EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВПЛИВ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСУВАННЯ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ КОСМІЧНОЇ ГАЛУЗІ
А. А. Возненко

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.151

УДК: 336.1

А. А. Возненко

ВПЛИВ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСУВАННЯ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ КОСМІЧНОЇ ГАЛУЗІ

Анотація

Механізм державного регулювання комічної галузі має корелюватися з ринковим механізмом та забезпечувати прозоре та дієве конкурентне середовище. Космічна галузь визначає довгостроковий економічний розвиток держави, виступає каталізатором розроблення та впровадження інноваційних технологій, забезпечує науково-технологічний рівень інших галузей. Структурна перебудова космічної галузі є одним із пріоритетів державної промислової політики, засобом реалізації інноваційної стратегії економічного зростання, утвердження України як високотехнічної держави. Об’єм податків та обов’язкових платежів, сплачених суб’єктами космічної діяльності до державного бюджету, у 10 разів більший коштів отриманих із бюджету на виконання космічної програми у 2018 році. Метою статті є оцінка впливу державного фінансування на конкурентоспроможність космічної галузі. Матеріалами дослідження є інформаційно-статистична інформація міжнародних аналітичних агентств та державних статистичних органів, монографії, статті вітчизняних і зарубіжних вчених. У науковому дослідженні використано сукупність підходів та методів, серед яких діалектичний та структурний методи застосовано для розкриття сутності державного фінансування; метод аналізу, синтезу, статистики – для оцінки впливу державного фінансування на конкурентоспроможність космічної галузі. У дослідженні проаналізовано практичні аспекти державного фінансування космічної галузі.

Ключові слова: державне фінансування; державне регулювання; космічна галузь; космічна діяльність; космічний ринок.

Література

1. Господарський Кодекс України від 07.02.2019 № 436-IV. Стаття 12 [Електронний ресурс]. − URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15
2. Заключний звіт про результати виконання Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2013-2017 роки: Державне космічне агентство України [Електронний ресурс]. − URL: http://www.nkau.gov.ua/ua/activity/zvity-pro-diialnist
3. Мартинович Д., Узагальнена методика моделювання впливу інструментів державної допомоги на процеси розвитку стратегічних видів економічної діяльності. Вісник Хмельницького національного університету. 2015 - № 2, Т. 2. ст. 219.
4. Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць: Закон України від 06.09.2012 № 5205-VI [Електронний ресурс]. − URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5205-17
5. Про космічну діяльність: Закон України від 28.12.2015 № 502/96-BP [Електронний ресурс]. − URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/502/96-%D0%B2%D1%80
6. Про державну підтримку космічної діяльності: Закон України від 07.02.2019 № 1559-III [Електронний ресурс]. − URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1559-14
7. Про підприємництво: Закон України від 05.04.2015 № 698-XII. Стаття 4 [Електронний ресурс]. − URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/698-12
8. Про затвердження Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2019-2023 роки: Проект Закону від 28.12.2018 № 9457 [Електронний ресурс]. − URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65308
9. Підсумки діяльності підприємств галузі за 9 місяців 2018 року: Державне космічне агентство України [Електронний ресурс]. − URL: http://www.nkau.gov.ua/ua/news/khronika-podii/1206-kolehiia-derzhavnoho-kosmichnoho-ahentstva-ukrainy-pidvela-pidsumky-diialnosti-pidpryiemstv-haluzi-za-9-misiatsiv-2018-roku-2

A. Voznenko

INFLUENCE OF STATE FINANCING ON THE COMPETITIVENESS OF SPACE INDUSTRY

Summary

The mechanism of state regulation of the comedy industry should be correlated with the market mechanism and ensure a transparent and effective competitive environment. The space industry determines the long-term economic development of the state, acts as a catalyst for the development and implementation of innovative technologies, provides the scientific and technological level of other industries. The restructuring of the space industry is one of the priorities of the state industrial policy, a means of implementing the innovative strategy of economic growth, the establishment of Ukraine as a high-tech state. The volume of taxes and compulsory payments paid by the subjects of space activity to the state budget is 10 times higher than the funds received from the budget for the implementation of the space program in 2018. The cosmic program of Ukraine did not become a government and effective instrument of the state power, but it is also important to study the actual level of the actual program with a program, it is not possible to complete the delivery of the program. A mechanism for evaluating the implementation and financing of the state program at all stages of its implementation, which should take into account the peculiarities of the functioning of the state financial system throughout the budget period, needs to be introduced. It is important to develop a methodology in which the valuation procedures are maximally formalized and enable the estimation of the quantitative performance indicators (indicators) based on the values of the actual measurement parameters contained in the accounting, financial and statistical documentation.

Keywords: state financing; state regulation; space industry; space activities; space market.

References

1. Verkhovna Rada of Ukraine (2019), Economic Code of Ukraine, Hospodarskyi Kodeks Ukrainy, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15 (Accessed 03 May 2019).
2. State Space Agency of Ukraine (2018), “Final report on the results of the implementation of the Space Program of Ukraine for 2013-2017”, available at: http://www.nkau.gov.ua/ua/activity/zvity-pro-diialnist (Accessed 04 May 2019).
3. Martynovich, D. Ye (2015), “Generalized method of modeling the influence of state aid instruments on the development of strategic types of economic activity”, Visnyk Khmelnytskoho Natsionalnoho Universytetu, vol. 2, pp. 219
4. Verkhovna Rada of Ukraine (2012), The Law of Ukraine “On stimulation of investment activity in priority sectors of the economy in order to create new jobs”, available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5205-17 (Accessed 06 May 2019).
5. Verkhovna Rada of Ukraine (2015), The Law of Ukraine “On Space Activities”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/502/96-%D0%B2%D1%80 (Accessed 06 May 2019).
6. Verkhovna Rada of Ukraine (2019), The Law of Ukraine “On State Support to Space Activities”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1559-14 (Accessed 07 May 2019).
7. Verkhovna Rada of Ukraine (2015), The Law of Ukraine “About Entrepreneurship”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/698-12 (Accessed 07 May 2019).
8. Verkhovna Rada of Ukraine (2018), The Draft of the Law of Ukraine “About Approval of the National Target Scientific-Technical Space Program of Ukraine for 2019-2023 years”, availableat: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65308 (Accessed 07 May 2019).
9. State Space Agency of Ukraine (2018), “Results of activity of enterprises of the industry for 9 months of 2018”, available at: http://www.nkau.gov.ua/ua/news/khronika-podii/1206-kolehiia-derzhavnoho-kosmichnoho-ahentstva-ukrainy-pidvela-pidsumky-diialnosti-pidpryiemstv-haluzi-za-9-misiatsiv-2018-roku-2 (Accessed 07 May 2019).

№ 6 2019

Дата публікації: 2019-06-27

Кількість переглядів: 1309

Відомості про авторів

А. А. Возненко

аспірант, ДННУ «Академія фінансового управління» м. Київ, Україна

A. Voznenko

postgraduate student, SESI «Academy of Financial Management» Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-7179-9441

Як цитувати статтю

Возненко А. А. Вплив державного фінансування на конкурентоспроможність космічної галузі. Ефективна економіка. 2019. № 6. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7140 (дата звернення: 18.01.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.151

Voznenko, A. (2019), “Influence of state financing on the competitiveness of space industry”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7140 (Accessed 18 Jan 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.151

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.