EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ ТУРЕЧЧИНИ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ РЕЦЕСІЇ: ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ
В. С. Антоненко, І. М. Григорчак, В. О. Хуткий

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.7.4

УДК: 338.1: 338:9:338.48(560)

В. С. Антоненко, І. М. Григорчак, В. О. Хуткий

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ ТУРЕЧЧИНИ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ РЕЦЕСІЇ: ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ

Анотація

Турецька Республіка є однією з найсучасніших туристичних країн світу з важливим геополітичним розташуванням, природні та техногенні ресурси яких сприяють розвитку міжнародного туризму. Успішний розвиток туризму в країні має значний вплив на основні галузі народного господарства, надає значні можливості для зайнятості шляхом створення нових робочих місць, розвитку інфраструктури рекреаційного та туристичного комплексу країни. На розвитку сфери туризму зосереджені величезні зусилля турецького уряду та бізнесу, наслідком чого є сталий розвиток туризму. Зростання туристичної галузі Туреччини в останні роки перевищує середньосвітовий рівень, частка доходу від туризму у ВВП складає близько 4%, а її прямий внесок в дефіцит поточного балансу в 2018 році склав 36%.
В статті зазначено, що вперше за десять років економіка Туреччини опинилася в рецесії. Третій квартал 2018 року завершився падінням обсягу економіки країни на 1,6%, в четвертому кварталі 2018 року ВВП Туреччини скоротився на 3% в річному еквіваленті. Суттєві зміни в доходах від туризму в умовах економічної рецесії чітко прослідковуються з липня 2018 року; в абсолютних показниках доходи від туризму в другому півріччі 2018 року знизилися в середньому на 25% порівняно з цим же періодом 2017 року, а витрати громадян Туреччини на подорожі та туризм скоротилися майже на 20%. В статті доведено, що економічна криза та рецесія вносять свої корективи в розвиток туристичної галузі: девальвація національної валюти та висока інфляція суттєво впливають на зменшення доходів від внутрішнього туризму і деяке збільшення доходів за рахунок іноземних туристів, для яких стає вигідним обмінний курс слабкої турецької ліри.
В статті зазначено, що можливості туристичного ринку Туреччини достатньо високі, щоб пережити економічну рецесію і сприяти сталому розвитку туристичної галузі. Ці можливості забезпечені значним обсягом попиту на туристичні послуги з боку населення країни, населення країн-членів Організація Ісламської Конференції, Росії, ЄС тощо, високим рівнем організації туристичного сектору Туреччини, ніж у багатьох країн лідерів туризму, дуже високим туристичним потенціалом, можливостями ефективного використання іноземних інвестицій в туристичну галузь. Наявність пілотних проектів в індустрії туризму, дотримання стратегії розвитку туризму та суміжних галузей, сприяння уряду Туреччини розвитку туристичного сектору економіки дає впевненість у сталому розвитку туристичної галузі.

Ключові слова: сталий розвиток; туристична індустрія Туреччини; економічна рецесія; виклики та можливості для туризму.

