EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЛОГІСТИЧНИХ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ У ФАРМАЦЕВТИЧНІЙ КОМПАНІЇ
О. О. Молодід, В. В. Шемена

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.62

УДК: 615.1:658.7

О. О. Молодід, В. В. Шемена

ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЛОГІСТИЧНИХ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ У ФАРМАЦЕВТИЧНІЙ КОМПАНІЇ

Анотація

У статті проаналізовано особливості логістичних бізнес-процесів у фармкомпанії. При цьому, визначено основні показники оцінювання ефективності бізнес-процесів у фармкомпанії, до яких відносять: тривалість окремих операцій та процесу загалом, продуктивність праці та вартість процесу. Однією з причин оцінювання логістичних бізнес-процесів, у тому числі й на фармацевтичних підприємствах є ідентифікація «вузьких місць» виробничого процесу. Авторами доведено, що діяльність служби логістики у фармкомпанії недооцінена та сприймається здебільшого з точки зору постачання сировини та матеріалів (ресурсів) на фармацевтичному підприємстві. Виконана ідентифікація основних процесів та підпроцесів логістики у фармацевтичній компанії, що входить у ланцюг поставок. Авторами встановлено, що організація логістичних процесів має створювати єдине ціле з комбінації «ресурси – їх ефективне використання». Аналіз логістичних послуг на фармацевтичному ринку дозволяє стверджувати, що на даний час організацію логістичних систем більшість фармацевтичних компаній прагнуть проводити самостійно, а не звертатись до послуг професійних логістичних операторів. Створення власної логістичної служби зазвичай пов’язане з недовірою фармкомпанії до підприємств-підрядників, які інколи не повною мірою виконують покладені на них обов'язки. Окрім того, важливим фактором, що гальмує передачу підряднику частини бізнес-процесів є їх невпорядкованість. Ще одним стримуючим фактором є відсутність об'єктивної оцінки логістичних витрат. Успіх формування і розвитку логістичної системи фармкомпаній значним чином визначається підходом до проектування інформаційної підсистеми і коректною постановкою задач, що мають бути вирішені при виробництві товарів й наданні послуг. Також, коротко охарактеризовано моделі управління логістикою на фармкомпанії, а також, встановлено, що при проектуванні сучасних систем управління на фармкомпанії зазвичай використовують два підходи: процесний та структурний.

Ключові слова: логістика; логістичні бізнес-процеси; організаційна структура; реорганізація; служба логістики; фармацевтична компанія.

Література

1. Харрісон, А. Управління логістикою: Розробка стратегій логістичних операцій [Текст] / А. Харрісон, Р. Ван Хоук; пер. з англ. О. Є. Міхейцева. – Д.: Баланс Бізнес Букс, 2007. – 368с.
2. Дыбская, В. В. Логистика: интеграция и оптимизациялогистическихбизнес – процессов в цепях поставок [Текст] / В. В. Дыбская, И. В. Ильина, Е. И. Зайцев, В. И. Сергеев, А. Н. Стерлигов. – М: Эксмо, 2013. – 944 с.
3. Виноградова, О. В. Реінжиніринг бізнес-процесів у сучасному менеджменті [Текст] : монографія / О. В. Виноградова; Донецький держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк: Вид. ДонДУЕТ, 2005. – 196с.
4. Мнушко, З. М. Менеджмент у фармації [Текст] / З. М. Мнушко, Н. М. Дихтярева. – Х : Укрфа. центр, 2015. – 288 с.
5. Громовик, Б. П. Фармацевтична логістика: питання теорії [Текст] / Б. П. Громовик // Фармац. журн. – 2010. – № 1. – С. 8-19.
6. Посилкіна, О. В. Логістичний менеджмент фармацевтичного виробництва [Текст] / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак-Нікітюк, Г. В. Загорій та ін. – Х.: НФаУ, 2011. – 772 с.
7. Посилкіна, О. В. Фармацевтична логістика [Текст] / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак, О. О. Яремчук, Г. В. Кубасова. – Х.: Вид-во НФаУ; Золоті сторінки, 2007. – 232 с.

