EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РЕЗУЛЬТАТИ СИТУАЦІЙНОГО АНАЛІЗУ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н. В. Валінкевич, А. О. Ахромкін

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.3.10

УДК: 332.1:620.9

Н. В. Валінкевич, А. О. Ахромкін

РЕЗУЛЬТАТИ СИТУАЦІЙНОГО АНАЛІЗУ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Анотація

У статті аргументовано, що через динамічні зміни у енергетичній політиці України, через активізацію процесів євроінтеграції аналізувати ситуацію, що склалася в регіонах та у цілому в країні доцільніше ніж досліджувати довгі періоди розвитку економіки. Проведено ситуаційний аналіз реалізації регіональної енергетичної політики за допомогою переліку комплементарних показників. Відокремлено регіональний аспект та проведено ситуаційний аналіз реалізації регіональної енергетичної політики за допомогою таких комплементарних показників як: обсяги виробництва електроенергії енергетичними компаніями та електростанціями України, обсяги технологічних витрат електроенергії на передачу електричними мережами, рух палива на енергетичних підприємствах України за рік, обсяги втрат теплової енергії на її транспортування в теплових мережах, обсяги відпустки теплоенергії енергетичними компаніями та електростанціями України за рік, обсяги абсолютних витрат електроенергії на її передачу магістральними та міждержавними електричними мережами Об’єднаної енергетичної системи України за рік. Встановлено, що абсолютні витрати електроенергії на її передачу магістральними та міждержавними електричними мережами ОЕС України були на рівні норми. Тобто енергетична політика України та її регіонів несталою, має викривлення. Послідовність проведення ситуаційного аналізу показників реалізації енергетичної політики України та її регіонів містить такі крокв: аналіз виробничих показників за рік, аналіз зовнішньоторговельних потоків за рік, аналіз показників реалізації та споживання електроенергії за рік, аналіз ремонтної кампанії на підприємствах енергетики за рік, аналіз показників капітального будівництво та реструктуризації за рік, аналіз витрат теплової енергії на її транспортування в теплових мережах, аналіз руху палива на енергетичних підприємствах України за рік, аналіз технологічних витрат електроенергії на передачу електричними мережами, аналіз відпустки теплоенергії енергетичними компаніями та електростанціями України за рік, аналіз абсолютних витрат електроенергії на її передачу магістральними та міждержавними електричними мережами ОЕС України за рік.

Ключові слова: регіональна енергетична політика; ситуаційний аналіз; реалізація; втрати; енергетичні компанії; електростанції; еклектична мережа.

Література

1. Жовтянський В. А. Стратегія енергозбереження в Україні [Текст]: Аналітично-довідкові матеріали: У 2-х т. / ред. В. А. Жовтянський. Т. 2: Механізми реалізації політики енергозбереження / М. І. Данилов [і ін.], 2008. – 560 с.
2. Ханик Я. М. Енергозбереження [Текст]: Навчальний посібник для студентів вузів, 2009. – 206 с.
3. Бушуев В.В. Энергетический потенциал и устойчивое развитие. – М.: Изд-во ИАЦ «Энергия», 2006. – 320 с.
4. Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2030 року: Розпорядження Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 1071-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1071-2013-р
5. Земляний М.Г. До оцінки рівня енергетичної безпеки. Концептуальні підходи [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.db.niss.gov.ua/docs/energy/EnSecZeml.pdf.
6. Рожко А.О. Розвиток відновлювальної енергетики в контексті зменшення енергетичної залежності України / Алла Рожко // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Випуск 11. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – С. 178–185.
7. Кармазін О.О. Проблеми вписування ВЕС у загальний баланс ОЕС України / О.О. Кармазін // Відновлювана енергетика : Науково-прикладний журнал. – 2014. – № 3. – С. 70–77.
8. Стоян О. Ю. Розвиток механізмів державного регулювання сфери відновлювальної енергетики в україні : дис. докт. держ. упр. : 25.00.02 / Стоян Олександра Юріївна – Миколаїв, 2015. – 464 с.
9. Сайт енергетики та вугільної промисловості України: [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/officialcategory?cat_id=245183250

