EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНЦЕПЦІЯ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УКРАЇНІ
Е. Б. Бойченко, А. М. Костенко

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.13

УДК: 332.12

Е. Б. Бойченко, А. М. Костенко

КОНЦЕПЦІЯ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті розглянуто концептуальні засади формування інформаційного суспільства. Доведено, що поняття «інформаційний менеджмент» визначає широкий спектр видів діяльності, пов’язаних з інформаційними ресурсами, управлінням інформаційними потоками, технологіями і управлінською діяльністю загалом. Встановлена сутність таких понять як інформація, інформаційне суспільство та Українське інформаційне суспільство. Інформація, з економічної точки зору, розглядається як універсальний ресурс, який використовується всіма галузями економіки та є сукупністю відомостей, фактів, знань про її компоненти, об’єкті, суб’єкти, що передаються прямо або опосередковано від джерела до споживача. Інформаційне суспільство розглядається як процес вкладення капіталу в людину, оскільки її науковий, освітній і професійний рівень, а також її знання є джерелом суспільного прогресу. Виявлено передумови становлення інформаційного суспільства в Україні та розглянуто вплив інформаційних ресурсів на розвиток суспільства. Доведено, що особливістю становлення сучасного суспільства є збільшення ролі інформаційних ресурсів. Інформаційний розвиток суспільства спирається на залучення найсучасніших засобів інформації, інформаційно-комунікаційних технологій. Він відображає досягнутий рівень інформаційного менеджменту у суспільстві та ступінь ефективності створення, зберігання, опрацювання, подання й використання інформації, що забезпечує цілісне бачення світу, його моделювання, передбачення результатів рішень, які приймається людиною. Поведінка людини в інформаційному суспільстві відображає економічну активність індивіда, його вміння орієнтуватися в інформаційному просторі. В інформаційній поведінці проявляється ступінь доступності та комфортності використання сукупних інформаційних ресурсів або, іншими словами, ті можливості, які суспільство надає індивіду, який прагне відбутися як професіонал та особистість. Зазначено, що інформація представляє собою ресурси для розумової діяльності людини, що є підґрунтям для формування нових знань. Тобто знання формуються на засаді інформації, яка потребує наукового осмислення, узагальнення, систематизації та обґрунтування. Під новим знанням розуміємо приріст інформації про функціонування будь-яких об'єктів та їх властивостей, а також про процеси та явища дійсності, раніше не відомих науці. У досліджені розглянутий процес формування приросту знань на засаді приросту інформації.

Ключові слова: інформація; інформаційний менеджмент; інформаційні ресурси; інформаційне суспільство; приріст знань.

Література

1. Матвієнко О. Інформаційний менеджмент як основа концептуалізації моделі фахівця з інформаційної справи / О. Матвієнко, М. Цивін // Вісник Книжкової палати. – 2017. – № 4. – С. 27-30.
2. Мороз Н. С. Сутність інформації в контексті загальних принципів інформаційної безпеки / Н. С. Мороз // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Юридичні науки. – 2016. – № 845. – С. 137-142.
3. Плескач В. Л. Інформаційні системи і технології на підприємствах : підручник / В. Л. Плескач, Т. Г. Затонацька. – К. :Знан¬ня, 2011. – 718с.
4. Філософія : [навч. посібник] / [І.Ф. Надольний, В.П. Андрущенко та ін.]; за ред. І.Ф. Надольного. – К. : Вікар, 1999. – 624 с.
5. Грицанов А. А. Новейший философский словарь / А. А. Грицанов. – [3-е изд.]. – Мн. : Книжный Дом. 2003. – 180 с.
6. Закон України "Про інформацію" від 02.10.1992 № 2657-XII. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2657-12.
7. Machlup F. Production and Distribution of Knowledge in the United States / F. Machlup. – Princenton, 2000. – 457 p.
8. Masuda Y. The Information Society as Post-Industrial Society / Y. Masuda. – World Future Society, 1981. – 171 p.
9. Электронная нервная система для государственных служб. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.microsoft.com/rus/government/whitepapers.
10. Дворнік М. О Сутність та проблеми розвитку інформаційного суспільства в Україні / М. О. Дворнік // Сталий розвиток економіки. – 2013. – № 4. – С. 75-79 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://basicgroup.com.ua/press_centre_publications_information_society_development_in_ukraine. – Назва з екрану.
11. Лісогор Л. С. Якість трудового життя: чинники впливу та напрями покращення / Л. С. Лісогор // Демографія та соціальна економіка, 2012. – №2 (18). – С. 43 – 52.
12. Коломієць А. М. Інформаційна культура як основа професіоналізму педагога / А. М. Коломієць, Д. І. Коломієць // Проблеми сучасної педагогічної освіти: педагогіка і психологія. – 2011. – Вип. №33, Ч. 2. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pspo/2011_33_2/.
13. Повідайчик О. Інформаційна культура особистості: соціально-філософський аналіз поняття / О. Повідайчик // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Політологія, соціологія, філософія. – 2009. – Випуск 11. – С. 189-193.