O. O. Molodid, V. V. Shemena

GENERAL PRINCIPLES OF ORGANIZATION OF LOGISTICS BUSINESS PROCESSES IN A PHARMACEUTICAL COMPANY

Summary

The article analyzes peculiarities of logistic business processes in the pharmaceutical company. In this case, the main indicators of evaluation of the effectiveness of business processes in the pharmaceutical company are determined, which include: the duration of individual operations and the process in general, labour productivity and the cost of the process. One of the reasons for assessing logistics business processes, including at pharmaceutical companies, is the identification of “narrow” places in the production process. "Narrow" places and problem areas are usually characterized by overtime duration, but also from the increased cost of individual operations. The authors prove that the activities of the logistics service at the pharmaceutical company are underestimated and perceived mainly from the point of view of the supply of raw materials and materials (resources) to the pharmaceutical company. Identification of the main processes and subprocesses of logistics in the pharmaceutical company are included in the supply chain. The authors found that the organization of logistics processes should create a united whole from the combination of "resources - their effective use." The analysis of logistics services in the pharmaceutical market suggests that, at present, most pharmaceutical companies wish to conduct the organization of logistics systems independently rather than to turn to the services of professional logistics operators. Creating your own logistics service is usually due to the distrust of the pharmaceutical company to contractors, who sometimes do not fully fulfill their responsibilities. In addition, an important factor hampering the transfer of part of the business processes to the contractor is their disorder. Another constraining factor is the lack of an objective assessment of logistics costs. The success of the formation and development of the logistics system of pharmaceutical companies is largely determined by the approach to designing the information subsystem and the correct formulation of tasks to be addressed in the production of goods and services. Also, the models of logistics management on the pharmaceutical company are briefly described, and it is established that in the design of modern control systems at the pharmaceutical company two approaches are usually used: procedural and structural.

Keywords: logistics; logistic business processes; organizational structure; reorganization; logistics service; pharmaceutical company.

References

1. Kharrison, A. and Van Khouk, R. (2007), Upravlinnia lohistykoiu: Rozrobka stratehij lohistychnykh operatsij [Logistics Management: Development of Logistics Operations Strategies], Balans Biznes Buks, Dnipropetrivs'k, Ukraine.
2. Dybskaia, V. V. Yl'yna, Y. V. Zajtsev, E. Y. Serheev, V. Y. and Sterlyhov, A. N. (2013), Lohystyka: yntehratsyia y optymyzatsyialohystycheskykhbyznes – protsessov v tsepiakh postavok [Logistics: integration and optimization of logistics business processes in supply chains], Eksmo, Moscow, Russia.
3. Vynohradova, O. V. (2005), Reinzhynirynh biznes-protsesiv u suchasnomu menedzhmenti [Reengineering business processes in modern management], DonDUET, Donets'k, Ukraine.
4. Mnushko, Z. M. and Dykhtiareva, N. M. (2015), Menedzhment u farmatsii [Management in pharmacy], Ukrfa. tsentr, Kharkiv, Ukraine.
5. Hromovyk, B. P. (2010), “Pharmaceutical logistics: questions of the theory”, Farmats. zhurn., vol. 1, pp. 8-19.
6. Posylkina, O. V. Sahajdak-Nikitiuk, R. V. and Zahorij, H. V. (2011), Lohistychnyj menedzhment farmatsevtychnoho vyrobnytstva [Logistic management of pharmaceutical production], NFaU, Kharkiv, Ukraine.
7. Posylkina, O. V. Sahajdak, R. V. Yaremchuk, O. O. and Kubasova, H. V. (2007), Farmatsevtychna lohistyka [Pharmaceutical logistics], Vyd-vo NFaU; Zoloti storinky, Kharkiv, Ukraine.

№ 6 2019

Дата публікації: 2019-06-27

Кількість переглядів: 1405

Відомості про авторів

О. О. Молодід

к. е. н., с. н. с., ДП «Науково-дослідний інститут будівельного виробництва»

O. O. Molodid

Ph.d., Senior Researcher, THE STATE «Research institute of building production»

ORCID:

0000-0001-8211-3460


В. В. Шемена

студент Національний авіаційний університет

V. V. Shemena

student National Aviation University

ORCID:

0000-0001-9450-7571

Як цитувати статтю

Молодід О. О., Шемена В. В. Загальні принципи організації логістичних бізнес-процесів у фармацевтичній компанії. Ефективна економіка. 2019. № 6. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7134 (дата звернення: 19.01.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.62

Molodid, O. O. and Shemena, V. V. (2019), “General principles of organization of logistics business processes in a pharmaceutical company”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7134 (Accessed 19 Jan 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.62

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.