EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КЛАСИФІКАЦІЯ ОПОРУ ЗМІНАМ ТА ЙОГО ОЦІНЮВАННЯ В РАМКАХ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ ПІДПРИЄМСТВА
Н. С. Приймак

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.67

УДК: 65. 014

Н. С. Приймак

КЛАСИФІКАЦІЯ ОПОРУ ЗМІНАМ ТА ЙОГО ОЦІНЮВАННЯ В РАМКАХ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Сучасний менеджмент підприємства нерозривно пов'язаний із впровадженням змін на всіх рівнях та у всіх сферах діяльності. Не існує змін, які б повністю задовольняли запити та очікування всіх складових соціально-економічної системи підприємства. Саме така властивість процесу змін обумовлює існування опору змінам.
Метою даного дослідження виступає обґрунтування підходів до оцінювання опору змінам на підприємствах для забезпечення цілей ефективного управління змінами.
У статті запропоновано класифікацію опору змінам за наступними ознаками: 1) за рівнем виникнення; 2) за формами прояву; 3) за інтенсивністю прояву; 4) за силою впливу на зміни; 5) за наслідками опору для системи управління змінами; 6) за сферою виникнення; 7) за тривалістю існування.
У дослідженні запропоновано процес оцінки опору як інтегрованої складової управління змінами, яка включає: ініціалізацію змін; визначення мети оцінки опору, формулювання її цілей та завдань; ідентифікацію причин опору змінам; оцінку опору за допомогою експертних методів; визначення рівня лабільності до змін та встановлення рівня обумовленості прояву опору змінам корпоративною культурою підприємства; розробку та реалізацію заходів подолання опору змінам на підприємстві.

Ключові слова: зміни; опір змінам; ідентифікації рівня опору змінам; процес оцінки опору; управління змінами.

Література

1. Yılmaz D. & Kılıçoğlu G. Resistance to change and ways of reducing resistance in educat ional organizations. European Journal of Research on Educati on. 2013. № 1( 1) . Р. 14–21.
2. Янковська Л.А. Засади подолання спротиву персоналу змінам в умовах загострення загроз економічній безпеці підприємства. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. 2014. № 12. С. 4–8.
3. Кобзева Н.М. Феномен сопротивления изменениям: сущность, виды и формы проявления. Вестник ВГУИТ. 2013. №4. С. 298-303.
4. Клюшникова Е.В. Причины и инструменты преодоления сопротивления изменениям в современных организациях. Электронный научно-практический журнал «ИнноЦентр». Выпуск № 3(16). октябрь 2017. URL: http://innoj.tversu.ru/Vipusk3(16)2017/2%20-%20Клюшникова.pdf (дата звернення 04.12.2018).
5. Матюшенко Ю. В. Види опору персоналу до здійснення організаційних змін на підприємстві URL: http://www.repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/17981/1/Матюшенко%20Ю.В.%20ВИДИ%20ОПОРУ%20%20ПЕРСОНАЛУ%20ДО%20ЗДІЙСНЕННЯ%20ОРГАНІЗАЦІЙНИХ%20ЗМІН%20НА%20ПІДПРИЄМСТВІ.pdf (дата звернення 18.03.2019).
6. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. СПб: Издательство «Питер», 1999. 416 с.
7. Карамушка Л.М., Толков О.С. Психологічні особливості опору змінам персоналом вищої школи. Організаційна психологія. Економічна психологія. 2015. № 2. C. 35-42.
8. Буркович Ю. В., Передало Х. С. Опір змінам при впровадженні інновацій: типологія та шляхи подолання. Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: європейський вектор – нові виклики та можливості: тези доповідей IIІ Міжнародної науково-практичної конференції, Львів, 14–16 травня 2015 року: до 50-річчя Інженерно-економічного факультету (Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту). Національний університет «Львівська політехніка» [та інші]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. С. 56–57.
9. Харчишина О. В. Ефективна організаційна культура: проблеми теорії і практики. Економіка. Управління. Інновації. 2012. № 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2012_2_30 (дата звернення 03.02.2019).

