.
2. Мальська М.П. Основи туристичного бізнесу: навч. пос. / М.П. Мальська, В.В. Худо, В.І. Цибух. / - К.: Центр літератури, 2004. – 272 с.
3. Діловий туризм в Україні: основні проблеми розвитку та шляхи їх вирішення / Н. В. Титова // «Економіка і менеджмент культури». – 2013. – №1. – C.67-74.
4. Кузик С.П. Географія туризму: навч. пос./ С. П. Кузик ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Київ : Знання, 2011. – 271 с
5. Міжнародні виставки і ярмарки 2017-2018. Частина 4. Офіційний веб-сайт візового агентства «Просто віза» [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://prosto-visa.com.ua/uk/articles/mizhnarodni-vystavky-i-yarmarky-2017-2018-chastyna-4 .
6. Подчаха О.Ю. Індустрія гостинності в країнах Європи / Подчаха О.Ю. // Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції – Сімферополь: ВіТроПринт, 2009. – 176 с. – С.51-53.
7. Офіційний веб-сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://me.gov.ua/.
8. Travel & Tourism Economic Impact 2011 Ukraine, World Travel & Tourism Council. - London, 2011. - 20 p.
9. Максимюк М.Н. Оцінка стану та перспективи розвитку ділового туризму / Максимюк М.Н. // Культура народів Причорномор'я. – 2012. – №234. – С.67-70.
10. Туристична діяльність в Україні у 2016 році. Статистичний бюлетень // Держслужба статистики України, 2017. – 76 с.
11. Музичка, Є.О. Стан і тенденції розвитку ділового туризму в Україні / Є.О. Музичка // Економiка та держава. – № 1, 2018. – С. 55-60.
12. Master Card: Україна поза рейтингом // Український туризм — Всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу. – № 1. – 2017. – С. 26–31.
13. Самостроенко Г.М. Зарубежный опыт организации делового туризма / Самостроенко Г.М, Чимітдоржиєва О.Г // Економiка та держава. – № 1, 2014. – С. 75-80.
14. Офіційний міжнародний портал статистики, ринкових даних та маркетингових досліджень: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: ttps://www.statista.com/topics/2439/global-business-travel-industry/
15. Сливенко В.А. Класичні та сучасні бізнес стратегії туристичних підприємств / В.А. Сливенко, А.О. Єрмакова, // Ефективна економіка, № 11, 2018. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http:www.economy.nayka.com.ua
16. Дехтяр Н. А. Тенденції розвитку світового ринку ділового туризму / Н. А . Дехтяр //Проблеми економіки № 1, 2014. – С. 43-51.

V. A. Slivenko, T. О. Podorozhko, V. B. Shishkina

ANALYSIS OF THE CURRENT STATE AND PRIORITIES OF BUSINESS TOURISM DEVELOPMENT IN UKRAINE

Summary

The article shows the dynamics of development of business tourism in Ukraine. It analyzed its stimulating role of business activity in the country. The world tendencies of development of business tours are revealed. The comparison of development of business tourism in different countries is given. It is determined that Ukraine possesses a great potential for the development of this type of tourism that needs to be implemented in the coming years. It is noted that domestic business tourism is developing rapidly and may soon become the most powerful and stable segment of the tourist market. The main priorities were defined and proposals for solving the problems of development of domestic business tourism were worked out. Today, business tourism is the flagship of the tourism business. This type of business travel, combined with leisure, provides amazing business opportunities and travel participants themselves. This meeting and communication of partners in an informal setting, acquaintance with new technologies, investors, suppliers and consumers - all this ultimately leads to an increase in business opportunities. That is, it can even be stated that such business trips are a self-sustaining type of tourism (in the end). Business tourism provides an opportunity to get acquainted with new technologies, meet with investors, partners, suppliers and consumers of goods or services of the company. Thus, business tourism is one of the most promising and highly profitable spheres of the world economy. Speaking about the factors behind the high rates of development of this type of travel, we should note such a phenomenon of our era as the ongoing process of the formation of tens of thousands of organizations, associations and associations that meet at the regional, national and international levels. Business tourism combines corporate travel industry (English corporate travel industry) and meeting industry (MICE). Business tourism includes business trips (business trips) of businessmen and entrepreneurs, congress and exhibition and incentive tourism, and events. In the statistics, there was a lot of information on the application of Ukraine and the great countries, who led to the important market, especially for Nisechchini.

Keywords: development; priorities; business tourism; statistics; prospects.

