EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІНСЬКІ РІШЕННЯ В ТЕХНОЛОГІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ
О. М. Овдіюк

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.48

УДК: 658.29/5

О. М. Овдіюк

УПРАВЛІНСЬКІ РІШЕННЯ В ТЕХНОЛОГІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті досліджено проблематику та особливості прийняття управлінських рішень в технології сучасного менеджменту. До основних завдань, які були поставлені, можна віднести наступні: визначення змісту та сутності понять: «технологія», «технологія управління»; визначити особливості процесу формування управлінського рішення в технології менеджменту; визначення особливості комунікаційного процесу в циклі управління підприємством при прийнятті управлінських рішень та значення управлінських ролей при формуванні компонент управлінського рішення.
Досліджено поняття терміну «технологія» в цілому та сучасні підходи, щодо бачення поняття «технологія управління» в сфері управління підприємствами. Визначено, що процес прийняття та імплементації управлінського рішення в технології менеджменту має бути локалізовано в відповідному ієрархічному рівні, де виникла потреба в даній процедурі.
Був розроблений покроковий процес формування управлінського рішення в технології менеджменту, з виділенням двох блоків – каскадно-аналітичного блоку та блоку вибору і визначено їх складові елементи.
Визначено особливості процесу комунікаційних зав’язків в циклі управління підприємством з позиції розподілу ролей кожного з учасників формування та реалізації управлінського рішення.
Розроблено комунікаційну модель спілкування, передачі та отримання інформації в середовищі прийняття управлінських рішень. Встановлено, що першопочаткове формування компонентних частин управлінських рішень повинно починатися з низових рівнів. Даний підхід сприяє розвитку та мобілізації знання і професійних компетенцій оперативного персоналу.

Ключові слова: управлінські рішення; технологія менеджменту; комунікації; управлінські ролі; функціональні обов’язки; управлінський цикл.

Література

1. http://vseslova.com.ua/word/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F-106867u ( дата звернення 24.04.19)
2. https://sites.google.com/site/globalproblemsofmankind/tehnologia (дата звернення 24.04.19)
3. Соболев В.Г. Визначення сутності поняття «Технологія менеджменту персоналу» Теорія та практика державного управління 2(53)/2016 http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2016-2/doc/4/405.pdf
4. Чмутова І.М. Сутність технології управління та її ключові ознаки / І.М. Чмутова // Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. праць. Серія «Економіка». – Вип. 710-711. – Чернівці: ЧНУ, 2014. – C. 70-75.
5. Технологии управления (Менеджмент: лекции, статьи, литература) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://infomanagement.ru/lekciya/Tehnologia_upravleniya (дата звернення 23.04.19).
6. Пальчук О., Гуцалюк А. Подходы к определению технологии управления деятельностью предприятия http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/220/1/60.pdf.
7. Козаченко В.Г. Технологізація управлінської діяльності: зміст та призначення // Економіка і регіон № 3 (58) – 2016 – ПолтНТУ. - С. 37-40.
8. Менеджмент по нотам: Технология построения эффективных компаний / Под ред. Л. Ю. Григорьева. — М.: Альпина Паблишерз, 2010. - 692 с.
9. Єжижанська Т.С. Основні підходи до вивчення комунікації [Електронний ресурс] / Т. С. Єжижанська // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер.: Культура і соціальні комунікації. - 2010. - Вип. 2. - С. 28-35. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaksk_2010_2_6 (дата звернення 15.05.2019).
10. Чорнобай О.Л. Природа, структура і типологія спілкування (комунікації) у професійній діяльності юриста / О. Л. Чорнобай // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Юридичні науки. - 2015. - № 824. - С. 347-356. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2015_824_57 (дата взвернення 15.05.2019).
11. Бабчинська О. І. Комунікаційний процес в управлінні: основні положення. Ефективна економіка. 2018. № 9. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6539 (дата звернення: 15.05.2019).
12. Саймон Г.А. Адміністративна поведінка: Дослідження процесів прийняття рішень в організаціях, що виконують адміністративні функції. Пер. з англ. вид. – Вид. переробл. і допов. числен. заув. авт. – К.: АртЕк, 2001. – 392 с.

