EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ ПЛАТФОРМИ АГРОЦИФРОВОЇ КООПЕРАЦІЇ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА
Ю. О. Ярмоленко

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.64

УДК: 338.432.

Ю. О. Ярмоленко

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ ПЛАТФОРМИ АГРОЦИФРОВОЇ КООПЕРАЦІЇ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

Анотація

Обґрунтовано створення цифрової платформи для кооперації та балансування аграрного виробництва. Логіко-структурна схема платформи агроцифрової кооперації передбачає наявність низки блоків, які забезпечують обмін інформацією, товарами, послугами та коштами між групами користувачів, створюючи їм додану цінність. Акцентовано, що цільовими користувачами платформи є агровиробники, жителі сільських територій, власники землі, споживачі аграрної продукції, постачальники добрив та паливно-мастильних матеріалів, виробники сільськогосподарського обладнання та пов’язаного з ним програмного забезпечення, екологічні організації, портфельні інвестори, бізнес-асоціації, пов’язані з аграрним виробництвом представники органів державної влади та місцевого самоврядування.
Виходячи з наявних проблем та задач економічного, соціального та екологічного розвитку в якості базових блоків платформи визначені: блок спільних інвестиційних проектів ; блок спільних закупівель; блок агроосвіти, пошуку кадрів та працевлаштування; блок екометеорологічного ландшафту; блок збуту агропродукції; блок агроінформації та новин; блок нормотворчої діяльності; блок взаємного кредитування; блок спільної діяльності.

Ключові слова: цифрова платформа; блокчейн; закупівлі; кооперація; портфельні інвестори; інвестиційна угода; інвестор.

Література

1. Бачишина Л. Д. Інформаційні технології як ключовий аспект сталого землекористування в Україні. Цифрова економіка: зб. мат. Національної наук.-метод. конф. Київ. 2018 р. С. 35-38.
2. Katalina T., Rahoveanu T., Magdalena M. Sustainable New Agricultural Technology . Economic Aspects of Precision Crop Protection. 2014. Vol. 8. P. 729-736. [Електронний ресурс.]. - Режим доступу: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567114001518
3. Pretty J. Agricultural sustainability : concepts, principles and evidence. Philosophical Transactions of the Royal Society. 2008. Vol. 363. P. 447-465. [Електронний ресурс.]. - Режим доступу: http://rstb.royalsocietypublishing.org/content/royptb/363/1491/447.full.pdf
4. [Електронний ресурс.]. - Режим доступу: https://agroreview.com/news/ahronom-henetyk-biohaker-chy-ahrokibernetyk-yaki-ahrarni-profesiyi-varto-opanovuvaty-vzhe-zaraz
5. [Електронний ресурс.].- Режим доступу: http://agriculture.by/articles/agrarnaja-politika/agritechnica-2015-ili-selskoe-hozjajstvo-4.0.
6. Купуй разом! Закупівельні групи – нові можливості для українського бізнесу / Т. Будзяк та ін. Варшавас: Асоціація родинних ферм, 2016. 309 с.

J. Yarmolenko

THE TEORETICAL FOUNDATIONS FOR THE CREATION OF A PLATFORM FOR AGRO-DIGITAL COOPERATION OF AGRARIAN PRODUCTION

Summary

The creation of a digital platform for cooperation and balancing of agrarian production is substantiating. The logic structure of the platform of agro-digital cooperation involves the presence of a number of blocks that provide the exchange of information, goods, services and funds between user groups, creating value added to them. The attention that the target users platform are agricultural producers, rural residents, land owners, consumers of agricultural products, suppliers of fertilizers, fuel and lubricants, agricultural equipment and related software, environmental organizations, portfolio investors, business associations, representatives of public authorities and local self-government are involved in agricultural production.
Existing on the based problems and tasks of economic, social and environmental development, the following are defined as the base blocks of the platform: a block of joint investment projects; block of joint purchases; block of agro-education, recruitment and employment; block of ecometeorological landscape; agricultural sales unit; agroinformation and news block; block of normative activity; mutual lending unit; unit of joint activity.

Keywords: digital platform; blokchain; procurement; cooperation; portfolio investors; the investment agreement; the investor.

References

1. Bachyshyna L. D. (2018), “Information technologies as a key aspect of sustainable land use in Ukraine.” Tsyfrova ekonomika: zb. mat. Natsional'noi nauk.-metod. konf. [Digital economy: a collection of materials of the National Scientific and Methodological Conference], Natsional'na naukovo-metodychna konferentsiia [National Scientific and Methodological Conference] ,Kyiv, Ukraine, 2018. pp.35-38.
2. Katalina T., Rahoveanu T., Magdalena M. Sustainable New Agricultural Technology . Economic Aspects of Precision Crop Protection. 2014. Vol. 8. P. 729-736,[Online],available at: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S22125671 1400 1518 ( Accessed 14 Feb 2019).
3. Pretty J. Agricultural sustainability: concepts, principles and evidence. Philosophical Transactions of the Royal Society. 2008. Vol. 363. pp. 447-46. available at: http://rstb.royalsocietypublishing.org/content/royptb/363/1491/447.full.pdf
( Accessed 16 Feb 2019)
4. “Agronomist-geneticist, biohaker or agro-cyberneticist. What agribusinesses should be mastered now” Agroreview, [Online], available at: https://agroreview.com/news/ahronom-henetyk-biohaker-chy-ahrokibernetyk-yaki-ahrarni-profesiyi-varto-opanovuvaty-vzhe-zaraz ( Accessed 13 Feb 2019)
5. Available at:http://agriculture.by/articles/agrarnaja-politika/agritechnica-2015-ili-selskoe-hozjajstvo-4.0.
6. Budziak T.(2016), Kupuj razom! Zakupivel'ni hrupy – novi mozhlyvosti dlia ukrains'koho biznesu [Buy together! Procurement groups - new opportunities for Ukrainian business], Varshavas: Asotsiatsiia rodynnykh ferm.

№ 2 2019

Дата публікації: 2019-02-28

Кількість переглядів: 3144

Відомості про авторів

Ю. О. Ярмоленко

кандидат економічних наук., доцент кафедри маркетингуАкадемії праці, соціальних відносин і туризму

J. Yarmolenko

Ph.D., associate Professor of department of Marketing,Academy of Labour, Social Relations and Tourism, Kyiv, Ukraine

Як цитувати статтю

Ярмоленко Ю. О. Теоретичні засади створення платформи агроцифрової кооперації аграрного виробництва. Ефективна економіка. 2019. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7155 (дата звернення: 04.07.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.64

Yarmolenko, J. (2019), “The teoretical foundations for the creation of a platform for agro-digital cooperation of agrarian production”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7155 (Accessed 04 Jul 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.64

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.