EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА ТА ФАКТОРІВ ЇХ ФОРМУВАННЯ
О. А. Волошина, І. А. Кордзаія, С. М. Даценко, А. М. Ульченко

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.47

УДК: 658.155:005.52

О. А. Волошина, І. А. Кордзаія, С. М. Даценко, А. М. Ульченко

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА ТА ФАКТОРІВ ЇХ ФОРМУВАННЯ

Анотація

Однією з найголовніших складових економічної стратегії підприємства є стратегія максимізації дохідності. Формування оптимального доходу підприємств у розмірах, необхідних для покриття його поточних витрат, сплати податків і отримання прибутку, що дає змогу забезпечити розширене відтворення, є необхідною умовою функціонування будь-якого суб'єкта господарювання. У зв’язку з цим особливого значення набуває проблема джерел формування та використання доходів підприємства.
В статті досліджено проблемні питання визнання та формування доходів господарської діяльності підприємства. З'ясовано основні фактори, що впливають на формування доходів, а також запропоновано концептуальні підходи до формування методики аналізу доходів господарської діяльності підприємства. Обгрунтовано класифікацію та складові доходів підприємства.
Аналіз доходів – це частина економічної стратегії підприємства, яка спрямована на створення економічних умов, що забезпечують відшкодування постійних витрат підприємства, покриття змінних витрат, які залежать від обсягу реалізації продукції, повної і своєчасної оплати всіх видів податків, обов'язкових платежів та забезпечення отримання прибутку. У статті досліджено методичні підходи до аналізу доходів підприємства, проведено порівняльну оцінку доходів на прикладі порівняння доходів від реалізації природного газу та сирої нафти АТ «Укргазвидобування» та нафтогазовидобувної галузі в цілому. Оскільки діяльність даного підприємства значною мірою впливає на нафтогазовидобувну галузь, збільшення видобутку природного газу та підвищення доходу від його реалізації по галузі в цілому безпосередньо пов’язано з нарощенням обсягу видобутку природного газу АТ "Укргазвидобування". Основними факторами, які впливають на формування доходів підприємства, є: обсяг виробництва і реалізації продукції, рівень товарності окремих видів продукції, структура реалізованої продукції, ціна реалізації, витрати на виробництво продукції, її реалізацію, зберігання та ін.

Ключові слова: дохід; аналіз доходів; джерела надходження доходів; методи аналізу доходів; стратегія аналізу доходу.

Література

1. НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: наказ Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73 [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua (дата звернення: 10.05.2019).
2. Єгорова О. В., Дорогань-Писаренко Л. О., Тютюнник Ю. М. Економічний аналіз: навч. посіб. Полтава : РВВД ПДАА, 2018. 290 с.
3. Діденко Л. В. Методичні підходи до аналізу доходів і витрат банку / Л. В. Діденко, М. О. Юзвина // Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України, 2012. № 2. С. 100-108.
4. Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у 2016 році (уточнені дані) [Електронний ресурс]. Режим доступу:http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 15.05.2019).
5. Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у 2017 році (остаточні дані) [Електронний ресурс]. Режим доступу:http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 16.05.2019).

O. A. Voloshyna, I. A. Kordzaia, S. M. Datsenko, A. M. Ulchenko

METHODICAL APPROACHES TO ANALYSIS OF ENTERPRISES INCOME AND FACTORS OF THEIR FORMATION

Summary

One of the main components of the company's economic strategy is the strategy of maximizing profitability. Formation of optimal enterprise income in the amounts necessary to cover its current expenses, tax payments and profit making available for enhanced reproduction is a prerequisite for the functioning of any business entity. In connection with this, the problem of sources of formation and use of enterprise revenues becomes of particular importance.
In the article the problem issues of recognition and formation of incomes of economic activity of the enterprise are investigated. The main factors influencing the formation of incomes are found out, as well as conceptual approaches to the formation of a method of analysis of income of an enterprise 's economic activity are proposed. The classification and components of the company's income are substantiated.
Income analysis is part of the company's economic strategy, which aims at creating economic conditions that provide for the compensation of constant costs of the enterprise, coverage of variable costs, which depend on the volume of sales of products, full and timely payment of all types of taxes, compulsory payments and ensuring profit . In the article the methodical approaches to the analysis of the company's income are investigated, a comparative estimation of revenues is made on the example of comparison of revenues from sales of natural gas and crude oil JSC Ukrgazvydobuvannya and oil and gas industry as a whole. As the activity of this enterprise has a significant influence on the oil and gas industry, the increase of natural gas production and increase of the income from its sales in the industry as a whole is directly related to the increase in natural gas production of Ukrgazvydobuvannya JSC. The main factors that influence the formation of incomes of an enterprise are: the volume of production and sales of products, the level of merchantability of certain types of products, the structure of sales, sales price, production costs, its implementation, storage, etc.

Keywords: income; income analysis; source of income; income analysis methods; income analysis strategy.

References

1. Provisions Accounting Standard 1 "General Requirements for Financial Statements": Order of the Ministry of Finance of Ukraine dated February 7, 2013, 73, available at: https://zakon.rada.gov.ua (Accessed 10 May 2019).
2. Yehorova, O. V. Dorohan'-Pysarenko, L. O. Tiutiunnyk, Yu. M. (2018), Ekonomichnyj analiz [Economic analysis], RVVD PDAA, Poltava, Ukraine, P. 290.
3. Didenko, L. V. (2012), “Methodological approaches to the analysis of income and expenses of the bank», Zbirnyk naukovykh prats' Natsional'noho universytetu derzhavnoi podatkovoi sluzhby Ukrainy, 2, pp. 100-108.
4. Amount of realized realized industrial output by type of activity in 2016 (revised data), available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 15 May 2019).
5. Amount of realized realized industrial output by type of activity in 2017 (revised data), available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 16 May 2019).

№ 6 2019

Дата публікації: 2019-06-27

Кількість переглядів: 2122

Відомості про авторів

О. А. Волошина

старший викладач кафедри економіки підприємства та управління персоналомПолтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

O. A. Voloshyna

Senior lecturer, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University

ORCID:

0000-0002-2462-4040


І. А. Кордзаія

академічний доктор адміністративного бізнесу, асистент професора,Батумський державний університет ім. Ш. Руставелі

I. A. Kordzaia

Academic Doctor of Administrative Business, Assistant ProfessorBatumi Shota Rustaveli State University

ORCID:

0000-0003-0614-1069


С. М. Даценко

начальник відділу аналітики «Inter Edinstvo Holding»

S. M. Datsenko

Head of Analytical Department «Inter Edinstvo Holding»

ORCID:

0000-0003-2753-4910


А. М. Ульченко

студентка Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

A. M. Ulchenko

student of Poltava National Technical University named after Yuri Kondratyuk

ORCID:

0000-0001-9173-3186

Як цитувати статтю

Волошина О. А., Кордзаія І. А., Даценко С. М., Ульченко А. М. Методичні підходи до аналізу доходів підприємства та факторів їх формування. Ефективна економіка. 2019. № 6. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7119 (дата звернення: 18.01.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.47

Voloshyna, O. A., Kordzaia, I. A., Datsenko, S. M. and Ulchenko, A. M. (2019), “Methodical approaches to analysis of enterprises income and factors of their formation”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7119 (Accessed 18 Jan 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.47

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.