EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІÏ В УПРАВЛІННІ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
Г. М. Пурій

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.56

УДК: 330.47

Г. М. Пурій

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІÏ В УПРАВЛІННІ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті обґрунтовано необхідність застосування інформаційної системи як потужного інструмента забезпечення конкурентоспроможності сучасного підприємства. З’ясовано, що інформація є одним із найважливіших елементів ресурсного потенціалу організації. Визначено сутність, структуру та основні критерії застосування інформаційних систем на сучасних підприємствах. Досліджено, що сучасні інформаційні системи дають можливість вести безперервний облік та контроль за станом і рухом товарно-матеріальних, фінансових, людських ресурсів на підприємстві, отримувати інформацію про результати діяльності підприємства в режимі реального часу, швидко здійснювати підготовку аналітичних документів, прогнозів і планів робіт на основі достовірної та повної інформації про діяльність підприємства, яка доступна у будь-який момент часу. Встановлено, що використання інформаційних систем і сучасних технологій у сфері управління підприємством сприяє підвищенню ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства внаслідок оперативнішого збору та раціональнішого механізму обробки і систематизації економічної інформації, скорочення часу реагування на зовнішні зміни, оптимізації організаційної структури підприємства, своєчасного отримання раціональніших варіантів вирішення управлінських задач, підвищення рівня продуктивності праці, раціоналізації структури виробництва, зменшення обсягу операційних та управлінських витрат, формування оптимальної стратегії розвитку в умовах конкурентного швидкозмінного ринкового середовища, підвищення рівня ефективності управлінських рішень за рахунок доступу керівників усіх рівнів до єдиної інформаційної бази тощо.

Ключові слова: підприємство; управління; інформація; інформаційні системи; інформаційні технології; ефективність.

Література

1. Георгіаді Н.Г. Інформаційні системи управління: сутність, види, функції, принципи побудови / Н.Г. Георгіаді // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2006. – № 567 – С. 28–34.
2. Информационные технологии в маркетинге : Учебник для вузов / Г.А. Титоренко, Г.Л. Макарова, Д.М. Дайитбегов и др..; Под ред. Проф.. Г.А. Титоренко. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 335 с.
3. Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту : Навч. посіб. – Київ : Знання-Прес, 2003. – 349 с.
4. Інформаційні системи і технології в економіці: Посібник для студентів ВНЗ / За ред. Пономаренка В.С. – К.: Видавничий центр «Академія», 2002. – 544 с.
5. Концептуальні засади менеджменту в інформаційній економіці : монографія / За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Т.І. Лепейко. – Х. : Вид-во ХНЕУ, 2010. – 252 с.
6. Крайчук С.О. Стан запровадження інформаційних технологій в управлінні сучасними підприємствами / С.О. Крайчук // Ефективна економіка. – 2016. – №4. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4892
7. Левченко М.О. Використання інформаційних технологій в управлінні ризиками машинобудівних підприємств / М.О. Левченко // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 4. – С. 305–311.
8. Маковій В.В. Роль інформаційних систем в діяльності телекомунікаційного підприємства / В.В. Маковій // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2017. – № 3 (21). – С. 121-126.
9. Немченко А.Б. Бізнес-інкубатори у сфері сучасної державної підтримки розвитку регіональної інноваційної інфраструктури / А.Б. Немченко // Наукові праці КНТУ. Економічні науки. – 2010. – Вип. 17. – С. 25–34.
10. Онопко А.С. Застосування інформаційних технологій в управлінні підприємством / А.С. Онопко, Ж.М. Жигалкевич // Актуальні проблеми економіки та управління. – 2017. – № 11. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ape.fmm.kpi.ua/article/viewFile/102782/97865
11. Осталецький В.Б. Теоретичні підходи до класифікації інформаційних систем управління підприємством / В.Б Осталецький. // Економічний вісник НТУУ «КПІ» : збірник наукових праць. – 2015. – Вип. 12. – С. 294–299.
12. Юдкова К.В. Особливості визначення поняття «Інформаційна система» / К.В. Юдкова // Інформація і право. – 2015. – № 2(14). – С. 39-44.
13. Юрчук Н.П. Інформаційні системи в управлінні діяльністю підприємства / Н.П. Юрчук // Агросвіт. – 2015. – №19. – С. 53–58.
14. Янчук Т.В. Значення механізму впровадження інформаційних технологій у господарській діяльності підприємств / Т.В. Янчук // Економіка і організація управління. – 2016. – №4. – С. 269–276.
15. Яремко С.А. Розробка критеріїв оцінювання сучасних інформаційних систем обліку та управління бізнес-процесами підприємства / С.А. Яремко, С.В. Бевз // Вісник Хмельницького національного університету. – 2014. – №1 (208). – С. 158–163.

