EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ В УКРАЇНІ
А. В. Руснак

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.2

УДК: 346.5:334

А. В. Руснак

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ В УКРАЇНІ

Анотація

Встановлено, що державне регулювання споживчої кооперації – це система заходів законодавчого, виконавчого та контролюючого характеру. Обґрунтовано необхідність комплексного державного регулювання споживчої кооперації на всіх рівнях державного управління: загальнодержавному, регіональному, місцевому. Узагальнено основні заходи державного регулювання споживчої кооперації на кожному з рівнів державного управління. Виділено організаційні, економічні, науково-методичні, правові засоби впливу на учасників споживчої кооперації. До організаційних віднесено цільові програми, моделі та проекти створення споживчих кооперативів, організаційно-технологічні норми та правила взаємодії, виробничі бізнес-плани діяльності. Економічні засоби впливу включають податкові, кредитні, страхові пільги; субсидії та субвенції; інвестиції; державне та внутрішньогосподарське регулювання; фонди економічного стимулювання. До науково-методичних засобів впливу віднесено методики, інструкції, рекомендації щодо розвитку процесів споживчої кооперації; інформаційно-консультаційне обслуговування; підвищення кваліфікації працівників підприємств споживчої кооперації. Правові засоби впливу включають правові норми та нормативи загальнодержавного, регіонального рівнів та рівня суб’єкта господарювання щодо реалізації організаційних, економічних та науково-методичних засобів стимулювання розвитку споживчої кооперації. Узагальнено комплекс економічних важелів державного регулювання розвитку споживчої кооперації, який включає страхову систему, кредитну та зовнішньоекономічну політики, аудит, податкову систему, цінову політику, державний бюджет. Визначено основні напрями державної підтримки споживчої кооперації, зокрема правове забезпечення розвитку кооперативного сектора; диференціація податків, оптимізація ціноутворення; полегшення доступності до кредитів; реструктуризація заборгованості, відшкодування витрат, пов’язаних із виконанням кооперативами соціальних, економічних функцій, які належать державі; невтручання в господарську і соціальну діяльність кооперативів.

Ключові слова: споживча кооперація; кооператив; державне регулювання; державна підтримка; державне управління.

Література

1. Статистичний щорічник України за 2017 рік: збірник. Державна служба статистики України. К. 2018. С. 484.
2. Гринюк Н.А. Європейські тенденції розвитку споживчої кооперації: уроки для України. Молодий вчений. 2018. № 4 (56). С. 776-779.
3. Про споживчу кооперацію: Закон України №2265-ХІІ від 10.04.1992. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2265-12 (дата звернення: 20.01.2019).
4. Окландер М.А., Чукурна О.П., Гончаренко В.В. Стратегії розвитку підприємств споживчої кооперації України. Одеса: «Екологія». 2007. С. 68-70.
5. Осадчук Ю. Ефективність державного регулювання системи фінансового забезпечення розвитку споживчої кооперації. Agricultural and resource economics: international scientific e-journal. 2017. Vol. 3. № 3. С. 90-102.

A. V. Rusnak

STATE REGULATION AND SUPPORT OF THE DEVELOPMENT OF CONSUMER CO-OPERATION IN UKRAINE

Summary

It has been established that state regulation of consumer co-operation is a system of measures of legislative, executive and supervisory nature. The necessity of comprehensive state regulation of consumer co-operation at all levels of state regulation: national, regional, and local is substantiated. The main measures of state regulation of consumer co-operation at each level of government control are generalized. Organizational, economic, scientific and methodical, legal means of influence on the participants of consumer co-operation are highlighted. Organizational means include target programs, models and projects of creation of consumer cooperatives, organizational and technological norms and rules of interaction, production business plans of activity. The economic means of influence include tax, credit, insurance benefits; subsidies and subventions; investments; state and internal economic regulation; funds for economical incentive. The scientific and methodological means of influence include methodology, instructions and recommendations for the development of consumer co-operation processes; information and consulting service; improvement of professional skills of employees of consumer co-operation enterprises. The legal means of influence include the legal norms and regulations of the national, regional levels and the level of the subject of economic activity related to the implementation of organizational, economic and scientific and methodical means of stimulating the development of consumer co-operation. The complex of economic levers of state regulation of the development of consumer co-operation, which includes the insurance system, credit and foreign economic policy, audit, tax system, pricing policy, and the state budget, is generalized. The main directions of state support of consumer co-operation, in particular legal support for the development of the cooperative sector; differentiation of taxes, optimization of pricing; facilitating access to loans; debt restructuring, reimbursement of expenses related to the implementation of social, economic functions, which belong to the state, by the cooperatives; non-intervention in the economic and social activities of cooperatives are determined.

Keywords: consumer co-operation; cooperatives; state regulation; state support; government control.

References

1. State Statistics Service of Ukraine (2018), “Statistical Yearbook of Ukraine for 2017”, p. 484.
2. Hryniuk, N.A. (2018), “European tendencies of development of cooperation: lessons for Ukraine”, Molodyj vchenyj, № 4 (56), pp. 776-779.
3. The Verkhovna Rada of Ukraine (1992), The Law of Ukraine “About co-operation”, available at: URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2265-12 (Accessed 20 Jan 2019).
4. Oklander, M.A. Chukurna, O.P. and Honcharenko, V.V. (2007), Stratehii rozvytku pidpryiemstv spozhyvchoi kooperatsii Ukrainy [Strategies of development of partnerships of cooperation with Ukraine], Ekolohiia, Odesa, Ukraine.
5. Osadchuk, Yu. (2017), “The effectiveness of the sovereign regulation of the financial management system of the development of the cooperative”, Agricultural and resource economics: international scientific e-journal, vol. 3, № 3, pp. 90-102.

№ 6 2019

Дата публікації: 2019-06-27

Кількість переглядів: 1196

Відомості про авторів

А. В. Руснак

д. е. н., доцент, професор кафедри економіки,Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

A. V. Rusnak

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Economics, Kherson Branch of the Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Kherson, Ukraine

ORCID:

0000-0002-3198-2866

Як цитувати статтю

Руснак А. В. Державне регулювання та підтримка розвитку споживчої кооперації в Україні. Ефективна економіка. 2019. № 6. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7146 (дата звернення: 19.01.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.2

Rusnak, A. V. (2019), “State regulation and support of the development of consumer co-operation in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7146 (Accessed 19 Jan 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.2

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.