EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ СТАНУ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ У ВІДПОВІДНОСТІ З МІЖНАРОДНИМИ РЕКОМЕНДАЦІЯМИ СТАТИСТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ
А. О. Обозна, О. В. Гаврилова, І. А. Федотов

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.63

УДК: 338.48

А. О. Обозна, О. В. Гаврилова, І. А. Федотов

АНАЛІЗ СТАНУ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ У ВІДПОВІДНОСТІ З МІЖНАРОДНИМИ РЕКОМЕНДАЦІЯМИ СТАТИСТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ

Анотація

В ході наукового дослідження виявлено особливості розробки прогнозів розвитку туристичної галузі на міжнародному рівні та його вплив на добробут населення країн світу, в тому числі в Україні.
Щорічно у світі відбувається понад 800 млн. подорожей, половина з яких - у межах Європи. Близько 60% цих подорожей пов’язано з відпочинком. Частка туризму у світовому експорті товарів і послуг складає коло 13%, у країнах ЄС - 14%.
Проаналізовано, що туристична галузь формує 8% сукупного ВВП країн ЄС, забезпечує майже 11% економічного зростання, у ній зайнято 12% світових трудових ресурсів.
Авторами надано головні тенденції розвитку туризму у світі, а саме:
- скорочення тривалості й збільшення кількості туристичних подорожей, що, зокрема, сформувало попит на туристичні пропозиції, які надають можливість відвідати значну кількість місць за коротший час;
- активне залучення держав у конкурентну боротьбу за вплив на параметри міжнародного туристичного потоку, у тому числі через реалізацію державних програм;
- запровадження нормативної бази та фіскальної політики, сприятливої для розбудови туристичної індустрії;
- створення ефективних механізмів установлення і підтримання рівноваги між збереженням природних й історико-культурних ресурсів та туристичною діяльністю.
Навіть в умовах економічної кризи у світовій індустрії туризму зберігалися позитивні тенденції. Нині з’являються нові потужні туристичні ринки, нові успішні гравці.
За допомогою аналітичного прогнозу ВТО стосовно розвитку світового туризму, визначено найпопулярніші види туризму до 2020 року: пригодницький, круїзний, екологічний, культурно-пізнавальний, тематичний, екстремальний.
У світовій практиці туризм має суттєвий вплив на забезпечення розвитку соціально-економічних процесів у країні та є важливим елементом її загальної стратегії.
Тому економічний і соціальний прогноз розвитку туристичної галузі - це частина прогнозу розвитку економіки та соціальної сфери країни. Він потребує врахування своїх особливостей у сучасних умовах.

Ключові слова: туристична галузь; туристичні ринки; міжнародний рівень; статистичні показники; міжнародне співробітництво; розвиток туризму.

Література

1. Про схвалення Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року Кабінетом Міністрів України: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 березня 2017 р. № 168-р, Київ https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/249826501.
2. Мельник Т. Міжнародна торгівля товарами в умовах глобальної конкуренції: монографія / Т. Мельник. – К.: КНТЕУ, 2007. – 396 с.
3. Міжнародні економічні відносини:запитання та вiдповiдi. [текст]: 5-те вид. перероб. та доп. Навч. посіб. / За ред. Козака Ю. Г., Спорека Т., Зайця М. А. – К.: Центр учбової літератури, 2017. – 332 с.
4. Дядечко, Л.П. Економіка туристичного бізнесу / Л.П. Дядечко. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 224 с.
5. Забуранна, Л. В. Конкурентностійкість підприємств сільського зеленого туризму : теорія, механізм формування та управління : монографія / Л. В. Забуранна, А. В. Кулік. – Київ : Центр учб. літ., 2018. – 291 с.
6. Мальська, М.П. Світовий досвід розвитку туризму / М.П. Мальська, Н.П. Паньків, А.Б. Ховалко. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 244 с.
7. Марченко, О. А. Трансформації та удосконалення регіональної туристичної галузі : монографія / О. А. Марченко ; Херсон. держ. аграр. ун-т. – Херсон : Айлант, 2014. – 376 с.
8. Менеджмент і маркетинг туризму : навч. Посіб. / Т. М.Афонченкова та інш. – Київ : Видавництво Ліра – К, 2012. – 364.
9. Даниленко, М. Пошуковий маркетинг готелів / М. Даниленко // Вісник Київського Національного торговельно-економічного університету. – 2018. – № 3. – С. 90–102.

