EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ ОРІЄНТИРИ ОСВІТНІХ ПРОЦЕСІВ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ УКРАЇНИ
Т. В. Березянко

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.7.3

УДК: 37.014.23:37.014.5

Т. В. Березянко

ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ ОРІЄНТИРИ ОСВІТНІХ ПРОЦЕСІВ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ УКРАЇНИ

Анотація

Пропоновану публікацію присвячено розгляду питань адаптації політики в сфері освіти з урахуванням вимог та напрямків євро інтеграційних прагнень України. В статті розглянуто зв’язок світових напрямків цілей розвитку людства до 2030 року у контексті потреб людського капіталу. Розглядаються зовнішні та внутрішні вимоги до формування та рівень їх спів падіння для національної освітньої сфери. В статті здійснено спробу продемонструвати різновектроність політик МОН, рекомендацій ЄС, потреб вдосконалення якості людського капіталу з точки зору розвитку якісних складових національного суспільства та можливостей бюджетного забезпечення. В статті зроблено акцент на неспівпадінні високого рівня освіченості працездатного населення із заниженими та дещо примітивними вимогами ринку праці та міжнародних коригувань. Випереджальний рівень освіченості населення дисонує із ресурсною орієнтацією національного ринку та низько кваліфікаційних очікуваннями міграційного простору. Означений висновок спонукає до постановки питання щодо необхідності підтягування економічної площини реалізації людського капіталу на внутрішньому просторі і європейського освітнього простору до рівня українського.

Ключові слова: Вища освіта; політика; людський капітал; розвиток; міжнародні вимоги.

Література

1. Цілі сталого розвитку 2016-2030. URL: http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia/tsili-staloho-rozvytku (Дата звернення: 10.07.2019)
2. Розвиток людського капіталу: на шляху до якісних реформ / за ред. О.Піщуліної. К., Заповіт, 2018. 367 с.
3. Куйбіда В. Профанація, або «Про Стратегію сталого розвитку Україна – 2020». URL: http://blogs.lb.ua/vasyl_kuybida/300576_profanatsiya_abo_pro_strategiyu.html. (Дата звернення: 10.04.2019)
4. Прудка Н. Скільки коштують інфаркт та інсульт? Уряд дає 200 млн. на медичний експеримент. Главком, 27 червня 2017р. URL: https://glavcom.ua/publications/skilki-koshtuje-infarkt-ta-insult-uryad-daje-200-mlnna-medichniy-eksperiment-422528.html (Дата звернення: 10.07.2019)
5. Судакова Н., Мегеденюк М. Чому диплом не допомагає знайти роботу? STUDWAY, 20 травня 2016р., URL: http://studway.com.ua/diplom-ne-dopomagaie. (Дата звернення: 10.07.2019)
6. Семенко А. Фінансування ВНЗ у 2018р. Uteka.ua, 15 лютого 2018р. URL: https://uteka.ua/ua/publication/ Finansirovanie-vuzov-v-2018-godu. (Дата звернення: 10.07.2019)
7. Лозовий В. Проблема підготовки наукових кадрів для інноваційної сфери в Україні. НІСД. URL: http://www.niss. gov.ua/content/articles/files/nauka_kadru-e5da6.pdf (Дата звернення: 10.07.2019)
8. Попович О. На яке майбутнє може сподіватися українська наука. Українська правда, 17 березня 2017р. URL: https://life.pravda.com.ua/columns/2017/03/17/223188 (Дата звернення: 10.07.2019)
9. Богдан Т. Руйнація української науки як наслідок кланово-олігархічного ладу. ZN.ua, 7 квітня 2018р. URL: https://zn.ua/SCIENCE/razrushenie-ukrainskoy-nauki-kak-sledstvie-klanovo-oligarhicheskogo-stroya-280531_.html. (Дата звернення: 10.07.2019)
10. Ranking of national higher education systems 2017. U 21. URL: http://www.universitas21.com/ article/projects/?parentID=152 (Дата звернення: 10.07.2019)
11. 20 Deliverables for 2020: Bringing tangible results for citizens. EaP|Easten Partnership.URL:https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/20_deliverables_for_2020.pdf (Дата звернення: 10.07.2019)
12. Education 2030. URL: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245656 (Дата звернення: 10.07.2019)
13. Угода про Асоціацію між ЄС та Україною Короткий посібник з Угоди про Асоціацію. URL: http://eeas.europa.eu/archives/delegations/ukraine/documents/association_agreement/guide.pdf (Дата звернення: 10.07.2019)
14. Заклади вищої овіти. Держстат України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/osv_rik/osv_u/vuz_u.html (Дата звернення: 10.07.2019)
15. Звіт за результатами діяльності Аналітичного центру CEDOS у 2018 році. URL: https://cedos.org.ua/uk/pages/zvit-za-2018-rik (Дата звернення: 10.07.2019)
16. Указ Президента України “Про Національну доктрину розвитку освіти” №347 від 17 квітня 2002р. URL: https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/347/2002 (Дата звернення: 10.07.2019)
17. ФРУ презентувала сучасний стан системи професійних кваліфікацій в Україні. URL:http://www.euroosvita.net/prog/print.php/prog/print.php?id=3729&lang=ukr&/ (Дата звернення: 10.07.2019)

