EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРАТЕГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ІНЖИНІРИНГОВИХ ШКІЛ В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ЕКОНОМІКИ
М. В. Рябоконь

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.157

УДК: 344.7.021

М. В. Рябоконь

СТРАТЕГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ІНЖИНІРИНГОВИХ ШКІЛ В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ЕКОНОМІКИ

Анотація

У статті досліджено концептуальні основи формування стратегій розвитку інжинірингових шкіл. Визначено внутрішні і зовнішні передумови розвитку інжинірингових шкіл, основні завдання стратегії їх розвитку, напрямки та цільові індикатори (критерії) розвитку. Досліджено інформаційні системи, які можуть використовуватись в організаційній діяльності інжинірингових шкіл, фінансово-інвестиційні аспекти їх стратегічного розвитку. Визначено місце інструментів управління ризиками та підвищення ефективності комунікацій у формуванні механізму управління інжиніринговими школами. Виокремлено основні елементи макроекономічної ефективності інжинірингових шкіл в контексті формування НІС. Розвиток ІШ – це питання національного масштабу, яке повинно продемонструвати можливості та шляхи відродження, нарощування і реалізації науково-технічного потенціалу в Україні, новий інтегральний підхід до освіти, що веде до формування НІС та інноваційної нації в Україні.

Ключові слова: інжинірингові школи; стратегія; освіта; уряд; інноваційна система; ефективність; управління.

Література

1. Бехманн Г. Суспільство знань – короткий огляд теоретичних пошуків. Питання філософії. 2010. №2, С. 113–126.
2. Брукінг Э., Інтелектуальний капітал: ключ до успіху в новому тисячолітті. Пітер: СПб, 2001
3. Вернадский В.І. Научная мысль как планетарное явление. Москва: Наука, 1991. 271 с.
4. Вернадський В.І. Біосфера і ноосфера. Москва: Наука, 1989. 258 с.
5. Махлуп Ф. Виробництво і розповсюдження знань в США, Москва: Прогрес, 1966. 462 с.
6. Каленюк І.С., Горбенко І.С. Дослідницька діяльність університетів в глобальному просторі. Стратегія розвитку України. 2015. №1. С.56–62
7. Nonaka Ikujiro. The Knowledge-creating company. Harvard Business Review. 1991. Vol.69. Issue 6, Nov./Dec. P. 96-104
8. George E.S. Positioning higher education for the knowledge-based economy. Higher Education. 2006. vol. 52. Issue 4. pp. 589–610.
9. 6. Caliari Th., Chiarini T. Knowledge Production and Economic Development: Empirical Evidences. Journal of the Knowledge Economy. 2016. vol. online. P. 1–22
10. Поляков М.В. Економіка знань: сутність, детермінанти, глобальний ландшафт. Дніпро: Нова ідеологія, 2018. 688 с.
11. Поспєлов Д. Інженерія знань. Наука та життя. 1987. №6. С.11–24.
12. Райнер Е. Як багаті країни забагатіли… і чому бідні країни лишаються бідними. Київ: Темпора, 2014. 444 с.
13. Ханін І. Г., Поляков М.В. Парадигмальні інновації. Дніпро: Нова ідеологія, 2016, 204 с.
14. Шумпетер Й. Теорія економічного розвитку. Москва: Прогрес,1982. 863 с.
15. Castelli C., Castellani D. The internationalisation of R&D: sectoral and geographic patterns of cross-border investments [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://wp.circle.lu.se/upload/CIRCLE/workingpapers/201309_Castelli_Castellani.pdf
16. Sá C., Lee H. Science, Business, and Innovation: Understanding Networks in Technology-Based Incubators. R&D Management. 2012. vol. 42, № 3, pp. 243–253.
17. Schmoch U., Schubert T. Are international co-publications an indicator for quality of scientific research?. Scientometrics. 2008. vol. 74, Iss. 3, pp. 361–377.
18. Schultz T. Capital Formation by Education. Journal of Political Economy. 1960. vol. 6. pp. 571–583.

