EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В ПРОМИСЛОВО-РОЗВИНУТОМУ МІСТІ
М. В. Мельникова, Р. В. Дегтяр

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.12

УДК: 338.242:620.9+502/504

М. В. Мельникова, Р. В. Дегтяр

ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В ПРОМИСЛОВО-РОЗВИНУТОМУ МІСТІ

Анотація

У статті досліджено питання розвитку сфери альтернативної енергетики промислово розвинутого міста в екологічному аспекті. Охарактеризовано сферу альтернативної енергетики промислово розвинутого міста та визначено чинники, що впливають на структуру. Узагальнено екологічні переваги та ризики (позитивний та негативний вплив на навколишнє середовище) використання альтернативних джерел вироблення електричної та теплової енергії. Особливу увагу приділено видобутку та використанню метану вугільних родовищ як альтернативного джерела енергії. Представлено геотехнологічний підхід для локації скупчення метану в надрах, Проаналізовано досвід реалізації проектів видобутку та утилізації метану вугільних родовищ та їх екологічних особливостей. Запропоновано комплексний підхід до екологічної оцінки проектів альтернативної енергетики, що реалізуються в промислово-розвиненому місті. Зазначений підхід заснований на врахуванні особливостей екологічного інвестування та використанні кількісних та якісних показників впливу проекту на довкілля.

Ключові слова: промислово-розвинуте місто; сфера альтернативної енергетики; екологічні переваги та ризики; проекти альтернативної енергетики; екологічна оцінка

Література

1. Офіційний сайт Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://saee.gov.ua/uk/documents/2545 (дата звернення 12.09.2018 р.).
2. Національна модель неоіндустріального розвитку України: [монографія] / В.П. Вишневський, Л.О. Збаразська, М.Ю. Заніздра та ін.; за заг. ред. В.П. Вишневського. – Київ: ІЕП НАНУ, 2016. – 519 с.
3. Півняк Г.Г. Альтернативна енергетика в Україні : монографія / Г.Г. Півняк, Ф.П. Шкрабець. –Дніпропетровськ: НГУ, 2013. – 109 с.
4. Donovan Ch.W. Renewable Energy Finance: Powering the Future / Ch.W. Donovan // Imperial College Business School. – London, 2015. – Р. 132–145.
5. Verbruggen A. Assessing the performance of renewable electricity support instruments / А.Verbruggen, V. Lauber // Energy Policy. – 2012. – Vol. 45. – Р. 635-644.
6. Дромашко Л. Екологічна складова соціально-економічного розвитку міста / Л. Дромашко, С. Доценко, Л. Гришина // Економіст. – 2012. – №6. – С. 37–39.
7. Кирпичникова И.М. Альтернативные источники энергии на службе города: опыт зарубежных стран / И.М. Кирпичникова, И.Г. Топольская, Д.В. Топольский, А.С. Аникин / Альтернативная энергетика и экология. – 2013. – №5-1(125). – С. 82-87.
8. Прокіп А.В. Організаційні та еколого-економічні засади використання відновлюваних енергоресурсів : монографія / А.В. Прокіп, В.С. Дудюк, Р.Б. Колісник. – Львів: ЗУКЦ, 2015. – 337 с.
9. Адаменко Я.О. Методика екологічної оцінки використання відновлюваних джерел енергії / Я.О. Адаменко, Л.М. Архипова, Н.М. Москальчук // Екологічна безпека. – 2015. – №2(20). – С. 37-42.
10. Петраков Я.В. Методика інтегрального оцінювання впливу альтернативної енергетики на навколишнє середовище в умовах нестаціонарної економіки / Я.В. Петраков, К.В. Гнедіна // Проблеми економіки. – 2017. – №4. – С.148-155.
11. Касич А.О. Чинники розвитку альтернативної енергетики у сучасних умовах / А.О. Касич, Я.О. Літвиненко // Економіка та суспільство. – 2017. – №12. – С.93-99.
12. Вітушко О. В. Утилізація шахтного метану на вугільних підприємствах когенераційними енергокомплексами / О. В. Вітушко , Є. В. Семененко , І. Л. Дякун // Збірник наукових праць УкрДГРІ. - 2015. - № 1. - С. 64-72. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UDGRI_2015_1_8 (дата звернення 12.09.2018 р.).
13. Гончаренко Н. Екологічне інвестування в гірничодобувній промисловості:сутність, особливості і види / Н. Гончаренко, В. Короткий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сер.Економіка. – 2015. – № 4(169). – C. 16-22.
14. Антипов И.В. Методы геоэлектрических исследований и их применение на угледобывающих шахтах / И.В. Антипов, Е.В. Гладкая, Р.В. Дегтярь // Физико-техн. пробл. горн. произ-ва. - Донецк: ИФГП НАНУ, Вып.8. – 2005. - С.201-206.
15. Левашов С.П. Электрорезонансное зондирование и его использование для решения задач экологии и инженерной геологии / С.П. Левашов, Н.А. Якимчук, И.Н. Корчагин // Геологический журнал. - 2003. - № 4. - С. 24-28.

