EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІСКАЛЬНІ ТА РЕГУЛЮЮЧІ АСПЕКТИ ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ
Т. Л. Томнюк

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.45

УДК: 336.226.12

Т. Л. Томнюк

ФІСКАЛЬНІ ТА РЕГУЛЮЮЧІ АСПЕКТИ ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

Анотація

В статті проаналізовано динаміку мобілізації податку на прибуток підприємства до зведеного бюджету України у 2003–2018 роках. Визначено чинники, що вплинули на втрату податком на прибуток домінуючої фіскальної ролі у формуванні податкових надходжень зведеного бюджету, а саме: зміни в механізмі справляння податку (зниження ставки з 30 до 18%, трансформація підходів до визначення об’єкта оподаткування, скасування галузевих податкових пільг), залежність від динаміки економічного розвитку країни (погіршення фінансового результату діяльності підприємств) та втрата окупованих і непідконтрольних Україні територій (зменшення кількості підприємств – платників податку на прибуток).
Встановлено відсутність в Україні інструментів стимулювання промислової, інвестиційної чи інноваційної діяльності в механізмі оподаткування податком на прибуток підприємств. Доведено, що економіці України притаманний надзвичайно низький рівень промислової, інвестиційної та інноваційної активності порівняно з економічно розвинутими країнами.

Ключові слова: податок на прибуток; підприємство; податкова пільга; регулюючий інструментарій.

Література

1. Хомутенко В. П., Хомутенко А.В. Фіскальна ефективність податку на прибуток підприємств в Україні. Економiка та держава. 2017. № 2. С. 61–65.
2. Хомутенко В. П., Хомутенко А.В. Фрагментарний аналіз механізму дії регулюючої функції податку на прибуток підприємств в Україні. Evropský časopis ekonomiky a managementu. 2017. №1. С. 70-76. URL:http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5769 (дата звернення 07.06.2019).
3. Харченко Н.В., Гаркуша Ю.І. Податок на прибуток: його розвиток та сучасний стан. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2016. Випуск 5-2 (05). С. 124–127.
4. Сокирко О.С., Касянчук А. С. Податок на прибуток підприємств як важливий елемент доходів державного бюджету України. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2018. Випуск 28. Частина 2. URL:http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_28/2/22.pdf (дата звернення 07.06.2019).
5. Таптунова І. Трансформація податку на прибуток підприємств у податок на виведений капітал (Policy Paper). Європейський інформаційно-дослідницький центр. 2016. URL:http://euinfocenter.rada.gov.ua/uploads/documents/28909.pdf (дата звернення 07.06.2019).
6. Гаєвська Л. М., Марченко О. І. Аналіз стимулюючих впливів податку на прибуток на інноваційну діяльність. Регіональна економіка та управління. 2017. № 4 (17). С. 70–74.
7. Офіційний веб-сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення 07.06.2019).
8. Офіційний веб-сайт Державної фіскальної служби України. URL:http://sfs.gov.ua/ (дата звернення 07.06.2019).
9. Ціна держави. Глобальні та національні проблеми економіки. URL:http://www.costua.com/budget/revenue/ (дата звернення: 07.06.2019).
10. Податковий кодекс України: Затверджений Верховною Радою України 2 грудня 2010 року № 2755-VІ. URL: http://zakon.nau.ua/doc/?code=2755-17 (дата звернення 07.06.2019).
11. Розвиток промисловості для забезпечення зростання та оновлення української економіки : науково-аналітична доповідь / за ред. д-ра екон. наук Дейнеко Л.В.; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – К., 2018. – 158 с.
12. Томнюк Т. Л. Фактори забезпечення економічного зростання в Україні. Ефективна економіка. 2018. № 6. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6399 (дата звернення 07.06.2019).
13. Кулицький С. Зовнішня торгівля України: стан, проблеми й перспективи. Україна: події, факти, коментарі. 2018. № 9. С. 81–93. URL: http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=3581:suchasnij-stan-ukrajinskoji-zovnishnoji-torgivli&catid=64&Itemid=376 (дата звернення 07.06.2019).
14. Кокоть В. Секторальна експортна стратегія машинобудування: аналітична довідка. Київ, 2018. 86 с.