Література

1. Єремія Г. Особливості розвитку туризму в Туреччині/ Єремія Г.//Вісник Львівського університету. Серія географічна.- 2013.- Вип. 43.- Ч. 2.- C. 34–38.
2. Сергійко В.Ф. Туреччина: досвід стратегічного розвитку туризму/ Сергійко В.Ф. // Географія та туризм. -2013.- Вип. 26.- C. 86-97.
3. Юрченко С., Юрченко О. Туреччина як напрям виїзного туризму: сучасні реалії та перспективи розвитку/ Юрченко С., Юрченко О.//Вісник львівського університету. Серія міжнародні відносини. 2014.- Вип. 34.- C. 178–186.
4. Akal Mustafa (2010), “Еconomic implications of international tourism on turkish economy. Tourismos: an international multidisciplinary journal of tourism“, vol.5, no.1, pp. 131-152.
5. Dincer, F. Dincer, M. and Yilmaz, S. (2015), “The Economic Contribution of Turkish Tourism Entrepreneurship on the Development of Tourism Movements In Islamic Countries“. Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol. 195. рр. 413 – 422.
6. Goymen, K. (2000), “Tourism and Govemance in Turkey“, Annals of Tourism Research, vol. 27(4), рр.25-48.
7. Katircioglu, S.T. (2009), “Revisiting The Tourism-Led Growth Hypothesis For Turkey Using The Bound Test And Johansen Approach For Cointegration“, Tourism Management, vol. 30(1), рp.17-20.
8. Kaplan, M. and Celik, T. (2008), “The Impact of Tourism on Economic Performance: The Case of Turkey“. The International Journal of Applied Economics and Finance, vol.2, pp.13-18.
9. Tosun, C. (2001), “Challenges of Sustainable Tourism Development in the Developing World: the Case of Turkey“. Tourism Management, vol. 22 (3), pp. 34-42.
10. Tosun, C. Timothy, D.J. and Ozturk, Y. (2003), “Tourism growth, national development and regional inequality in Turkey“. Journal Sustain Tourism, vol.11, pp.133-161.
11. Tourism Strategi of Turkey-2023 and Activity Plan for Tourism Strategi of Turkey 2007-2013 dated 28/02/2007 and numbered 2007/4, (2007). Ministry of Culture & Tourism, Ankara, Turkey.
12. World Travel & Tourism Council (WTTC) (2019), Тurkey World Travel & Tourism Council. Тravel & Tourism, Economic impact 2018, London, United Kingdom.
13. “Tourism Highlights, Edition 2018. World Tourism Organization“.[Online], available at: http:// tourlib.net/wto/WTO_highlights_2019.pdf.
14. “World Travel & Tourism Council: Travel & Tourism: Global Economic Impact & Trends 2019“. [Online], available at:
https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact.2019/world2019.pdf
15. “Экономический кризис в Турции приобрел хроническую форму“. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://regnum.ru/news/polit/2515458.html (8 ноября 2018).
16. “Туреччина впоралася з економічною кризою – ЗМІ“. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 31 травня, https://ukr.segodnya.ua/economics/enews/turciya-spravilas-s-ekonomicheskim-krizisom-smi-1277880.html (31 травня 2019).
17. “Fitch Solutions: Экономика Турции вернётся к рецессии“. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mk-turkey.ru/economics/2019/06/05/mo-fitch-solutions-ekonomika-turcii-vernyotsya-k-recessii.html,(05 июня 2019).
18. “Экономика Турции оказалась в рецессии впервые за десять лет“. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.unian.net/economics/finance/10474707-ekonomika-turcii-okazalas-v-recessii-vpervye-za%20-desyat-let.html, (10 июля 2019).
19. “Для Эрдогана настало время расплачиваться за рост экономики Турции, подпитанный долгами“. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://investfuture.ru/news/id/dlya-erdogana-nastalo-vremya-rasplachivatsya-za-rost-ekonomiki-turcii-podpitannyy-dolgami, (10 июля 2019).
20. The official site of the Association of Turkish Travel Agencies (2019), “Tourism date. Statistics“, [Online], available at: www.tursab.org.tr/istatistikler, (Accessed 10 July 2019).

Volodymyr Antonenko, Ihor Hrihorchak, Volodymyr Khutkyy

SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TURIZM INDUSTRY OF TURKEY IN THE CONDITIONS OF ECONOMIC RECESSION: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES

