EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ІНВЕСТУВАННЯ НА ФОНДОВИХ РИНКАХ
І. М. Даценко

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.150

УДК: 330.322

І. М. Даценко

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ІНВЕСТУВАННЯ НА ФОНДОВИХ РИНКАХ

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням інвестування на фондових ринках. Розглянуто американський фондовий ринок з його основними біржами, котрі займають лідируючі позиції в світі фінансів. Звертуто увагу на те, що міжнародна фондова біржа формується за допомогою поєднання в єдину систему фондових ринків багатьох країн. Фондовий ринок забезпечує перенаправлення капіталу з однієї економічної сфери в іншу. А біржа, у свою чергу, надає необхідні умови для нормального функціонування ринку та його відповідної роботи. До головних функцій фондової біржі відносять: посередницьку, індикативну та регулятивну.
Досліджено можливості вкладення коштів для тих інвесторів, які надають перевагу мінімальному рівню ризику, а також переваги роботи з цінними паперами великих надійних компаній з високим рівнем ліквідності та капіталізації, дивіденди за акціями яких виплачуються стабільно, результати діяльності компанії на них не впливають. Придбати або продати такі цінні папери можна в будь-який час. Структуровано вимоги до наведеного виду цінних паперів.
Встановлено, що деякі проекти в певних сферах інвестування розраховані на короткострокову перспективу і швидко приносять дохід, а для інших розробляються довгострокові плани і кошти отримуються через десятки років, а також, що політичні обставини в світі та стрімкий розвиток технологій мають значний вплив на формування інвестиційних трендів. Запропоновано найбільш привабливі напрями вкладення коштів в світі, які останнім часом набувають популярності серед інвесторів. Їх увагу привертає сфера охорони здоров’я та медицини, а саме антивікове лікування та штучний інтелект. Поряд виступає технологічна сфера, яка розвивається швидкими темпами. Ще одна галузь, яка динамічно формується – аерокосмічна. Також порушено питання про актуальність інвестування в аграрний сектор України, тобто вітчизняні ринки мають великі перспективи.

Ключові слова: фондовий ринок; інвестори; цінні папери; фондова біржа; блакитні фішки; інвестиції.

Література

1. Фондовая биржа NASDAQ – акции, время работы, детали. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://equity.today/nasdaq.html
2. AMEX — Американская фондовая биржа. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://equity.today/amerikanskaya-fondovaya-birzha.html
3. Голубые фишки. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://investprofit.info/blue-chips/
4. Инвестиционная аналитика. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://inventure.com.ua/analytics/articles/investirovanie-2019:-samye-pribylnye-napravleniya-dlya-investicij-v-etom-godu
5. Инвестиции в будущее. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://finance/46776-investicii-v-budushchee-iskusstvennyy-intellekt
6. Наиболее перспективный акции на фондовом рынке. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://sdg-trade.com/market/stati/naibolee-perspektivnyie-akczii-v-dvux-dinamichno-razvivayushhixsya-otraslyax
7. Фондовый рынок Америки и России. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://sdg-trade.com/market

I. Datsenko

PERSPECTIVE FIELDS OF INVESTING ON STOCK MARKETS

Summary

The article is devoted to actual issues of investment in stock markets. Considered the American stock market with its major exchanges, which occupy a leading position in the world of finance. The attention is drawn to the fact that the international stock exchange is formed by combining into a single system of stock markets in many countries. The stock market provides for redirection of capital from one economic sphere to another. And the exchange, in turn, provides the necessary conditions for the normal functioning of the market and its related work. The main functions of the stock exchange include: intermediary, indicative and regulatory.
The possibilities of investing for those investors who prefer the minimum level of risk, as well as the advantages of working with securities of large reliable companies with a high level of liquidity and capitalization, dividends on which shares are paid stable, the results of the company does not affect them. You can buy or sell such securities at any time. Requirements for the above type of securities are structured.
It is established that some projects in certain spheres of investment are designed for the short-term and quickly generate income, while for others long-term plans are developed and funds are obtained over decades, and that the political circumstances in the world and the rapid development of technologies have a significant impact on the formation of investment trends. The most attractive ways of investing in the world, which have recently become popular among investors, are offered. Their attention is attracted by the field of health and medicine, namely anti-aging treatment and artificial intelligence. Along with the advancing technological sphere, which develops at a rapid pace. Another field, which is dynamically formed, is aerospace. Also, the question of the urgency of investing in the agricultural sector of Ukraine is raised, that is, domestic markets have great prospects.

Keywords: stock market; investors; securities; stock exchange; blue chips; investments.

References

1. Equity, “NASDAQ Stock Exchange - stocks, hours, details”, available at: https://equity.today/nasdaq.html (Accessed 5 May 2019)
2. Equity, “AMEX - American Stock Exchange”, available at: https://equity.today/amerikanskaya-fondovaya-birzha.html (Accessed 5 May 2019)
3. InvestProfit, “Blue chips” (2018), available at: https://investprofit.info/blue-chips/ (Accessed 8 May 2019)
4.InVenture “Investment analytics” (2019), available at: https://inventure.com.ua/analytics/articles/investirovanie-2019:-samye-pribylnye-napravleniya-dlya-investicij-v-etom-godu (Accessed 12 May 2019)
5. Finance, “Investing in the future” (2018), available at: https: // finance / 46776-investicii-v-budushchee-iskusstvennyy-intellekt (Accessed 11 May 2019)
6. SDG Trade, “The most promising stock on the stock market”, available at: https://sdg-trade.com/market/stati/naibolee-perspektivnyie-akczii-v-dvux-dinamichno-razvivayushhixsya-otraslyax (Accessed 10 May 2019)
7. SDG Trade, “The stock market of America and Russia”, available at: Access mode: https://sdg-trade.com/market (Accessed 3 May 2019)

№ 6 2019

Дата публікації: 2019-06-27

Кількість переглядів: 1327

Відомості про авторів

І. М. Даценко

Національний університет харчових технологій

I. Datsenko

National University of Food Technology

ORCID:

0000-0002-2491-9885

Як цитувати статтю

Даценко І. М. Перспективні напрями інвестування на фондових ринках. Ефективна економіка. 2019. № 6. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7139 (дата звернення: 18.01.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.150

Datsenko, I. (2019), “Perspective fields of investing on stock markets”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7139 (Accessed 18 Jan 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.150

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.