H. M. Puriy

INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGIES IN THE MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE ACTIVITY

Summary

The article substantiates the necessity of using an information system as a powerful tool for ensuring the competitiveness of a modern enterprise. It was determined that information is one of the most important elements of the resource potential of the organization. The practice of managing modern enterprises should be based not only on leading concepts and management tools, but also on the use of relevant information systems.
It has been determined that information systems undergo significant changes throughout their existence, and the process of their evolution is inextricably linked with the development of information technologies and new models of corporate business. Modern information systems must meet the criteria for the minimum cost of hardware and software, maximum ease of use, flexibility, security and data security, compatibility of new technologies with existing equipment and software in the enterprise.
Modern information systems make it possible to conduct continuous accounting and control of the state and movement of inventory, financial, human resources at the enterprise, to receive information about the results of the enterprise in real time, to quickly prepare analytical documents, forecasts and work plans on the basis of reliable and full information about the activities of the company, which is available at any time.

Keywords: enterprise; management; information; information systems; information technologies; efficiency.

References

1. Heorhiadi, N.H. (2006), “Information management systems: essence, types, functions, principles of construction”, Visnyk Natsional'noho universytetu «L'vivs'ka politekhnika», vol. 567, pp. 28–34.
2. Titorenko, G.A. Makarova, G.L. and Dajitbegov, D.M. (2000), Informacionnye tehnologii v marketinge [Information technology in marketing], JuNITI-DANA, Moskva, Rossija.
3. Ivakhnenkov, S.V. (2003), Informatsijni tekhnolohii v orhanizatsii bukhhalters'koho obliku ta audytu [Information technology in the organization of accounting and auditing], Znannia-Pres, Kyiv, Ukraine.
4. Ponomarenko, V.S. (2002), Informatsijni systemy i tekhnolohii v ekonomitsi [Information systems and technologies in the economy], Akademiia, Kyiv, Ukraine.
5. Lepejko, T.I. (2010), Kontseptual'ni zasady menedzhmentu v informatsijnij ekonomitsi [Conceptual foundations of management in the information economy], Vydavnytstvo KhNEU, Kharkiv, Ukraine.
6. Krajchuk, S.O. (2016), “ The state of the introduction of information technology in the management of modern enterprises”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4892 (Accessed 3 June 2019).
7. Levchenko, M.O. (2012) “Use of information technologies in risk management of machine-building enterprises”, Aktual'ni problemy ekonomiky, vol. 4, pp. 305–311.
8. Makovij, V.V. (2017) “The role of information systems in the activities of the telecommunication enterprise”, Ekonomika. Menedzhment. Biznes., vol. 3, pp. 121–126.
9. Nemchenko, A.B. (2010) “Business incubators in the field of modern state support for the development of regional innovation infrastructure”, Naukovi pratsi KNTU. Ekonomichni nauky, vol. 17, pp. 25–34.
10. Onopko, A.S. and Zhyhalkevych, Zh.M. (2017), “Application of information technologies in the management of the enterprise”, Aktual'ni problemy ekonomiky ta upravlinnia, [Online], vol. 11, available at: http://ape.fmm.kpi.ua/article/viewFile/102782/97865 (Accessed 24 May 2019).
11. Ostalets'kyj, V.B. (2015) “Theoretical approaches to the classification of enterprise information systems”, Ekonomichnyj visnyk NTUU «KPI» : zbirnyk naukovykh prats', vol. 12, pp. 294–299.
12. Yudkova, K.V. (2015) “Features of the definition of information system”, Informatsiia i pravo, vol. 2, pp. 39–44.
13. Yurchuk, N.P. (2015) “Information systems in the management of enterprise activities”, Ahrosvit, vol. 19, pp. 53–58.
14. Yanchuk, T.V. (2016) “The value of the mechanism for the introduction of information technology in the economic activities of enterprises”, Ekonomika i orhanizatsiia upravlinnia, vol. 4, pp. 269–276.
15. Yaremko, S.A. and Bevz, S.V. (2014), “ Development of criteria for evaluation of modern information systems of accounting and management of business processes of the enterprise”, Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu, vol. 1, pp. 158–163.

№ 6 2019

Дата публікації: 2019-06-27

Кількість переглядів: 1686

Відомості про авторів

Г. М. Пурій

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та менеджменту,Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, м. Дрогобич

H. M. Puriy

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor at Economics and Management Department, Drohobych I. Franko State Pedagogical University

ORCID:

0000-0001-6039-3799

Як цитувати статтю

Пурій Г. М. Інформаційні системи і технологіï в управлінні діяльністю підприємства. Ефективна економіка. 2019. № 6. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7127 (дата звернення: 18.01.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.56

Puriy, H. M. (2019), “Information systems and technologies in the management of the enterprise activity”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7127 (Accessed 18 Jan 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.56

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.