EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОГРАМА СТВОРЕННЯ ЦИФРОВОЇ ПЛАТФОРМИ ДЛЯ КООПЕРАЦІЇ ТА БАЛАНСУВАННЯ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА
Ю. О. Ярмоленко

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.61

УДК: 338.432.

Ю. О. Ярмоленко

ПРОГРАМА СТВОРЕННЯ ЦИФРОВОЇ ПЛАТФОРМИ ДЛЯ КООПЕРАЦІЇ ТА БАЛАНСУВАННЯ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

Анотація

В статті розкрито програму зі створення цифрової платформи для кооперації та балансування аграрного виробництва. Зазначено, що цільовими користувачами платформи є агровиробники, жителі сільських територій, власники землі, споживачі аграрної продукції, постачальники добрив та паливно-мастильних матеріалів, виробники сільськогосподарського обладнання та пов’язаного з ним програмного забезпечення, екологічні організації, портфельні інвестори, бізнес-асоціації, пов’язані з аграрним виробництвом представники органів державної влади та місцевого самоврядування.
Обгрунтовано, що цифровізація аграрного сектору проходить одночасно в трьох середовищах: (1) реальне (офлайн) середовище, (2) віртуальне (онлайн) середовище, (3) інституціональне середовище. В межах реального середовища відбувається цифровізація фізично існуючих об'єктів, в число яких входить населення сільських територій, агропідриємства, ІКТ-інфраструктура тощо. Віртуальне середовище розглядається як простір формування і використання цифрових технологій та платформ. Інституційне середовище відповідає за розбудову нормативно-правового поля, яке базується на цифрових принципах як основоположних.
Доведено, що пріоритетні проекти щодо забезпечення сталого розвитку аграрного виробництва на цифрових засадах передбачають (1) удосконалення нормативно-правового середовища, виходячи з принципу первинності сталого розвитку та цифрових процесів, продуктів і послуг, (2) розвиток ІКТ-інфраструктури, яка відповідає сучасним вимогам та можливостям, (3) забезпечення загальнодоступної цифрового освіти для населення сільських територій та його доступи до цифрових технологій, (4) формування агроцифрової платформи як ядра загальнонаціональної цифрової бізнес-екосистеми.

Ключові слова: аграрне виробництво; цифрова платформа; інновації; сталий розвиток; інтеграційні процеси; інститут; ризики; кібербезпека.

Література

1. Амбросов В. Я. Великотоварні підприємства як основа впровадження інновацій / В.Я. Амбросов, Т.Г. Маренич // Економіка АПК. – 2007. – № 6. – С. 14-19.
2. Горбунов М.П. Яценко О.М., Ажель Т.О. Проблемы инновационной деятельности в сельском хозяйстве современной Украины // Вестник НТУ «ХПИ». Серия: Актуальные проблемы управления и финансово-хозяйственной деятельности предприятия. – Х. : НТУ «ХПИ»., 2016 – № 24 (1196). – С. 17–20.
3. Котикова О. І. Теоретичні засади формування інноваційної моделі сільськогос- подарського землекористування / О. І. Котикова // Сталий розвиток економіки. – 2012. – № 5 (15). – С. 9-13.
5. Месель-Веселяк В.Я. Економічні передумови забезпечення розширеного відтворення сільськогосподарського виробництва в Україні / В.Я. Месель-Веселяк // Економіка АПК. – К. 2011. – №3. – С. 9-16
4. Лайко П.А., Бабієнко М.Ф., Кулаєць М.М., Музика П.М., Вітвицька О.Д., Лайко Г.П., Бузовський Є.А., Скрипниченко В.А. Інформаційне забезпечення формування і функціонування ринку науково-технічної продукції як невід’ємна складова інноваційної діяльності // Економіка АПК. – 2008. - №7. – С. 96-105.
5. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
6. Покотилова В.І. Роль науки у формуванні інноваційного потенціалу агропродовольчого комплексу// Економіка АПК. – 2008. - №7. – С. 68-75.
7. Присяжнюк М. В., Зубець М. В., Саблук П. Т. та ін. Аграрний сектор економіки України (стан і перспективи розвитку) / за ред. М. В. Присяжнюка, М. В. Зубця, П. Т. Саблука, В. Я. Месель-Веселяка, М. М. Федорова. – К. : ННЦ ІАЕ, 2011. – 1008 с.
8. Саблук П.Т. Інноваційна модель розвитку аграрного сектору економіки України та роль науки в її становленні.- [Електронний ресурс]. – Режим доступу:https://nonproblem.net/wp-content/uploads/2017/10/34-42.pdf.

