EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІННОВАЦІЙНИЙ ШЛЯХ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ: ПРОБЛЕМИ ТА ПРІОРИТЕТИ
Ю. О. Ярмоленко

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.65

УДК: 338.432.

Ю. О. Ярмоленко

ІННОВАЦІЙНИЙ ШЛЯХ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ: ПРОБЛЕМИ ТА ПРІОРИТЕТИ

Анотація

У статті обґрунтовано необхідність розвитку інноваційної діяльності аграрного сектору економіки України. Висвітлено особливості інноваційної діяльності та процесу впровадження інновацій у виробничу діяльність аграрних підприємств. Зазначено, що за рахунок розвитку аграрного сектору забезпечується зайнятість сільського населення та підвищується якість його життя; розвиваються сільські території; покращується система продовольчого забезпечення; створюються сприятливі умови для демографічного зростання. Відсутність чіткого й науково обґрунтованого організаційно - економічного механізму передачі досягнень науки сільськогосподарським товаровиробникам зумовлює істотне відставання галузі з освоєння інновацій у виробництві та істотно стримують розвиток інноваційної діяльності в аграрному секторі економіки. Акцентовано, що втілення в життя перспективних напрямів інноваційних процесів в аграрному секторі залежать, перш за все, від державної аграрної політики країни. Зосереджено увагу, що інноваційний шлях розвитку аграрного сектору має три взаємопов’язаних і взаємообумовлених напряма нововведень, а саме: вони стосуються, перш за все, людського фактору, а також біологічного і техногенного факторів.
Проаналізовано основні проблеми на шляху інноваційного розвитку аграрного сектору України такі як: відсутність потужної рушійної сили в особі керівників і спеціалістів підприємств, які б бажали, а більш за все, були здатні проводити ефективну інноваційну діяльність; є слабке супроводження науковим забезпеченням техніко-технологічного оновлення аграрного сектору; неефективне використання земельного потенціалу.

Ключові слова: інновація; інноваційний процес; інноваційна діяльність; інноваційний розвиток; сталий розвиток; конкурентоспроможність.

Література

1. Володін С.А. Теоретико-методологічні та організаційні засади інноваційного провайдингу на наукоємному аграрному ринку / С.А. Володін. — К.: ЗАТ "Нічлава"; 2007. — 384 с.
2. Дацій О.І. Розвиток інноваційної діяльності в агропромисловому виробництві України: монографія / О.І. Дацій. — К.: ННЦ ІАЕ; 2004. — 428 с.
3. Закон України "Про інноваційну діяльність" (04.07.2002 № N40+IV) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/40+15
4. Інноваційна Україна 2020: національна доповідь / За заг. ред. В.М. Гейця та ін.; НАН України. — К.; 2015. — 336 с.
5. Павлова Г.Є. Зарубіжний досвід переходу до інноваційного типу розвитку аграрного сектору національної економіки. –Ефективна економіка.- № 5 – 2011- С. 52-72.
6. Присяжнюк М.В.; Зубець М.В.; Саблук П.Т.;Месель-Веселяк В.Я.; Федоров М.М.; Грищенко О.Ю. та ін.]Аграрний сектор економіки України (стан і перспективи розвитку): монографія / — К.: ННЦ ІАЕ; 2011. — 1008 с.
7.Статистичний збірник сільське господарство України. [Електронний ресурс.]. - Режим доступу: http: // www.ukrstat.gov.ua.
8. Царенко О. М. Економіка розвитку [Текст] : підручник / О. М. Царенко; Н. О. Бей; І. І. Д’яконова; І. В. Сало. – Суми: Університетська книга; 2004. – 590 с. 23. Центр Разумкова. Україна 2014-2015: долаючи виклики (аналітичні оцінки). [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.razumkov.org.ua/upload/Pidsumky_2014_2015_A4_fnl.pdf.
9. [Електронний ресурс]. — Режим доступу :http:/ /ukrstat.gov.ua.
10. Ярмоленко Ю.О. Пріоритети розвитку сільської освіти у контексті формування високопрофесійного фахівця для аграрного виробництва /Ю.О. Ярмоленко // Фахове видання з економіки «Агросвіт». 2018.- №6 – С. 51-57.