T. Berezianko

EUROPEAN INTEGRATION GUIDELINES FOR EDUCATIONAL PROCESSES OF HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT IN UKRAINE

Summary

The proposed publication is devoted to the issues of adaptation of the policy in the field of education, taking into account the requirements and directions of the European integration aspirations of Ukraine. The purpose of the paper is to review the processes of the higher and academic schools of Ukraine taking into account the needs of the Euro-oriented development direction. Research methods have chosen the tools of comparison, comparison and evaluation of existing processes, their consequences and the explicit and hidden regulatory goals. The article deals with the connection of world directions of human development goals to 2030 in the context of the needs of human capital. The external and internal requirements for formation and the level of their collapse for the national educational sphere are considered. In particular, the tasks of development, the requirements of the Summits and the tasks of the National Government are highlighted, and the regulatory tools to which the Ministry of Education and Science of Ukraine are implementing. The regulatory body tries to declare in accord with the global development goals, it is possible to fulfill the tasks of the lender, which does not allow to effectively carry out the development of human capital in the interests of society. The article attempts to demonstrate the diversity of MES policies, EU recommendations, needs for improving the quality of human capital in terms of the development of qualitative components of the national community and the possibilities of budget support. The article emphasizes the non-matching high level of education of the able-bodied population with the underestimated and somewhat primitive requirements of the labor market and international adjustments. The advanced level of education of the dissonant population with the resource orientation of the national market and the low qualification expectations of the migration space. This conclusion leads to the question of the need to tighten the economic plane of human capital in the internal space and European educational space to the level of Ukrainian. Conclusions Summarizing the results of the systematization of external tasks and internal needs, one can single out perspective directions of the future state policy that will bring convergence of European and national directions of education development: actualization of the content of training of specialists in accordance with updated standards of higher education; the introduction of a new accreditation procedure for educational programs is adapted to the requirements of the European Space (ESG); modernization of material and technical support of institutions of higher education; reformatting the system of distribution of expenditures for higher education; introduction of effective state regulation of the development of human capital through the improvement of the system of higher education.

Keywords: Higher education; politics; human capital; development; international requirements.

