EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИБУТКОВІСТЬ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ, ЯК ОСНОВОПОЛОЖНИЙ ПОКАЗНИК ЕФЕКТИВНОСТІ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ
Л. І. Катан, В. В. Мішенський

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.7.5

УДК: 338

Л. І. Катан, В. В. Мішенський

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИБУТКОВІСТЬ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ, ЯК ОСНОВОПОЛОЖНИЙ ПОКАЗНИК ЕФЕКТИВНОСТІ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ

Анотація

Стаття присвячена теоретичним і прикладним аспектам застосування організаційно-економічний механізм забезпечення ефективності діяльності банку.
Обґрунтовано теоретичні засади вдосконалення організаційно-економічного механізму забезпечення ефективності діяльності банків, розкрита класифікацію зовнішніх і внутрішніх факторів та здійснено оцінку їх впливу на ефективність діяльності банків.
Розглянуто організаційний та економічний механізми як передумову створення єдиного організаційно-економічного механізму забезпечення ефективності діяльності банку, охарактеризовано його системні складові. В роботі механізм забезпечення ефективності діяльності банку досліджувався з позицій взаємодії економічних та організаційних методів і важелів впливу на досягнення поставлених цілей та відповідно до встановлених нормативних, правових та інформаційних вимог. Визначено основні інструменти організаційно-економічного механізму, що забезпечують ефективне управління установою та запропоновано заходи щодо покращення функціонування механізму діяльності банків з орієнтацією на підвищення їх прибутковості. Побудована структурну модель організаційно-економічного механізму забезпечення ефективності діяльності банку й охарактеризовано його основні складові.

Ключові слова: механізм; організаційно-економічний механізм; ефективне управління банком; інструменти ефективного управління; управління фінансовою стійкістю; інформаційне поле.

Література

1. Антонюк Р.Р. Структура організаційно-економічного механізму забезпечення прибутковості підприємств // Економічний простір. – 2008. – № 20/2. – С. 176–182.
2. Бондаренко А.В. Інформація як складова організаційно-еконо- мічного механізму адаптації підприємства // Науково-технічний збірник. – 2008. – № 52. – С. 73–79.
3. Бондарчук Л.В. Формування показників ефективності функціонування організаційної структури управління підприємством // Вісник Хмельницького національного університету. – 2009. –
№ 5. – С. 138–141.
4. Довгань Л.Є. Формування організаційно-економічного механізму ефективного управління підприємством / Л.Є. Довгань, Г.О. Дукало // Економіка України. – 2011. – № 7. – С. 7–10.
5. Малицький А.А. Організаційно-економічний механізм управління підприємством: сутність та структура /А.А. Малицький // Рубрика «Соціум. Наука. Культура. Економіка». – [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://intkonf.org.
6. Пантелєєва Н.М. Організаційно-економічний механізм управ- ління інноваціями банківської системи / Н.М. Пантелєєва // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2013 – № 1(16) – С. 122–127.
7. Петрук І.Р. Фінансова стратегія як передумова успішного функ- ціонування та розвитку банку / І.Р. Петрук // Вісник НУВГП університет водного господарства та природокористування : збірник наукових праць. – Серія «Економіка». – Рівне : Вид-во НУВГП. – 2010. – Вип. 1(49). – С. 154–161.
8. Шараєвський Д.В. Методи оцінки ефективності діяльності банків / Д.В. Шараєвський // Формування ринкових відносин в Україні. – 2009. – № 9. – С. 17–22.

