EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНКА БЮДЖЕТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНІВ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
Є. Ю. Кузькін

УДК: 352.075:35.072.1:336.14(477)

Є. Ю. Кузькін

ОЦІНКА БЮДЖЕТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНІВ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Анотація

Визначено та розкрито зміст етапів послідовності формування та використання бюджетного потенціалу адміністративно-територіальної одиниці. Доведено, що ключовими складовими формування бюджетного потенціалу адміністративно-територіальних одиниць держави є доходи (визначають здатність органів місцевої влади та самоврядування щодо реалізації цілей та завдань регіонального розвитку через встановлення достатності та повноти необхідного для цього фінансово-ресурсного забезпечення) та видатки (характеризують обсяги коштів, потрібних для якісного та належного виконання власних та делегованих державою на місцевий рівень функцій та повноважень) бюджетів. На основі узагальнення підходів науковців до розгляду змісту бюджетного потенціалу адміністративно-територіальної одиниці визначено дві основні концепції розгляду цього питання: доходна, в рамках якого бюджетний потенціал визначається як певна сукупність (сума) доходів місцевого бюджету, що може бути використана для ресурсного забезпечення належного виконання органами самоврядування власних та делегованих повноважень; доходно-видаткова, що базується на позиції щодо необхідності розгляду бюджетного потенціалу в нерозривній єдності основних складових місцевого бюджету (доходів і витрат), формування яких здійснюється під впливом різних факторів та детермінант розмаїтого процесу територіального розвитку, відображенням особливостей здійснення та динаміки плину якого в фінансовій сфері виступають зміни, що відбуваються в місцевих фінансах у цілому та у бюджетному процесі зокрема. Запропоновано, виходячи з положень доходно-видаткової концепції оцінки бюджетного потенціалу регіонів, використання підходу щодо інтегрального оцінювання стану бюджетного потенціалу на основі визначення відповідного інтегрального показника як результату співвідношення узагальнюючих оцінок рівня розвитку видаткової та доходної складових бюджетного потенціалу, розрахованих як таксономічні показники рівня розвитку. Обґрунтовано послідовність інтегрального оцінювання стану бюджетного потенціалу регіону.

Ye.Yu. Kuzkin

ESTIMATION OF BUDGETARY POTENTIAL OF REGIONS IN CONDITIONS OF FINANCIAL DECENTRALIZATION

Summary

The content of the stages of the sequence of formation and use of the budget potential of the administrative-territorial unit is determined and disclosed. It is proved that key components of the formation of the budget potential of the administrative-territorial units of the state are revenues (determine the ability of local authorities and local self-government to implement the goals and objectives of regional development by establishing the adequacy and completeness of the financial and material resources necessary for this purpose) and expenditures (characterizing the amounts of funds, necessary for the high-quality and proper execution of their own and delegated by the state to the local level of functions and powers) budgets. Based on the generalization of the approaches of scientists to the consideration of the content of the budget potential of the administrative-territorial unit, two main concepts of consideration of this issue are identified: income, within the framework of which the budgetary potential is defined as a certain sum (sum) of local budget revenues, which can be used to provide resources for proper implementation by the authorities. self-government and delegated authority; income-expense based on the position on the need to consider the budget potential in the inextricable unity of the main components of the local budget (income and expenditure), the formation of which is carried out under the influence of various factors and determinants of the diverse process of territorial development, reflecting the peculiarities of implementation and dynamics of the flow in the financial sector The changes are taking place in local finances in general and in the budget process in particular. Based on the provisions of the income and expense concept of assessing the budget potential of the regions, the use of the approach to integral assessment of the state budget potential is proposed based on the definition of the corresponding integral indicator as the result of the ratio of generalized estimates of the level of development of the expenditure and revenue components of the budget potential, calculated as taxonomic indicators of the level of development. The sequence of the integrated assessment of the state budget potential of the region is substantiated.

№ 9 2018

Кількість переглядів: 2788

Відомості про авторів

Є. Ю. Кузькін

к. е. н., доцент, директор Департаменту місцевих бюджетів Міністерства фінансів України

Ye.Yu. Kuzkin

РhD in Economics, director of Department of municipal budgets of Ministry of finance of Ukraine

Як цитувати статтю

Кузькін Є. Ю. Оцінка бюджетного потенціалу регіонів в умовах фінансової децентралізації. Ефективна економіка. 2018. № 9. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7152 (дата звернення: 20.05.2022).

Kuzkin, Ye.Yu. (2018), “Estimation of budgetary potential of regions in conditions of financial decentralization”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 9, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7152 (Accessed 20 May 2022).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.