EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ РІВНЯ ДОВІРИ НАСЕЛЕННЯ ДО СТРАХОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ
Т. Є. Терещенко, О. С. Карпушкіна, Л. О. Клокова

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.54

УДК: 368.01

Т. Є. Терещенко, О. С. Карпушкіна, Л. О. Клокова

АНАЛІЗ РІВНЯ ДОВІРИ НАСЕЛЕННЯ ДО СТРАХОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті розглянуто рівень довіри населення до страхових послуг та його вплив на розвиток ринку страхових послуг в Україні та у різних країнах світу, проаналізовано стан сучасного страхового ринку України за 2016-2018 рр., а саме показники, які визначають рівень довіри до страхування: проникнення страхування, щільність страхування в Україні та аналогічні показники за кордоном. Також проаналізовано рівень загальних активів страхових компаній, обсяг сформованих страхових резервів і обсяг сплачених статутних капіталів за 2016-2018 рр. в Україні, які також відповідають за рівень надійності до страховиків і страхового ринку в цілому.
Наведено і проаналізовано обсяг укладених договорів страхування на страховому ринку України, в тому числі кількість й частку договорів зі страхувальниками - фізичними особами в Україні, та визначено як ці показники впливають на рівень страхових послуг.

Ключові слова: страховий ринок; страхові премії; показник проникнення страхування; показник щільності страхування; довіра до страхових компаній; страхова культура.

Література

1. Evans P., Cullen M. (2015), «Think Piece 7: Regaining and Strengthening Trust in the Insurance and Savings Sector», A Brave New World: The Changing Landscape for Insurance and Long Term Savings, ABI, London, pp.36-38. URL: https://www.abi.org.uk/globalassets/sitecore/files/documents/publications/public/2015/a-brave-new-world/a-brave-new-world.pdf.
2. Lovelock C., Wirtz, J. (2004) Services Marketing: People, Technology, Strategy, 5th ed., Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, USA.
3. Балук Н. Р. Страхування фізичних осіб: аналітичний огляд довіри споживачів. Регіональна економіка. 2014. № 2. С. 167-177.
4. Бовсуновська Г. С. Інтегральна оцінка рівня фінансової безпеки страхового ринку України. Економічний аналіз. 2014. №. 16 (1). С. 167-173.
5. Інформація про стан і розвиток страхового ринку України. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг: [сайт]. URL: https://www.nfp.gov.ua/ua/Informatsiia-pro-stan-i-rozvytok-strakhovoho-rynku-Ukrainy.
6. Кобзарук І., Сич О. А. Сучасні тенденції страхового ринку. Страховий ринок: сучасні виклики в умовах глобалізації: матеріали V міжнародного наукового семінару (Львів, 18-19 травня 2017 р.). Львів, 2017. С. 76-79.
7. Кузьмін О. Є., Бонецький О. О. Довіра як економічна категорія. Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. Львів, 2010. Вип. 20.2. С. 100-104.
8. Куриляк В. Довіра в інтегрованій світовій економіці: теорія та парадокси. Журнал європейської економіки. 2010. Т. 9, № 1. С. 19-36.
9. Марценюк Л. В., Чорновіл О. В., Біла К. В., Удовиченко А. О., Ануп Кумар Шарма Страховий ринок України: сучасний стан та проблеми розвитку. Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. 2016. № 2 (62). С.36-46.
10. Особисте страхування: економічний зміст та класифікація осіб особистого страхування. URL: http://nadoest.com/osobiste-strahuvannya-ekonomichnij-zmist-ta-klasifikaciya-osob.
11. Пікус Р., Ігнатюк А. Страхова освіта як фактор підвищення страхової культури суспільства. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2012. №. 133. С. 8-12.
12. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України: наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29 жовт. 2013 р. № 1277. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731-13.
13. Проблеми та перспективи розвитку страхування життя в Україні. 2018. URL: https://kon-insurance.mnau.edu.ua/files/work/51.pdf .
14. Прудивус К. О., Пирогова М. В. Розвиток страхової культури на Україні. URL: http://www.rusnauka.com/32_DWS_2008/Economics/36849.doc.htm.
15. Пурій Г. М. Страховий ринок України: сучасний стан та проблеми розвитку. Ефективна економіка. 2018. № 10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/10_2018/60.pdf .
16. Романовська Ю. А. Аналіз страхового ринку України. Економіка і суспільство. 2016. № 7. С. 830-837.
17. Статистична інформація. Державна служба статистики України: [сайт] URL: http://ukrstat.gov.ua.

T. Ev. Tereshchenko, O. S. Karpushkina, L. O. Klokova

ANALYSIS OF LEVEL OF POPULATION TRUST TO INSURANCE SERVICES IN UKRAINE

Summary

The article deals with the level of public confidence in insurance services and those influence on the development of the insurance market in Ukraine and other countries of the world. It is analyzed the current state of the insurance market in Ukraine for 2016-2018 years, including indicators, that determine the level of confidence in insurance: insurance penetration (the ratio of the insurance premium to the GDP), insurance density (gross insurance premium for 1 person) in Ukraine and the same indicators in other countries of the world. The author analyzes the level of total assets of insurance companies, the amount of formed insurance reserves and the amount of paid authorized capitals for 2016-2018 years, which are responsible for the level of reliability both to insurers and insurance market in general.
It is described and analyzed the number of concluded insurance contracts on the Ukrainian insurance market, including the number and the share of contacts with insurants, natural persons in Ukraine for 2016-2018 years. The influence of indicators on the level of insurance services is determined.
The article gives a detailed analysis of the main issues of the development of the insurance market in Ukraine. The impact of the main factors on insurants behavior and declining confidence in insurance companies is discussed. It is proposed the measures to overcome the main problems of the public distrust towards insurance companies and to increase the level of confidence in the insurance market, which in the future will promote the development of the insurance services market and county’s economy as a whole.

