EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНО ОБҐРУНТОВАНИХ ВИТРАТ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ГАЛУЗІ
В. В. Овруцька

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.154

УДК: 330.47:656.2

В. В. Овруцька

ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНО ОБҐРУНТОВАНИХ ВИТРАТ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ГАЛУЗІ

Анотація

Стаття присвячена визначенню факторів впливу формування економічно обґрунтованих витрат на підприємствах залізничної галузі. Визначено, що розвиток залізничної галузі є передумовою стабільного розвитку економіки країни, розширення зв’язків між підприємствами країни, підвищення захисту економічних інтересів держави, розширення зовнішньоекономічної діяльності в забезпеченні євроінтеграційного вектора розвитку. Від розв’язання питання управління витратами підприємств залізничного транспорту залежить майбутнє однієї зі стратегічних транспортних галузей України. Саме тому основою ефективного розвитку та функціонуванням залізничної галузі є розробка сучасних наукових і практичних аспектів проблеми управління витратами залізничного транспорту та їх обґрунтованість. Виявлено фактори формування економічно обґрунтованих витрат на підприємствах залізничної галузі. Запропоновано класифікаційні ознаки для групування факторів впливу формування економічно обґрунтованих витрат на підприємствах залізничної галузі. Розглянуто фактори, що визначають собівартість послуг та які слід обов’язково використовувати при ціноутворенні.

Ключові слова: фактори; витрати; залізничний транспорт; собівартість; тарифи; ціноутворення; державне регулювання.

Література

1. Стасюк О. Пріоритетні напрями розвитку залізничного транспорту України в нових умовах / О. Стасюк // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Сер. : Економіка і управління. – 2016. – Вип. 36. – С. 154–163.
2. Рижикова Н. І. Управління витратами : навч. посіб. / Н. І. Рижикова, О. В. Накісько. – Харків : ХНТУСГ, 2016. – 198 с.
3. Експрес – аналіз вантажних залізничних перевезень [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://logistics-ukraine.com
4. Карачарова К. А. Формування концептуального підходу до управління витратами підприємств залізничного транспорту / К. А. Карачарова // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2015. – №49. – С. 239–242.
5. Русак Н. А. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности : учеб. для вузов / Н. А. Русак, В. И. Стражев. – Мн. : Выш.шк., 2011. – 398 с.
6. Цимбалюк Л. Г. Чинники, резерви та шляхи зниження витрат виробництва як основа зменшення ціни товару / Л. Г. Цимбалюк, Н. П. Скригун // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2011. – № 3(15).– C. 88–95.
7. Офіційний сайт ПАТ «Українська залізниця» [Електронний ресурс] – Режим достуру: https://www.uz.gov.ua/about/
8. Гришко Н. В. Сучасні концепції управління витратами промислових підприємств [Електронний ресурс] / Н. В. Гришко. – Режим доступу : http://www.lukyanenko.at.ua/load/0-0-0- 208-20.

V. V. Ovrutska

FACTORS FOR THE FORMATION OF ECONOMICALLY SOUND COSTS IN THE RAILWAY INDUSTRY

Summary

The article is devoted to the definition of the factors influencing the formation of economically justified costs in the railway industry. It is determined that the development of the railway industry is a prerequisite for the stable development of the country’s economy, expansion of ties between the enterprises of the country, enhancement of protection of the economic interests of the state, expansion of foreign economic activity in ensuring the Eurointegration vector of development. The future of one of the strategic transport industries of Ukraine depends on the solution of the issue of managing the costs of railway companies. That is why the basis of efficient development and operation of the railway industry is the development of modern scientific and practical aspects of the problem of railway transport costs management and their validity.
It has been determined that effective management of rail transport, when it is included in the global network of international transport corridors, should be based on the principles of competition, such as systemicity, science, financial support, innovation, legal security, awareness, progressive development. The formation of economically justified costs in the railway industry is regulated by the state, therefore one of the main external factors is legislative and normative regulation. This factor is fundamental in the formation of economically justified costs in the railway industry.
The principles on which state regulation of tariffs, charges and fees is based are considered. Also methods of state regulation of tariffs, fees and fees were analyzed, the main of this methods is the method of economically justified costs. The costs included in the expenditure part of the tariff were determined. Classification features are proposed for grouping the factors of influencing the formation of economically justified expenses at railway enterprises. The factors that determine the cost of services and which must be used when pricing are considered.

Keywords: factors; costs; railway transport; cost; tariffs; pricing; government regulation.

References

1. Stasiuk, O. (2016) “Priority directions of development of railway transport of Ukraine in the new conditions”, Zbirnyk naukovykh prats Derzhavnoho ekonomiko-tekhnolohichnoho universytetu transportu. Series: Economics and Management, vol. 36, pp. 154–163.
2. Ryzhykova, N.I. and Nakisko, O.V. (2016) Upravlinnia vytratamy : navch. posib. [Cost Management: Tutorial], KhNTUSH, Kharkiv, Ukraine.
3. “Express-analysis of freight rail transport”, available at: https://logistics-ukraine.com (Accessed 12 March 2019).
4. Karacharova, K.A. (2015) “Formation of the conceptual approach to the management of expenses of railway enterprises”, Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, vol. 49, pp. 239–242.
5. Rusak, N.A. and Strazhev, V.I. (2011) Analiz hozjajstvennoj dejatel'nosti v promyshlennosti : ucheb. dlja vuzov [Analysis of economic activities in industry: a textbook for universities], Vysshaja shkola, Minsk, Belarus.
6. Tsymbaliuk, L.H. and Skryhun, N.Р. (2011) “Factors, reserves and ways to reduce production costs as a basis for reducing the price of goods”, Visnyk Berdianskoho universytetu menedzhmentu i biznesu, vol. 3(15), pp. 88–95.
7. “Official site of Ukrainian Railways PJSC”, available at: https://www.uz.gov.ua/about/ (Accessed 12 March 2019).Hryshko, N.V. “Modern concepts of cost management of industrial enterprises”, available at: http://www.lukyanenko.at.ua/load/0-0-0-208-20 (accessed 1 Mar 2019).
8. Hryshko, N.V. “Modern concepts of cost management of industrial enterprises”, available at: http://www.lukyanenko.at.ua/load/0-0-0-208-20 (accessed 1 Mar 2019).

№ 6 2019

Дата публікації: 2019-06-27

Кількість переглядів: 1337

Відомості про авторів

В. В. Овруцька

аспірант, Державний університет інфраструктури та технологій

V. V. Ovrutska

Postgraduate Student, State University of Infrastructure and Technology

Як цитувати статтю

Овруцька В. В. Фактори формування економічно обґрунтованих витрат на підприємствах залізничної галузі. Ефективна економіка. 2019. № 6. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7143 (дата звернення: 18.01.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.154

Ovrutska, V. V. (2019), “Factors for the formation of economically sound costs in the railway industry”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7143 (Accessed 18 Jan 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.154

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.