O. M. Ovdiuk

MANAGERIAL DECISIONS IN THE TECHNOLOGY OF ENTERPRISES’ MANAGEMENT

Summary

The article deals with the problems and peculiarities of making managerial decisions in the technology of modern management. The main tasks include the following: to define the content and essence of the concepts: "technology" and "management technology"; to define the peculiarities of the process of making managerial decision in management technology; to identify the features of communication process in the cycle of enterprise management when making managerial decisions and the importance of managerial roles in the formation of the components of managerial decisions.
The concept of the term «technology» in general and modern approaches concerning the concept «technology of management» in the sphere of enterprise management was under research. The author found out that the acceptation process and implementation of managerial decisions in management technology should be localized at the appropriate hierarchical level, where the need for this procedure has arisen.
The step-by-step process of forming a managerial decision in management technology, allocation of two blocks – the cascade and analytic block as well as the block of choice, and their constituent elements were determined.
The author of the article analyzed the peculiarities of the process of communication joints in the cycle of the enterprise management from the point of view of distribution of each participant’s roles in the formation and implementation of managerial decisions.
The communication model of interaction, transmission and reception of information in making managerial decisions media was developed. It was established that the initial formation of compartments of managerial decisions should begin from the lower levels. This approach facilitates the development and mobilization of knowledge and professional skills of operational personnel.

Keywords: managerial decisions; management technology; communication; managerial roles; functional duties; management cycle.

References

1. http://vseslova.com.ua/word/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%
D1%96%D1%8F-106867u (Accessed 24 Apr 2019).
2. https://sites.google.com/site/globalproblemsofmankind/tehnologia (Accessed 24 Apr 2019).
3. Sobolev, V.H. (2016), "Definition of the essence of the concept "Technology of Personnel Management"", Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia, vol. 2(53), [Online], available at: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2016-2/doc/4/405.pdf (Accessed 24 Apr 2019).
4. Chmutova, I.M. (2014), "The essence of management technology and its key features", Naukovyi visnyk Chernivetskoho universytetu: zb. nauk. prats. Seriia «Ekonomika», vol. 710-711, pp. 70-75.
5. Tehnologii upravlenija (Menedzhment: lekcii, stat'i, literatura) [Management Technologies (Management: lectures, articles, literature)], [Online], available at: http://infomanagement.ru/lekciya/Tehnologia_upravleniya (Accessed 23 Apr 2019).
6. Pal'chuk, O. and Gucaljuk, A. "Approaches to the definition of enterprise management technology", [Online], available at: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/220/1/60.pdf (Accessed 24 Apr 2019).
7. Kozachenko, V.H. (2016), "Technology Management: Content and Purpose", Ekonomika i rehion, vol. 3 (58), pp. 37-40.
8. Grigor'ev L. Ju. (2010), Menedzhment po notam: Tehnologija postroenija jeffektivnyh kompanij [Note Management: Technology for Building Efficient Companies], Al'pina Pablisherz, Moscow, Russia, P. 692.
9. Yezhyzhanska, T.S. (2010), "Basic approaches to the study of communication", Naukovi zapysky [Natsionalnoho universytetu "Ostrozka akademiia"]. Ser.: Kultura i sotsialni komunikatsii, vol. 2, pp. 28-35, [Online], available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaksk_2010_2_6 (Accessed 15 May 2019).
10. Chornobai, O.L. (2015), "Nature, structure and typology of communication (communication) in the professional activity of a lawyer", Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Yurydychni nauky, vol. 824, pp. 347-356, [Online], available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2015_824_57 (Accessed 15 May 2019).
11. Babchinska, O. I. (2018), “Communication process management: general provisions”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 9, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6539 (Accessed 15 May 2019).
12. Saimon, H.A. (2001), Administratyvna povedinka: Doslidzhennia protsesiv pryiniattia rishen v orhanizatsiiakh, shcho vykonuiut administratyvni funktsii [Administrative behavior: Investigation of decision-making processes in organizations that perform administrative functions], ArtEk, Kyiv, Ukraine, P. 392.

№ 6 2019

Дата публікації: 2019-06-27

Кількість переглядів: 10772

Відомості про авторів

О. М. Овдіюк

к. е. н., доцент, Житомирський національний агроекологічний університет

O. M. Ovdiuk

Phd, associate professor, Zhytomyr National Agroecological University

ORCID:

0000-0001-9782-1750

Як цитувати статтю

Овдіюк О. М. Управлінські рішення в технології менеджменту підприємств. Ефективна економіка. 2019. № 6. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7120 (дата звернення: 27.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.48

Ovdiuk, O. M. (2019), “Managerial decisions in the technology of enterprises’ management”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7120 (Accessed 27 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.48

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.