EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОБЛЕМИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИЗМУ Й РЕКРЕАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
І. А. Романюк

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.49

УДК: 338.48(477)

І. А. Романюк

ПРОБЛЕМИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИЗМУ Й РЕКРЕАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Анотація

У статті розглянуті зміст та співвідношення категорій туризму і рекреаційної діяльності. Виявлені чинники їх формування, організації та здійснення. Визначено, що рекреаційна діяльність є більш широким і ємним поняттям, ніж туризм. Рекреаційна діяльність здійснюється відповідно до стандартів соціокультурної системи, до якої вона належить; до менталітету надавачів і набувачів рекреаційних послуг. Значною мірою, вона визначається певними усталеними потребами людей на той чи інший момент часу та можливостями їх задоволення. Туризм розуміється як найбільш поширений та комерціоналізований вид рекреації. У перспективі теоретичні та практичні розробки її розвитку необхідно спрямовувати на оцінку й діагностику інших її видів, особливо тих, підприємства яких можуть надавати різноманітні послуги оздоровлення й відпочинку на місцях.

Ключові слова: рекреаційна діяльність; туризм; підприємства; спільні і відмінні риси; перспективи; розвиток; управління.

Література

1. Топчієв О.Г. Основи суспільної географії : підр. для студентів географ. спец. вищих навч. закл. Одеса : Астропринт, 2009. 544 с.
2. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг. К. : Альтерпрес, 2006. 436 с.
3. Закон України «Про туризм» № 324/1995 ВР. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1995. № 31. С. 242.
4. Мармуль Л.О., Яровий В.Ф. Методологічні засади управління брендами підприємств і організацій у галузі туризму. Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. Серія економіка та менеджмент. Вип. 12. 2017. С. 57-63.
5. Романюк І.А. Стратегічне управління розвитком галузі туризму на засадах формування корпоративної культури туристичних підприємств. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 2016. № 2 (34). С. 24-27.
6. Кузик С.П. Географія туризму : навч. посіб. К. : Знання, 2011. 271 c.
7. Ігнатенко М.М. Проблеми та перспективи розвитку сільського туризму в Україні. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького. Серія «Економічні науки». Т. 12, № 1 (43). Львів, 2010. С. 252-255.
8. Котлер Ф. Основы маркетинга. М. : Финансы и статистика, 1991. 736 с.

I. A. Romaniuk

PROBLEMS OF IDENTIFICATION AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF TOURISM ENTERPRISES AND RECREATION ACTIVITIES

Summary

The article considers the content and the relation between categories of tourism and recreational activities. The factors of their formation, organization and implementation are revealed. It is determined that recreational activity is a broader and more powerful concept than tourism. Recreational activities are carried out in accordance with the standards of the socio-cultural system to which it belongs; to the mentality of providers and recipients of recreational services. To a large extent, it is determined by certain well-established needs of people at one time or another and the possibilities of their satisfaction. An important condition for the creation of recreational services is the availability of special resources, which due to their properties can be used for recreational activities. Depending on the availability of these or other resources, the region creates conditions for another type of nature use. But they can be realized or not realized under the condition of certain factors, first of all, the needs of people within the recreational environment or the destination. Tourism is understood as the most widespread and commercialized type of recreation. Identification of the content and features of the categories of tourism and recreational activities allowed identifying recreation, recreational economy as a set of types of recreation and health improvement and their provision. Therefore, to use the term tourist and recreational economy is appropriate only to emphasize the priority of tourism as a type of recreational activities. Recreation also has a wider resource base and functions. Obviously unnecessarily small scientific and practical attention to this kind of activity is one of the reasons for the decline of the activity of recreational enterprises, whose provision of services does not require a change in the place of life, such as preventorial schools, school camp camps, various stations, circles, etc. In the long run, the theoretical and practical development of its development should be directed at the assessment and diagnosis of other types of it, especially those enterprises that can provide various health and recreation services on the ground.

Keywords: ecreational activity; tourism; enterprises; common and distinctive features; prospects; development; management.

References

1. Topchiyev, O.H. (2009), Osnovy suspilʹnoyi heohrafiyi [Fundamentals of social geography], Astroprynt, Odesa, Ukraine.
2. Lyubitseva, O.O. (2006), Rynok turystychnykh posluh [Market of tourist services], Alʹterpres, Kyiv, Ukraine.
3. The Verkhovna Rada of Ukraine (1995), The Law of Ukraine “On Tourism”, Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny, vol. 31, рр. 242.
4. Marmulʹ, L.O. and Yarovyy, V.F. (2017), “Methodological principles of management of brands of enterprises and organizations in the field of tourism”, Problemy innovatsiyno-investytsiynoho rozvytku. Seriya ekonomika ta menedzhment, vol. 12, pp. 57-63.
5. Romanyuk, I.A. (2016), “Strategic management of the development of the tourism industry on the basis of the formation of the corporate culture of tourism enterprises”, Visnyk Berdyansʹkoho universytetu menedzhmentu i biznesu, vol. 2 (34), pp. 24-27.
6. Kuzyk, S.P. (2011), Heohrafiya turyzmu [Geography of tourism], Znannya, Kyiv, Ukraine.
7. Ihnatenko, M.M. (2010), “Problems and prospects of rural tourism development in Ukraine”, Naukovyy visnyk Lʹvivsʹkoho natsionalʹnoho universytetu veterynarnoyi medytsyny ta biotekhnolohiy im. S.Z. Hzhytsʹkoho. Seriya «Ekonomichni nauky», vol. 1(43), pp. 252-255.
8. Kotler, F. (1991), Osnovy marketynha [Fundamentals of Marketing], Fynansy y statystyka, Moskva, Russia.

№ 6 2019

Дата публікації: 2019-06-27

Кількість переглядів: 1331

Відомості про авторів

І. А. Романюк

к. е. н., асистент кафедри економіки та маркетингу,Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка, м. Харків

I. A. Romaniuk

Candidate of Economic Sciences, Assistant Department of Economics and Marketing, Kharkiv Petro Vasylenko National Technical University of Agriculture, Kharkiv

ORCID:

0000-0002-9257-2043

Як цитувати статтю

Романюк І. А. Проблеми ідентифікації та перспективи розвитку підприємств туризму й рекреаційної діяльності. Ефективна економіка. 2019. № 6. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7121 (дата звернення: 19.01.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.49

Romaniuk, I. A. (2019), “Problems of identification and prospects of development of tourism enterprises and recreation activities”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7121 (Accessed 19 Jan 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.49

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.