M. V. Melnykova, R. V. Degtyar

ENVIRONMENTAL ASPECTS OF ALTERNATIVE ENERGY DEVELOPMENT IN AN INDUSTRIALIZED CITY

Summary

The development of the sphere of alternative energy of an industrialized city in an environmental aspect was investigated in this article. The methods of logical generalization, analysis, synthesis, comparison were used for the research. The factors affecting the structure of the sphere of alternative energy of an industrialized city were characterized. They include natural geographic (wind, solar, tidal, and ebb energy) and urbanization factors (energy from the disposal of solid household waste), as well as the sectoral structure of the city-forming sector (in particular, the presence of enterprises engaged in the extraction of traditional energy sources: coal, oil, and natural gas).

Keywords: industrialized city; the sphere of alternative energy; environmental benefits and risks; alternative energy projects; environmental assessment.

References

1. The official site of the State Agency on Energy Efficiency and Energy Saving of Ukraine (2018), available at: http://saee.gov.ua/uk/documents/2545 (Accessed 12 September 2018).
2. Vyshnevskyi, V.P., Zbarazska, L.O., Zanizdra, M.Yu. etc. (2016), Natsionalna model neoindustrialnoho rozvytku Ukrayiny [National model of neoindustrial development of Ukraine], ed. by V.P. Vyshnevskyi, IEP NANU, Kyiv, Ukraine.
3. Pivnyak, G.G. and Shkrabets, F.P. (2013), Alternatyvna enerhetyka v Ukraini [Alternative energy in Ukraine], NGU, Dnipropetrovsk, Ukraine.
4. Donovan, Ch.W. (2015), “Renewable Energy Finance: Powering the Future”, Imperial College Business School, London, pp. 132–145.
5. Verbruggen, A. and Lauber, V. (2012), “Assessing the performance of renewable electricity support instruments”, Energy Policy, vol. 45, pp. 635–644.
6. Dromashko, L., Dotsenko, S. and Grishina, L. (2012), “An ecological component of the socio-economic development of the city”, Ekonomist, vol. 6, pp. 37–39.
7. Kirpichnikova, I.M., Topolskaia, I.G., Topolskii, D.V. and Anikin, A.S. (2013), “Alternative sources of energy in the city service: experience of foreign countries”, Al'ternativnaya energetika i ekologiya, vol. 5-1 (125), pp. 82–87.
8. Prokip, A.V., Dudiuk, V.S. and Kolisnyk, R.B. (2015), Orhanizatsiini ta ekoloho-ekonomichni zasady vykorystannia vidnovliuvanykh enerhoresursiv [Organizational and ecological and economic bases of the use of renewable energy resources], ZUKC, Lviv, Ukraine.
9. Adamenko, Ya.O., Arkhipova, L.M. and Moskalchuk, N.M. (2015), “Methodology of environmental assessment of the perfection of living innovations”, Ekolohichna bezpeka, vol. 2 (20), pp. 37–42.
10. Petrakov, Ya.V. and Hnedina, K.V. (2017), “The method of the integrated assessment of the impact of alternative energy on the environment in a non-stationary economy”, Problemy ekonomiky, vol. 4, pp. 148-155.
11. Kasich, A.O. and Litvynenko, Ya.O. (2017), “Factors of development of alternative energy in modern conditions”, Economics and Society, vol. 12, pp. 93–99.
12. Vitushko, O.V., Semenenko, Ye.V. and Diakun, I.L. (2015), “Utilization of Coal Mine Methane at Coal Utilities by Cogeneration Energy Complexes”, Zbirnyk naukovykh pratsʹ UkrDHRI, [Online], vol. 1, pp. 64–72, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UDGRI_2015_1_8 (Accessed 12 September 2018).
13. Honcharenko, N. and Korotkyi, V. (2015), “Environmental Investing in the Mining Industry: Essence, Features and Species”, Visnyk Kyyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Ser. Ekonomika, vol. 4(169), pp. 16–22.
14. Antipov, I.V., Gladkaia, E.B. and Degtyar, R.V. (2005), “Geoelectric research methods and their application in coal mines”, Fiziko-tekhn probl. gorn. proiz-va, issue 8, pp. 201–206.
15. Levashov, S.P., Yakymchuk, N.A. and Korchagin, I.N. (2003), “Electro-resonance probing and its use for solving the problems of ecology and engineering geology”, Heolohycheskii zhurnal, vol. 4, pp. 24–28.

№ 1 2019

Дата публікації: 2019-01-31

Кількість переглядів: 558

Відомості про авторів

М. В. Мельникова

доктор економічних наук, доцент, провідний науковий співробітниквідділу економіко-правових проблем містознавства,Інститут економіко-правових досліджень НАН України. м. Київ

M. V. Melnykova

Doctor of Economic Science, Associate Professor,Leading Researcher Department of Economic and Legal Problems of City-studyInstitute of Economic and Legal Research of NAS of Ukraine,Кyiv


Р. В. Дегтяр

кандидат технічних наук, старший науковий співробітникдоцент кафедри «Розробка родовищ корисних копалин»,Донецький національний технічний університет,м. Покровськ, Донецька область

R. V. Degtyar

Candidate of Technical Sciences, Senior Researcher, Associate Professor of the Department "Development of mineral deposits” Donetsk National Technical University, Pokrovsk, Donetsk region

Як цитувати статтю

Мельникова М. В., Дегтяр Р. В. Екологічні аспекти розвитку альтернативної енергетики в промислово-розвинутому місті. Ефективна економіка. 2019. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7131 (дата звернення: 30.09.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.12

Melnykova, M. V. and Degtyar, R. V. (2019), “Environmental aspects of alternative energy development in an industrialized city”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7131 (Accessed 30 Sep 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.12

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.