References.
1. Yılmaz D. and Kılıçoğlu G. (2013). “Resistance to change and ways of reducing resistance in educat ional organizations”, European Journal of Research on Educati on., vol. 1( 1), pp. 14–21.
2. Yankovsʹka L.A. (2014). “Principles of overcoming personnel resistance to changes in conditions of aggravation of threats to the economic security of the enterprise”, Scientific notes of Lviv University of Business and Law, vol. 12, pp. 4–8.
3. Kobzeva N.M. (2013”The phenomenon of resistance to change: the nature, types and forms of manifestation” , Herald VSUIT, vol. 4, pp. 298-303.
4. Klyushnikova Ye.V. (2017). “The causes and tools for overcoming resistance to changes in modern organizations”, Electronic scientific and practical journal "InnoCentre" [Online], vol, 3(16), available at: http://innoj.tversu.ru/Vipusk3(16)2017/2%20-%20Klyushnikova.pdf (Accessed 04 Dec 2018).
5. Matyushenko YU. V. “Types of staff resistance to organizational changes in the enterprise”, available at: http://www.repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/17981/1/Matyushenko%20YU.V.%20VYDY%20OPORU%20%20PERSONALU%20DO%20ZDIYSNENNYA%20ORHANIZATSIYNYKH%20ZMIN%20NA%20PIDPRYYEMSTVI.pdf (Accessed 18 March 2019).
6. Ansoff I. (1999). Novaya korporativnaya strategiya [New corporate strategy], SPb: Izdatel'stvo «Piter», Russia.
7. Karamushka L.M. and Tolkov O.S. (2015). “Psychological peculiarities of resistance to changes in the staff of higher education”, Organizational psychology. Economic psychology, vol. 2, pp. 35-42.
8. Burkovych YU. V. and Peredalo KH. S. (2015). “Resistance to changes in the implementation of innovations: typology and ways to overcome” Problemy formuvannya ta rozvytku innovatsiynoyi infrastruktury: yevropeysʹkyy vektor – novi vyklyky ta mozhlyvosti [Problems of the formation and development of innovation infrastructure: the European vector - new challenges and opportunities]: the thesis of reports of the III International Scientific and Practical Conference: to the 50th anniversary of the Faculty of Engineering and Economics (Educational and Scientific Institute of Economics and Management) . National University "Lviv Polytechnic" [and others]. - Lviv: Lviv Polytechnic Publishing, Ukraine, pp. 56-57.

N. S. Pryymak

CLASSIFICATION OF RESISTANCE TO CHANGE AND ITS EVALUATION WITHIN THE FRAMEWORK OF THE MANAGEMENT SYSTEM OF CHANGES IN THE ENTERPRISE

Summary

Modern management of the enterprise is inextricably linked with the introduction of changes at all levels and in all spheres of activity. There are no changes that fully satisfy the demands and expectations of all components of the socio-economic system of the enterprise. It is this property of the process of change that causes the existence of resistance to change.
The purpose of this study is to justify approaches to assessing resistance to changes in enterprises to ensure the goals of effective change management.
The article proposes the classification of resistance to changes on the following features: 1) on the level of origin; 2) according to the forms of manifestation; 3) in intensity of manifestation; 4) by force of influence on changes; 5) the effects of resistance for the change management system; 6) in the sphere of origin; 7) for the duration of existence.
The research proposes the process of estimating resistance as an integrated component of change management, which includes: initialization of changes; definition of the purpose of resistance assessment, formulation of its goals and objectives; identification of causes of resistance to changes; assessment of resistance using expert methods; determining the level of lability for change and establishing the level of conditionality of the display of resistance to changes in corporate culture of the enterprise; development and implementation of measures to overcome resistance to changes in the enterprise.
To identify the level of resistance to changes, it is proposed to use a methodology based on the study of the degree of its manifestation at three levels: individual, group and system.

Keywords: changes; resistance to changes; identification of resistance level to changes; resistance evaluation process; change management.

№ 6 2019

Дата публікації: 2019-06-27

Кількість переглядів: 2150

Відомості про авторів

Н. С. Приймак

к.е.н., доцент,завідувач кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адмініструванняДонецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, м. Кривий Ріг

N. S. Pryymak

PhD in Economic sciences, Associate Professor, Head of Department of marketing, management and public administration, Donetsk National University of Economy and Trade named after Mikhail Tugan-Baranovsky, Kriviy Righ

ORCID:

0000-0002-9721-3226

Як цитувати статтю

Приймак Н. С. Класифікація опору змінам та його оцінювання в рамках системи управління змінами підприємства. Ефективна економіка. 2019. № 6. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7150 (дата звернення: 19.01.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.67

Pryymak, N. S. (2019), “Classification of resistance to change and its evaluation within the framework of the management system of changes in the enterprise”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7150 (Accessed 19 Jan 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.67

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.