EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНЦЕПЦІЯ РОЗШИРЕННЯ ФІСКАЛЬНОГО ПРОСТОРУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ
Є. Ю. Кузькін

УДК: 352.075:35.072.1:336.14(477)

Є. Ю. Кузькін

КОНЦЕПЦІЯ РОЗШИРЕННЯ ФІСКАЛЬНОГО ПРОСТОРУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ

Анотація

Визначено характеристики концептуального наповнення елементів теоретико-методологічного базису розширення фіскального простору місцевого самоврядування при здійсненні фінансової децентралізації. Визначено аспекти реформування адміністративно-територіального устрою, пов’язані із удосконаленням просторової організації влади: політичний – посилення ролі місцевого самоврядування як джерела децентралізації в управлінні соціально-економічним розвитком території; організаційний – створення ефективної системи управління шляхом оптимізації її структури; фінансовий – зміцнення матеріально-фінансової бази місцевого самоврядування, підвищення дієздатності територіальної громади у вирішенні питань зростання добробуту населення. Визначено зміст розширення фіскального простору місцевого самоврядування як управлінського за змістом процесу надання територіальною громадою, представленою органами місцевого самоврядування, переважно опосередкованого регулятивного впливу – перш за все, через використання фінансових та податкових важелів, а також через внесення змін в інституціональні режими здійснення економічної та соціальної активності. Запропоновано здійснювати удосконалення механізму формування та виконання доходної частини місцевих бюджетів через реалізацію заходів фінансового (зміни у складі наявних джерел дохідної частини місцевих бюджетів або відповідних процедур розрахунку і зарахування) та організаційного (опосередкований вплив на наповнення місцевих бюджетів за доходами через розширення повноважень самоврядування у сфері визначення надходжень місцевих бюджетів, або через підвищення активності у фінансово-господарській сфері органів влади, або на підтримку високого рівня надійності контролю, обліку та моніторингу за наявними й можливими об’єктами, які генеруватимуть потік фінансових ресурсів до місцевих бюджетів) характеру. Встановлено, що упорядкування органами місцевого самоврядування норм і правил здійснення економічної активності в межах певної території, а також фіскальних аспектів регулювання територіально локалізованих економічних процесів і господарських відносин обов’язково повинно узгоджуватися із соціальними, екологічними, інфраструктурними та іншими аспектами забезпечення життєдіяльності та розвитку територіальної громади.

Ye.Yu. Kuzkin

CONCEPT OF EXPANSION OF FISCAL SPACE OF LOCAL SELF-GOVERNMENT IN CONDITIONS OF DECENTRALIZATION OF PUBLIC FINANCES

Summary

The characteristics of the conceptual filling of elements of the theoretical and methodological basis of expansion of fiscal space of local self-government in the implementation of financial decentralization are determined. The aspects of the reform of the administrative-territorial system related to the improvement of the spatial organization of power are defined: political - strengthening of the role of local self-government as a source of decentralization in the management of socio-economic development of the territory; organizational - creation of an effective management system by optimizing its structure; financial - strengthening the material and financial base of local self-government, increasing the capacity of the territorial community in addressing the issues of population welfare growth. The content of the expansion of the fiscal space of local self-government as the administrative content of the process of providing the territorial community represented by local self-government bodies, mainly indirect regulatory influence - primarily through the use of financial and tax levers, as well as through the introduction of changes in the institutional modes of economic and social activity . It is proposed to improve the mechanism of formation and implementation of the revenue part of local budgets through the implementation of financial measures (changes in the existing sources of revenue part of local budgets or the corresponding procedures of calculation and enrollment) and organizational (indirect influence on the replenishment of local budgets on income through the extension of powers of self-government in the field of definition revenues from local budgets, or through increased activity in the financial and economic sector of government, or in the subregion MKU high level of reliability monitoring, reporting and monitoring of existing and possible objects that generate the flow of financial resources to the local budgets) character. It was established that the regulation by local governments of norms and rules of economic activity within a certain territory, as well as the fiscal aspects of regulation of geographically localized economic processes and economic relations must necessarily be in line with social, ecological, infrastructural and other aspects of life support and development of the territorial community.

№ 7 2018

Кількість переглядів: 7091

Відомості про авторів

Є. Ю. Кузькін

к. е. н., доцент, директор Департаменту місцевих бюджетів Міністерства фінансів України

Ye.Yu. Kuzkin

РhD in Economics, director of Department of municipal budgets of Ministry of finance of Ukraine

Як цитувати статтю

Кузькін Є. Ю. Концепція розширення фіскального простору місцевого самоврядування в умовах децентралізації державних фінансів. Ефективна економіка. 2018. № 7. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7151 (дата звернення: 28.02.2024).

Kuzkin, Ye.Yu. (2018), “Concept of expansion of fiscal space of local self-government in conditions of decentralization of public finances”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 7, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7151 (Accessed 28 Feb 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.