E. B. Boichenko, A. M. Kostenko

CONCEPT OF FORMATION OF INFORMATION MANAGEMENT IN UKRAINE

Summary

The article deals with the conceptual foundations of the formation of an information society. It is proved that the concept of "information management" defines a wide range of activities related to information resources, information flow management, technology and management in general. The essence of such concepts as information, the information society and the Ukrainian information society is established. Information from an economic point of view is considered as a universal resource used by all branches of the economy and is a set of information, facts, knowledge about its components, object, and entities, transmitted directly or indirectly from source to consumer. The information society is seen as a process of investing capital into a person, since its scientific, educational and professional level, as well as its knowledge, a source of social progress. The preconditions of the formation of the information society in Ukraine are revealed and the influence of information resources on the development of society is considered. It is proved that the peculiarity of the formation of a modern society is an increase in the role of information resources. Information development of society is based on the use of the most modern means of information, information and communication technologies. It reflects the level of information management achieved in society and the degree of effectiveness of creating, storing, processing, presenting and using information that provides a holistic vision of the world, its modeling, and prediction of the results of decisions made by a person. The behavior of a person in the information society reflects the activity of the individual as a knowledgeable subject, his ability to navigate the information space. In information behavior, the degree of accessibility and comfort of the use of aggregate information resources or, in other words, the opportunities that society provides to an individual who seeks to take place as a professional and personality is manifested. It’s noted that information represents resources for human mental activity, which is the basis for the formation of new knowledge. That is, knowledge is formed and based on information, which requires scientific comprehension, synthesis, systematization and substantiation. Under new knowledge, the authors understand the growth of information about the functioning of any objects and their properties, as well as the processes and phenomena of reality, previously unknown to science. The research considers the process of formation of knowledge gains based on the growth of information.

Keywords: information; information management; information resources; information society; knowledge gains.

References

1. Matviienko, O. and Tsyvin, M. (2017), “ Information management as the basis for the conceptualization of the model of a specialist in information business”, Visnyk Knyzhkovoi palaty, vol. 4, pp. 27-30.
2. Moroz, N. S. (2016), “The essence of information in the context of general principles of information security”, Visnyk Natsional'noho universytetu “L'vivs'ka politekhnika”, vol. 845, pp. 137-142.
3. Pleskach, V. L. and Zatonats'ka, T. H. (2011), Informatsijni systemy i tekhnolohii na pidpryiemstvakh [Information systems and technologies at enterprises], Kyiv, Ukraine.
4. Nadol'nyj, I. F. and Andruschenko, V. P. (1999), Filosofiia [Philosophy], Kyiv, Ukraine.
5. Gricanov, A. A. (2003), Novejshij filosofskij slovar' [The newest philosophical dictionary], Knizhnyj Dom, 3rd ed, Minsk Belarus'.
6. The Verkhovna Rada of Ukraine (1992), The Law of Ukraine " About information", available at: http:// http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2657-12. (Accessed 29 August 2018).
7. Machlup, F. (2000), “Production and Distribution of Knowledge in the United States”, Princenton, 457 p.
8. Masuda, Y. (1981), “The Information Society as Post-Industrial Society”, World Future Society, 171 p.
9. “Electronic nervous system for public services”, available at: http://www.microsoft.com/rus/government/whitepapers (Accessed 4 Aug 2018).
10. Dvornik, M. O (2013), “The essence and problems of the development of the information society in Ukraine”, Stalyj rozvytok ekonomiky, vol . 4, available at: http://basicgroup.com.ua/press_centre_publications_information_society_development_in_ukraine (Accessed 1 Aug 2018).
11. Lisohor, L. S. (2012), “Quality of working life: factors of influence and directions of improvement”, Demohrafiia ta sotsial'na ekonomika, vol. 2 (18), pp. 43 – 52.
12. Kolomiiets', A. M. (2011), “Information culture as the basis of teacher's professionalism”, Problemy suchasnoi pedahohichnoi osvity: pedahohika i psykholohiia, vol. 33, no. 2, pp. 43 – 52. available at: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pspo/2011_33_2/ (Accessed 30 Aug 2018).
13. Povidajchyk, O. (2009), “Information culture of the person: socio-philosophical analysis of the concept”, Naukovyj visnyk Uzhhorods'koho universytetu. Seriia: Politolohiia, sotsiolohiia, filosofiia, vol. 11, pp. 189-193.

№ 10 2018

Дата публікації: 2018-10-31

Кількість переглядів: 264

Відомості про авторів

Е. Б. Бойченко

д. е. н., доцент,старший науковий співробітникІнституту економіко-правових досліджень Національної академії наук України, м. Київ

E. B. Boichenko

doctor of economics, associate professor, Senior Research FellowInstitute of Economic and Legal StudiesNational Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv


А. М. Костенко

аспірант Інституту економіко-правових дослідженьНаціональної академії наук України, м. Київ

A. M. Kostenko

graduate studentInstitute of Economic and Legal StudiesNational Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

Як цитувати статтю

Бойченко Е. Б., Костенко А. М. Концепція формування інформаційного менеджменту в Україні. Ефективна економіка. 2018. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7159 (дата звернення: 24.02.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.13

Boichenko, E. B. and Kostenko, A. M. (2018), “Concept of formation of information management in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7159 (Accessed 24 Feb 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.13

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.