Summary

The Republic of Turkey is one of the most advanced tourist countries of the world with a geopolitical location, whose natural and man-made resources contribute to the development of international tourism. Successful development of tourism in the country has a significant impact on the main sectors of the national economy, provides significant opportunities for employment through the creation of new jobs, the development of infrastructure of the recreational and tourist complex of the country. On the development of tourism, the tremendous efforts of the Turkish government and business are concentrated, which results in the sustainable development of tourism. The growth of the tourist industry in Turkey in recent years exceeds the average world level, the share of tourism income in GDP is about 4%, and its direct contribution to the current-account deficit in 2018 was 36%.
The article states that for the first time in ten years Turkey's economy was in recession. The third quarter of 2018 ended with a decline in the country's economy by 1.6%; in the fourth quarter of 2018, Turkey's GDP fell by 3% in annual terms. Significant changes in tourism revenues in the context of the economic recession are clearly followed in July 2018; in absolute terms, tourism revenues in the second half of 2018 declined by an average of 25% compared to the same period in 2017, while the expenses of Turkish citizens in travel and tourism decreased by almost 20%. The article shows that the economic crisis and the recession are making adjustments to the development of the tourism industry: the devaluation of the national currency and high inflation significantly affect the reduction of income from domestic tourism and some increase in income at the expense of foreign tourists, for which the exchange rate of the weak Turkish lira becomes favorable.
The article states that Turkish tourism market opportunities are high enough to survive the economic recession and contribute to the sustainable development of the tourism industry. These opportunities are provided by the considerable volume of demand for tourist services by the population of the country, the population of the member countries of the Organization of the Islamic Conference, Russia, the EU, etc., the high level of organization of tourism sector of Turkey, than in many countries (for example, in the EU), a very high tourist potential, opportunities of effective use of foreign investments in the tourism industry. The presence of pilot projects in the tourism industry, adherence to the strategy of tourism development and related industries, and the promotion of the Turkish Government's development of the tourist sector of the economy gives confidence in the sustainable development of the tourism industry.

Keywords: sustainable tourism; tourism industry in Turkey; economic recession; challenges and opportunities for tourism.

