EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ: ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТЕОРІЇ, МЕТОДОЛОГІЇ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ АНАЛІТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
О. М. Савицька, В. О. Салабай

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.55

УДК: 330.131.5:658

О. М. Савицька, В. О. Салабай

ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ: ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТЕОРІЇ, МЕТОДОЛОГІЇ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ АНАЛІТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Анотація

У статті висвітлено результати наукового дослідження поняття ефективності як економічної категорії, викладено теоретичні та практичні аспекти методології оцінювання ефективності діяльності підприємства, надано характеристику основним підходам та методам оцінки ефективності діяльності підприємства, представлено і проаналізовано систему критеріїв та показників ефективності. Представлено загальну характеристику діяльності компанії і результати комплексного оцінювання складових, які висвітлюють стан ефективності управління її фінансово-господарською діяльністю в динаміці за останні три роки. Виявлено необхідність підвищення рівня ефективності діяльності та удосконалення управління на підприємствах на засадах формуванні нових цілей, завдань та принципів менеджменту, задоволення потреб споживачів та розширення ринкових можливостей компаній, оперативного реагування керівництва компаній на негативний вплив факторів зовнішнього і внутрішнього середовища організації. Сформовано доцільність підвищення ефективності діяльності підприємств на засадах раціонального використання всіх ресурсів компаній та їх потенціалу в цілому. Доведено необхідність формування нових концепцій сучасного управління у взаємозв’язку з розвитком теоретико-методологічного і практичного інструментарію менеджменту, бізнес-аналітики (для потреб удосконалення методології фінансового аналізу, оцінювання результатів діяльності компаній, моделювання і прогнозування показників прибутковості діяльності та ін.), цифрового маркетингу, інформаційної економіки, розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та економічних трансформацій. Представлено результати комплексного підходу до аналізу та оцінювання показників ефективності діяльності підприємства (ПрАТ «Київстар», Україна) на основі дослідження звітних даних, що представлені в Інтернет-джерелах та інформації офіційного сайту компанії, проаналізовано фінансово-господарський стан, доведено позитивну динаміку її ефективного розвитку та інвестиційної привабливості.

Ключові слова: ефективність; результативність; рентабельність; прибутковість; доходність; методика оцінювання ефективності.

Література

1. Осовська Г. В. Основи менеджменту [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://library.if.ua/book/3/458.html.
2. Geamanu, М. Economic efficiency and profitability [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.researchgate.net/publication/265814327_ECONOMIC_EFFICIENCY_ AND_PROFITABILITY.
3. Друкер П. Ф. Эффективный управляющий / Питер Фердинанд Друкер. – Москва : BCI, 1994. – 268 с.
4. Гречко А. В., Гречухін А. С. Оцінка ефективності виробничої діяльності підприємства [Електронний ресурс] /А. В. Гречко, А. С. Гречухін // Ефективна економіка. 2016. №1. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2016/44.pdf.
5. Шегда А. В. Менеджмент. – К.: Знання, 2012. – 583 с.
6. Фролова Т. О. Фінансовий аналіз: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення і практичних завдань / Т. О. Фролова. – Київ : Вид-во Європ. ун-ту, 2005. – 253 с.
7. Ніколаєнко В. П. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства // Актуальні проблеми економіки. 2016. №6. С. 180‒191.
8. Цал-Цалко Ю. С. Фінансова звітність підприємства та її аналіз [Текст] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів екон. спец. / Ю. С. Цал-Цалко. ‒ 2-е вид., перероб. і доп. ‒ Житомир : [б.в.], 2001. ‒ 300 с.
9. Левченко Ю. Г., Шекмар Н. А. Методичні підходи до визначення ефективності господарської діяльності підприємства [Електронний ресурс] / Ю. Г. Левченко, Н. А. Шекмар // Науковий вісник ужгородського університету. Серія «Економіка». Випуск 32. – Ужгород 2011. – С. 130-136. – Режим доступу: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/ 123456789/2022/1/APPROACHES%20TO%20THE%20DEFINITION.pdf.
10. Офіційний сайт ПрАТ «Київстар». Про Київстар [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://kyivstar.ua/uk/mm.
11. Офіційний сайт Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України (АРІФРУ). Приватне акціонерне товариство «Київстар» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://smida.gov.ua/db/participant/21673832.
12. Кармазін В. А., Савицька О. М.Економічний аналіз: Практикум: навч. посіб. – К. : Знання, 2007. – 255 с.
13. Kaplan, R. S. and D. P. Norton (1992) The Balanced Scorecard: Measures that Drive Performance, Harvard Business Review, (January-February): Р. 71‒79.

