EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

BИЗНАЧЕННЯ ДЮРАЦІЇ КУПОННОЇ ОБЛІГАЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕФЕКТИВНОЇ СТАВКИ ДОХІДНОСТІ
В. Ф. Мінка, І. В. Підопригора

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.65

УДК: 336.71:65.012.32

В. Ф. Мінка, І. В. Підопригора

BИЗНАЧЕННЯ ДЮРАЦІЇ КУПОННОЇ ОБЛІГАЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕФЕКТИВНОЇ СТАВКИ ДОХІДНОСТІ

Анотація

Одним з основних джерел ризику будь – якого фінансового інструменту є ризик зміни ринкових процентних ставок. Цій ризик можна вважати одним з основних внутрішніх ризиків оскільки динаміку зміни ринкових процентних ставок складно прогнозувати. Метод аналізу дюрацій є наряду з гепом найвідомішим , так званим, комплексним способом аналізу ризику змінення процентної ставки. Він ґрунтується на здатності дюрації відображати чутливість поточної вартості фінансового інструменту до зміни процентних ставок. Різниця між середньою дюрацією активів і пасивів на кожному часовому інтервалі характеризує позицію, яку займає банк стосовно зміни ризику зміни процентної ставки на даному інтервалі. З використанням ефективної ставки дохідності, яка є істиною, а не номінальною в випадку, коли одиничний період виплат менш року, отримані оригінальні вирази, що значно спрощує і підвищує достовірність визначення вартості облігації з постійним купоном та її дюрації.

Ключові слова: ризик; процентна ставка; дюрація; мдфікована дюрація.

Література

1. Банківський менеджмент: Підручник / За ред. О.А. Кириченка, В.І. Мищенка. – К.: Знання, 2005.-831с.
2. Прасолова С. Проблеми оцінки та управління процентним ризиком комерційних банків: актуальні аспекти // Вісник Національного банку України. – 2007. - №9. – С.36-39.
3. Энциклопедия финансового риск-менеджмента / Под ред. А.А. Лобанова, А.В. Чугунова.- М.: «АльпинаПаблишер», 2003. -736с.
4. Решецкий В.И. Экономический анализ и расчет инвестиционны хпроектов: Учеб. пособие.- Калининград: ФГУИПП «Янтарный сказ», 2001.- 477с.
5. Примостка Л. О. Управління банківськими ризиками: навчальний посібник / За ред.. проф.. Примостки Л. О. – К.: КНЕУ, 2007. – 616 с.
6. Смагина Е. Е. Система управления процентным риском в коммерческом банке. Автореферат диссертации на соисканиеученойстепени кандидата экономических наук /Е.Е. Смагіна// М.: Финансоваяакадемия при ПравительствеРоссийскойФедерации, 2003.
7. Комар О. Ю., Подчесова В. Ю. Особливості управління процентними ризиками в банках/ О.Ю.Комар, В.Ю. Подчесова //Вісник Запорізького національного університету. – 2010. - №4 (8). –С. 242 – 247.
8. Виниченко И. Анализ и контроль процентного риска/И. Виниченко // Банковскиетехнологии, 1998. - №6. – С. 30 – 36.
9. Прасолова С. Проблеми оцінки та управління процентним ризиком комерційних банків: актуальні аспекти / С. Прасолова // Вісник НБУ. – 2007. – №9. – С.36-39.

V. F. Minka, I. V. Pidoprygora

DETERMINATION OF DUUCATION OF COUPAL BONDS WITH USE OF EFFICIENT FEEDBACK

Summary

In the modern world, a significant inclination is made on the definition of the economic aspect of risks associated with the implementation of financial and managerial activities, operations of banks, insurance companies and exchanges, etc. The higher the level of economic, political and social interdependence, the more complex the form take the risks, the more difficult they are to identify, measure, manage influence. The wave of financial crises that swept across the globe has demonstrated the subordination of global financial markets (including domestic ones) to the impact of risk factors.

Keywords: isk; interest rate; duration; periodic duration.

References

1. Kyrychenko, O.A. and Myschenko, V.I. (2005), Bankivs'kyj menedzhment [Bank management], Znannia, Kyiv, Ukraine.
2. Prasolova, S. (2007), “Problems of estimation and management of interest rate risk of commercial banks: actual aspects”, Visnyk Natsional'noho banku Ukrainy, vol.9, pp.36-39.
3. Lobanova, A.A. and Chuhunova, A.V. (2003), Entsyklopedyia fynansovoho rysk-menedzhmenta [Encyclopedia of financial risk management], Al'pynaPablysher, Moscow, Russia.
4. Reshetskyj, V.Y. (2001), Ekonomycheskyjanalyz y raschetynvestytsyonnykhproektov [Economic analysis and calculation of investment projects], FHUYPP «Yantarnyj skaz», Kalynynhrad, Russia.
5. Prymostka, L. O. (2007), Upravlinnia bankivs'kymy ryzykamy [Bank risk management], KNEU, Kyiv, Ukraine.
6. Smahyna, E.E. (2003), “Interest rate risk management system in a commercial bank”, Ph.D. Thesis, Economy, Fynansovaia akademyia pry Pravytel'stve Rossyjskoj Federatsyy, Moscow, Russia.
7. Komar, O. Yu. and Podchesova, V. Yu. (2010), “Features of interest rate risk management in banks”, Visnyk Zaporiz'koho natsional'noho universytetu, vol.4 (8), pp. 242 – 247.
8. Vynychenko, Y. (1998), “Analysis and control of interest rate risk”, Bankovskye tekhnolohyy, vol.6, pp. 30 – 36.
9. Prasolova, S. (2007), “Problems of estimation and management of interest rate risk of commercial banks: actual aspects”, Visnyk NBU, vol.9, pp.36-39.

№ 6 2019

Дата публікації: 2019-06-27

Кількість переглядів: 1343

Відомості про авторів

В. Ф. Мінка

к. е. н., доцент, УкрДУЗТ

V. F. Minka

PhD in Economics, Associate Professor

ORCID:

0000-0003-0287-2796


І. В. Підопригора

к. е. н., доцент, УкрДУЗТ

I. V. Pidoprygora

PhD in Economics, Associate Professor

ORCID:

0000-0001-9614-7530

Як цитувати статтю

Мінка В. Ф., Підопригора І. В. Bизначення дюрації купонної облігації з використанням ефективної ставки дохідності. Ефективна економіка. 2019. № 6. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7136 (дата звернення: 18.01.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.65

Minka, V. F. and Pidoprygora, I. V. (2019), “Determination of duucation of coupal bonds with use of efficient feedback”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7136 (Accessed 18 Jan 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.65

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.