T. L. Tomniuk

FISCAL AND REGULATORY ASPECTS OF ENTERPRISE PROFIT TAXATION IN UKRAINE

Summary

The article analyzes the dynamics of mobilization of the enterprise profit tax to the consolidated budget of Ukraine in 2003-2018. The factors that influenced on the loss of profit tax on the dominant fiscal role in forming the consolidated budget tax revenues were determined, namely: changes in the tax collection mechanism (reduction of rates from 30 to 18%, transformation of approaches to the definition of the object of taxation, the abolition of branch tax breaks), dependence on the dynamics of economic development of the country (worsening financial performance of enterprises) and the loss of territories occupied and uncontrolled in Ukraine ( reduction of the number of enterprises - taxpayers on income).
The absence of tools for stimulating industrial, investment or innovation activity in Ukraine in the mechanism of taxation of corporate profit tax has been established. It is proved that the Ukrainian economy has an extremely low level of industrial, investment and innovation activity compared to economically developed countries.

Keywords: tax on profit; enterprise; tax privilege; regulating tools.

References

1. Khomutenko, V. P. and Khomutenko, A.V. (2017), “Fiscal efficiency of corporate profits taxation in Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 61–65.
2. Khomutenko, V. P. and Khomutenko, A.V. (2017), “A fragmentary analysis of the mechanism of the regulatory function of the corporate profit tax in Ukraine”, Evropský časopis ekonomiky a managementu, [Online], vol.1, pp. 70-76, available at: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5769 (Accessed 7 June 2019).
3. Kharchenko, N.V. and Harkusha, Yu. I. (2016), “ Income tax: its development and the current state”, Ekonomichnyj visnyk Zaporiz'koi derzhavnoi inzhenernoi akademii, vol. 5-2 (05), pp.124–127.
4. Sokyrko, O.S. and Kasianchuk, A. S. (2018), “Corporate income tax as an important element of the state budget revenues of Ukraine”, Naukovyj visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu, [Online], vol. 28, p.2, available at: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_28/2/22.pdf (Accessed 7 June 2019).
5. Taptunova, I. (2016), “Transformation of the corporate income tax into the tax on the withdrawn capital (Policy Paper)”, Yevropejs'kyj informatsijno-doslidnyts'kyj tsentr, [Online], available at: http://euinfocenter.rada.gov.ua/uploads/documents/28909.pdf (Accessed 7 June 2019).
6. Haievs'ka, L. M. and Marchenko, O. I. (2017), “An analysis of the stimulating effects of the profit tax on innovation activity”, Rehional'na ekonomika ta upravlinnia, vol. 4 (17), pp. 70–74.
7. State Statistics Service of Ukraine (2019), Official website, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 7 June 2019).
8. State Fiscal Service of Ukraine, (2019), Official website, available at: http://sfs.gov.ua/ (Accessed 7 June 2019).
9. The price of the state. Global and national problems of the economy, (2019), available at: http://www.costua.com/budget/revenue/ (Accessed 7 June 2019).
10. The Verkhovna Rada of Ukraine (2010), The Law of Ukraine “Tax Code of Ukraine”, available at: http://zakon.nau.ua/doc/?code=2755-17 (Accessed 7 June 2019).
11. Dejneko, L.V. (2018), Rozvytok promyslovosti dlia zabezpechennia zrostannia ta onovlennia ukrains'koi ekonomiky: naukovo-analitychna dopovid' [Development of industry for growth and renewal of the Ukrainian economy: scientific and analytical report], NAS of Ukraine, government agency “In-t ekon. ta prohnozuv. NAN Ukrainy”, Kyiv, Ukraine.
12. Tomniuk, T. L. (2018), “Factors for providing economic growth in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6399 (Accessed 7 June 2019).
13. Kulyts'kyj, S. (2018), “Foreign Trade of Ukraine: Status, Problems and Prospects” Ukraina: podii, fakty, komentar, [Online], vol. 9, pp. 81–93, URL: http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=3581:suchasnij-stan-ukrajinskoji-zovnishnoji-torgivli&catid=64&Itemid=376 (Accessed 7 June 2019).
14. Kokot', V. (2018), Sektoral'na eksportna stratehiia mashynobuduvannia: analitychna dovidka [Sectoral export strategy for mechanical engineering: analytical reference], Kyiv, Ukraine.

№ 6 2019

Дата публікації: 2019-06-27

Кількість переглядів: 1526

Відомості про авторів

Т. Л. Томнюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та підприємництва, Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Чернівці

T. L. Tomniuk

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,Chernivtsi Institute of Trade and Economics of Kyiv National Economic and Trade University, Chernivtsi

ORCID:

0000-0002-7654-0770

Як цитувати статтю

Томнюк Т. Л. Фіскальні та регулюючі аспекти оподаткування прибутку підприємств в Україні. Ефективна економіка. 2019. № 6. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7117 (дата звернення: 19.01.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.45

Tomniuk, T. L. (2019), “Fiscal and regulatory aspects of enterprise profit taxation in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7117 (Accessed 19 Jan 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.45

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.