J. Yarmolenko

INNOVATIVE PATHWAY TO DEVELOP AGRARIAN SECTOR: PROBLEMS AND PRIORITIES

Summary

The article substantiates the necessity of the development of innovation activity of the agrarian sector the economy of Ukraine. The peculiarities of innovation activity and the process of introduction of innovations into the production activity of agrarian enterprises are highlighted. It is noted that due to the development of the agrarian sector, employment of the rural population is ensured and the quality of them life improves; rural areas are developing; the food supply system is being improved; favorable conditions for demographic growth are created. The lack of a clear and scientifically based organizational and economic mechanism for transferring scientific achievements to agricultural commodity producers leads to a significant backlog of the industry for mastering innovations in production and significantly hinders the development of innovation in the agrarian sector of the economy. It is proved that the dynamics of the development of the world economy shows that among the main factors of the competitiveness of countries is the introduction of effective mechanisms of innovation policy that ensure the competitiveness of the economy. It is emphasized that implementation of promising directions of innovative processes in the agrarian sector depends, first of all, on the state agricultural policy of the country. The attention is focused on the fact that the innovative way of development of the agrarian sector has three interrelated and interdependent directions of innovations, namely: they relate, first of all, to the human factor, as well as biological and technogenic factors.
The main problems on the path of innovative development of the agrarian sector of Ukraine are analyzed, such as: lack of powerful driving force in the face of managers and specialists of enterprises that would have wished and, above all, were able to carry out effective innovative activity; there is a weak support to the scientific support of the technical and technological updating of the agricultural sector; ineffective use of land potential.

Keywords: innovation; innovationprocess; innovationactivity; innovationdevelopment; sustainable development; competitiveness.

References

1. Volodin S.A. (2007); Teoretyko-metodolohichni ta orhanizatsijni zasady innovatsijnoho provajdynhu na naukoiemnomu ahrarnomu rynku [Theoretical and methodological and organizational principles of innovation provision on a science-intensive agricultural market]; Nichlava; Kyiv;Ukraine.
2. Datsij O.I. (2004); Rozvytok innovatsijnoi diial'nosti v ahropromyslovomu vyrobnytstvi Ukrainy: monohrafiia.[Development of innovative activity in agroindustrial production in Ukraine: monograph]; NSC IAE; Kyiv;Ukraine.
3. The Verkhovna Rada of Ukraine (2002); The Law of Ukraine "On Innovation Activity"; available at: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/40+15 (Accessed 12 March 2019)
4. Heyets. V.M.(2015); Innovatsijna Ukraina 2020: natsional'na dopovid' [Innovative Ukraine 2020: National Report]; NAN Ukrainy; Kyiv;Ukraine.
5. Pavlova H.Ye.(2011); “Foreign experience of transition to an innovative type of development of the agrarian sector of the national economy”;Efektyvna ekonomika; no.5; pp. 52-72.
6. Prysiazhniuk M.V.; Zubets' M.V.; Sabluk P.T.;Mesel'-Veseliak V.Ya.; Fedorov M.M. and Hryschenko O.Yu.(2011); Ahrarnyj sektor ekonomiky Ukrainy (stan i perspektyvy rozvytku): monohrafiia [Agrarian sector of Ukraine's economy (state and prospects of development): monograph]; NSC IAE; Kyiv;Ukraine.
7. “Statistical Collection of Agriculture of Ukraine”; available at:http:// www.ukrstat.gov.ua. ( Accessed 13 March 2019)
8. Tsarenko O. M.(2004); Ekonomika rozvytku [Development Economics]; Razumkov Center; Sumy; Ukraine.
9. Available at: http:/ /ukrstat.gov.ua. ( Accessed 15 March 2019)
10. Yarmolenko Yu.O.( 2018); “Priorities of the development of rural education in the context of the formation of a highly professional specialist in agricultural production”; Fakhove vydannia z ekonomiky Ahrosvit; no.6; pp.51-57.

№ 4 2019

Дата публікації: 2019-04-25

Кількість переглядів: 6493

Відомості про авторів

Ю. О. Ярмоленко

кандидат економічних наук., доцент кафедри маркетингуАкадемії праці, соціальних відносин і туризму

J. Yarmolenko

Ph.D., associate Professor of department of Marketing,Academy of Labour, Social Relations and Tourism, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-1814-5828

Як цитувати статтю

Ярмоленко Ю. О. Інноваційний шлях розвитку аграрного сектору: проблеми та пріоритети. Ефективна економіка. 2019. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7156 (дата звернення: 23.07.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.65

Yarmolenko, J. (2019), “Innovative pathway to develop agrarian sector: problems and priorities”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7156 (Accessed 23 Jul 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.65

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.