EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В СИСТЕМІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОПЛАТИ ПРАЦІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Є. В. Талавіра, С. С. Пінчук, В. В. Черниш

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.51

УДК: 331.2

Є. В. Талавіра, С. С. Пінчук, В. В. Черниш

ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В СИСТЕМІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОПЛАТИ ПРАЦІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Анотація

В статті досліджено державну політику у сфері регулювання оплати праці , яка має стати одним із важливих об'єктів проведення соціальної політики нашої держави в сучасних умо-вах. Визначено місце України, як однієї, все ще найбіднішої та соціально нестабільної, краї-ни Європи. Розглянуто тенденції вироблення політики держави щодо встановлення мініма-льної оплати праці в різних країнах. Проаналізовано рівень мінімальної заробітної плати в Україні та країнах Європейського Союзу. Розглянуто механізм розрахунку величини посадо-вих окладів за Єдиною тарифною сіткою. Підкреслена необхідність наближення рівня про-дуктивності праці, заробітної плати і доходів працівників бюджетних установ до рівня розвинених країн, шляхом створення відповідних умов для високопродуктивної трудової дія-льності між роботодавцями та державою.

Ключові слова: мінімальна заробітна плата; оплата праці; середня заробітна плата; єдина тарифна сітка; посадовий оклад; коефіцієнт диференціації.

Література

1. Закон України «Про оплату праці» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/108/95-%D0%B2%D1%80.
2. Eurostat: мінімальна зарплата в ЄС [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.bbc.com/ukrainian/news-43174185.
3. Міністерство соціальної політики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.msp.gov.ua/news/14827.html.Мінфін [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://index.minfin.com.ua/ua/labour/salary/average/.
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №1298 «Про оплату праці працівників на осно-ві Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1298-2002-%D0%BF
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1037 «Про оплату праці працівників уста-нов, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1037-2016-%D0%BF.
6. Посадові оклади за Єдиною тарифною сіткою [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://buhgalter.com.ua/dovidnik/pratsya-ta-zarobitna-plata/posadovi-okladi-za-yets/posadovi-okladi-za-yets-2018-2019-2020/.
7. Папуша Н. Т. Заробітна плата як чинник забезпечення фінансової безпеки особи / Н. Т. Папуша //Підприємництво, господарство і право. – 2008. – С. 99 – 110.
8. Соціально-економічне становище України. Державна служба статистики України [Електронний ре-сурс]. — Режим доступу: http:/ /www.ukrstat.gov.ua/.
9. Шелешкова С. Заробітна плата як мотиваційна складова продуктивної зайнятості / С. Шелешкова // Україна: аспекти праці. – 2006. – № 2. – С. 9–16.

E. V. Talavira, S. S. Pinchuk, V. V. Chernish

STATE POLICY STUDIES IN THE LABOR PAYMENT ORGANIZATION SYSTEM IN MODERN CONDITIONS

Summary

In the article, the systematized notion of "wages", its structure is indicated, it is determined that wages are an extremely important social and legal component of labor relations in Ukraine. Attention was paid to motivating staff of a financial institution, which is important, and is an integral part of social and labor relations and personnel management in general. Also, the state policy in the field of labor remuneration regulation has been researched, which should become one of the important objects of social policy of our state in modern conditions.
It is determined that to date, an important problem facing staff in financial institutions is the activity aimed at efficient use of resources in order to achieve the goals set. It is emphasized that people who are professionals in their work, should be considered one of the important strategic resources of a financial institution.
There was raised a question regarding the positions of personnel management. The author proved that the fulfillment of the goals directly depends on the motivation and construction of the system of remuneration of employees, as well as influenced by the favorable socio-psychological conditions in the team.
In order to reduce costs and increase productivity in the modern economic environment, financial institutions implement targeted and compensatory measures, in line with wage standards, based on the activities of each employee.
The author highlights the main directions of enhancement of motivation in financial institutions, among which the main advocates are: stimulation of employees for the best results; increase personal and collective activities of employees; introduction of a system of remuneration depending on the fulfillment of the goals, the establishment of the relationship between the staff.

Keywords: minimum wage; wages; average wage; single tariff net; official salary; differentiation coefficient.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine, The Law of Ukraine "On Labor Remuneration", available at: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/108/95-%D0%B2%D1%80 (Accessed 01 June 2019).
2. "Eurostat: EU Minimum Wage", [Elektronnyi resurs]. – available at: https://www.bbc.com/ukrainian/news-43174185 (Accessed 01 June 2019).
3. Ministry of Social Policy of Ukraine, available at: http://www.msp.gov.ua/news/14827.html Minfin, avail-able at: https://index.minfin.com.ua/ua/labour/salary/average/ (Accessed 01 June 2019).
4. Cabinet of Ministers of Ukraine (2002), Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated August 30, 2002 No. 1298 "On Paying Employees Based on the Uniform Tariff Grid and Charges for Paying Employees of the Institutions, Institutions and Organizations of Selected Branches of the Budget Sphere", available at: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1298-2002-%D0%BF (Accessed 01 June 2019).
5. Cabinet of Ministers of Ukraine (2016), Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated 12/28/2012 № 1037 "On remuneration of employees of institutions, establishments and organizations of certain branches of the budget sphere", available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1037-2016-%D0%BF (Accessed 01 June 2019).
6. "Official salaries under the Unified Tariff Grid", available at: https://buhgalter.com.ua/dovidnik/pratsya-ta-zarobitna-plata/posadovi-okladi-za-yets/posadovi-okladi-za-yets-2018-2019-2020/ (Accessed 01 June 2019).
7. Papusha, N. T. (2008), "Wages as a Factor for Ensuring Financial Security of a Person", Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo, pp. 99 – 110.
8. State Statistics Service of Ukraine, "Socio-economic situation of Ukraine", available at: http:/ /www.ukrstat.gov.ua/.
9. Sheleshkova, S. (2006), " Wages as a motivational component of productive employment", Ukraina: aspekty pratsi, vol. 2, pp. 9–16.

№ 6 2019

Дата публікації: 2019-06-27

Кількість переглядів: 1349

Відомості про авторів

Є. В. Талавіра

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту,Державний університет інфраструктури та технологій, м. Київ

E. V. Talavira

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor, Department of Finance and Credit, State University of Infrastructure and Technologies, Kyiv

ORCID:

0000-0002-1261-8321


С. С. Пінчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту,Державний університет інфраструктури та технологій, м. Київ

S. S. Pinchuk

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor, Department of Finance and Credit, State University of Infrastructure and Technology, Kyiv

ORCID:

0000-0001-5456-6403


В. В. Черниш

магістрант кафедри фінансів і кредиту,Державний університет інфраструктури та технологій, м. Київ

V. V. Chernish

Master of Finance and Credit Department, State University of Infrastructure and Technology, Kyiv

ORCID:

0000-0002-3499-5347

Як цитувати статтю

Талавіра Є. В., Пінчук С. С., Черниш В. В. Дослідження державної політики в системі організації оплати праці в сучасних умовах. Ефективна економіка. 2019. № 6. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7123 (дата звернення: 19.01.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.51

Talavira, E. V., Pinchuk, S. S. and Chernish, V. V. (2019), “State policy studies in the labor payment organization system in modern conditions”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7123 (Accessed 19 Jan 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.51

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.