A. O. Obozna, О. V. Havrylova, I. A. Fedotov

ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF THE DOMESTIC TOURISM INDUSTRY IN CONFORMITY WITH INTERNATIONAL RECOMMENDATIONS OF STATISTICAL INDICATORS

Summary

In the course of scientific research the features of the development of tourism industry development forecasts at the international level and its influence on the welfare of the population of the world, including Ukraine, were revealed.
Every year in the world there are more than 800 million journeys, half of which - within Europe. About 60% of these trips are connected with rest. The share of tourism in world exports of goods and services is around 13%, in the EU countries - 14%.
It is analyzed that the tourism industry forms 8% of the total GDP of the EU countries, provides almost 11% of economic growth, it employs 12% of world labor resources.
The authors provide the main trends of tourism development in the world, namely:
- reduction of the duration and increase of the number of tourist trips, which, in particular, has generated demand for tourist offers, which provide an opportunity to visit a significant number of places in a shorter time;
- active involvement of states in the competition for influence on the parameters of the international tourist flow, including through the implementation of state programs;
- introduction of the regulatory framework and fiscal policy conducive to the development of the tourism industry;
- creation of effective mechanisms for establishing and maintaining a balance between the conservation of natural and historical and cultural resources and tourism activities.
Even in the context of the economic crisis in the global tourism industry, there were positive trends. Nowadays there are new powerful tourist markets, new successful players.
With the help of the analytical forecast of the WTO on the development of world tourism, the most popular types of tourism until 2020 are defined: adventure, cruise, ecological, cultural-cognitive, thematic, extreme.
In world practice, tourism has a significant impact on the development of socio-economic processes in the country and is an important element of its overall strategy.
Therefore, the economic and social forecast for the development of the tourism industry is part of the forecast of the development of the economy and the social sphere of the country. He needs to take into account his peculiarities in modern conditions.

Keywords: tourism industry; tourism markets; international level; statistical indicators; international cooperation; tourism development.

References

1. Cabinet of Ministers of Ukraine (2017), Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On approval of the Tourism Development and Resorts Development Strategy for the period up to 2026 by the Cabinet of Ministers of Ukraine", available at: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/249826501 (Accessed 02 June 2019).
2. Melnyk, T. (2007), Mizhnarodna torhivlia tovaramy v umovakh hlobalnoi konkurentsii [International trade in goods in the conditions of global competition], KNTEU, Kyiv, Ukraine, P. 396.
3. Kozak, Yu. H. Sporek, T. and Zaiets M. A. (2017), Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny:zapytannia ta vidpovidi [International Economic Relations: Questions and Answers], 5th ed, Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine, P. 332.
4. Diadechko, L.P. (2016), Ekonomika turystychnoho biznesu [Economy of tourism business], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine, P. 224.
5. Zaburanna, L. V. and Kulik, A. V. (2018), Konkurentnostiikist pidpryiemstv silskoho zelenoho turyzmu: teoriia, mekhanizm formuvannia ta upravlinnia [Competitiveness of rural green tourism enterprises: theory, mechanism of formation and management], Tsentr uchb. lit., Kyiv, Ukraine, P. 291.
6. Malska, M.P. Pankiv, N.P. and Khovalko, A.B. (2017), Svitovyi dosvid rozvytku turyzmu [World experience of tourism development], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine, P. 244.
7. Marchenko, O. A. (2014), Transformatsii ta udoskonalennia rehionalnoi turystychnoi haluzi [Transformation and improvement of the regional tourism industry], Kherson. derzh. ahrar. un-t., Ailant, Kherson, Ukraine, P. 376.
8. Afonchenkova, T. M. (2012), Menedzhment i marketynh turyzmu [Management and marketing of tourism], Vydavnytstvo Lira, Kyiv, Ukraine, P. 364.
9. Danylenko, M. (2018), "Search Marketing Hotels", Visnyk Kyivskoho Natsionalnoho torhovelno-ekonomichnoho universytetu, vol. 3, pp. 90–102.

№ 6 2019

Дата публікації: 2019-06-27

Кількість переглядів: 3195

Відомості про авторів

А. О. Обозна

кандидат економічних наук,доцент з/н, декан ВП «Миколаївський факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури»(м. Миколаїв, Україна)

A. O. Obozna

PhD of Economics,Associate Professor, dean VP "Mykolayiv Faculty of Management and Business of Kyiv University of Culture" (Mykolayiv, Ukraine)

ORCID:

0000-0002-7243-5105


О. В. Гаврилова

к. пед. н., ст.викладачкафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу ВП «Миколаївська філія Київського національногоуніверситету культури і мистецтв» (м. Миколаїв, Україна)

О. V. Havrylova

PhD of Pedagogical,VP "Mykolaiv branch of the Kyiv National University ofCulture and Arts" (Mykolayiv, Ukraine)

ORCID:

0000-0001-9072-7120


І. А. Федотов

викладач кафедри культурології ВП «Миколаївська філія Київського національногоуніверситету культури і мистецтв» (м. Миколаїв, Україна)

I. A. Fedotov

lecturerDepartment of Cultural Studies VP "Mykolaiv branch of the Kyiv NationalUniversity of Culture and Arts" (Mykolayiv, Ukraine)

ORCID:

0000-0001-6299-1020

Як цитувати статтю

Обозна А. О., Гаврилова О. В., Федотов І. А. Аналіз стану розвитку вітчизняної туристичної галузі у відповідності з міжнародними рекомендаціями статистичних показників. Ефективна економіка. 2019. № 6. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7153 (дата звернення: 22.09.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.63

Obozna, A. O., Havrylova, О. V. and Fedotov, I. A. (2019), “Analysis of the development of the domestic tourism industry in conformity with international recommendations of statistical indicators”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7153 (Accessed 22 Sep 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.63

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.