J. Yarmolenko

PROGRAM FOR CREATING A DIGITAL PLATFORM FOR COOPERATION AND BALANCING OF AGRICULTURAL PRODUCTION

Summary

The article is devoted to the program for creating a digital platform for cooperation and balancing of agricultural production. It is noted that the target users of the platform are agricultural producers, rural inhabitants, land owners, agricultural producers, suppliers of fertilizers and fuel and lubricants, producers of agricultural equipment and related software, environmental organizations, portfolio investors, business associations, representatives of public authorities and local self-government are involved in agricultural production.
It is substantiated that digitization of the agrarian sector passes simultaneously in three environments: (1) real (offline) environment, (2) virtual (online) environment, (3) institutional environment. Within the real environment digitalization of physically existing objects, including rural population, agriculture, ICT infrastructure, etc., takes place. The virtual environment is seen as the space for the formation and use of digital technologies and platforms. The institutional environment is responsible for developing a legal framework based on digital principles as fundamental.
It is proved that the priority projects on ensuring the sustainable development of agrarian production on a digital basis include (1) improving the regulatory environment based on the principle of the primacy of sustainable development and digital processes, products and services, (2) the development of an ICT infrastructure that meets modern requirements and (3) the provision of accessible digital education for the rural population and its access to digital technologies, (4) the formation of an agro-digital platform as the core of a nationwide Business Environment Ecosystems.

Keywords: agrarian production; digital platform; innovations; sustainable development; integration processes; institute; risks; cyber security.

References

1. Ambrosov V. Ya.(2007), “Large-scale enterprises as a basis for the introduction of innovations”, Ekonomika APK, no.6, pp.14-19.
2. Horbunov M.P. Yatsenko O.M., Azhel' T.O.(2016), “Problems of innovation in agriculture of modern Ukraine”, Visnyk NTU «KhPY», no.24, pp.17-20.
3. Kotykova O. I.(2015), “Theoretical principles of formation of an innovative model of agricultural land use”,Stalyj rozvytok ekonomiky, no.5, pp.9-13.
4. Mesel'-VeseliakV.Ya. (2011), “Economic preconditions for ensuring the expanded reproduction of agricultural production in Ukraine”, Ekonomika APK, no.3, pp. 9-16.
5. Lajko P.A., Babiienko M.F., Kulaiets' M.M., Muzyka P.M., Vitvyts'ka O.D., Lajko H.P., Buzovs'kyjYe.A., Skrypnychenko V.A. (2008), “Information provision of the formation and functioning of the market of scientific and technical products as an integral part of innovation activity”, no.7, pp.96-105.
6. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua. ( Accessed 15 Jan 2019)/
7. Pokotylova V.I.(2008), “The role of Ssience in the formation of the innovative potential of the agro-food complex”, Ekonomika APK, no.7, pp.68-75.
8. Prysiazhniuk M. V., Zubets' M. V., Sabluk P. T. (2011), Ahrarnyj sector ekonomiky Ukrainy (staniperspektyvyrozvytku) [Agrarian sector of Ukraine's economy (state and prospects of development)], NSC IAE, Kyiv, Ukraine.
9. Sabluk P.T. “Innovative model of the agrarian sector development of Ukraine's economy and the role of science in its formation”, available at: https://nonproblem.net/wp-content/uploads/2017/10/34-42.pdf. ( Accessed 13 Jan 2019)

№ 1 2019

Дата публікації: 2019-01-31

Кількість переглядів: 2982

Відомості про авторів

Ю. О. Ярмоленко

кандидат економічних наук., доцент кафедри маркетингуАкадемії праці, соціальних відносин і туризму

J. Yarmolenko

Ph.D., associate Professor of department of Marketing,Academy of Labour, Social Relations and Tourism, Kyiv, Ukraine

Як цитувати статтю

Ярмоленко Ю. О. Програма створення цифрової платформи для кооперації та балансування аграрного виробництва. Ефективна економіка. 2019. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7154 (дата звернення: 22.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.61

Yarmolenko, J. (2019), “Program for creating a digital platform for cooperation and balancing of agricultural production”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7154 (Accessed 22 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.61

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.