Olena M. Savytska, Vladyslav O. Salabaj

EFFICIENCY OF ACTIVITY AND MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE: FEATURES OF APPLICATION OF THEORY, METHODOLOGY AND PERFORMANCE OF ANALYTICAL RESEARCHES

Summary

The article reflects the results of the scientific research of the concept of efficiency as an economic category, outlines the theoretical and practical aspects of the methodology of evaluating the effectiveness of activity of the enterprise, describes the main approaches and methods of assessing of the effectiveness of activity of the enterprise, a system of criteria and indicators of effectiveness is presented and analyzed. The general characteristics of the company's activity, the results of an integrated assessment of the components that cover the state of efficiency of its financial and economic activity during the last three years are presented. The necessity to increase of the level of efficiency of activity and improve of the management in enterprises on the basis of formation of new goals, tasks and principles of management, satisfaction of consumers' needs and expansion of market opportunities of companies, prompt response of management of companies to the negative influence of factors of the external and internal environment of the organization is revealed. The expediency of increasing of the efficiency of enterprises' activities on the basis of the rational use of all the resources of companies and their potential in general has been formed. Proved the need for the formation of new concepts of modern management in conjunction with the development of theoretical, methodological and practical tools of management, business analysis (for the needs of improving of the methodology of financial analysis, evaluating the performance of activity of the companies, modeling and forecasting profitability indicators of activities, etc.), digital marketing, information economy, development of information and communication technologies and economic transformations. The results of an integrated approach to the analysis and evaluation of the performance indicators of the enterpriseʼs activity (company Kyivstar, Ukraine) are presented on the basis of research of the accounting data presented in Internet sources and information of the company's official website, its financial and economic condition is analyzed, positive dynamics of its effective development and investment attractiveness is proved.

Keywords: efficiency; effectiveness; profitability; methods of evaluating of the effectiveness.

References

1. Osovs'ka H.V. (2014), Osnovy menedzhmentu [Management fundamentals], available at: https://library.if.ua/book/3/458.html (Accessed 2 May 2019).
2. Geamanu, М. (2011), “Economic efficiency and profitability”, available at: https://www.researchgate.net/publication/265814327_ECONOMIC_EFFICIENCY_AND_PROFITABILITY, (Accessed 2 May 2019).
3. Druker, P.F. (1994), Effektyvnyj upravliaiuschyj [Effective manager]. Moscow: VSI, 268 р.
4. Hrechko, A.V. and Hrechukhin, A.S. (2016), “Evaluating the effectiveness of the production activity of the enterprise”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua, (Accessed 2 May 2019).
5. Shehda, A.V. (2012), Menedzhment [Management]. Kyiv: Znannia. pр. 583 (In Ukrainian).
6. Frolova, T.O. (2005), Finansovyj analiz [The financial analysis]. Vydavnytstvo Yevropejs'koho universytetu, Kyiv, pp. 253 (In Ukrainian).
7. Nikolaienko, V.P. (2016), “Comprehensive assessment of the financial condition of the company”, Actual problems of the economy, vol. 6, рр. 180‒191.
8. Tsal-Tsalko, Y.S. (2006), Finansova zvitnist' pidpryiemstva ta ii analiz [Financial statements of the company and its analysis], TsUL, Kyiv, pр. 417 (In Ukrainian).
9. Levchenko, Y.H. and Shekmar, N.A. (2011), “Approaches to the definition of commercial operations”, Scientific Bulletin of Uzhhorod University, Series “Economics”, [Online], vol. 32, available at: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2022/1/APPROACHES%20TO% 20THE%20DEFINITION.pdf, (Accessed 2 May 2019).
10. The official site of PJSC “Kyivstar” (2019), “About Kyivstar”, available at: https://kyivstar.ua/uk/mm (Accessed 2 May 2019).
11. The official site of Stock market infrastructure development agency of Ukraine (SMIDA) (2019), “PJSC “Kyivstar”, available at: https://smida.gov.ua/db/participant/21673832 (Accessed 5 May 2019).
12. Karmazin, V.A. and Savyts'ka, O.M. (2007), Ekonomichnyj analiz: Praktykum [Economic analysis: Workshop], Znannia, Kyiv, pp. 255 (In Ukrainian).
13. Kaplan, R.S. and Norton, D.P. (1992), “The Balanced Scorecard: Measures that Drive Performance”, Harvard Business Review, (January-February): рр. 71‒79.

№ 6 2019

Дата публікації: 2019-06-27

Кількість переглядів: 1871

Відомості про авторів

О. М. Савицька

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту,Факультет менеджменту та маркетингу,Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна

Olena M. Savytska

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor of Department of Management,Faculty of Management and Marketing,National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-1053-209X


В. О. Салабай

бакалавр кафедри менеджменту, Факультет менеджменту та маркетингу,Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна

Vladyslav O. Salabaj

bachelor of Department of Management, Faculty of Management and Marketing,National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv, Ukraine

Як цитувати статтю

Савицька О. М., Салабай В. О. Ефективність діяльності та управління підприємством: особливості використання теорії, методології та результативності аналітичних досліджень. Ефективна економіка. 2019. № 6. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7126 (дата звернення: 18.01.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.55

Savytska, Olena M. and Salabaj, Vladyslav O. (2019), “Efficiency of activity and management of the enterprise: features of application of theory, methodology and performance of analytical researches”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7126 (Accessed 18 Jan 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.55

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.