EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО РОЗМІЩЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ
В. М. Бондаренко, В. І. Дармограй

УДК: 332.1

В. М. Бондаренко, В. І. Дармограй

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО РОЗМІЩЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ

Анотація

В статті виявлена функціональна неврегульованість в суб'єктній базі управління процесами розміщення бізнесу в регіоні; визначені нові фактори, що впливають на результативність підприємництва в регіоні. В дослідженні проаналізовано еволюцію поглядів на управління розміщенням виробництва і бізнесу. Узагальнено та систематизовано теоретичні підходи до даної проблеми в економічній літературі. Виявлено, що важливим є розподіл і розміщення ринків за певними критеріями, проте не менш важливою є проблематика внутрішньої якісної визначеності ринку і пов'язаних з нею факторів.

V. Bondarenko, V. Darmogray

MODERN APPROACHES TO THE PLACEMENT OF ENTERPRISES IN THE REGIONAL ECONOMY

Summary

The article reveals functional non-regulation in the subject-based management of business placement processes in the region; New factors that influence the efficiency of entrepreneurship in the region are identified. The study analyzed the evolution of views on the management of the location of production and business. The theoretical approaches to this problem in the economic literature are generalized and systematized. It was found that distribution and placement of markets according to certain criteria is important, but it is equally important that domestic quality market determinants and factors associated with it are equally important.

№ 7 2018

Кількість переглядів: 7230

Відомості про авторів

В. М. Бондаренко

доктор економічних наук, професор, декан обліково-фінансового факультету, Вінницького торгівельно-економічного інституту

V. Bondarenko

Doctor of Economics, Professor, Dean of the Accounting and Finance Faculty, Vinnytsia Trade and Economic Institute of the Kyiv National Trade and Economic University


В. І. Дармограй

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки, підприємництва та природничих наук Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського

V. Darmogray

Doctor of Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics, Entrepreneurship and Natural Sciences of the Tavria National University. V.I. Vernadsky

Як цитувати статтю

Бондаренко В. М., Дармограй В. І. Сучасні підходи до розміщення підприємств в системі економіки регіону. Ефективна економіка. 2018. № 7. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7158 (дата звернення: 28.02.2024).

Bondarenko, V. and Darmogray, V. (2018), “Modern approaches to the placement of enterprises in the regional economy”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 7, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7158 (Accessed 28 Feb 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.