References

1. Aleksandrova, A.Yu. (2004), Mizhnarodnyj turyzm [Mizhnarodnyj turyzm], Aspekt Press, Moscow, Russia, P. 185.
2. Mal's'ka, M.P. , Khudo, V.V. and Tsybukh, V.I. (2004), Osnovy turystychnoho biznesu [Osnovy turystychnoho biznesu], Tsentr literatury, Kyiv, Ukraine, P. 272.
3. Tytova, N.V. (2013), “Dilovyj turyzm v Ukraini: osnovni problemy rozvytku ta shliakhy ikh vyrishennia”, Ekonomika i menedzhment kul'tury, vol.1. pp.67-74.
4. Kuzyk, S.P. (2001), Heohrafiia turyzmu [Heohrafiia turyzmu], Znannia, Kyiv, Ukraine, P.271.
5. The official site of visa agency “Prosto viza” (2019), “International exhibitions and fairs 2017-2018 Part 4”, available at: https://prosto-visa.com.ua/uk/articles/mizhnarodni-vystavky-i-yarmarky-2017-2018-chastyna-4 (Accessed 20 May 2019).
6. Podchakha, O.Yu. (2009), “Hospitality industry in Europe”, Materialy III mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii [Hospitality industry in Europe], ViTroPrynt, Simferopol, Ukraine, P.176, pp.51-53.
7. The official website of the Ministry of economic development and trade of Ukraine (2019), available at: http://me.gov.ua/ (Accessed 20 May 2019).
8. The official website of the World Travel & Tourism Council (2019), “Travel & Tourism Economic Impact 2011 Ukraine”, available at: https://www.wttc.org/ (Accessed 20 May 2019).
9. Maximiuk, N. N. (2012), “Culture of the peoples of the black sea”, Otsenka sostoyaniya i perspektivy razvitiya delovogo turizma v Ukraine, vol. 234, pp. 67-70.
10. The official site of state statistics service of Ukraine (2017), “Tourism activities in Ukraine in 2016, Statistical Bulletin”, 76 p, available at: http://ukrstat.gov.ua (Accessed 20 May 2019).
11. Muzychka, Ye.O. (2018), “ Status and trends of business tourism development in Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol.1. , pp.55-60.
12. Ptakhiv, S.V. (2017), "Master Card: Ukraine is out of rate", Ukrainskyj turyzm, vol. 1, pp. 26—31.
13. Samostroenko, H.M. and Chymitdorzhyieva O.H (2014), “Zarubezhnyj opyt orhanyzatsyy delovoho turyzma”, Ekonomika ta derzhava, vol.1., pp. 75-80.
14. The official international portal of statistics, market data and market research (2019) available at: https://www.statista.com/topics/2439/global-business-travel-industry (Accessed 20 May 2019).
15. Slyvenko, V.A. and Yermakova A.O. (2018), “Klasychni ta suchasni biznes stratehii turystychnykh pidpryiemstv”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol .11. available at: http:www.economy.nayka.com.ua (Accessed 20 May 2019).
16. Dekhtyar, N.A. (2014), “Trends in the development of the world market for business tourism” , Problems of the economy, vol.1, P. 43-51.

№ 6 2019

Дата публікації: 2019-06-27

Кількість переглядів: 2207

Відомості про авторів

В. А. Сливенко

к. і. н., доцент, Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара, м. Дніпро

V. A. Slivenko

Candidate of Historical Sciences, Associate Professor,Dnipro National University Oles Gonchar, Dnipro

ORCID:

0000-0002-6149-9015


Т. О. Подорожко

студентка, Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара, м. Дніпро

T. О. Podorozhko

student, Dnipro National University іm. Oles Gonchar, Dnipro

ORCID:

0000-0003-3815-344


В. Б. Шишкіна

студентка, Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара, м. Дніпро

V. B. Shishkina

student, Dnipro National University іm. Oles Gonchar, Dnipro

ORCID:

0000-0003-0148-8741

Як цитувати статтю

Сливенко В. А., Подорожко Т. О., Шишкіна В. Б. Аналіз сучасного стану та пріоритетів розвитку ділового туризму в Україні. Ефективна економіка. 2019. № 6. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7115 (дата звернення: 18.01.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.43

Slivenko, V. A., Podorozhko, T. О. and Shishkina, V. B. (2019), “Analysis of the current state and priorities of business tourism development in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7115 (Accessed 18 Jan 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.43

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.