References

1. UN House in Ukraine (2017), “Sustainable Development Goals 2016-2030” available at: http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia/tsili-staloho-rozvytku (Accessed 10 July 2019).
2. Pishchulina, O. (2018), Rozvytok liudskoho kapitalu: na shliakhu do yakisnykh reform [Development of human capital: on the way to qualitative reforms], Zapovit, Kyiv, Ukraine.
3. Kuibida, V. (2015), “Prophanation, or "About the Strategy of Sustainable Development Ukraine 2020”, available at: http://blogs.lb.ua/vasyl_kuybida/300576_profanatsiya_abo_pro_strategiyu.html (Accessed: 10 July 2019)
4. Prudka, N. (2017), “How much are a heart attack and a stroke? The government gives 200 million to a medical experiment”, Hlavkom, available at: https://glavcom.ua/publications/skilki-koshtuje-infarkt-ta-insult-uryad-daje-200-mlnna-medichniy-eksperiment-422528.html (Accessed 10 July 2019).
5. Sudakova, N. and Mehedeniuk, M. (2016), “Why does a diploma not help to find a job?”, STUDWAY, available at: http://studway.com.ua/diplom-ne-dopomagaie. (Accessed 10 July 2019).
6. Semenko, A. (2018), “Financing of universities in 2018”, available at: https://uteka.ua/ua/publication/Finansirovanie-vuzov-v-2018-godu. (Accessed 10 July 2019).
7. Lozovyi, V. (2015), “Problem of training of scientific personnel for innovation sphere in Ukraine”, NISD, available at: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/nauka_kadru-e5da6.pdf (Accessed 10 July 2019).
8. Popovych, O. (2017), “What Ukrainian science can hope for in the future”, Ukrainska pravda, available at: https://life.pravda.com.ua/columns/2017/03/17/223188 (Accessed 10 July 2019).
9. Bohdan, T. (2018), “ Destruction of Ukrainian science as a result of the clan-oligarchic system”, ZN.ua, available at: https://zn.ua/SCIENCE/razrushenie-ukrainskoy-nauki-kak-sledstvie-klanovo-oligarhicheskogo-stroya-280531_.html. (Accessed 10 July 2019).
10. U 21 (2017), “Ranking of national higher education systems 2017”, available at: http://www.universitas21.com/article/projects/?parentID=152 (Accessed 10 July 2019).
11. EaP|Easten Partnership (2019), “20 Deliverables for 2020: Bringing tangible results for citizens”, available at: https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/20_deliverables_for_2020.pdf (Accessed 10 July 2019).
12. UNESCO (2016), “Education 2030”, available at: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245656 (Accessed 10 July 2019).
13. European Union (2014), “Association Agreement between the EU and Ukraine. Association Agreement Short Guide”, available at: http://eeas.europa.eu/archives/delegations/ukraine/documents/association_agreement/guide.pdf (Accessed 10 July 2019).
14. State Statistics Service of Ukraine (2019), “Higher Homesteads”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/osv_rik/osv_u/vuz_u.html (Accessed 10 July 2019).
15. CEDOS (2019), “Report on the results of the CEDOS Analytical Center in 2018”, available at: https://cedos.org.ua/uk/pages/zvit-za-2018-rik (Accessed 10 July 2019).
16. President of Ukraine (2002), Decree “ About the National Doctrine of Education Development ”, available at: https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/347/2002 (Accessed 10 July 2019).
17. Euroosvita (2013), “FRU presented the current state of the system of professional qualifications in Ukraine”, available at: http://www.euroosvita.net/prog/print.php/prog/print.php?id=3729&lang=ukr&/ (Accessed 10 July 2019).

№ 7 2019

Дата публікації: 2019-07-30

Кількість переглядів: 8834

Відомості про авторів

Т. В. Березянко

д. е. н., доц., Національний університет харчових технологій

T. Berezianko

doctor of econ., аs.prof., National University of Food Technologies

ORCID:

000-0001-9228-4239

Як цитувати статтю

Березянко Т. В. Євроінтеграційні орієнтири освітніх процесів розвитку людського капіталу України. Ефективна економіка. 2019. № 7. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7179 (дата звернення: 29.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.7.3

Berezianko, T. (2019), “European integration guidelines for educational processes of human capital development in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 7, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7179 (Accessed 29 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.7.3

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.