N. V. Valinkevish, Ye. M. Akhromkin

THE RESULTS OF THE SITUATIONAL ANALYSIS OF THE REGIONAL ENERGY IMPLEMENTATION POLICY OF UKRAINE

Summary

The article argues that through the dynamic changes in the energy policy of Ukraine, through the processes of European integration to analyze the situation in the regions and in the country as a whole is more appropriate than to explore the long periods of economic development. The situation analysis of the regional energy policy implementation with the help of the list of complementary indicators is carried out. The regional aspect is allocated and the situational analysis of the regional energy implementation policy by means of such complementary indicators as: volumes of production of the electric power by the power companies and power plants of Ukraine, the volumes of technological expenses of the electric power on transfer by electric networks, the fuel movement at the power enterprises of Ukraine for a year, the volumes of thermal energy losses on its transportation in thermal networks, the volumes of issue of heat power by the power companies and power plants of Ukraine for a year is carried out, the volumes of absolute expenses of the electric power on its transfer by the main and interstate electric networks of the united power system of Ukraine for a year. It is established that the absolute costs of electricity for its transmission by the main and interstate electric networks of UЕS of Ukraine were at the level of norm. That is, the energy policy of Ukraine and its regions is unstable, has a curvature. The sequence of situational analysis of energy policy implementation indicators of Ukraine and its regions contains the following rafters: analysis of production indicators for the year, analysis of foreign trade flows for the year, analysis of sales indicators and consumption of electricity for the year, analysis of the repair campaign at energy enterprises for the year, analysis of capital construction and restructuring for the year, analysis of heat energy costs for its transportation in heat networks, analysis of fuel movement at energy enterprises of Ukraine for the year, analysis of technological costs of electricity for transmission by electric networks, analysis of heat supply by energy companies and power plants of Ukraine for the year, analysis of the absolute costs of electricity for its transmission by main and interstate electric networks of UЕS of Ukraine for the year.

Keywords: egional energy policy; situation analysis; implementation; losses; energy companies; power plants; eclectic network.

References

1. Zhovtians'kyj, V. A. and Danylov, M. I. (2008), Stratehiia enerhozberezhennia v Ukraini: analitychno-dovidkovi materialy [The strategy of energy saving in Ukraine: Analytical and Reference Materials], 2nd ed.
2. Khanyk, Ya. M. (2009), Enerhozberezhennia: Navchal'nyj posibnyk dlia studentiv vuziv [Energy efficiency: A manual for students].
3. Bushuev, V.V. (2006), Jenergeticheskij potencіal i ustojchivoe razvitie [The energy potential and sustainable development], Izd-vo IAC «Jenergija», Moscow, Russia, p.320.
4. The Verkhovna Rada of Ukraine (2013), The Law of Ukraine "Pro skhvalennia Enerhetychnoi stratehii Ukrainy na period do 2030 roku", [Online], available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1071-2013-r
5. Zemlianyj M.H., “To assess the level of energy security. Conceptual approaches”, NATsIONAL'NYJ INSTYTUT STRATEHIChNYKh DOSLIDZhEN' Rehional'nyj filial u Dnipropetrovs'ku, available at: http://www.db.niss.gov.ua/docs/energy/EnSecZeml.pdf (Accessed 4 October 2018).
6. Rozhko, A.O. (2006), “Development of renewable energy in the context of reducing energy dependence of Ukraine”, Ukrains'ka nauka: mynule, suchasne, majbutnie, vol. 11, pp. 178–185.
7. Karmazin, O.O. (2014), “Problems of recording of wind turbines in the overall balance of the United Energy System of Ukraine”, Renewable Energy: Scientific and Applied Journal, vol. 3, pp. 70–77.
8. Stoian, O. Yu. (2015), “ Development of mechanisms of state regulation of the renewable energy sector in Ukraine”, Abstract of Doctor of Science dissertation, Mechanisms of public administration, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolaiv, Ukraine.
9. The site of the energy and coal industry of Ukraine. [Online], available at: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/officialcategory?cat_id=245183250 (Accessed 14 February 2019).

№ 3 2019

Дата публікації: 2019-03-28

Кількість переглядів: 6167

Відомості про авторів

Н. В. Валінкевич

д. е. н., доцент, завідувач кафедри економіки та підприємництва Житомирського державного технологічного університету, м. Житомир

N. V. Valinkevish

Doctor of Science (Economics), Head of Department of Economics and Entrepreneurship, Zhytomyr State Technological University, Zhytomyr


А. О. Ахромкін

здобувач Житомирського державного технологічного університету, м. Житомир

Ye. M. Akhromkin

Getter, Zhytomyr State Technological University, Zhytomyr

Як цитувати статтю

Валінкевич Н. В., Ахромкін А. О. Результати ситуаційного аналізу реалізації регіональної енергетичної політики України. Ефективна економіка. 2019. № 3. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7172 (дата звернення: 17.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.3.10

Valinkevish, N. V. and Akhromkin, Ye. M. (2019), “The results of the situational analysis of the regional energy implementation policy of Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7172 (Accessed 17 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.3.10

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.