L. Katan, V. Mishenskyi

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF PROFITABILITY OF A COMMERCIAL BANK AS THE BASIC INDICATOR OF ITS EFFICIENCY

Summary

The article is devoted to theoretical and applied aspects of application of organizational and economic mechanism for ensuring the efficiency of the bank's activities.
The results of the research include the theoretical substantiation of the strategy of ensuring the efficiency of the bank's activities and the sequence of its development, practical recommendations for improving the efficiency of banks through the introduction of a set of organizational measures, justification of the bonus system of monetary incentives for the contribution to improving the efficiency of the bank.
The article proposes a comprehensive approach to the formation of strategies for managing the profitability of banks using mechanisms and factors that have a determining influence on the calculated aspects of the development of banking institutions.
The theoretical principles of improvement of the organizational and economic mechanism for ensuring the efficiency of banks activity, the classification of external and internal factors and the assessment of their influence on the efficiency of banks activity are substantiated.
Organizational and economic mechanisms are considered as a prerequisite for the creation of a unified organizational and economic mechanism for ensuring the efficiency of the bank's activity, and its system components are characterized. In the work, the mechanism of ensuring the effectiveness of the bank was investigated from the point of view of the interaction of economic and organizational methods and levers of influence on the achievement of the goals and in accordance with established regulatory, legal and information requirements. The basic tools of the organizational and economic mechanism, which provide effective management of the institution, are proposed, and measures are proposed to improve the functioning of the banking activity mechanism with a focus on increasing their profitability. The structural model of the organizational and economic mechanism for ensuring the efficiency of the bank's activity and its main components have been constructed.

Keywords: mechanism; organizational and economic mechanism; effective management of bank instruments effective management; financial stability; the information field.

References

1. Antoniuk, R.R. (2008), “The structure of the organizational and economic mechanism for ensuring the profitability of enterprises”, Ekonomichnyj prostir, vol. 20/2, pp. 176–182.
2. Bondarenko, A.V. (2008), “Information as a component of the organizational and economic mechanism of enterprise adaptation”, Naukovo-tekhnichnyj zbirnyk, vol. 52, pp. 73–79.
3. Bondarchuk, L.V. (2009), “Formation of performance indicators of the organizational structure of enterprise management”, Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu , vol. 5, pp. 138–141.
4. Dovhan, L.E. (2011), “Formation of organizational and economic mechanism of effective enterprise management”, Ekonomika Ukrainy, vol. 7, pp. 7–10.
5. Malyts'kyj, A.A. (2012), “Organizational and economic mechanism of enterprise management: essence and structure”, Rubryka “Sotsium. Nauka. Kul'tura. Ekonomika”, available at: http://intkonf.org (Accessed 10 July 2019).
6. Pantelieieva, N.M. (2013), “Organizational-economic mechanism of management of innovations of the banking system”, Visnyk Universytetu bankivs'koi spravy Natsional'noho banku Ukrainy, vol. 1(16), pp. 122–127.
7. Petruk, I.R. (2010), “Financial strategy as a prerequisite for the successful functioning and development of the bank” , Visnyk NUVHP universytet vodnoho hospodarstva ta pryrodokorystuvannia : zbirnyk naukovykh prats'. – Seriia «Ekonomika», vol. 1(49), pp. 154–161.
8. Sharaievs'kyj, D.V. (2009), “Methods of assessing the effectiveness of banks”, Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini, vol. 9, pp. 17–22.

№ 7 2019

Дата публікації: 2019-07-30

Кількість переглядів: 9055

Відомості про авторів

Л. І. Катан

д. е. н., професор, завідувач кафедри,Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

L. Katan

Doctor of Economics, Professor, Head the Department of Finance, Banking and Insurance, Dnipro State Agrarian and Economic University, city Dnipro

ORCID:

0000-0002-8466-0609


В. В. Мішенський

бакалавр, студент, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

V. Mishenskyi

Bachelor, Student, Dnipro State Agrarian and Economic University, city Dnipro

ORCID:

0000-0002-3238-2045

Як цитувати статтю

Катан Л. І., Мішенський В. В. Організаційно-економічний механізм забезпечення прибутковість комерційного банку, як основоположний показник ефективності його діяльності. Ефективна економіка. 2019. № 7. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7181 (дата звернення: 23.07.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.7.5

Katan, L. and Mishenskyi, V. (2019), “Organizational and economic mechanism of profitability of a commercial bank as the basic indicator of its efficiency”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 7, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7181 (Accessed 23 Jul 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.7.5

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.