M. Ryabokon

STRATEGIC ASPECTS OF ENGINEERING SCHOOLS’ DEVELOPMENT DURING THE TRANSITION TO THE INNOVATIVE ECONOMY

Summary

The main strategic goal of the development of engineering schools is to achieve high standards of quality of life on the basis of continuous learning, gaining new knowledge and skills through communication with advanced research and innovation activities. The following priorities are important for the engineering schools’ strategy development: improving the quality of training specialists, including in the existing education system, territorial expansion of the engineering schools’ network in Ukraine, creating the innovative entrepreneurship ecosystem based on engineering schools’ network. The information systems that can be used in the organizational activities of engineering schools, financial and investment aspects of strategic development are studied. The development of innovation and project activities at the engineering schools requires the development of assessment methodologies and the mechanism for innovative projects selecting. The place of risk management tools and improving the communications’ efficiency in the formation of the engineering schools’ management mechanism is defined. It is necessary to build a multilevel innovation risk management system for the entire network of engineering schools, combining centralization and decentralization in strategic and tactical decision making, and the implementation of risk assessment and minimization measures, which is closely linked to increased operational efficiency. The main elements of macroeconomic efficiency of engineering schools in the context of the formation of the national information system are identified. Cooperation in the engineering schools covers various fields (education, R&D, technology transfer) and areas (universities, business, government, local communities).The development of engineering schools (ES) is a matter of national scale, which should demonstrate the possibilities and ways of revival, building and implementation of scientific and technical potential in Ukraine, a new integrated approach to education, which leads to the formation of the National Information Systems (NIS) and innovative nation in Ukraine.

Keywords: engineering schools; strategy; education; government; innovation systems; efficiency; management.

References

1. Behmann, G. (2010), “Knowledge society is a brief overview of theoretical searches”, Pytannia filosofii, vol. 2, pp. 113–126.
2. Brooking, E. (2001), Intelektual'nyj kapital: kliuch do uspikhu v novomu tysiacholitti [Intellectual capital: the key to success in the new millennium], SPb, Saint-Petersburg, Russia.
3. Vernadsky, V.І. (1991), Naukova dumka iak planetarne iavysche [Scientific thought as a planetary phenomenon], Science, Moscow, Russia.
4. Vernadsky, V.І. (1989), Biosfera i noosfera [Biosphere and Noosphere], Science, Moscow, Russia.
5. Machlup, F. (1966), Vyrobnytstvo i rozpovsiudzhennia znan' v SShA [Production and distribution of knowledge 'in the USA], Progress, Moscow, Russia.
6. Kalenyuk, І.S. and Gorbenko, I.S. (2015), “Research activity of universities in the global space”, Strategy Development of Ukraine, vol. 1, pp. 56–62.
7. Nonaka, Ikujiro (1991), “The Knowledge-creating company”, Harvard Business Review, vol. 69, pp. 96-104
8. George, E.S. (2006), “Positioning higher education for the knowledge economy”, Higher Education, vol. 52, pp. 589–610.
9. 6. Caliari, Th. and Chiarini, T. (2016), “Knowledge Production and Economic Development: Empirical Evidences”, Journal of the Knowledge Economy, v. online, pp. 1–22
10. Polyakov M.V. Ekonomika znan': sutnist', determinanty, hlobal'nyj landshaft [Economics of knowledge: essence, determinants, global landscape], Nova ideologiya, Dnipro, Ukraine.
11. Pospulov, D. (1987), “Knowledge Engineering”, Science and Life, vol. 6, pp.11–24.
12. Rainer, E. (2014), Yak bahati krainy zabahatily… i chomu bidni krainy lyshaiut'sia bidnymy [How rich countries have gotten rich ... and why poor countries are poor], Tempora, Kiev, Ukraine.
13. Hanіn, І. G. and Polyakov, M.V. (2016), Paradyhmal'ni innovatsii, [Paradigmal Innovations], Nova ideology, Dnipro, Ukraine.
14. Schumpeter, J. (1982), Teoriia ekonomichnoho rozvytku, [Theory of Economic Development], Progres, Moscow, Russia.
15. Castelli, C. and Castellani, D. (2013), “The internationalization of R & D: sectoral and geographic patterns of cross-border investments”, available at: http://wp.circle.lu.se/upload/CIRCLE/workingpapers /201309_Castelli_Castellani.pdf
16. Sá, C. and Lee, H. (2012), “Science, Business, and Innovation: Understanding Networks in Technology-Based Incubators”, R&D Management, vol. 42, pp. 243–253.
17. Schmoch, U. and Schubert, T. (2008), “International research co-publications?”, Scientometrics, vol. 74, pp. 361–377.
18. Schultz T. (1960), “Capital Formation by Education”, Journal of Political Economy, vol. 6, pp. 571–583.

№ 6 2019

Дата публікації: 2019-06-27

Кількість переглядів: 1297

Відомості про авторів

М. В. Рябоконь

аспірант Черкаського державного технологічного університету

M. Ryabokon

postgraduate Cherkasy State Technological University

ORCID:

0000-0002-4121-991X

Як цитувати статтю

Рябоконь М. В. Стратегічні аспекти розвитку інжинірингових шкіл в умовах переходу до інноваційної моделі економіки. Ефективна економіка. 2019. № 6. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7149 (дата звернення: 19.01.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.157

Ryabokon, M. (2019), “Strategic aspects of engineering schools’ development during the transition to the innovative economy”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7149 (Accessed 19 Jan 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.157

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.