Keywords: insurance market; insurance premium; indicator of insurance penetration; indicator of insurance density; confidence in insurance companies; insurance culture.

References

1. Evans, P. and Cullen, M. (2015), “Think Piece 7: Regaining and Strengthening Trust in the Insurance and Savings Sector”, A Brave New World: The Changing Landscape for Insurance and Long Term Savings, [Online], available at: https://www.abi.org.uk/globalassets/sitecore/files/documents/publications/public/2015/a-brave-new-world/a-brave-new-world.pdf (Accessed 15 June 2019).
2. Lovelock, C. and Wirtz, J. (2004), Services Marketing: People, Technology, Strategy, 5th ed., Prentice Hall: Upper Saddle River, NJ, USA.
3. Baluk, N. R. (2014), “Personal insurance: An analytical review of consumer confidence”, Rehional'na ekonomika, vol. 2, no. 72, pp. 167-177.
4. Bovsunovskaya, A. S. (2014), “Integral assessment of the level of financial security of the insurance market of Ukraine”, Economichnyy analiz, vol. 16, no. 1, pp. 167-173.
5. National commission, which carries out state regulation in the field of financial services markets (2018), “Information on the state and development of the insurance market of Ukraine”, available at: https://www.nfp.gov.ua/ua/Informatsiia-pro-stan-i-rozvytok-strakhovoho-rynku-Ukrainy.html (Accessed 22 May 2019).
6. Kobzaruk, I. and Sich, O. A. (2017), “Modern trends in the insurance market”, Strakhovyi rynok: suchasni vyklyky v umovakh hlobalizatsii [Insurance market: modern challenges in the context of globalization], V Mizhnarodnyi naukovyi seminar [V International scientific seminar], Lviv, Ukraine, May 18-19, 2017, pp. 76-79.
7. Kuzmin O. E. and Bonetskiy O. O. (2010), “Trust as an economic category”, Scientific Bulletin of UNFU, vol. 20, no.2, pp. 100-104.
8. Kurylyak, V. (2010), “Trust in the integrated world economy: theory and paradoxes”, Journal of European Economy, vol. 9, no.1, pp. 19-36.
9. Martsenyuk, L.V. Chornovil, O.V. Bila, K.V. Udovichenko, A.O. Anup Kumar Sharma (2016), “The insurance market in Ukraine: Current State and Problems of Development”, Science and transport progress. Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, vol. 2, no. 62, pp. 36-46.
10. “Personal insurance: economic content and classification of personal insurance”, available at: http://nadoest.com/osobiste-strahuvannya-ekonomichnij-zmist-ta-klasifikaciya-osob (Accessed 24 May 2019).
11. Pikus, R. and Ignatyuk A. (2012), “Insurance education as a factor in increasing the insurance culture of society”, Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics, vol.133, pp. 8-12.
12. Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine (2013), “Order of the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine “On approval of Methodological Recommendations for Calculating the Level of Economic Security of Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731-13 (Accessed 29 May 2019).
13. “Problems and prospects of development of life insurance in Ukraine”, available at: https://kon-insurance.mnau.edu.ua/files/work/51.pdf (Accessed 24 May 2019).
14. Prudivus, K. O. and Pirogova, M.V. “Development of insurance culture in Ukraine”, available at: http://www.rusnauka.com/32_DWS_2008/ Economics/36849.doc.htm (Accessed 1 June 2019)
15. Puriy, G. M. (2018), “Insurance market of Ukraine: the current state and problems of development”. Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/10_2018/60.pdf (Accessed 16 May 2019).
16. Romanovskaya, Yu. A. (2016), ”Analysis of the insurance market of Ukraine”, Economy and society, [Online], vol. 7, pp. 830-837.
17. Derzhkomstat (2018), “Statistical information”, available at: http://ukrstat.gov.ua (Accessed 17 May 2019).

№ 6 2019

Дата публікації: 2019-06-27

Кількість переглядів: 1381

Відомості про авторів

Т. Є. Терещенко

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри державних, місцевих та корпоративних фінансів,Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

T. Ev. Tereshchenko

Ph.D. in Economics, Associate Professor of the chair of state, local and corporate financeUniversity of Customs and Finance, Dnipro

ORCID:

0000-0002-4568-830Х


О. С. Карпушкіна

магістрант, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

O. S. Karpushkina

Master student, University of Customs and Finance, Dnipro

ORCID:

0000-0001-8798-6527


Л. О. Клокова

магістрант, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

L. O. Klokova

Master student, University of Customs and Finance, Dnipro

ORCID:

0000-0001-8841-9444

Як цитувати статтю

Терещенко Т. Є., Карпушкіна О. С., Клокова Л. О. Аналіз рівня довіри населення до страхових послуг в Україні. Ефективна економіка. 2019. № 6. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7148 (дата звернення: 19.01.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.54

Tereshchenko, T. Ev., Karpushkina, O. S. and Klokova, L. O. (2019), “Analysis of level of population trust to insurance services in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7148 (Accessed 19 Jan 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.54

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.