References

1. Jeremiya, G. (2013), “Features of tourism development in Turkey“. Visnyk of Lviv University. Geographic Series, vol. 43, part 2, pp. 34-38.
2. Sergiyko, V.F. (2013), “Turkey: the Experience of Strategic Tourism Development“. Geography and Tourism, vol. 26, pp. 86-97.
3. Yurchenko, S. and Yurchenko, O. (2014), “Turkey as a destination for outbound tourism: current realities and prospects of development“, Visnyk of Lviv University. Series of international relations. vol. 34, pp. 178-186.
4. Akal Mustafa, (2010), “Economic implications of international tourism on turkish economy“. Tourismos: an international multidisciplinary journal of tourism ,vol.5, no. 1, pp. 131-152.
5. Dincer, F. Dincer, M. and Yilmaz, S. (2015). “The Economic Contribution of Turkish Tourism Entrepreneurship on the Development of Tourism Movements In Islamic Countries“. Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol. 195, рр. 413 – 422.
6. Goymen, K., (2000), “Tourism and Govemance in Turkey“, Annals of Tourism Research, vol. 27(4), рр.25-48.
7. Katircioglu, S.T. (2009), “Revisiting The Tourism-Led Growth Hypothesis For Turkey Using The Bound Test And Johansen Approach For Cointegration”, Tourism Management, vol. 30(1), рp.17-20.
8. Kaplan, M. and Celik, T., (2008). “The Impact of Tourism on Economic Performance: The Case of Turkey“. The International Journal of Applied Economics and Finance, vol.2, pp.13-18.
9. Tosun, C., (2001), “Challenges of Sustainable Tourism Development in the Developing World: the Case of Turkey“. Tourism Management, vol. 22 (3), pp.34-42.
10. Tosun, C. Timothy, D.J. and Ozturk, Y., (2003). “Tourism growth, national development and regional inequality in Turkey“. Journal Sustain Tourism, vol.11, pp.133-161.
11. Tourism Strategi of Turkey-2023 and Activity Plan for Tourism Strategi of Turkey 2007-2013 dated 28/02/2007 and numbered 2007/4, (2007). Ministry of Culture & Tourism, Ankara, Turkey.
12. World Travel & Tourism Council (WTTC), Тurkey World Travel & Tourism Council. Тravel & Tourism, Economic impact 2018, London, UK.
13. The official site Tourlib (2019), “UNWTO Tourism Highlights, 2018“, [Online], available at: http:// tourlib.net/wto/WTO_highlights_2019.pdf, (Accessed 10 July 2019).
14. The official site World Travel & Tourism Council (2019), “Travel & Tourism: Global Economic Impact & Trends 2019“, [Online], available at:
https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact...2019/world2019.pdf, (Accessed 10 July 2019).
15. The official site Regnum (2019), “Arif Asalyoglu. Jekonomicheskij krizis v Turcii priobrel hronicheskuju formu“, [Online], available at: https://regnum.ru/news/polit/2515458.html, (Accessed 16 June 2019).
16. The official site Ukr.segodnya (2019), “Turechchyna vporalasia z ekonomichnoiu kryzoiu – ZMI“, [Online], available at: https://ukr.segodnya.ua/economics/enews/turciya-spravilas-s-ekonomicheskim-krizisom-smi-1277880.html, (Accessed 16 June 2019).
17. The official site Mk-turkey (2019), “Fitch Solutions: Jekonomika Turcii vernjotsja k recessii“, [Online], available at: https://mk-turkey.ru/economics/2019/06/05/mo-fitch-solutions-ekonomika-turcii-vernyotsya-k-recessii.html (Accessed 16 June 2019).
18. The official site UNIAN (2019), “Jekonomika Turcii okazalas' v recessii vpervye za desjat' let“, [Online], available at: 10.07.2019. https://www.unian.net/economics/finance/10474707-ekonomika-turcii-okazalas-v-recessii-vpervye-za%20-desyat-let.html, (Accessed 10 July 2019).
19. The official site Investfuture (2019), “Dlja Jerdogana nastalo vremja rasplachivat'sja za rost jekonomiki Turcii, podpitannyj dolgami“, [Online], available at: https://investfuture.ru/news/id/dlya-erdogana-nastalo-vremya-rasplachivatsya-za-rost-ekonomiki-turcii-podpitannyy-dolgami (Accessed 10 July 2019).
20. The official site of the Association of Turkish Travel Agencies (2019), “Tourism date. Statistics“, [Online], available at: www.tursab.org.tr/istatistikler, (Accessed 10 July 2019).

№ 7 2019

Дата публікації: 2019-07-30

Кількість переглядів: 11283

Відомості про авторів

В. С. Антоненко

д. г. н., професор, завідувач кафедри міжнародного туризму,Київський університет культури

Volodymyr Antonenko

Doctor of Geographics, Professor, Head of the Department of International Tourism,Kiev University of Culture

ORCID:

0000-0002-6819-488Х


І. М. Григорчак

к. н. з держ.упр., доцент, доцент кафедри міжнародного туризму,Київський університет культури

Ihor Hrihorchak

PhD of Science in State Administration, assistant professor of the Department of of International Tourism,Kiev University of Culture

ORCID:

0000-0002-1935-3485


В. О. Хуткий

аспірант, Київський університет культури

Volodymyr Khutkyy

postgraduate student, Kyiv University of Culture

ORCID:

0000-0001-9500-4191

Як цитувати статтю

Антоненко В. С., Григорчак І. М., Хуткий В. О. Сталий розвиток туристичної галузі туреччини в умовах економічної рецесії: виклики та можливості. Ефективна економіка. 2019. № 7. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7180 (дата звернення: 01.03.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.7.4

Antonenko, Volodymyr, Hrihorchak, Ihor and Khutkyy, Volodymyr (2019), “Sustainable development of turizm industry of turkey in the conditions of economic recession: challenges and opportunities”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 7, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7180 (Accessed 01 Mar 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.7.4

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.